Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

LISABONSKÁ ZMLUVA - Tabuľky zhody NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.05.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  TABUĽKY ZHODY

  Zmluva o Európskej únii 

  Pôvodné číslovanie v Zmluve o Európskej únii
  Nové číslovanie v Zmluve o Európskej únii
  HLAVA I – SPOLOČNÉ USTANOVENIA
  HLAVA I – SPOLOČNÉ USTANOVENIA
  článok 1
  článok 1
  článok 2
  článok 2
  článok 3
  článok 3 (vypustený) [1]
  článok 4
  článok 5 [2]
  článok 4 (vypustený) [3]
  článok 5 (vypustený) [4]
  článok 6
  článok 6
  článok 7
  článok 7
  článok 8
  HLAVA II – Ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva na účel založenia Európskeho spoločenstva
  HLAVA II – USTANOVENIA O DEMOKRATICKÝCH ZÁSADÁCH
  článok 8 (vypustený) [5]
  článok 9
  článok 10 [6]
  článok 11
  článok 12
  HLAVA III – Ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele
  HLAVA III – USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH
  článok 9 (vypustený) [7]
  článok 13
  článok 14 [8]
  článok 15 [9]
  článok 16 [10]
  článok 17 [11]
  článok 18
  článok 19 [12]
  HLAVA IV – Ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
  HLAVA IV – USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI
  článok 10 (vypustený) [13]
  články 27a až 27e (nahradené)
  články 40 až 40b (nahradené)
  články 43 až 45 (nahradené)
  článok 20 [14]
  HLAVA V – Ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike
  HLAVA V – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE A OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE
  Kapitola 1 – Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie
  článok 21
  článok 22
  Kapitola 2 – Osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike
  Oddiel 1 – Spoločné ustanovenia
  článok 23
  článok 11
  článok 24
  článok 12
  článok 25
  článok 13
  článok 26
  článok 27
  článok 14
  článok 28
  článok 15
  článok 29
  článok 22 (presunutý)
  článok 30
  článok 23 (presunutý)
  článok 31
  článok 16
  článok 32
  článok 17 (presunutý)
  článok 42
  článok 18
  článok 33
  článok 19
  článok 34
  článok 20
  článok 35
  článok 21
  článok 36
  článok 22 (presunutý)
  článok 30
  článok 23 (presunutý)
  článok 31
  článok 24
  článok 37
  článok 25
  článok 38
  článok 39
  článok 47 (presunutý)
  článok 40
  článok 26 (vypustený)
  článok 27 (vypustený)
  článok 27a (nahradený) [15]
  článok 20
  článok 27b (nahradený) [15]
  článok 20
  článok 27c (nahradený) [15]
  článok 20
  článok 27d (nahradený) [15]
  článok 20
  článok 27e (nahradený) [15]
  článok 20
  článok 28
  článok 41
  Oddiel 2 – Ustanovenia o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike
  článok 17 (presunutý)
  článok 42
  článok 43
  článok 44
  článok 45
  článok 46
  HLAVA VI – USTANOVENIA O POLICAJNEJ A JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCI V TRESTNÝCH VECIACH (vypustená) [16]
  článok 29 (nahradený) [17]
  článok 30 (nahradený) [18]
  článok 31 (nahradený) [19]
  článok 32 (nahradený) [20]
  článok 33 (nahradený) [21]
  článok 34 (vypustený)
  článok 35 (vypustený)
  článok 36 (nahradený) [22]
  článok 37 (vypustený)
  článok 38 (vypustený)
  článok 39 (vypustený)
  článok 40 (nahradený)  [23]
  článok 20
  článok 40a (nahradený)  [23]
  článok 20
  článok 40b (nahradený)  [23]
  článok 20
  článok 41 (vypustený)
  článok 42 (vypustený)
  HLAVA VII – USTANOVENIA O ROZŠÍRENEJ SPOLUPRÁCI (nahradená) [24]
  HLAVA IV - USTANOVENIA O POSILNENEJ SPOLUPRÁCI
  článok 43 (nahradený)  [24]
  článok 20
  článok 43a (nahradený) [24]
  článok 20
  článok 43b (nahradený) [24]
  článok 20
  článok 44 (nahradený) [24]
  článok 20
  článok 44a (nahradený) [24]
  článok 20
  článok 45 (nahradený)   [24]
  článok 20
  HLAVA VIII – ZÁVEREČNÉ ustanovenia
  HLAVA VI – ZÁVEREČNÉ ustanovenia
  článok 46 (vypustený)
  článok 47
  článok 47 (nahradený)
  článok 40
  článok 48
  článok 48
  článok 49
  článok 49
  článok 50
  článok 51
  článok 52
  článok 50 (vypustený)
  článok 51
  článok 53
  článok 52
  článok 54
  článok 53
  článok 55

  [1]  V podstate nahradený článkom 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a článkami 13 ods. 1 a 21 ods. 3 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“).
  [2]  Nahradený článkom 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“).
  [3]  V podstate nahradený článkom 15.
  [4]  V podstate nahradený článkom 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ.
  [5]  Článok 8 Zmluvy o EÚ, ktorý bol v platnosti pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (ďalej len „platná zmluva o EÚ“), meniacej Zmluvu o ES. Tieto zmeny sa zahrnuli do Lisabonskej zmluvy a článok 8 je vypustený. Jeho číslo je použité na vloženie nového ustanovenia.
  [6] Odsek 4 v podstate nahrádza článok 191 prvý odsek Zmluvy o ES.
  [7] Článok 9 platnej zmluvy o EÚ zmenil Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Platnosť posledne uvedenej zmluvy skončila 23. júla 2002. Článok 9 je vypustený a jeho číslo je použité na vloženie iného ustanovenia.
  [8] - Odseky 1 a 2 v podstate nahrádzajú článok 189 Zmluvy o ES;
        - odseky 1 až 3 v podstate nahrádzajú článok 9 ods. 1 až 3 Zmluvy o ES;
        - odsek 1 v podstate nahrádza článok 192 prvý odsek Zmluvy o ES;
        - odsek 4 v podstate nahrádza článok 197 prvý odsek Zmluvy o ES.
  [9] V podstate nahrádza článok 4.
  [10] - Odsek 1 v podstate nahrádza článok 202 prvú a druhú zarážku Zmluvy o ES;
          - odseky 2 a 9 v podstate nahrádzajú článok 203 Zmluvy o ES;
          - odseky 4 a 5 v podstate nahrádzajú článok 205 ods. 2 a 4 Zmluvy o ES.
  [11] - Odsek 1 v podstate nahrádza článok 211 Zmluvy o ES;
          - odseky 3 a 7 v podstate nahrádzajú článok 214 Zmluvy o ES;
          - odsek 6 v podstate nahrádza článok 217 ods. 1, 3 a 4 Zmluvy o ES.
  [12] V podstate nahrádza článok 220 Zmluvy o ES;
          -  odsek 2 prvý pododsek v podstate nahrádza článok 221 prvý odsek Zmluvy o ES.
  [13] Článok 10 platnej zmluvy o EÚ zmenil Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Tieto zmeny sú zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a článok 10 je vypustený. Jeho číslo je použité na vloženie iného ustanovenia.
  [14] Nahrádza tiež články 11 a 11a Zmluvy o ES.
  [15] Články 27a až 27e platnej Zmluvy o EÚ týkajúce sa posilnenej spolupráce sa tiež nahrádzajú článkami 326 až 334 ZFEÚ.
  [16] Ustanovenia hlavy VI platnej Zmluvy o EÚ týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach sa nahrádzajú ustanoveniami kapitol 1, 4 a 5 Hlavy IV tretej časti ZFEÚ.
  [17] Nahradený článkom 67 ZFEÚ.
  [18] Nahradený článkami 87 a 88 ZFEÚ.
  [19] Nahradený článkami 82, 83 a 85 ZFEÚ.
  [20] Nahradený článkom 89 ZFEÚ.
  [21] Nahradený článkom 72 ZFEÚ.
  [22] Nahradený článkom 71 ZFEÚ.
  [23] Články 40 až 40b platnej Zmluvy o EÚ týkajúce sa posilnenej spolupráce sa nahrádzajú tiež článkami 326 až 334 ZFEÚ.
  [24] Články 43 až 45 a hlava VII platnej Zmluvy o EÚ týkajúce sa posilnenej spolupráce sa tiež nahrádzajú článkami 326 až 334 ZFEÚ.

  Zmluva o fungovaní Európskej únie

  Pôvodné číslovanie v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva
  Nové číslovanie v Zmluve o fungovaní Európskej únie
  PRVÁ ČASŤ – ZÁSADY
  PRVÁ ČASŤ – ZÁSADY
  článok 1 (vypustený)
  článok 1
  článok 2 (vypustený)[1]
  Hlava I – Druhy a oblasti právomocí Únie
  článok 2
  článok 3
  článok 4
  článok 5
  článok 6
  Hlava II – Všeobecne uplatniteľné ustanovenia
  článok 7
  článok 3 ods. 1 (vypustený)[2]
  článok 3 ods. 2
  článok 8
  článok 4 (presunutý)
  článok 119
  článok 5 (nahradený)[3]
  článok 9
  článok 10
  článok 6
  článok 11
  článok 153 ods. 2 (presunutý)
  článok 12
  článok 13[4]
  článok 7 (vypustený)[5]
  článok 8 (vypustený)[6]
  článok 9 (vypustený)
  článok 10 (vypustený)[7]
  článok 11 (nahradený)[8]
  články 326 až 334
  článok 11a (nahradený)1
  články 326 až 334
  článok 12 (presunutý)
  článok 18
  článok 13 (presunutý)
  článok 19
  článok 14 (presunutý)
  článok 26
  článok 15 (presunutý)
  článok 27
  článok 16
  článok 14
  článok 255 (presunutý)
  článok 15
  článok 286 (nahradený)
  článok 16
  článok 17
  DRUHÁ ČASŤ – OBČIANSTVO ÚNIE
  DRUHÁ ČASŤ – NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO ÚNIE
  článok 12 (presunutý)
  článok 18
  článok 13 (presunutý)
  článok 19
  článok 17
  článok 20
  článok 18
  článok 21
  článok 19
  článok 22
  článok 20
  článok 23
  článok 21
  článok 24
  článok 22
  článok 25
  TRETIA ČASŤ – POLITIKY SPOLOČENSTVA
  TRETIA ČASŤ – VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI ÚNIE
  Hlava I – Vnútorný trh
  článok 14 (presunutý)
  článok 26
  článok 15 (presunutý)
  článok 27
  Hlava I - Voľný pohyb tovaru
  Hlava II - Voľný pohyb tovaru
  článok 23
  článok 28
  článok 24
  článok 29
  Kapitola 1 – Colná únia
  Kapitola 1 – Colná únia
  článok 25
  článok 30
  článok 26
  článok 31
  článok 27
  článok 32
  Tretia časť, hlava X, colná spolupráca (presunutá)
  Kapitola 2 – Colná spolupráca
  článok 135 (presunutý)
  článok 33
  Kapitola 2 – Zákaz množstevných obmedzení medzi členskými štátmi
  Kapitola 3 – Zákaz množstevných obmedzení medzi členskými štátmi
  článok 28
  článok 34
  článok 29
  článok 35
  článok 30
  článok 36
  článok 31
  článok 37
  Hlava II – Poľnohospodárstvo
  Hlava III – Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo
  článok 32
  článok 38
  článok 33
  článok 39
  článok 34
  článok 40
  článok 35
  článok 41
  článok 36
  článok 42
  článok 37
  článok 43
  článok 38
  článok 44
  Hlava III - Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu
  Hlava IV - Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu
  Kapitola 1 – Pracovníci
  Kapitola 1 – Pracovníci
  článok 39
  článok 45
  článok 40
  článok 46
  článok 41
  článok 47
  článok 42
  článok 48
  Kapitola 2 – Právo usadiť sa
  Kapitola 2 – Právo usadiť sa
  článok 43
  článok 49
  článok 44
  článok 50
  článok 45
  článok 51
  článok 46
  článok 52
  článok 47
  článok 53
  článok 48
  článok 54
  článok 294 (presunutý)
  článok 55
  Kapitola 3 – Služby
  Kapitola 3 – Služby
  článok 49
  článok 56
  článok 50
  článok 57
  článok 51
  článok 58
  článok 52
  článok 59
  článok 53
  článok 60
  článok 54
  článok 61
  článok 55
  článok 62
  Kapitola 4 – Kapitál a platby
  Kapitola 4 – Kapitál a platby
  článok 56
  článok 63
  článok 57
  článok 64
  článok 58
  článok 65
  článok 59
  článok 66
  článok 60 (presunutý)
  článok 75
  Hlava IV – Vízová, azylová, prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb
  Hlava V – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
  Kapitola 1 – Všeobecné ustanovenia
  článok 61
  článok 67[9]
  článok 68
  článok 69
  článok 70
  článok 71[10]
  článok 64 ods. 1 (nahradený)
  článok 72[11]
  článok 73
  článok 66 (nahradený)
  článok 74
  článok 60 (presunutý)
  článok 75
  článok 76
  Kapitola 2 – Politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo
  článok 62
  článok 77
  článok 63 ods. 1 a 2 a článok 64 ods. 2[12]
  článok 78
  článok 63 ods. 3 a 4
  článok 79
  článok 80
  článok 64 ods. 1 (nahradený)
  článok 72
  Kapitola 3 – Justičná spolupráca v občianskych veciach
  článok 65
  článok 81
  článok 66 (nahradený)
  článok 74
  článok 67 (vypustený)
  článok 68 (vypustený)
  článok 69 (vypustený)
  Kapitola 4 – Justičná spolupráca v trestných veciach
  článok 82[13]
  článok 83
  článok 84
  článok 85
  článok 86
  Kapitola 5 – Policajná spolupráca
  článok 87[14]
  článok 88
  článok 89[15]
  Hlava V – Doprava
  Hlava VI – Doprava
  článok 70
  článok 90
  článok 71
  článok 91
  článok 72
  článok 92
  článok 73
  článok 93
  článok 74
  článok 94
  článok 75
  článok 95
  článok 76
  článok 96
  článok 77
  článok 97
  článok 78
  článok 98
  článok 79
  článok 99
  článok 80
  článok 100
  Hlava VI – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva
  Hlava VII – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva
  Kapitola 1 – Pravidlá hospodárskej súťaže
  Kapitola 1 – Pravidlá hospodárskej súťaže
  Oddiel 1 – Pravidlá uplatňované na podniky
  Oddiel 1 – Pravidlá uplatňované na podniky
  článok 81
  článok 101
  článok 82
  článok 102
  článok 83
  článok 103
  článok 84
  článok 104
  článok 85
  článok 105
  článok 86
  článok 106
  Oddiel 2 – Pomoc poskytovaná štátmi
  Oddiel 2 – Pomoc poskytovaná štátmi
  článok 87
  článok 107
  článok 88
  článok 108
  článok 89
  článok 109
  Kapitola 2 – Daňové ustanovenia
  Kapitola 2 – Daňové ustanovenia
  článok 90
  článok 110
  článok 91
  článok 111
  článok 92
  článok 112
  článok 93
  článok 113
  Kapitola 3 – Aproximácia práva
  Kapitola 3 – Aproximácia práva
  článok 95 (presunutý)
  článok 114
  článok 94 (presunutý)
  článok 115
  článok 96
  článok 116
  článok 97
  článok 117
  článok 118
  Hlava VII – Hospodárska a menová politika
  Hlava VIII – Hospodárska a menová politika
  článok 4 (presunutý)
  článok 119
  Kapitola 1 – Hospodárska politika
  Kapitola 1 – Hospodárska politika
  článok 98
  článok 120
  článok 99
  článok 121
  článok 100
  článok 122
  článok 101
  článok 123
  článok 102
  článok 124
  článok 103
  článok 125
  článok 104
  článok 126
  Kapitola 2 – Menová politika
  Kapitola 2 – Menová politika
  článok 105
  článok 127
  článok 106
  článok 128
  článok 107
  článok 129
  článok 108
  článok 130
  článok 109
  článok 131
  článok 110
  článok 132
  článok 111 ods. 1 až 3 a 5 (presunuté)
  článok 219
  článok 111 ods. 4 (presunutý)
  článok 138
  článok 133
  Kapitola 3 – Inštitucionálne ustanovenia
  Kapitola 3 – Inštitucionálne ustanovenia
  článok 112 (presunutý)
  článok 283
  článok 113 (presunutý)
  článok 284
  článok 114
  článok 134
  článok 115
  článok 135
  Kapitola 4 – Ustanovenia pre členské štáty, ktorých menou je euro
  článok 136
  článok 137
  článok 111 ods. 4 (presunutý)
  článok 138
  Kapitola 4 – Prechodné ustanovenia
  Kapitola 5 – Prechodné ustanovenia
  článok 116 (vypustený)
  článok 139
  článok 117 ods.1, ods. 2 šiesta zarážka a ods. 3 až 9 (vypustené)
  článok 117 ods. 2 prvých päť zarážok
  článok 141 ods. 2
  článok 121 ods. 1 (presunutý)
  článok 122 ods. 2 druhá veta (presunutý)
  článok 123 ods. 5 (presunutý)
  článok 140[16]
  článok 118 (vypustený)
  článok 123 ods. 3 (presunutý)
  článok 117 ods. 2, prvých päť zarážok (presunutý)
  článok 141[17]
  článok 124 ods. 1 (presunutý)
  článok 142
  článok 119
  článok 143
  článok 120
  článok 144
  článok 121 ods. 1 (presunutý)
  článok 140 ods. 1
  článok 121 ods. 2 až 4 (vypustené)
  článok 122 ods. 1, ods. 2 prvá veta, ods. 3, 4, 5 a 6 (vypustené)
  článok 122, ods. 2 druhá veta (presunuté)
  článok 140 ods. 2 prvý pododsek
  článok 123 ods. 1, 2 a 4 (vypustené)
  článok 123 ods. 3 (presunutý)
  článok 141 ods. 1
  článok 123 ods. 5 (presunutý)
  článok 140 ods. 3
  článok 124 ods. 1 (presunutý)
  článok 142
  článok 124 ods. 2 (vypustený)
  Hlava VIII – Zamestnanosť
  Hlava IX – Zamestnanosť
  článok 125
  článok 145
  článok 126
  článok 146
  článok 127
  článok 147
  článok 128
  článok 148
  článok 129
  článok 149
  článok 130
  článok 150
  Hlava IX – Spoločná obchodná politika (presunutá)
  Piata časť hlava II, Spoločná obchodná politika
  článok 131 (presunutý)
  článok 206
  článok 132 (vypustený)
  článok 133 (presunutý)
  článok 207
  článok 134 (vypustený)
  Hlava X – Colná spolupráca (presunutá)
  Tretia časť hlava II, kapitola 2, Colná spolupráca
  článok 135 (presunutý)
  článok 33
  Hlava XI – Sociálna politika, všeobecné a odborné vzdelávanie a mládež
  Hlava X – Sociálna politika
  Kapitola 1 – Sociálne ustanovenia (vypustené)
  článok 136
  článok 151
  článok 152
  článok 137
  článok 153
  článok 138
  článok 154
  článok 139
  článok 155
  článok 140
  článok 156
  článok 141
  článok 157
  článok 142
  článok 158
  článok 143
  článok 159
  článok 144
  článok 160
  článok 145
  článok 161
  Kapitola 2 – Európsky sociálny fond
  Hlava XI – Európsky sociálny fond
  článok 146
  článok 162
  článok 147
  článok 163
  článok 148
  článok 164
  Kapitola 3 – Všeobecné a odborné vzdelávanie a mládež
  Hlava XII – Všeobecné a odborné vzdelávanie, mládež a šport
  článok 149
  článok 165
  článok 150
  článok 166
  Hlava XII – Kultúra
  Hlava XIII – Kultúra
  článok 151
  článok 167
  Hlava XIII – Verejné zdravie
  Hlava XIV – Verejné zdravie
  článok 152
  článok 168
  Hlava XIV – Ochrana spotrebiteľa
  Hlava XV – Ochrana spotrebiteľa
  článok 153 ods. 1, 3, 4 a 5
  článok 169
  článok 153 ods. 2 (presunutý)
  článok 12
  Hlava XV – Transeurópske siete
  Hlava XVI – Transeurópske siete
  článok 154
  článok 170
  článok 155
  článok 171
  článok 156
  článok 172
  Hlava XVI – Priemysel
  Hlava XVII – Priemysel
  článok 157
  článok 173
  Hlava XVII - Hospodárska a sociálna súdržnosť
  Hlava XVIII - Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
  článok 158
  článok 174
  článok 159
  článok 175
  článok 160
  článok 176
  článok 161
  článok 177
  článok 162
  článok 178
  Hlava XVIII - Výskum a technologický rozvoj
  Hlava XIX - Výskum, technologický rozvoj a kozmický priestor
  článok 163
  článok 179
  článok 164
  článok 180
  článok 165
  článok 181
  článok 166
  článok 182
  článok 167
  článok 183
  článok 168
  článok 184
  článok 169
  článok 185
  článok 170
  článok 186
  článok 171
  článok 187
  článok 172
  článok 188
  článok 189
  článok 173
  článok 190
  Hlava XIX – Životné prostredie
  Hlava XX – Životné prostredie
  článok 174
  článok 191
  článok 175
  článok 192
  článok 176
  článok 193
  Hlava XXI – Energetika
  článok 194
  Hlava XXII – Cestovný ruch
  článok 195
  Hlava XXIII – Civilná ochrana
  článok 196
  Hlava XXIV – Administratívna spolupráca
  článok 197
  Hlava XX – Rozvojová spolupráca (presunutá)
  Piata časť, hlava III, kapitola 1, Rozvojová spolupráca
  článok 177 (presunutý)
  článok 208
  článok 178 (vypustený)[18]
  článok 179 (presunutý)
  článok 209
  článok 180 (presunutý)
  článok 210
  článok 181 (presunutý)
  článok 211
  Hlava XXI – Hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami (presunutá)
  Piata časť hlava III kapitola 2, Hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami
  článok 181a (presunutý)
  článok 212
  ŠTVRTÁ ČASŤ – PRIDRUŽENIE ZÁMORSKÝCH KRAJÍM A ÚZEMÍ
  ŠTVRTÁ ČASŤ – PRIDRUŽENIE ZÁMORSKÝCH KRAJÍM A ÚZEMÍ
  článok 182
  článok 198
  článok 183
  článok 199
  článok 184
  článok 200
  článok 185
  článok 201
  článok 186
  článok 202
  článok 187
  článok 203
  článok 188
  článok 204
  PIATA ČASŤ – VONKAJŠIA ČINNOSŤ ÚNIE
  Hlava I – Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie
  článok 205
  Tretia časť, hlava IX, Spoločná obchodná politika (presunutá)
  Hlava II – Spoločná obchodná politika
  článok 131 (presunutý)
  článok 206
  článok 133 (presunutý)
  článok 207
  Hlava III – Spolupráca s tretími krajinami a humanitárna pomoc
  Tretia časť, hlava XX, Rozvojová spolupráca (presunutá)
  Kapitola 1 – Rozvojová spolupráca
  článok 177 (presunutý)
  článok 208[19]
  článok 179 (presunutý)
  článok 209
  článok 180 (presunutý)
  článok 210
  článok 181 (presunutý)
  článok 211
  Tretia časť hlava XXI, Hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami (presunutá)
  Kapitola 2 – Hospodárska, finančná a technická spolupráca s tretími krajinami
  článok 181a (presunutý)
  článok 212
  článok 213
  Kapitola 3 – Humanitárna pomoc
  článok 214
  Hlava IV – Reštriktívne opatrenia
  článok 301 (nahradený)
  článok 215
  Hlava V – Medzinárodné dohody
  článok 216
  článok 310 (presunutý)
  článok 217
  článok 300 (nahradený)
  článok 218
  článok 111 ods. 1 až 3 a 5 (presunuté)
  článok 219
  Hlava VI – Vzťahy Únie s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami a delegácie Únie
  články 302 až 304 (nahradené)
  článok 220
  článok 221
  Hlava VII – Doložka o solidarite
  článok 222
  ŠIESTA ČASŤ – ORGÁNY SPOLOČENSTVA
  ŠIESTA ČASŤ – Inštitucionálne a rozpočtové ustanovenia
  Hlava I – Ustanovenia o orgánoch
  Hlava I – Inštitucionálne ustanovenia
  Kapitola 1 – Orgány
  Kapitola 1 – Inštitúcie
  Oddiel 1 – Európsky parlament
  Oddiel 1 – Európsky parlament
  článok 189 (vypustený)[20]
  článok 190 ods. 1 až 3 (vypustené)[21]
  článok 190 ods. 4 a 5
  článok 223
  článok 191 prvý odsek (vypustený)[22]
  článok 191 druhý odsek
  článok 224
  článok 192 prvý odsek (vypustený)[23]
  článok 192 druhý odsek
  článok 225
  článok 193
  článok 226
  článok 194
  článok 227
  článok 195
  článok 228
  článok 196
  článok 229
  článok 197 prvý odsek (vypustený)[24]
  článok 197 druhý, tretí a štvrtý odsek
  článok 230
  článok 198
  článok 231
  článok 199
  článok 232
  článok 200
  článok 233
  článok 201
  článok 234
  Oddiel 2 – Európska rada
  článok 235
  článok 236
  Oddiel 2 – Rada
  Oddiel 3 – Rada
  článok 202 (vypustený)[25]
  článok 203 (vypustený)[26]
  článok 204
  článok 237
  článok 205 ods. 2 a 4 (vypustené)[27]
  článok 205 ods. 1 a 3
  článok 238
  článok 206
  článok 239
  článok 207
  článok 240
  článok 208
  článok 241
  článok 209
  článok 242
  článok 210
  článok 243
  Oddiel 3 – Komisia
  Oddiel 4 – Komisia
  článok 211 (vypustený)[28]
  článok 244
  článok 212 (presunutý)
  článok 249 ods. 2
  článok 213
  článok 245
  článok 214 (vypustený) [29]
  článok 215
  článok 246
  článok 216
  článok 247
  článok 217 ods. 1, 3 a 4 (vypustené)[30]
  článok 217 ods. 2
  článok 248
  článok 218 ods. 1 (vypustený)[31]
  článok 218 ods. 2
  článok 249
  článok 219
  článok 250
  Oddiel 4 – Súdny dvor
  Oddiel 5 – Súdny dvor Európskej únie
  článok 220 (vypustený)[32]
  článok 221 prvý odsek (vypustený)[33]
  článok 221 druhý a tretí odsek
  článok 251
  článok 222
  článok 252
  článok 223
  článok 253
  článok 224[34]
  článok 254
  článok 255
  článok 225
  článok 256
  článok 225a
  článok 257
  článok 226
  článok 258
  článok 227
  článok 259
  článok 228
  článok 260
  článok 229
  článok 261
  článok 229a
  článok 262
  článok 230
  článok 263
  článok 231
  článok 264
  článok 232
  článok 265
  článok 233
  článok 266
  článok 234
  článok 267
  článok 235
  článok 268
  článok 269
  článok 236
  článok 270
  článok 237
  článok 271
  článok 238
  článok 272
  článok 239
  článok 273
  článok 240
  článok 274
  článok 275
  článok 276
  článok 241
  článok 277
  článok 242
  článok 278
  článok 243
  článok 279
  článok 244
  článok 280
  článok 245
  článok 281
  Oddiel 6 – Európska centrálna banka
  článok 282
  článok 112 (presunutý)
  článok 283
  článok 113 (presunutý)
  článok 284
  Oddiel 5 – Dvor audítorov
  Oddiel 7 – Dvor audítorov
  článok 246
  článok 285
  článok 247
  článok 286
  článok 248
  článok 287
  Kapitola 2 – Ustanovenia spoločné pre viacero orgánov
  Kapitola 2 – Právne akty Únie. postupy prijímania právnych aktov a iné ustanovenia
  Oddiel 1 – Právne akty Únie
  článok 249
  článok 288
  článok 289
  článok 290[35]
  článok 2911
  článok 292
  Oddiel 2 – Postupy prijímania právnych aktov a iné ustanovenia
  článok 250
  článok 293
  článok 251
  článok 294
  článok 252 (vypustený)
  článok 295
  článok 253
  článok 296
  článok 254
  článok 297
  článok 298
  článok 255 (presunutý)
  článok 15
  článok 256
  článok 299
  Kapitola 3 – Poradné orgány Únie
  článok 300
  Kapitola 3 – Hospodársky a sociálny výbor
  Oddiel 1 – Hospodársky a sociálny výbor
  článok 257 (vypustený)[36]
  článok 258 prvý, druhý a štvrtý odsek
  článok 301
  článok 258 tretí odsek (vypustený)[37]
  článok 259
  článok 302
  článok 260
  článok 303
  článok 261 (vypustený)
  článok 262
  článok 304
  Kapitola 4 - Výbor regiónov
  Oddiel 2 - Výbor regiónov
  článok 263 prvý a piaty odsek (vypustený)[38]
  článok 263 druhý a štvrtý odsek
  článok 305
  článok 264
  článok 306
  článok 265
  článok 307
  Kapitola 5 – Európska investičná banka
  Kapitola 4 – Európska investičná banka
  článok 266
  článok 308
  článok 267
  článok 309
  Hlava II – Finančné ustanovenia
  Hlava II – Finančné ustanovenia
  článok 268
  článok 310
  Kapitola 1 – Vlastné zdroje Únie
  článok 269
  článok 311
  článok 270 (vypustený)[39]
  Kapitola 2 – Viacročný finančný rámec
  článok 312
  Kapitola 3 – Ročný rozpočet Únie
  článok 272 ods. 1 (presunutý)
  článok 313
  článok 271 (presunutý)
  článok 316
  článok 272 ods. 1 (presunutý)
  článok 313
  článok 272 ods. 2 až 10
  článok 314
  článok 273
  článok 315
  článok 271 (presunutý)
  článok 316
  Kapitola 4 – Plnenie rozpočtu a absolutórium
  článok 274
  článok 317
  článok 275
  článok 318
  článok 276
  článok 319
  Kapitola 5 – Spoločné ustanovenia
  článok 277
  článok 320
  článok 278
  článok 321
  článok 279
  článok 322
  článok 323
  článok 324
  Kapitola 6 – Boj proti podvodom
  článok 280
  článok 325
  Hlava III – Posilnená spolupráca
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 326[40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 327[40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 328 [40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 329 [40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 330 [40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 331 [40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 332 [40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 333 [40]
  články 11 a 11a (nahradené)
  článok 334 [40]
  SIEDMA ČASŤ – VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  SIEDMA ČASŤ – VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  článok 281 (vypustený)[41]
  článok 282
  článok 335
  článok 283
  článok 336
  článok 284
  článok 337
  článok 285
  článok 338
  článok 286 (nahradený)
  článok 16
  článok 287
  článok 339
  článok 288
  článok 340
  článok 289
  článok 341
  článok 290
  článok 342
  článok 291
  článok 343
  článok 292
  článok 344
  článok 293 (vypustený)
  článok 294 (presunutý)
  článok 55
  článok 295
  článok 345
  článok 296
  článok 346
  článok 297
  článok 347
  článok 298
  článok 348
  článok 299 ods. 1 (vypustený)[42]
  článok 299 ods. 2 druhý, tretí a štvrtý pododsek
  článok 349
  článok 299 ods. 2 prvý pododsek a ods. 3 až 6 (presunuté)
  článok 355
  článok 300 (nahradený)
  článok 218
  článok 301 (nahradený)
  článok 215
  článok 302 (nahradený)
  článok 220
  článok 303 (nahradený)
  článok 220
  článok 304 (nahradený)
  článok 220
  článok 305 (vypustený)
  článok 306
  článok 350
  článok 307
  článok 351
  článok 308
  článok 352
  článok 353
  článok 309
  článok 354
  článok 310 (presunutý)
  článok 217
  článok 311 (vypustený)[43]
  článok 299 ods. 2 prvý pododsek a odseky 3 až 6 (presunuté)
  článok 355
  článok 312
  článok 356
  Záverečné ustanovenia
  článok 313
  článok 357
  článok 358
  článok 314 (vypustený)[44]


  [1] V podstate nahradený článkom 3 Zmluvy o EÚ.
  [2] V podstate nahradený článkami 3 až 6 ZFEÚ.
  [3] Nahradený článkom 5 Zmluvy o EÚ.
  [4] Vkladá sa ustanovenie Protokolu o ochrane a blahu zvierat.
  [5] V podstate nahradený článkom 13 Zmluvy o EÚ.
  [6] V podstate nahradený článkom 13 Zmluvy o EÚ a článkom 282 ods. 1 ZFEÚ.
  [7] V podstate nahradený článkom 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ.
  [8] Nahradený tiež článkom 20 Zmluvy o EÚ.
  [9] Nahrádza tiež článok 29 platnej Zmluvy o EÚ.
  [10] Nahrádza článok 36 platnej Zmluvy o EÚ.
  [11] Nahrádza tiež článok 33 platnej Zmluvy o EÚ.
  [12] Článok 63 ods. 1 a 2 zmluvy o ES sa nahrádzajú článkom 78 ods. 1 a 2 ZFEÚ a článok 64 ods. 2 sa nahrádza článkom 78 ods. 3 ZFEÚ.
  [13] Nahrádza článok 31 platnej Zmluvy o EÚ.
  [14] Nahrádza článok 30 platnej Zmluvy o EÚ.
  [15] Nahrádza článok 32 platnej Zmluvy o EÚ.
  [16] Článok 140 ods. 1 preberá text článku 121 ods. 1.
         Článok 140 ods. 2 preberá text článku 122 ods. 2 druhej vety.
         Článok 140 ods. 3 preberá text článku 123 ods. 5.
  [17] Článok 141 ods. 1 preberá text článku 123 ods. 3.
         Článok 141 ods. 2 preberá text článku 117 ods. 2 prvých piatich zarážok.
  [18] V podstate nahradený článkom 208 ods. 1 druhým pododsekom druhou vetou ZFEÚ.
  [19] Odsek 1 druhý pododsek druhá veta v podstate nahrádza článok 178 Zmluvy o ES.
  [20] V podstate nahradený článkom 14 ods. 1 a 2 Zmluvy o EÚ.
  [21] V podstate nahradený článkom 14 ods. 1 až 3 Zmluvy o EÚ.
  [22] V podstate nahradený článkom 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ.
  [23] V podstate nahradený článkom 14 ods. 1 Zmluvy o EÚ.
  [24] V podstate nahradený článkom 14 ods. 4 Zmluvy o EÚ.
  [25] V podstate nahradený článkom 16 ods. 1 Zmluvy o EÚ a článkami 290 a 291 ZFEÚ.
  [26] V podstate nahradený článkom 16 ods. 2 a 9 Zmluvy o EÚ.
  [27] V podstate nahradený článkom 16 ods. 4 a 5 Zmluvy o EÚ.
  [28] V podstate nahradený článkom 17 ods. 1 Zmluvy o EÚ.
  [29] V podstate nahradený článkom 17 ods. 3 a 7 Zmluvy o EÚ.
  [30] V podstate nahradený článkom 17 ods. 6 Zmluvy o EÚ.
  [31] V podstate nahradený článkom 295 ZFEÚ.
  [32] V podstate nahradený článkom 19 Zmluvy o EÚ.
  [33] V podstate nahradený článkom 19 ods. 2 Zmluvy o EÚ.
  [34] Prvá veta sa v podstate nahrádza článkom 19 ods. 2 druhým pododsekom Zmluvy o EÚ.
  [35] V podstate nahrádza článok 202 tretiu zarážku Zmluvy o ES.
  [36] V podstate nahradený článkom 300 ods. 2 ZFEÚ.
  [37] V podstate nahradený článkom 300 ods. 4 ZFEÚ.
  [38] V podstate nahradený článkom 300 ods. 3 a 4 ZFEÚ.
  [39] V podstate nahradený článkom 310 ods. 4 ZFEÚ.
  [40] Nahrádza tiež články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 platnej Zmluvy o EÚ.
  [41] V podstate nahradený článkom 47 Zmluvy o EÚ.
  [42] V podstate nahradený článkom 52 Zmluvy o EÚ.
  [43] V podstate nahradený článkom 51 Zmluvy o EÚ
  [44] V podstate nahradený článkom 55 Zmluvy o EÚ.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti