Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

MZDOVÉ VELIČINY 2016 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.01.2016RNDr. Jozef Mihál (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  MINIMÁLNA MZDA A MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2016

  Nariadením vlády č. 279/2015 Z. z. sa ustanovila výška minimálnej mzdy pre rok 2016 nasledovne:

  • 405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

  Z uvedeného ďalej vyplýva, že:

  • Minimálna hodinová mzda pri 38,75 h/týždeň je 2,4031 eura.
  • Minimálna hodinová mzda pri 37,5 h/týždeň je 2,4832 eura.

  (zaokrúhľuje sa na 4 desatinné miesta matematicky)

  Tabuľka minimálnych mzdových nárokov

  Mih__l_page_001__2_

  ... výpočet pre 38,75 h/týždeň a 37,5 h/týždeň:

  Sadzba = 2,328 eura (hodinová minimálna mzda pri 40 h/týždeň) x koeficient pre daný stupeň náročnosti x 40/38,75 resp. x 40/37,5
  ... výsledok sa zaokrúhli na 4 des. miesta matematicky

  Pracovná pohotovosť

  Podľa § 96 Zákonníka práce:

  Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa zákona o minimálnej mzde, od 1.1.2016 teda najmenej 2,328 eura.

  Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy, od 1.1.2016 teda najmenej 20% z 2,328 eura, čo je 0,4656 eura.

  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

  Podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce:

  Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, čo od 1.1.2016 znamená najmenej 20% z 2,328 eura, čo je 0,4656 eura.

  Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

  Podľa § 124 ods. 3 Zákonníka práce:

  Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2016 teda najmenej 20% z 2,328 eura, čo je 0,4656 eura.

  MZDOVÉ VELIČINY 2016

  Poznámka: Údaje sú uvedené na základu stavu známeho k 20.12.2015

  DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2016

  Sadzba dane za rok 2016

  • 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 eura) vrátane, čiže do 35022,31 eura,
  • 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 35022,31 eura.

  Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2918,53 eura.

  Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.

  Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2016 je 198,09 eura (k 1.7.2014 ani k 1.7.2015 sa životné minimum nezvyšovalo).

  Osobitná sadzba dane za rok 2016

  5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

  Daňový bonus za rok 2016

  Január - december 2016 suma 21,41 eura na jedno dieťa mesačne.

  Za celý rok suma 256,92 eura na jedno dieťa.

  Hranica príjmu pre priznanie nároku = 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 405 eur = 2430 eur

  Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne = polovica minimálnej mzdy = 405 /2 = 202,50 eura.

  Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

  Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eura.

  V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2016:

  1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19809 eur (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016 je 3803,33 eura.
  2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
   8755,578 – (základ dane : 4)
   kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima
   Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
  3. Ak daňovník dosiahne základ dane 35022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

  Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016

  1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:
   3803,33 - vlastný príjem manželky.
  2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:
   12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky
   kde suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima
   Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
  3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

  Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2016

  Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

  Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2016 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 858 = 2% z 51480 = 1029,60 eura.

  Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2016

  Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.

  Pozor, uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

  Zamestnanecká prémia za rok 2016

  Zamestnanecká prémia je stále v zákone o dani z príjmov - avšak po zavedení odpočítateľnej položky v zákone o zdravotnom poistení, z predpokladanej ročnej minimálnej mzdy 4860 eur vyjde zamestnancovi po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4%) a odvodu na zdravotné poistenie (4% z VZ 600 eur) základ dane vyšší ako 3803,33 eura.

  Na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 by tak nemal mať nárok žiaden zamestnanec s ojedinelými výnimkami – zamestnancami, ktorých príjem bude vyšší ako 4860 eur ale základ dane bude nižší ako 3803,33 eura – čo sa môže stať len v prípade vysokých nedoplatkov na odvodoch za predchádzajúce roky uhradených v roku 2016.

  Paušálne výdavky za rok 2016

  40% z príjmov SZČO, max. 420 eur na mesiac podnikania, max. 5040 eur na rok.

  Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2016

  Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2016 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2015 nepresiahne 500 eur.

  Hranica pre zdanenie cien a výhier za rok 2016

  Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

  Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a) za rok 2016

  • ak za rok 2016 nepresiahne 17 eur alebo
  • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu 1901,67 eura.

  *****

  SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2016

  Maximálny vymeriavací základ 4290 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

  Sadzby poistného zamestnanec

  Nemocenské poistenie 1,4%
  Starobné poistenie 4%
  Invalidné poistenie 3%
  Poistenie v nezamestnanosti 1%

  Sadzby poistného zamestnávateľ

  Nemocenské poistenie 1,4%
  Starobné poistenie 14%
  Invalidné poistenie 3%
  Poistenie v nezamestnanosti 1%
  Garančné poistenie 0,25%
  Úrazové poistenie 0,8%
  Rezervný fond 4,75%

  Sadzby poistného študent na DoBPŠ

  Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia - 200 eur (už bez rozdielu veku študenta)
  Starobné poistenie 4% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
  Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

  Sadzby poistného zamestnávateľ za študenta na DoBPŠ

  Starobné poistenie 14% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
  Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
  Garančné poistenie 0,25% (z celého príjmu)
  Úrazové poistenie 0,8% (z celého príjmu)
  Rezervný fond 4,75% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

  Sadzby poistného poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

  Starobné poistenie 4%
  Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

  Sadzby poistného zamestnávateľ za poberateľa dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

  Starobné poistenie 14%
  Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)
  Garančné poistenie 0,25%
  Úrazové poistenie 0,8%
  Rezervný fond 4,75%

  Sadzby poistného ostatní dohodári DoVP, DoPČ

  Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
  Starobné poistenie 4%
  Invalidné poistenie 3%
  Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

  Sadzby poistného zamestnávateľ za ostatných dohodárov DoVP, DoPČ

  Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
  Starobné poistenie 14%
  Invalidné poistenie 3%
  Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)
  Garančné poistenie 0,25%
  Úrazové poistenie 0,8%
  Rezervný fond 4,75%

  Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

  Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2015, počas 12 kal. mesiacov suma 67% z 824 eur, čo je suma 552,08 eura.

  Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2016, počas 12 kal. mesiacov suma 67% z 858 eur, čo je suma 574,86 eura.

  Sadzby poistného SZČO

  Od 1.7.2016 (resp. v prípade odkladu podania DP od 1.10.2016) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2015 bol vyšší ako 5148 eur (12 x 429).

  Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálne poistné 142,20 eura

  Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
  Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
  Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
  Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura

  Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

  Minimálny vymeriavací základ 429 eur

  Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
  Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
  Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
  Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 8,58 eura
  Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura

  Všeobecne platné výnimky

  Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

  Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

  Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

  Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

  Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

  Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky 42,3124 eura

  Výpočet: 1,5 x 858 = 1287 ... x 12 = 15444 ... deleno 365 = 42,3124 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

  Napríklad maximálna materská (sadzba 70% z DVZ) v mesiaci, ktorý má 30 dní, činí 888,60 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, činí 918,20 eura.

  Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN 42,3123 eura. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

  Dávka v nezamestnanosti

  Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.1.2016 do 30.6.2016 najviac zo sumy 2 x 12 x 858/365 = 56,4165 eura.

  Od 1.7.2016 sa určí z priemernej mzdy za rok 2015.

  Nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.6.2016

  Nárok má poistenec vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura, platného do 30.6.2016)

  Aktuálna dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2016

  Za rok 2016 je predpoklad 10,9930 eura

  Priemerný osobný mzdový bod

  Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.

  Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku:

  2013 - 80 %
  2014 - 76 %
  2015 - 72 %
  2016 - 68 %
  2017 - 64 %,
  2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %.

  K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:

  2013 - 17 %
  2014 - 18 %
  2015 - 19 %
  2016 - 20 %
  2017 - 21 %
  2018 a nasledujúcich rokoch - 22 %.

  *****

  ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2016

  Maximálny vymeriavací základ pri výpočte mesačných preddavkov 4290 eur, v ročnom zúčtovaní 51480 eur.

  Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba

  1. uznaná za invalidnú rozhodnutím Sociálnej poisťovne, 
  2. s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

  Sadzby poistného zamestnanec

  4% z vymeriavacieho základu zamestnanca
  2% z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím
  *
  14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)
  *
  14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
  7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

  Sadzby poistného zamestnávateľ

  10% z vymeriavacieho základu zamestnanca
  5% z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím

  Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

  Max. 380 eur mesačne pri príjme do 380 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur a viac nula.

  Max. 4560 eur ročne (v ročnom zúčtovaní za rok 2016) pri príjme do 4560 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4560 eur, pri príjme 6840 eur a viac nula.

  Dohody

  Za zamestnanca sa považuje a zdravotné poistenie platí dohodár, ktorý pracuje na základe DoVP alebo DoPČ a nie je poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku).

  Sadzby poistného SZČO a samoplatiteľa

  Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálny preddavok mesačne 60,06 eura (30,03 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).

  *****

  MINIMÁLNA MZDA 2016

  • 405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 
  • 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vr. dohodárov).

  *****

  CESTOVNÉ NÁHRADY

  Od 1.1.2009 bez zmeny je suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,050 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,183 eura osobné cestné motorové vozidlá.

  Sumy stravného od 1.11.2014

  • 4,20 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,30 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  *****

  STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

  Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55% z ceny jedla, od 1.11.2014 najviac suma 55% z 4,20 eura = 2,31 eura.

  Od 1.11.2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 4,20 eur, čo je 3,15 eura.

  Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

  *****

  SOCIÁLNE DÁVKY A SÚVISIACE VELIČINY

  Životné minimum do 30.6.2016

  Životné minimum plnoletá fyzická osoba: 198,09 eura
  Životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 138,19 eura
  Životné minimum dieťa: 90,42 eura

  Evidencia na úrade práce

  Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (platí do 30.6.2016):

  148,57 eura

  Rodičovský príspevok

  203,20 eura

  Prídavok na dieťa

  23,52 eura
  11,04 eura príplatok k prídavku na dieťa

  *****

  EXEKUČNÉ ZRÁŽKY

  Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.1.2016 do 30.6.2016

  Základné nepostihnuteľné sumy:

  • na povinného: 198,09 eura (100% životného minima plnoletej FO) 
  • na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO)

  Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

  • na povinného: 198,09 eura (100% životného minima plnoletej FO) 
  • na vyživovanú osobu: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO)

  Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

  • na povinného: 99,04 eura (50% životného minima plnoletej FO) 
  • na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25% životného minima plnoletej FO)

  Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

  • na povinného: 83,19 eura (70% zo 60% životného minima plnoletej FO) 
  • na vyživovanú osobu: 34,66 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

  Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 297,13 eura (150% životného minima plnoletej FO)

  Poznámka: všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

  ***

  Jozef Mihál, 20.12.2015 ... www.relia.sk

  E-shop (semináre a knihy): http://obchod.relia.sk/

  email: reliaba@gmail.com

  ***

  Použitie alebo rozmnožovanie textu na komerčné účely je bez súhlasu autora zakázané.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti