Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Memorandá o spolupráci NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.04.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Občianske združenie Učená právnická spoločnosť uzavrelo Memorandá o spolupráci s nasledujúcimi subjektami:

  Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu medzi UčPS a Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove zo 17.5.2018

  Memorandum_page_001

  Memorandum_page_002

  Memorandum_page_003

  Memorandum_page_004

  Memorandum_page_005

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy z 21.6.2017

  Memorandum_PEVS___1

  Memorandum_PEVS___2

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS, STARS & FRIENDS Nadácia a SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. z 2.2.2015

  Memorandum___UCPS_AKSS_NADACIA_page_001

  Memorandum_UCPS_AKSS_NADACIA_002

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS a Parlament právnikov z 30.1.2014

  PREAMBULA

  Berúc do úvahy:

  podstatu, funkcie, vlastnosti a ciele oboch vyššie uvedených subjektov;

  ● neustále rastúci záujem širokej verejnosti o inštitucionalizovanie spoločných profesných, mimoprofesných či voľnočasových záujmov;

  ● vôľu oboch vyššie uvedených subjektov vzájomne sa podporovať, spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a vyvíjať činnosť v rozsahu nižšie uvedených bodov;

  ● ciele, poslanie a zámery fungovania občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť;

  ● ciele, poslanie a zámery fungovania nezávislej platformy Parlamentu právnikov

  sa strany týmto slobodne a bez akéhokoľvek nátlaku dohodli na nasledovnom znení memoranda o spolupráci (ďalej len „Memorandum”):

  ČLÁNOK I

  STRANY MEMORANDA

  1) UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ:

  Myšlienka založenia UčPS je výsledkom neformálnych osobných stretnutí právnika – advokáta so 16 ročnou praxou, reprezentujúceho okrem súkromného sektoru aj tretí sektor, ktorý v rokoch 2006 - 2009 zastupoval tretí sektor v legislatívnej rade Vlády SR a právnika - kariérneho prokurátora so 17 ročnou praxou reprezentujúceho verejný sektor - slovenskú justíciu, ktorý navyše má aj profesijné skúsenosti z pôsobenia v Justičnej akadémii, kde sa okrem vzdelávania sudcov a prokurátorov, významne podieľal aj na vytvorení internetového portálu Justičnej akadémie.

  Koncom roku 2009 sa pridal k ideovým spolutvorcom myšlienky UčPS tretí právnik reprezentujúci právnickú akademickú obec – tvorivý, pracovitý detailista, špecialista na správne právo a anglický jazyk pre právnikov.

  Tento personálny a ideový substrát združenia by mohol byť osobitým predpokladom vyváženého zastúpenia záujmov a potrieb právnikov pôsobiacich vo všetkých troch sektoroch slovenskej spoločnosti.

  Názov občianskeho združenia:

  „Učená“ – prezentuje zvolený prístup ku skúmaniu predmetu záujmu v rámci jednotlivých činností UčPS, pričom prioritou sú vedecké/odborné metódy skúmania/poznania

  „právnická“ – definuje skupinu nositeľov aktívnej tvorivej činnosti na strane jednej, ako aj cieľovú skupinu, ktorá je činnosťou nositeľov oslovená s cieľom pozitívne potencovať jej energiu

  „spoločnosť“ – vyjadruje ambíciu vytvoriť liberálny priestor pre širšiu skupinu aktívnych participantov na činnosti subjektu, čo je premietnuté aj do právnej formy subjektu (občianske združenie), ktorú si zvolili zakladatelia UčPS

  Poslanie a ciele združenia

  Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný i súkromný život odbornej právnickej verejnosti, podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov, vrátane prípravy na túto prácu, v ľudskej spoločnosti na strane jednej, ako aj uvedomelosť a profesionalitu právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.

  Hlavným cieľom združenia je vytvoriť sui generis nové informačno-komunikačné tvorivé prostredie užitočné a podnetné pre právnikov všetkých profesií. Chceme sa odborne venovať predovšetkým takým oblastiam, témam a problémom, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na profesionálny výkon právnickej praxe a rovnako sa chceme venovať aj odbornej podpore pre študentov práva a právnikov absolventov pripravujúcich sa na výkon právnického povolania.

  2) PARLAMENT PRÁVNIKOV:

  Hlavným cieľom Parlamentu právnikov je dopomôcť k zlepšeniu právneho povedomia spoločnosti. Predkladáme, posudzujeme a publikujeme návrhy a stanoviská k otázkam súvisiacim s právnou teóriou, s politickým a právnym dianím, s históriou práva a tiež s históriou ako takou. Výrazne sa zaoberáme problémom etiky právnej spoločnosti, ako z pohľadu občana tak i realizátora práva.

  Podieľame sa tiež na vedecko-výskumnej činnosti, iniciujeme a podporujeme vznik sekcií, pracovných skupín a komisií z radov svojich členov so zameraním na špecifickú problematiku odboru.

  Zabezpečujeme publikáciu, rozširovanie a prenos najnovších poznatkov súvisiacich so všeobecným povedomím právnej spoločnosti formou neinštitucionalizovaného vzdelávania (najmä v oblasti práva, ekonómie a politických vied), tiež vydávaním a participovaním na vydávaní odborných a informačných materiálov, publikácií.

  Nadväzujeme kontakty s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, vedeckými organizáciami doma i v zahraničí. Sme prítomní na mnohých konferenciách z oblasti práva, politiky, ekonómie a medzinárodných vzťahov.

  Poskytujeme metodicko – poradenské služby fyzickým i právnickým osobám. V oblasti poradenstva by sme radi vyzdvihli naše aktívne skúsenosti s odborným zameraním na právo samospráv, verejných funkcionárov, ústavnú problematiku a problematiku s medzinárodným prvkom

  Poskytujeme možnosť a vytvárame priestor pre publikačnú činnosť študentom stredných a vysokých škôl, ktorí by inak len ťažko hľadali priestor pre publikáciu svojich akademických, či vedeckých

  ČLÁNOK II.

  CIELE MEMORANDA

  1. Cieľom tohto memoranda je pozitívne ovplyvňovať prostredie právnického profesného stavu, ako aj slovenskej spoločnosti ako celku.

  2. Cieľom memoranda je taktiež vytvárať predpoklady pre šírenie znalostí a vedomostí získaných záujmovými, akademickými, vedeckými či voľnočasovými aktivitami členov a partnerov strán memoranda.

  3. Cieľom memoranda je pozitívne ovplyvňovať činnosť študentov vysokých škôl v akademickej, vedeckej a publikačnej činnosti.

  4. Zásadným cieľom memoranda je podporovať spoluprácu medzi stranami memoranda, ako aj vzájomne vytvárať predpoklady pre šírenie vedomosti o stranách memoranda nielen v podmienkach Slovenskej republiky.

  ČLÁNOK III:

  OBSAH A FORMY SPOLUPRÁCE, PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV MEMORANDA

  1. Obsahom spolupráce strán memoranda je predovšetkým výmena informácií, ktoré strany prezentujú na svojich internetových adresách, a to:

  • www.ucps.sk
  • www.parlamentpravnikov.sk

  2. Strany sa týmto taktiež dohodli, že vytvoria mediálny (internetový) priestor na prezentáciu druhej strany memoranda na svojej internetovej stránke v súlade s predchádzajúcim odsekom.

  3. Strany memoranda vyvinú snahu a priestor pre prezentáciu aktivít, projektov či podujatí druhej strany memoranda, a to cestou svojich internetových adries uvedených v ods.1 tohto článku.

  4. Aktívnou činnosťou a aktivitou vyzvú a budú informovať svojich členov o možnosti stať sa súčasťou, či členom druhej strany memoranda. O forme a obsahu tejto činnosti sa budú navzájom informovať.

  5. V prípade záujmu oboch strán memoranda sa budú spolupodieľať na spoločných projektoch, aktivitách či podujatiach, ktorých podmienky spolupráce si strany vyšpecifikujú v osobitných dokumentoch.

  6. Finančné podmienky spolupráce podľa ods. 5 si v súlade čl. 5 memoranda vyšpecifikujú po vzájomnej dohode.

  ČLÁNOK IV.

  KONTAKTNÉ OSOBY

  1. Strany memoranda si týmto určili nasledujúce kontaktné osoby - koordinátorov na pravidelnú komunikáciu medzi nimi za účelom plnenia tohto memoranda.

  2. Určená osoba uvedená v tomto Memorande, alebo akákoľvek zmena týkajúca sa tejto osoby musí byť bezodkladne oznámená druhej strane memoranda.

  3. Úlohou koordinátorov je dohodnúť podrobnosti o obsahu, priebehu a forme spoločných aktivít.

  4. Kontaktné osoby – koordinátori spolupráce môžu poveriť iné osoby za účelom sprostredkovania, či komunikácie medzi stranami poľa vlastného uváženia.

  Za Učenú právnickú spoločnosť:

  MGR. JAROSLAV ČOLLÁK,

  Za Parlament právnikov:

  BC. VLADIMÍRA LEDECKÁ

  ČLÁNOK V.

  FINANČNÉ PODMIENKY

  1. Strany memoranda vyhlasujú, že v prípade potreby prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie financovania spoločných aktivít dohodnutých v tomto Memorande, či stranami mimo memoranda v súlade s čl. 3 ods.5 memoranda.

  2. Konkrétne finančné podmienky realizovaných aktivít sa budú vyjednávať v každom prípade individuálne, a to s dostatočným časovým predstihom.

  3. Za prípadné nesplnenie povinnosti dohodnúť sa na finančných podmienkach spoločných aktivít nenesie strana memoranda, ktorá o výške nákladov spoločnej aktivity nevedela žiadnu majetkovú, súčinnostnú alebo inú zodpovednosť.

  ČLÁNOK VI.

  RIEŠENIA SPORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

  1. V prípade vzniku pochybností či otázok spojených s výkladom a aplikáciou tohto Memoranda budú strany postupovať vzájomnými konzultáciami na základe zásady slušnosti, etiky, morálky a vzájomného porozumenia v súlade s prechádzajúcou praxou oboch strán a podľa záujmov či potrieb oboch strán Memoranda.

  2. Memorandum je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé je jeho originálom.

  3. Na znak slobodného, ničím nepodmieneného a výslovného súhlasu s jeho obsahom, následkami a cieľmi v ňom ustanovenými ho za každú stranu memoranda podpíše na to splnomocnená a oprávnená osoba.

  ČLÁNOK VII.

  TRVANIE MEMORANDA

  1. Memorandum nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

  2. Memorandum sa týmto uzatvára na dobu neurčitú.

  3. Memorandum a spoluprácu z neho plynúcu je možné ukončiť dohodou strán, alebo výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s výpovednou dobou 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede druhej strane Memoranda.

  ČLÁNOK VIII.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Memorandum sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý je jeho originálom.

  2. Memorandum podpisujú za každú stranu osoby na to splnomocnené a určené.

  3. O podpísaní memoranda budú obe strany informovať svojich členov, ako aj širokú verejnosť na svojich internetových adresách v súlade s čl. III ods.1.

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS a Slovenským futbalovým zväzom z 1.10.2013

  Memorandum___SFZ_page_001 Memorandum___SFZ_page_002

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS a IURA EDITION, spol. s r. o. z 21.10.2011

  memorandum_IURA

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS a C. H. BECK, s. r. o. zo 17.11.2011

  memorandum_C_H_BECK

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS a S-EPI, s. r. o. zo 17.10.2011

  memorandum_EPI

  Memorandum o spolupráci medzi UčPS a GARANT PARTNER legal, s.r.o. z 20.10.2010

  Scan_Doc0002

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti