Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Krátko k spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.02.2016JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  K originálnemu inštitútu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov zavedenému do slovenskej úpravy novým zákonom o športe je potrebné uviesť, že tento inštitút pôvodne bol navrhnutý s tým zámerom, aby pokrýval poskytovanie všetkých druhov verejných prostriedkov, t.j. vrátane verejných prostriedkov z rozpočtov obcí, miest a samosprávnych krajov.

  Na základe pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní však bola podmienka spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov zúžená iba na poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a na sponzorské ako podmienka pre možnosť využitia zmluvy o sponzorstve v športe s daňovým zvýhodnením sponzora, nakoľko využitie daňového zvýhodnenia na strane sponzora taktiež predstavuje zásah do verejných financií vo forme zníženia výberu daní z príjmov právnických a fyzických osôb (od sponzorov).

  Konkrétne išlo o pripomienky uplatnené ZMOS-om, ktorých podstatou bolo, aby obce mali zachovanú možnosť rozhodnúť a prevziať zodpovednosť za to, že z verejných prostriedkov z rozpočtu obce podporia športový klub vo svojej obci a to bez ohľadu na to, či daný športový klub bude spĺňať podmienky spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa zákona o športe alebo nie (ako príklad bola uvádzaná podpora športového klubu s dlhodobou históriou a tradíciou v obci, ktorá nemá byť zákonom o športe vylúčená). Aj vzhľadom na ústavou (čl. 65 Ústavy SR) garantovanú samostatnosť hospodárenia obcí a vyšších územných celkov s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami, bola táto požiadavka ZMOS-u akceptovaná.

  Na poskytovanie prostriedkov z rozpočtu obcí, miest a vyšších územných celkov sa preto podmienka spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa zákona o športe nevzťahuje.

  Poskytovanie verejných prostriedkov z rozpočtu obcí, miest a samosprávnych krajov športovým organizáciám ale aj iným organizáciám na všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely je upravené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie športovým organizáciám poskytujú obce podľa § 7 ods. 4, resp. vyššie územné celky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z., za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce, resp. všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku, do ktorých právna úprava zákona o športe nijako nezasahuje.

  To ale nebráni tomu, aby si obec alebo vyšší územný celok všeobecne záväzným nariadením obce, resp. vyššieho územného celku, doplnili podmienku spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov na základe vlastnej autonómnej vôle do podmienok na poskytnutie dotácie z ich prostriedkov.

  Zákon č. 440/2015 Z.z. upravuje náležitosti, pravidlá a proces poskytovania verejných prostriedkov na centrálnej úrovni, t.j. iba poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

  Podľa § 65 ods 1. zákona o športe orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť, zverejňujú informácie o ich poskytovaní, čo sa v prípade poskytovania verejných prostriedkov z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov zverejňuje v súlade s § 99 ods. 2 druhou vetou zákona o športe na ich webových sídlach zverejnením dotačných zmlúv alebo aj prehľadov o poskytnutých dotáciách.
  V budúcnosti po dobudovaní informačného systému športu by tieto informácie mali byť automatizovaným procesom dotiahnuté/prelinkované na kartu príslušnej športovej organizácie v informačnom systéme športu.
  Cieľom tohto ustanovenia je získať v budúcnosti komplexnú informáciu o financovaní jednotlivých športových organizácií z verejných prostriedkov akéhokoľvek druhu, čo umožní podstatne lepšie ako doposiaľ makroekonomicky skúmať, vyhodnocovať, regulovať a pozitívne stimulovať šport ako progresívnu oblasť slovenskej spoločnosti s dobrým rastovým potenciálom.

  Všetky ostatné ustanovenia v § 65 zákona o športe (ods. 2 až 7), ktoré upravujú základné pravidlá financovania športu, ako aj celá piata časť zákona o športe (až po § 78) upravujúca jednotlivé formy poskytovania prostriedkov na šport sa vzťahujú už len výhradne na poskytovanie a vykazovanie použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti