Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Konferencia ŠPORT a PRÁVO 2016 - správa o priebehu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.10.2016JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo

  V dňoch 29.-30. septembra 2016 sa v konferenčnej sále hotela Aquacity Poprad uskutočnil V. ročník medzinárodnej konferencie „ŠPORT a PRÁVO 2016“ s mottom „Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu v športe.“

  V úvodnej časti konferencie sa prítomným postupne prihovorili zástupcovia organizátora a partnerov podujatia, zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj reprezentanti akademickej obce. Pred odbornou časťou programu sa prítomným v podobe motivačnej prezentácie prihovoril Ing. Miroslav Mackulin, ktorý v širšom kontexte poukázal na základné piliere fungovania športu, resp. výkonu športových aktivít, ktoré sa v konečnom dôsledku stali aj východiskom pre ďalšie rokovanie v priebehu dvojdňovej konferencie.

  Odborný program konferencie pozostával zo 4 tematických blokov a večerných neformálnych diskusných stolov.

  V 1. bloku s názvom Implementácia zákona o športe do praxe odzneli príspevky, ktoré sa zaoberali doterajším priebehom implementácie, ako aj návrhmi na zrýchlenie a zlepšenie procesu implementácie Zákona o športe do praxe. V tejto časti jednoznačne rezonovala potreba dopracovania modulov a funkcionalít informačného systému športu, ktorý má byť základným pilierom reformy športu, zvýšenia transparentnosti financovania i rozhodovacích procesov v športe, ako aj kľúčovým nástrojom kontroly najmä „zdola“.

  Učená právnická spoločnosť vykonala odpočet projektu implementácie Zákona o športe k uskutočneniu ktorého sa verejne zaviazala po schválení zákona v Národnej rade SR. Členovia a priatelia UčPS zrealizovali po prijatí zákona 18 jedno až dvojdňových seminárov na národných športových zväzoch a v iných športových organizáciách, ako aj v Meste Košice. UčPS vypracovala vzory stanov pre zväzy a kluby, vzorový disciplinárny poriadok, vzorové zmluvy a iné dokumenty podľa Zákona o športe. Na základe dopytov zo športovej obce bolo vypracovaných 240 otázok a odpovedí, ktoré boli rozdelené na 14 tematických kariet a cca 50 odborných článkov k rôznym témam Zákona o športe. Vzory a odpovede sú voľne prístupné na webovom sídle ucps.sk.

  Zástupca dodávateľa informačného systému (IS) športu Ing. Andrej Virlič prezentoval stav vykonaných prác na IS športu i víziu budúceho rozvoja IS športu. V tomto období bol dokončený modul na vybavovanie agendy súvisiacej so zmluvou o sponzorstve v športe a agendy uznávania za národný športový zväz. Ďalšie agendy, ktoré bude potrebné pripraviť v IS športu sú: Dobrovoľníctvo v športe, Príspevky uznanému športu (vzorec), Príspevky na športové poukazy, Verejné výkazníctvo, Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, Zmluvné vzťahy v športe (generátor zmlúv, rozhodnutí a zápisníc s ich evidenciou), Antidoping, Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl. Toto vystúpenie doplnil Ing. Ján Letko svojimi poznatkami a skúsenosťami z nasadzovania IS v SFZ, ktorý je najväčšou športovou organizáciou a občianskym združením na Slovensku, ktorý združuje viac ako 1900 právnických osôb a 200 tis. fyzických osôb.

  V ďalšom vystúpení riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Mgr. Richard Galovič prezentoval zmeny vo VŠC vykonané posledný rok a ďalšie smerovanie, ktoré bude závisieť aj od výsledkov a záverov projektu optimalizácie stredísk vrcholového športu, ktorý by mal zabezpečiť veľmi podobné podmienky pre športovcov, bez ohľadu na stredisko, do ktorého budú zaradení.

  V 2. bloku s názvom Novela zákona o športe bol zástupcami ministerstva školstva JUDr. Žanetou Surmajovou PhD. a JUDr. Monikou Maršálekovou predstavený návrh novely Zákona o športe a jeho ciele vrátane predpokladaného legislatívneho procesu. Podrobnejšie boli odprezentované navrhované zmeny v úprave rôznych možností vykonávania činnosti športového odborníka vrátane podnikania s možnosťou pozastavenia činnosti a navrhované zmeny týkajúce sa pravidiel financovania národných športových zväzov a príspevku uznanému športu. Hlavná kontrolórka športu Ing. Alica Fisterová odprezentovala dôvody navrhovaného rozšírenia kompetencií hlavného kontrolóra športu.

  V rámci vystúpení k finančným témam bola diskutovaná novela zákona o športe a jej sporné body, najmä otázka príspevku uznanému športu, ktorý je športovou obcou vnímaný ako nárokovateľný príspevok sui generis podľa osobitného predpisu, podľa návrhu novely sa má z tohto inštitútu stať ďalší typ účelovej dotácie. Opäť rezonovala otázka potreby motivačného nástroja, ktorý by podporil financovanie športu zo súkromných zdrojov. Pôvodný návrh zákona o športe upravoval tzv. superodpočet pri sponzorskom, existujú však aj iné možnosti daňových stimulov pre podnikateľov. V tej súvislosti bolo konštatované, že Zákon o športe bol prijatý v nevyváženom stave, keď na jednej strane zaviedol pracovnoprávne vzťahy športovcov a finančne zaťažil kluby, ktoré od 1.1.2016 platia zrážkovú daň 19% zo mzdy vyplatenej hráčom a od roku 2019 budú platiť plné odvody, pričom na druhej strane z návrhu zákona bol v legislatívnom procese vypustený finančný nástroj v podobe tzv. superodpočtu pri sponzorskom, ktorý mal vyvážiť zvýšené daňovo-odvodové zaťaženie profesionálnych klubov.

  Viaceré vystúpenia k témam v 2. bloku sa prelínali s 3. blokom s názvom Programové vyhlásenie vlády SR pre oblasť športu na roky 2016 až 2020. Do tejto skupiny vystúpení možno zaradiť vystúpenia na tému právnej úpravy významných športových súťaží organizovaných inými štátmi, prezentácia rakúskeho fondu na podporu športu či možných alternatív vytvorenia fondu podľa schém fondov existujúcich na Slovensku s poukazom na ich výhody a nevýhody. Veľmi osviežujúce a podnetné bolo vystúpenie Alana Craiga o systéme fungovania športu v USA, jeho hlboký základ je v túžbe Američanov súťažiť a vyhrávať i ich veľkej úcte a rešpekte k víťazom detským i dospelým, ktorým športové výsledky poskytujú podstatné výhody v štúdiu. Následne Ing. Ján Letko prezentoval víziu toho, ako by mohol byť rozprúdený školský šport na Slovensku s využitím synergie so športovými klubmi, so záverom vystúpenia: „Bez športových odborníkov to nepôjde“. Aj v rámci tohto vystúpenia bol spomínaný veľmi potrebný a očakávaný inštitút „príspevku na športové poukazy“ pre deti od 5 do 14 rokov, ktorí by mohol významne rozhýbať početné masy slovenských detí. Je však potrebné, aby štát zrealizoval všeobecne schválené, športovou obcou i občanmi očakávané opatrenie na podporu pohybovej aktivity detí.

  Na úvod druhého pracovného dňa vystúpil minister školstva, vedy výskumu a športu prof. Ing. Peter Plavčan CSc., ktorý vo svojom vystúpení uviedol zámer vytvoriť Radu vlády pre šport a pripraviť návrh zákona o fonde na podporu športu podľa vzoru zákona na podporu umenia v horizonte niekoľkých mesiacov.

  Následne vystúpil Mgr. Ivan Šulek k príkladu spolupráce UčPS s Mestom Košice ako Európskym mestom športu 2016 a Martin Kohút vo svojej prezentácii na základe zmien prebiehajúcich v hokeji poukázal na zmeny, ktoré so sebou prináša znalostný manažment a projektové riadenie v športe podľa vzoru úspešných firiem, kde okrem štruktúr zabezpečujúcich bežný chod inštitúcie fungujú samostatné rozvojové útvary, ktorých úlohou je implementácia rozvojových projektov.

  RNDr. Jozef Mihál vo svojom veľmi praktickom príspevku poukázal na dôležité detaily daňovo-odvodovej regulácie činnosti športových odborníkov ako zamestnancov, SZČO alebo ako dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvu v športe a jeho konkrétnym formám využitia sa venoval príspevok Mgr. Igora Šumichrasta. Zmluve o sponzorstva v športe sa venovala vo svojom príspevku Mgr. Zuzana Zajíčková, ktorá poukázala na náležitosti zmluvy a nedostatky pri jej uzatváraní.

  V 4. bloku s názvom “Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane integrity podstaty športu a kam smerujeme ako členský štát Rady Európy a Európskej únie?” bol prezentovaný stav právnej úpravy v oblasti negatívnych javov v športe. Bolo konštatované, že SR v blízkej budúcnosti zrejme podpíše Dohovor Rady Európy o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, ktorý bol otvorený na podpis pre členské štáty od 3. júla 2016 v Saint-Denis (CETS 218) a Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 9. júla 2016 (CETS 215), s ktorým súvisí novela zákona o hazardných hrách, ktorá rieši reguláciu on-line hazardu a t.č. sa nachádza v legislatívnom procese. V tejto časti bola veľmi zaujímavá prezentácia Mgr. Petra Kulifaja o možnostiach sociálnej práce v tínedžerských skupinách fanúšikov vytváraním nízkoprahových klubov v útrobách alebo blízkom okolí štadiónov inšpirovaná systémom sociálnej práce vo fankluboch, ktorý funguje v Nemecku i niektorých ďalších štátoch západnej Európy už viac ako dvadsať rokov.


  TU sú autorizované výroky účastníkov konferencie z ich vystúpení použiteľné na citácie i v novinách.

  TU je záznam z konferencie na oficiálnom youtube kanáli SFZ v HD kvalite (postupne 4 diely, niekoľko hodín záznamu).

  TU sú prezentácie na konferencii vystupujúcich.

  TU sú návrhy, podnety a závery z V. ročníka konferencie.


  V. ročník konferencie zorganizovala Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom v rámci projektu Implementácie Zákona o športe do praxe (pridať link na stránku), ktorý ako partneri podporili aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Národné športové centrum), Mesto Košice - Európske mesto športu 2016, Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenská plavecká federácia, Slovenská basketbalová asociácia a Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode.

  Na konferencii sa okrem ministra školstva, vedy, výskumu a športu prof. Ing. Petra Plavčana CSc. zúčastnili aj tieto významné osobnosti:

  Mgr. Irena Adámková, Ing. Karol Belaník, JUDr. Štefan Bieľak, Ing. Alica Fisterová, Mgr. Dušan Galis, Mgr. Richard Galovič, prof., JUDr. Ján Husár CSc., Ing. Martin Kohút, Kamil Kosior, Ján Kováčik, Mgr. Ján Krišanda, Richard Lintner, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., RNDr. Jozef Mihál, Ing. Andrej Petrovaj, JUDr. Andrej Popovec, doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Mgr. František Repka, doc. PaedDr. Pavel Ružbarský PhD., JUDr. Jaroslav Rybánsky, prof., PaedDr. Jaromír Sedláček PhD., JUDr. Jaromír Šmátrala PhD., Jan Telenský, Ing. Dušan Tittel, JUDr. Miroslav Valíček, prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.

  K odborným témam na konferencii postupne vystúpili títo lektori:

  JUDr. Peter Sepeši,Ing. Miroslav Mackulin, Ing. Andrej Virlič, Ing. Ján Letko, Mgr. Richard Galovič, JUDr. Žaneta Surmajová PhD., JUDr. Monika Maršáleková, Ing. Alica Fisterová, doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA, Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD., Mgr. Mária Berdisová, Alan Craig, JUDr. Jaroslav Čollák, JUDr. Peter Mihál, Mgr. Zuzana Zajíčková, Mgr. Ivan Šulek, Ing. Martin Kohút, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., RNDr. Jozef Mihál, Mgr. Igor Šumichrast, Ing. Milan Andrejkovič, Mgr. Peter Kulifaj, Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M., Mgr. Žaneta Csaderová, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. a Mgr. Peter Dedík, PhD.

  Účastníkov konferencie sprevádzali jednotlivými témami a vystúpeniami moderátori:

  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Jaroslav Čollák ml. a JUDr. Lukáš Pitek.

  Hlavným organizátorom konferencie bol Mgr. Michael Válek v spolupráci s Ing. Simonetou Sepešiovou, JUDr. Lukášom Pitekom a ďalšími členmi a priateľmi UčPS.

  Šport a právo sa navzájom potrebujú, právnici by však mali prijať profesijnú výzvu, aby ich výstupy boli pre adresátov zrozumiteľné, vyvážené a vykonateľné v praxi a športoví odborníci vrátane funkcionárov v športe by sa mali snažiť aktívne prijímať informácie a rozvíjať svoju znalosť o novej právnej regulácii zarovno s tým, ako rastie znalosť a skúsenosť právnikov, ktorí potrebujú ich podporu a spätnú väzbu. Tak je možné naplniť dôležité predpoklady pre optimálny rozvoj znalostného manažmentu v športe a jeho právnej regulácie.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti