Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kto môže byť prijímateľom príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.02.2018 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Otázka športovej verejnosti nás primäla k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na príspevok športovcom top tímu a súladnosť jeho poskytovania s § 75 ods. 4 zákona o športe a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

  OTÁZKA:
  Na stránke ministerstva školstva je zverejnený dokument “Kritéria pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2018”, ako aj zoznam týchto športovcov zostavený ministerstvom školstva. V kritériách je uvedené (a aj v zozname sa nachádzajú takýto športovci, dokonca aj iní), že tento príspevok sa môže poskytnúť aj športovcom paralympijského a deaflympijského športu. Neviem, či si správne vykladám § 75 ods. 4 zákona o športe, ale je možné podľa tohto paragrafu poskytnúť príspevok pre športovca top tímu aj pre športovcov paralympijského a deaflympijského športu prípadne aj iným, a akým spôsobom, keď takýto športovec nie je združený v národnom športovom zväze? Kto môže byť prijímateľom príspevku pre takýchto športovcov, t. j. ako sa k príspevku takýto športovci dostanú?

  ODPOVEĎ:
  Na úvod ku konceptu inštitútu príspevku najvýkonnejším športovcom, resp. športovcom top tímu
  Inštitút príspevku na národný športový projekt formou “príspevku športovcom v zozname najvýkonnejších športovcov” podľa § 75 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona o športe účinného od 1.1.2016 (neskôr bol novelou č. 354/2016 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2017 zmenený na "príspevok športovcom top tímu") vo výške 7 % z celkového balíka prostriedkov na plnenie programu 026 (Národný program rozvoja športu) bol koncepčne určený na vyváženie zvýšených finančných potrieb na prípravu a súťaženie najvýkonnejších slovenských športovcov predovšetkým v uznaných individuálnych športoch. Dôvodom pre vytvorenie tohto inštitútu bolo, že z príspevku uznanému športu poskytnutého príslušnému národnému športovému zväzu na riadenie a správu pre celý uznaný šport a jeho športové odvetvia/úseky, nebolo možné dostatočne pokryť a často bolo aj zložité odôvodniť výšku nákladov na prípravu a súťaženie týchto najlepších slovenských športovcov. Išlo teda o doplnkový inštitút k príspevku uznanému športu, ktorý bol koncepčne určený na financovanie prípravy a súťaženia najlepších slovenských športovcov v kategórii dospelých i kategórii mládeže najmä v individuálnych (uznaných) športoch. Preto je zo zákona adresátom tohto príspevku národný športový zväz, t. j. držiteľ osvedčenia o uznaní za národný športový zväz podľa § 59 ods. 1 zákona o športe.

  Zoznam týchto “najlepších” športovcov mal byť pôvodne zostavený pre kategóriu dospelých i kategóriu mládeže na základe kritérií určených nariadením vlády Slovenskej republiky, po novele č. 354/2016 Z.z. kritériá pre zaradenie do zoznamu športovcov top tímu určuje ministerstvo školstva. Kritéria sú síce zverejnené na stránke ministerstva školstva avšak to, na základe akých výsledkov zaradilo ministerstvo školstva do zoznamu športovcov top tímu a či sú tieto výsledky v súlade so zverejnenými kritériami je už dohľadateľné veľmi ťažko, na základe čoho tento systém nemožno hodnotiť ako transparentný. Preto bude namieste správnosť zaradenia športovcov do zoznamu športovcov top tímu a dodržanie kritérií pri poskytovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu dôsledne preskúmať a overiť.

  Zároveň do budúcnosti bude potrebné upraviť rozsah zverejňovaných údajov na stránke ministerstva školstva tak, aby si športová odborná i laická verejnosť mohla jednoducho na webovskom sídle ministerstva školstva overiť správnosť poskytnutia príspevku športovcom top tímu jednak z hľadiska dodržania zákona o športe i čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj kritérií určených ministerstvom školstva.

  Ako znie právna úprava inštitútu príspevku športovcom top tímu

  Podľa § 75 ods. 4 zákona o športe:
  “(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.”.

  Čo vyplýva zo znenia právnej úpravy:

  Zo znenia § 75 ods. 4 zákona o športe je možné vyvodiť, že

  1. nástroj financovania športu - príspevok na národný športový projekt formou príspevku športovcom top tímu je určený na podporu individuálne určených konkrétnych športovcov individuálnych športov, preto zákonodarca použil označenie zoznamu ako “zoznam športovcov”, a nie zoznam “športovcov a družstiev”, prípadne “kolektívov”.[1]
   V tej súvislosti je potrebné poukázať na definíciu kolektívneho športu (šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže) a individuálneho športu (šport, ktorý nie je kolektívnym športom).[2]
  2. zákon predpokladá, že príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu sa bude poskytovať výhradne športovcom, ktorý majú príslušnosť k národnému športovému zväzu, nie iným športovcom.
  3. príspevok môže byť podľa zákona poukázaný výhradne “národnému športovému zväzu” a teda nemôže byť poukázaný žiadnej inej športovej organizácii. Výnimkou z tohto pravidla sú iba prípady podľa poslednej vety § 75 ods. 4 zákona o športe:
   “Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.”.

  K položenej otázke ...

  Áno, správne poukazujete na to, že príspevok športovcovi top tímu sa v zmysle § 75 ods. 4 zákona o športe poukazuje len národnému športovému zväzu, v rámci ktorého príslušný športovec pôsobí. V konečnom dôsledku sa to uvádza aj v samotných Kritériách pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2018 /bod 7 písm. e) a bod 9 písm. e) kritérií/.[3]

  V prípade tohto nástroja na financovanie športu zákon o športe de facto vylučuje možnosť, aby boli príspevky športovcom top tímu poukazované iným športovým organizáciám ako národným športovým zväzom, ktoré sú držiteľom osvedčenia o uznaní za národný športový zväz podľa § 59 ods. 1 zákona o športe.

  To znamená, že. zákon nepripúšťa poukazovanie príspevku ani národným športovým organizáciám, cez ktoré dostávajú (2016, 2017, 2018?) príspevky zdravotne znevýhodnení športovci (Slovenský paralympijský výbor, Slovenský zväz telesne postihnutných športovcov, Deaflympijský výbor Slovenska).

  Treba si uvedomiť, že výška príspevku športovcom top tímu na rok 2018 má byť až 40% z celého balíka prostriedkov určených podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona o športe na podporu športovcov top tímu.

  Ministerstvo školstva ako štátny orgán musí konať len tak, ako mu to umožňuje zákon

  Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky:
  “(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.”.

  Ministerstvo školstva môže pri nakladaní zo štátnymi prostriedkami postupovať iba spôsobom, ktorý predpokladá zákon a nijako inak.

  Podľa všetkého je príspevok športovcom top tímu zo strany ministerstva školstva poskytovaný už niekoľko rokov v rozpore so zákonom. Bude potrebné, aby orgány príslušné na overenie príslušných faktov a na nich založených právnych záverov, sa pozreli dôkladne na dodržiavanie zákona pri uplatňovaní inštitútu príspevku na národný športový projekt v podobe príspevku športovcom top tímu zo strany ministerstva školstva.

  Ako vyzerá návrh ministerstva školstva na rok 2018?

  V zozname športovcov top tímu na rok 2018 je 48 zdravotne znevýhodnených športovcov s priemernou výškou príspevku 33.104,17 € s celkovým objemom prostriedkov 1.589.000,- € oproti 138 športovcov bez zdravotného znevýhodnenia s priemernou vyškou príspevku 15.227,36 € s celkovým objemom 2.374.735,- €, t. j. “zdravý” športovec ma priemerne necelú polovicu (46%) z príspevku zdravotne znevýhodneného športovca zaradeného do top tímu. O miere náročnosti a konkurencii v disciplínach zdravých športovcov oproti zdravotne znevýhodneným netreba hovoriť. Z uvedeného je pravdepodobné, že pri zdravotne znevýhodnených športovcoch sú nesprávne nastavené kritériá, ktoré na rozdiel od rezortných športových stredísk, kde majú byť kritériá schválené nariadením vlády, určuje samé ministerstvo školstva a nie sú nastavené správne.

  Kritériá sa javia byť mimo rámca zákona. Ministerstvo školstva zrejme ani tieto nezákonné kritéria dôsledne nedodržiava - bez väčšej transparentnosti je overenie dodržania kritérií veľmi obtiažne.

  Ak by aj bolo možné pripustiť, že do zoznamu športovcov top tímu môžu byť zaradení aj zdravotne znevýhodnení športovci (čo však vyššie v texte tvrdíme, že nie je podľa zákona možné), aj v takomto prípade sa v zozname športovcov[4] javia byť zaradení športovci, ktorí nenaplnili ani tie podmienky, ktoré sú uvedené v Kritériách pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2018 (ďalej len “Kritériá”).3)

  Väčšej prehľadnosti v tabuľke pri podpore top tímu chýba najmä to, že tam nie je zverejnené, za aké umiestnenie a v ktorom roku dostal športovec/družstvo príspevok, čím je aj znemožnené overenie splnenia viacerých podmienok, ktoré majú vplyv na výšku príspevkov alebo ich poskytnutie dokonca úplne vylučujú. Takýto postup ministerstva školstva sa javí ako značne netransparentný.

  Text doplnený dňa 6.3.2018 na základe komunikácie so zdravotne znevýhodnenými športovcami:
  "Považujeme za potrebné uviesť a zdôrazniť, že za naznačené zistenia o možných pochybeniach v súvislosti s poskytnutím príspevku športovcom Top tímu, ako aj za ich prešetrenie a prípadne odstránenie, nie sú zodpovední vyššie uvádzaní zdravotne znevýhodnení športovci (ani v príspevku náhodne vymenovaní športovci), ale pracovníci ministerstva školstva, ktorí majú s odbornou starostlivosťou zabezpečiť, aby pri rozdeľovaní štátnych prostriedkov (aj) prostredníctvom príspevku športovcom Top tímu bol dodržaný zákon o športe, ako aj ministerstvom školstva určené Kritériá.

  Ak po odbornej diskusii prevládne názor, že v nich upravené pravidlá nie sú vyvážené / vyhovujúce, bude potrebné ich zmeniť novelou zákona o športe, prípadne zmenou Kritérií ministerstva školstva."

  Niektoré náhodné poznatky vyvolávajúce minimálne otázky a pochybnosti, ktoré treba overiť - ide predsa o zákonnosť použitia štátnych prostriedkov ...

  Len letmou kontrolou pri náhodne vybraných zdravotne znevýhodnených športovcoch /Kamzík[5], Oroszová[6], Matušík[7], družstvo stolný tenis TM 1-2 Riapoš, Ludrovský, Revúcky[8], družstvo curlingu na vozíčku[9], Hutka[10]/ na webovej stránke https://www.paralympic.org, kde sú zverejnené výsledky a biografie jednotlivých športovcov[11], je možné v spojení s výsledkami dosiahnutými na PH 2016 zistiť, za aké umiestnenia by mohli byť príspevky poskytnuté (pozn. týmto športovcom sa podľa Kritérií javí ako možné poskytnúť príspevok iba a výlučne len za umiestnenia na PH/ZPH/DH/ZDH, nakoľko ostatný text Kritérií je nejednoznačný a neumožňuje ustáliť, že by príspevok bolo možné poskytnúť aj za výsledky na ostatných podujatiach typu MS a ME.) a na základe týchto výsledkov sa zdá viac ako zrejmé, že príspevky priznané týmto náhodne vybraným športovcom, zrejme nemali byť priznané z dôvodu nenaplnenia podmienky umiestnenia v 1. polovici štartového poľa.

  Document-page-001_2

  V bode 7 písm. a) Kritérií, kde sa uvádza podmienka cit.: “dosiahnuté umiestnenie sa hodnotí len v prípade, ak ide o umiestnenie v 1. polovici štartového poľa”. Za súčasného stavu dostupných informácií nie je možné, resp. by bolo pre nás prácne zisťovanie splnenie tejto podmienky. Je ale nepochybné, že by túto kontrolu malo vykonať ministerstvo školstva, keďže ono je oprávnené rozdeľovať prostriedky zo štátneho rozpočtu a je predovšetkým v jeho záujme, ale i povinnosťou, prideliť verejné prostriedky v súlade (predovšetkým) so Zákonom o športe (§ 75 ods. 4) a v súlade s podmienkami, ktoré samo ministerstvo školstva ustanovilo do Kritérií.

  Ďalšom podmienkou, ktorú je nutné naplniť a zo zverejneného zoznamu sa zdá, že v niektorých prípadoch nebola naplnená, je podmienka podľa bodu 7 písm. g) Kritérií, ktoré stanovuje cit.: “ak športovec dosiahne umiestnenie v individuálnej súťaži a zároveň aj v súťaži tímov, potom mu bude poskytnutý príspevok len za umiestnenie v individuálnej súťaži. Z celkovej výšky príspevku za tímovú súťaž bude následne odpočítaná alikvotná časť za takéhoto športovca”.

  Kto by sa mal zisteným problémom dôsledne zaoberať, aby sa odstránili naznačené pochybnosti?

  Na základe uvedeného odporúčame obrátiť sa s položenou otázkou aj priamo na ministerstvo školstva a na hlavného kontrolóra športu, ktorý podľa § 61 ods. 1 písm. h) zákona o športe “vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou”.

  Ďalším štátnym orgánom príslušným na preskúmanie (vykonanie kontroly) zákonnosti použitia štátnych prostriedkov zo strany ministerstva školstva pri poskytovaní príspevku športovcom top tímu je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/1993 Zb. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky “kontroluje hospodárenie s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky”.

  Document-page-002_1

  Poznámka k zatiaľ dostatočne nevysvetlenej dualite zoznamov športovcov podľa § 75 ods. 3 písm. a) a podľa § 75 ods. 4 zákona o športe v znení jeho novely č. 354/2016 Z. z.

  Príspevok športovcom “top tímu” pôvodné znenie zákona o športe č. 440/2015 Z. z. nepoznalo, bol v ňom upravený len “príspevok športovcom v zozname najvýkonnejších športovcov”.

  Dualitu vedenia „zoznamu najvýkonnejších športovcov”, respektíve „zoznamu športovcov top tímu” priniesla až novela zákona o športe č. 354/2016 Z.z. respektíve pozmeňovací návrh poslancov Tittela a Jančulu s nižšie uvedeným odôvodnením, ktoré športovú odbornú verejnosť veľmi nepresvedčilo o systémovosti či existencii relevantných vecných dôvodov pre jej uzákonenie alebo aplikačných problémov, ktoré by sa nedali riešiť systémovo vhodnejšie aj bez zmeny právnej úpravy (každý čitateľ nech si o tom urobí vlastný názor):

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu k doplneniu § 3 zákona o športe:
  “Súčasné znenie zákona pozná len pojem „zoznam najvýkonnejších športovcov", čo spôsobuje problém v praxi pri príprave pravidiel zaraďovania športovcov do rezortných stredísk. Zoznam najvýkonnejších športovcov je totožný so zoznamom športovcov, ktorí v súlade s § 74 ods. 4 zákona o športe majú nárok na poskytnutie príspevku na športovú prípravu a z tohto dôvodu je zoznam limitovaný finančnými prostriedkami, a nie výkonnosťou športovcov. Len zo zoznamu najvýkonnejších športovcov je možné zaradiť športovca do rezortného športového strediska, čím v súčasnosti znemožňujeme zaradenie do strediska športové talenty. Doplnením uvedeného ustanovenia by sa príspevok na športovú prípravu športovca poskytoval športovcom zo zoznamu športovcov top tímu a zaraďovanie športovcov do rezortných stredísk by bolo viazané na zoznam najvýkonnejších športovcov.”.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu k zmene v § 75 ods. 4 zákona o športe:
  “Navrhovaná úprava nadväzuje na zmenu § 3, ktorým sa definuje okrem zoznamu najvýkonnejších športovcov aj zoznam športovcov top tímu, na ktorý bude viazaný príspevok na športovú činnosť.”.

  Napriek tomu, že zmena, ktorú priniesla novela zákona o športe (respektíve pozmeňovací návrh poslanca, ktorý sa vyhol pripomienkovému konaniu a teda vecnej diskusii odbornej športovej verejnosti) sa nejaví ako premyslená systémová úprava založená na analytickom skúmaní poznatkov, musíme ju ako schválené znenie zákona v právnom štáte rešpektovať a dodržiavať, až kým slovenská spoločnosť nedospeje k poznaniu, že táto zmena nebola vecne prínosná a nebude schválená iná právna úprava. To platí o rešpektovaní právnej úpravy akéhokoľvek inštitútu zákona o športe, či akéhokoľvek iného zákona Slovenskej republiky, ktorý je platný a účinný a to tak pre všetky subjekty práva, ako aj pre štát a jeho predstaviteľov, či úradníkov.

  Poznámky pod čiarou:
  1. V družstve kolektívneho športu sa zoznam športovcov počas súťažnej sezóny dynamicky mení v závislosti od zdravotného stavu, výkonnosti a športovej formy jednotlivých športovcov zaraďovaných do družstva, t. j. z prirodzenej podstaty fungovania družstiev v kolektívnych športoch je nemožné vytvoriť pevný zoznam konkrétnych športovcov top tímu pôsobiacich v družstve/kolektíve, kde sa zloženie neustále mení. ^
  2. V tomto smere je pre športovú obec relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Sport) úplne jasne a jednoznačne tak, že je ním šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže. Všetky športy, ktoré nie sú kolektívnym športom sú individuálnymi športmi.
   Je potrebné tiež uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 Zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t.j. sú povinné zapracovať a teda akceptovať aj túto definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu. Ak uvedené definície kolektívneho športu a individuálneho športu podľa Svetového antidopingového kódexu, ktoré majú úplne jasnú logiku, nebudú všeobecne akceptované, bude zrejme potrebné doplniť tieto definície aj do právneho poriadku SR, čo by však nemuselo byť nevyhnutné. Slovenské znenie Svetového antidopingového kódexu dostupné na stránke Antidopingovej agentúry SR: http://www.antidoping.sk/images/data/medzinarodna_regulacia/svetovy-antidopingovy-kodex.pdf. ^
  3. Kritéria pre rok 2018 sú dostupné na internete na stránke ministerstva školstva:
   https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2018/. ^
  4. Zoznam športovcov zaradených do top tímu s výpočítanou sumou príspevkov:
   https://webadm.minedu.sk/data/files/7710.xlsx. ^
  5. výsledok v vzpieraní +107kg 6. miesto zo 6 kvalifikovaných a 8 súťažiacich: 
   https://db.ipc-services.org/sdms/hira/web/results/rio-2016/powerlifting/mens-%2B107-kg. ^
  6. výsledok v kat. cyklistika Trial H1-3 8. miesto z 11 súťažiacich:
   https://www.paralympic.org/sdms/hira/web/results/rio-2016/cycling/womens-time-trial-h1-3. ^
  7. výsledok hod diskom 6. miesto z 9 klasifikovaných a 10 súťažiacich:
   https://db.ipc-services.org/sdms/hira/web/results/rio-2016/athletics/mens-discus-throw-f44^
  8. výsledok stolný tenis TM1-2 4. miesto z 6 súťažiacich: 
   https://db.ipc-services.org/sdms/hira/web/results/rio-2016/table-tennis/mens-team-classes-1-2. ^
  9. výsledok curlingu na vozíčku 6. miesto z 10 súťažiacich:
   https://www.paralympic.org/sdms/hira/web/results/sochi-2014/wheelchair-curling/mixed. ^
  10. žiaden výsledok na ZPOH/LPOH od roku 2008, na linku zadať meno Hutka: 
   https://www.paralympic.org/sdms/hira/web^
  11. https://www.paralympic.org/sdms/hira/web. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti