Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Konferencia SFZ schválila v súlade so Zákonom o športe Stanovy SFZ, ako aj Volebný poriadok SFZ a Rokovací poriadok konferencie SFZ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.06.2016Bc. Radoslav Peciar
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Konferencia SFZ 3. júna 2016 schválila v súlade so Zákonom o športe stanovy SFZ ako aj rokovací a volebný poriadok SFZ. Úpravu týchto troch právnych predpisov SFZ si vyžiadalo prijatie Zákona o športe.

  Stanovy SFZ

  Úpravu stanov SFZ si vyžiadalo prijatie nového Zákona o športe, ktorý zaviedol/priniesol:

  · jednotnú pojmológiu pre celý slovenský šport,

  · definovanie postavenia a úloh národného športového zväzu v športe i spoločnosti,

  · jednotný štandard pravidiel kreovania, zloženia a volieb orgánov národného športového zväzu vrátane úpravy konfliktu záujmov,

  · jednotný štandard pravidiel pre zasadnutia, rozhodnutia a zápisnice orgánov národného športového zväzu,

  · jednotný štandard pre výročné správy národných športových zväzov,

  · jednotný štandard zverejňovania informácií o činnosti národného športového zväzu na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu,

  · jednotný štandard pre doručovanie písomností v rámci národného športového zväzu,

  · jednotné pravidlá pre športovú reprezentáciu a podnikanie so športovou reprezentáciou,

  · jednotný štandard pre riešenie sporov v športe vrátane disciplinárneho konania,

  · inštitút kontrolóra zväzu ako poradného, konzultačného a kontrolného orgánu zväzu,

  · inštitút nárokovateľného príspevku uznanému športu a povinné rozdelenie 10% tohto príspevku medzi aktívne kluby,

  · povinné vyberanie členského príspevku národnými športovými zväzmi a jeho členmi, ktorí chcú byť prijímateľmi verejných prostriedkov a/alebo sponzorského,

  · novú úpravu talentovaných športovcov a ich evidencie,

  · novú úpravu zmlúv medzi športovcami a klubmi a ich evidencie národnými športovými zväzmi,

  · povinnosť vytvoriť osobitný dopingový orgán druhého stupňa volený konferenciou zložený z najmenej jedného člena, ktorý je právnikom a najmenej jedného člena, ktorý je lekárom alebo farmaceutom (v prvom stupni bude dopingovú agendu vybavovať disciplinárna komisia SFZ),

  · novú úpravu v oblasti antidopingových pravidiel, ochrany integrity športu pred manipuláciou súťaží a iné povinnosti.

  Prijaté stanovy SFZ reflektujú vyššie uvedené nové pravidlá. Okrem toho sa v rámci nových stanov SFZ odstraňujú výhrady, ktoré vo vzťahu k predpisom SFZ uviedla FIFA pri posudzovaní Registračného a prestupového poriadku SFZ a zohľadňujú sa aj požiadavky, ktoré vyplynuli zo zmien predpisov FIFA:

  · zrušuje sa rozhodcovský súd SFZ, ktorého nesprávne zloženie bolo opakovane vytýkané FIFA i UEFA (rozhodcovia neboli ustanovení v rovnakom počte za hráčov a za kluby, ale boli ustanovení konferenciou SFZ, ktorej delegáti sú kreovaní takmer výlučne klubmi),

  · posilňujú sa kompetencie Komory SFZ na riešenie sporov a zavádza sa jednostupňové konanie komory s preskúmavacou pôsobnosťou voči rozhodnutiam Komory Odvolacou komisiou SFZ,

  · Komora bude mať v súlade s požiadavkami FIFA aj disciplinárne právomoci, t.j. už nie iba disciplinárna komisia SFZ.

  Volebný poriadok SFZ

  Úpravu volebného poriadku SFZ si vyžiadalo prijatie nového Zákona o športe, ktorý zaviedol jednotnú pojmológiu a štandardy pre volebné pravidlá národných športových zväzov, čo bolo potrebné premietnuť okrem stanov SFZ aj do volebného poriadku SFZ, do ktorého sa presunula aj časť ustanovení upravujúcich pravidlá volieb, ktoré boli pôvodne v stanovách SFZ (článok 47). V súlade so Zákonom o športe bolo vo volebnom poriadku SFZ upravené:

  · doručovanie návrhov kandidátov na volené funkcie v SFZ a príloh k návrhom kandidátov tak, aby futbalové hnutie a delegáti konferencie SFZ sa mali možnosť oboznámiť s kandidátmi na volené funkcie v SFZ najmenej 3 dni pred konaním volieb,

  · možnosť, aby sa na voľbách do orgánov SFZ volených konferenciou SFZ zúčastnil nezávislý pozorovateľ nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe podnetu delegáta konferencie SFZ alebo ktoréhokoľvek člena SFZ,

  · pôsobnosť kontrolóra SFZ v rámci procesu volieb v rámci SFZ, ktorý bude jednak vykonávať dohľad nad voľbami konanými na konferencii SFZ, respektíve pri voľbách členov volebnej komisie konferenciou SFZ a pri voľbách, ktoré vykonáva výkonný výbor SFZ, bude kontrolór SFZ plniť úlohy volebnej komisie.

  Rokovací poriadok SFZ

  Úpravu rokovacieho poriadku SFZ si vyžiadalo prijatie nového Zákona o športe, ktorý zaviedol jednotnú pojmológiu pre celý slovenský šport a jednotný štandard pravidiel rokovaní najvyšších orgánov národných športových zväzov, čo bolo potrebné premietnuť okrem stanov SFZ aj do rokovacieho poriadku konferencie SFZ. Z rokovacieho poriadku konferencie SFZ bola vylúčená časť ustanovení upravujúcich pravidlá rokovania výkonného výboru SFZ, ktoré budú upravené v samostatnom rokovacom poriadku výkonného výboru SFZ, ktorý bude schvaľovať výkonný výbor SFZ.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti