Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Náčrt záverov z konferencie Šport a právo (Poprad, 12.-13.9.2012)  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.10.2012JUDr. Jaroslav Čollák PhD. (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Úvod: 

  Medzinárodná konferencia “Šport a právo” konaná v Poprade v dňoch 12. - 13. septembra 2012 sa uskutočnila ako zrealizovanie istej, špecifickej a veľmi odvážnej vízie premietnutej do konceptu, ktorý oslovil nielen členov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, členov Športovej rady, či prezidenta SFZ pána Jána Kováčika ale aj, čo je veľmi podstatné, účastníkov konferencie, ktorých sa na konferencii zúčastnilo viac ako 80. Niektorí účastníci prišli špeciálne na jednotlivé tematické bloky, do ktorých bol program konferencie rozdelený (Doping v športe, Zodpovednosť športovca, Divácke násilie a voľný blok príspevkov na tému Šport a právo).

  Konferencia sa uskutočnila ako zrealizovanie konceptu, ktorý sa pôvodne zrodil v hlavách členov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (ďalej "UčPS"), ktorí sa vo svojom voľnom ale aj profesijnom, či pracovnom čase venujú športu a jeho prepojeniu s právom a právnym poriadkom ako takým.  Viacerí z týchto členov sa hlásia aj k neformálnej platfome Športovej rady, ktorá napokon k usporiadniu konferencie venujúcej sa problematike športu, k jeho rozvinutiu do konkrétnej podoby následne prispela významným podielom.

  Vízia zrodená na pozadí vedomosti o neexistencii priestoru a možnosti na prezentáciu a odbornú debatu v oblasti športu, jeho aktuálnych problémov, prepojenia s právnym poriadkom ako aj jeho zákonnou úpravou bola pretavená do zorganizovania spomenutej konferencie.

  Predbehnime jej sumár a zhodnoťme, že s odstupom času si dokonca táto konferencia zaslúžila prianie jej samotných účastníkov, že sa jej organizovanie a existencia stane pravidelnou tradíciou a realitou Slovenskej republiky. Želanie organizátorov konferencie, aby sa niesla v odbornom, vecnom - no zároveň priateľskom, pokojnom a prajnom duchu sa naplnilo do bodky, k čomu výraznou mierou prispeli aj jej samotní účastníci.a

  Na ceste za zrealizovaním spomenutej konferencie a samotnej odvážnej myšlienky získali členovia Učenej právnickej spoločnosti významného partnera - Slovenský futbalový zväz (ďalej "SFZ"), ktorý sa v súlade s poslaním a úlohami najväčšieho národného športového zväzu k tomuto podujatiu prihlásil a osvojil si jeho ideu. SFZ významne pomohol k zhmotneniu myšlienky zorganizovať konferenciu s názvom “Šport a právo”, čím vznikol veľmi kvalitný podklad pre usporiadanie zrejme historicky prvej konferencii venovanej otázkam športu a práva na takej odbornej, spoločenskej a kvalitatívnej úrovni, aká bola v Poprade dosiahnutá.

  Pozvanie na konferenciu prijali mnohí odborníci nielen z prostredia Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia - konkrétne z Českej republiky.

  Odborníci z prostredia advokácie, súdnictva, prokuratúry, z radov vysokoškolských pedagógov, doktorantov, študentov a samozrejme mnohí zástupcova širokej verejnosti, zaplnili priestory kvalitnej konferenčnej miestnosti Hotela Aquacity Poprad****, a zo záujmom si vypočuli aktuálne otázky “trápiace” športovo - právne odvetvie. Mnohí z účastníkov prispeli podnetnými otázkami, postrehmi, či pripomienkami do hodnotnej odbornej diskusie, ktorá nasledovala po každom odprezentovanom príspevku. Mikrofóny sa podávali z ruky do ruky a zaujímavé postrehy, podnety a pripomienky odborného charakteru stále pribúdali.

  V krátkosti Vám preto touto cestou chceme sprostredkovať nosné myšlienky, konkrétne návrhy riešení načrtnutých problémov či presahy, ktoré sa zrodili tak v odborných príspevkoch a prednáškach samotných prednášajúcich, ako aj v diskusiách po nich alebo pri diskusných stoloch spojených s ochutnávkou vín  v rámci večerného neformálneho programu konferencie. Prirodzene, že odborné príspevky odprezentované na konferencii Vám Učená právnická spoločnosť prinesie v odbornom - monotematicky zameranom vydaní odborného periodika MagOff - časopisu Učenej právnickej spoločnosti.

  Považujeme však takéto “obsahové” nadviazanie formou zhrnutia výsledkov konferencie a jeho prezentáciu širokej verejnosti ako nevyhnutný predpoklad formovania, napredovania a zhodnotenia prínosnosti, či naopak škodlivosti obsahu záverov, ku ktorým sa konferencia prostredníctvom aktívneho prístupu svojich účastníkov prepracovala a na ktorých sa zúčastnení ustálili, resp. boli konštatované.

  Tí z Vás, ktorí sa na konferencii z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnili sa môžu touto cestou oboznámiť s jej obsahom, zdieľať jej myšlienky, závery, vyjadrovať sa k jednotlivým problémom a to či už v podobe odborných príspevkov, reakcií alebo komentárov, hoci aj k tomuto príspevku. Za každú takúto iniciatívu budeme nesmierne vďační a budeme nesmierne potešení, ak sa platforma www.ucps.sk stane tým miestom, kde všetky tieto aktivity budú prebiehať v pokojnej, odbornej a najmä priateľskej atmosfére. Miestom, kde sa znalosť vyprodukovaná konferenciou bude zdieľať a ďalej rozvíjať.

  Takýto scenár by bol naplnením priania tak všetkých organizátorov, ako aj všetkých zúčastnených, že Medzinárodná konferencia “Šport a právo” mala význam, opodstatnenie.PROGRAM 

  odbornej konferencie: „ŠPORT a PRÁVO“ 
  (12. - 13. septembra 2012; hotel Aquacity v Poprade)

  Streda - 12. septembra 2012

  10:00 – 10:15 Registrácia účastníkov konferencie

  10:15 – 11:00 Otvorenie konferencie

  Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a čestných hostí

  1. úvodné slovo moderátorov konferencie:
   JUDr. Peter Haňdiak, advokát a JUDr. Peter Bellás, advokátsky koncipient (členovia Rady UčPS a Športovej rady)

  2. príhovory za organizátorov konferencie: Ján Kováčik - prezident SFZ, JUDr. Peter Sepeši – člen Rady UčPS, Generálna prokuratúra SR, člen výkonného výboru SFZ

  1. príhovor za Športovú radu – odborného garanta konferencie:

  JUDr. Marek Števček, PhD. Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnická fakulta UK v Bratislave

  1. príhovor čestného hosťa konferencie:
   JUDr. Štefan Harabin - predseda Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR


  11:00 – 11:50 Právne aspekty dopingu - 1. časť
  1. Mgr. Markéta Haindlová – Aktuálne otázky dopingu v športe
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:00 – 13:00 Obed
  13:00 – 13:50 Právne aspekty dopingu - 2. časť

  1. doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. Doping a trestné právo
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  13:50 – 14:10 Prestávka na občerstvenie

  14:10 – 15:10 Zodpovednosť športovca - 1. časť


  1. Mgr. Michal Králík, Ph.D. Právna zodpovednosť športovcov za športové úrazy

  2. JUDr. Marek Števček, PhD. “Lucky punch” alebo základné otázky zodpovednosti športovca za športový úraz vs. osobitná skutková podstata športového deliktu
   Diskusia (podľa dojednania s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  15:20 – 15:40 Prestávka na občerstvenie

  15:40 – 16:30 Zodpovednosť športovca - 2. časť


  1. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA „Waiver“ alebo k možnostiam vylúčenia zodpovednosti  za úraz pri výkone športovej činnosti
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  17:00 – 19:00 Relaxačný blok - organizované možnosti:

  1. návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity alternatívne
  2. futbal na malé bránky na blízkom (cca 3 min. pešo) trávnatom ihrisku  (od 17.15 do 18.15 hod.) - záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii


  19:00 – 20:00 Večera 20:00 – 23:00 Diskusné stoly s osobnosťami športu a práva (spojené s ochutnávkou vín)


  Štvrtok - 13. septembra 2012

  08:00 – 09:00 Raňajky 09:00 – 09:55 Voľné príspevky z oblasti športového práva

  1. JUDr. Otto Brixi Návrh novely zákona o športe

  2. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. – Ideový návrh novej spoločenskej zmluvy v našom športe: mobilizácia dobrovoľníkov zdola- dekoncentrácia moci funkcionárov zhora- súdržné športové hnutie- synergicky prajný štát

  3. JUDr. Peter Sepeši – Stanovy Slovenského futbalového zväzu alebo pokus o postavenie nových nielen právnych pilierov slovenského futbalu
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  09:55 – 10:10 Prestávka na občerstvenie

  10:10 – 11:10 Divácke násilie - 1. časť


  1. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. Verejný záujem počas organizovania futbalových zápasov na území Čiech a Slovenska: história, stav a aktuálne výzvy
  2. JUDr. Miroslav Bobák – Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na futbalové kluby (s)právny nástroj na ich potláčanie?

  3. JUDr. Jozef Čorba, PhD. – Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  11:10 – 11:30 Prestávka na občerstvenie

  11:30 – 12:15 Divácke násilie - 2. časť


  1. JUDr. Peter Sepeši – Identifikácia právnych problémov v problematike diváckeho násilia a predstavenie návrhov riešení do budúcnosti (de lege ferenda)

  2. Ing. Ján Letko a JUDr. Peter Sepeši – Predstavenie návrhu právneho, technického a funkčného riešenia vytvorenia a prevádzkovania informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach (Ekosystém komplexného riešenia IS BŠP)
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:15 – 13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

  JUDr. Peter Haňdiak a JUDr. Peter Bellás, moderátori konferencie


  13:00 – 14:00 Obed

  Nosné myšlienky, presahy a otázky:

   1. Šport spája - ľudí, ich záujmy, záľuby, pocity = silný potenciál športu,
   2. Ako jeden z mála fenoménov dokáže vyvolať spoločnú, pozitívnu masovú emóciu,
   3. Šport ako celospoločenský fenomén spojil na jednej konferencii právnikov pôsobiacich v rôznych sektoroch (súkromný, verejný, tretí) a rôznych právnických profesiách (sudcovia, prokurátori, advokáti, exekútori, študenti, doktorandi), či rôznych právnych odvetviach (trestné právo, správne právo, občianske právo, obchodné právo, pracovné právo) ale aj odborníkov pôsobiacich v rôznych vedných odboroch (športoví lekári, právnici).
   4. Etabluje sa “Športové právo” ako nové právne odvetvie?
    1. Má potenciál stať sa samostatným právnym odvetvím?
    2. Ktoré subjekty a ktoré vzťahy by ho tvorili?
    3. Ktoré legálne a extralegálne pramene by tvorili jeho základ?
   5. Potreba definovania verejného záujmu v športe, aby bolo jednoznačne legálne vyjadrené, že na šport a riešenie právnych vzťahov v oblasti športu sa je potrebné pozerať aj cez túto prizmu.
   6. Vyriešenie miery zodpovednosti športového klubu za svojho fanúšika,
    1. vzťah klubu a fanúšika, zodpovednosť klubu za svojho fanúšika podľa UEFA - objektívna zodpovednosť (právne je jej uplatnenie často veľmi sporné),
    2. potreba definície fanúšika klubu,
    3. evidencia fanúšikov, informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach,
    4. divácke karty, predaj vstupeniek,
    5. disciplinárny alebo verejnoprávny postih klubu, regres klubu voči fanúšikovi.
   7. Možnosti a právny rozmer zoznamov “športových chuligánov”, vhodný identifikátor týchto osôb, potreba spolupráce národných športových zväzov, jednotný informačný systém.
   8. Status rozhodcu ako “chránenej osoby” alebo "verejného činiteľa" z pohľadu trestného práva?
   9. Status usporiadateľa ako “chránenej osoby” alebo "verejného činiteľa", ktorý je často prvým terčom útokov zo strany futbalových chuligánov?
   10. Potreba prijatia nového zákona o športe, ktorý bude odzrkadľovať posun športu v hierarchii záujmov a hodnôt modernej európskej spoločnosti s akcentom na jeho ekonomické (tvorí 3,5% HDP Európskej únie), sociálne (zamestnáva), zdravotné (udržuje populáciu v dobrom zdravotnom stave čo súvisí s celkovým zdravotným stavom obyvateľstva SR) aspekty.
   11. Potreba zohľadnenia nových a inovatívnych prístupov v športovom odvetví a ich pretavenie do legislatívneho znenia nového zákona o športe na základe práce komisie a odbornej diskusie (financovanie, pojmový aparát, infraštruktúra)
   12. Snaha o vytvorenie prostredia prajného zmene statusu športovca z pozície samostatne zárobkovo činnej osoby na zamestnanca (aj s prihliadnutím na deklarované ciele a snahy UEFA).
   13. Je snaha o zákonné podchytenie sociálnej pomoci športovcom v podobe doživotnej renty olympijským medailistom reprezentujúcim Slovenskú republiku prínosná a legitímna?
   14. Ako vysporiadať dotáciu poskytnutú športovcovi, ktorý bude usvedčený z dopingu? 
   15. Môže byť vytvorená /existovať osobitná kategória znaleckej činnosti - šport, resp. jednotlivé športové odvetvia? Aké by mali byť predpoklady (osobnostné, profesionálne, vzdelanostné) takejto osoby - znalca?
   16. Je skutočne cieľom bojových športov zraniť súpera?
   17. Tipovanie výsledkov zápasov daného športového klubu širokou verejnosťou  až po jeho súhlase stávkovým kanceláriám?
   18. Dajú sa definovať úrovne športovej činnosti? Vieme vymedziť, čo to je profesionálna športová činnosť, poloprofesionálna športová činnosť a amatérsky výkon športovej činnosti?
   19. Právo športovca na účasť v športe bez dopingu a dopingových látok - základná premisa akejkoľvek “antidopingovej” zákonnej, alebo mimozákonnej úpravy dopingu v športe.
   20. Nové typy a druhy trestov postihujúcich divácke násilie - je to správna cesta?

  Konkrétne návrhy riešení:

  1. Pojmové vymedzenie “Trestných činov diváckeho násilia” event. "Trestných činov násilia a neviazanosti divákov" obdobným spôsobom ako sú vymedzené trestné činy extrémizmu  v ust. § 140a[1] Tr. zákona 
  2. Zavedenie “registra neželaných fanúšikov” (“chuligánov”) = informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach[2] , ktorý by mal byť prístupný národným športovým zväzom a ich členom (klubom) s možnosťou prístupu a vkladania identifikovaných problematických osôb na základe plošnej úpravy ich identifikácie. 
  3. Zavedenie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach do praxe: 
   1. vytvorenie a spustenie prevádzky v spolupráci SFZ a SZLH, 
   2. prevádzkovanie bude upravené smernicou národných zväzov; javí sa byť primerané uvažovať o právnej úprave na úrovni štátnej legislatívy (vyhláška k zákonu č. 479/2008 Z.z.) 
   3. presun informačného systému do správy/administrácie orgánu/subjektu, ktorý bude zastrešovať všetky športy (nielen futbal a/alebo hokej), 
  4. Zákonná úprava oprávnenia organizátora resp. povinnosti diváka preukázať totožnosť za účelom: 
   1. vykonania lustrácie v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach zaznamenania protiprávneho konania v zmysle zákona č. 479/2008 Z.z. osoby do informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach,
   2. zvážiť zavedenie “diváckych kariet” vydávaných národným športovým zväzom, (zaviedla zatiaľ iba MŠK Žilina)
    • presvedčenie širokej verejnosti o ich prospešnosti (marketingovo významné fakty - pohodlie diváka, ekonomické výhody)
    • efektívny ticketing pre všetky kluby v najvyššej súťaži i reprezentáciu
    • zľavy u obchodných partnerov napríklad SFZ viažúce sa na tieto divácke karty. 
  5. Zavedenie nového druhu trestu - Zákaz návštevy športového, kultúrneho alebo iného spoločenského podujatia, (možné doplnkové tresty - zákazy návštev reštaurácií a barov v čase konania zápasov), 
  6. Zavedenie predbežného opatrenia v trestnom i priestupkovom konaní spočívajúce v zákaze účasti na športovom, kultúrnom alebo inom verejnom podujatí.
  7. Zavedenie trestnosti recidívy priestupkov diváckeho násilia, 
  8. Doplnenie skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia o trestnosť porušenia zákazu návštevy verejného (športového, telovýchovného a iného spoločenského) podujatia uloženého v trestnom konaní alebo aj v priestupkovom konaní 
  9. Praktické a legislatívne úvahy o “športovom trestnom čine”: ublíženie na zdraví pri výkone športovej činnosti - zosúladenie sa na jeho znení (pojmových znakoch), vytvorenie znenia skutkovej podstaty, definície kľúčových pojmov (ťažisko hry, hracia plocha, čas stretnutia) a zhodnotenie jeho prínosnosti či neprínosnosti, 
  10. Zákonná úprava všeobecného zákazu zahaľovania tváre počas verejného (športového, telovýchovného a iného spoločenského) podujatia.

  Význam podujatia:  

  Podujatie, ktoré sme spoločne uskutočnili má viacero aspektov a dá sa naň pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, či perspektív.

  UčPS, jej členovia, priatelia a spolupracovníci si mala možnosť overiť v praxi svoj potenciál zorganizovať ako kolektív dobrovoľníkov odborné podujatie typu konferencie na veľmi solídnej úrovni. Samozrejme bez silného partnera akým je SFZ (materiálne i duchovne) by to bolo podstatne náročnejšie. Ako odborný partner sa na konferencii pozitívne odprezentovala "Športová rada", resp. právnici, ktorí ju tvoria. Budúcnosť ukáže, či Športová rada ako neformálna platforma zaujme v oblasti práva v športe postavenie a rešpekt podľa svojich pôvodných ambícií. Veríme, že áno. Veľkou výzvou, ktorá v blízkej budúcnosti čaká na Športovú radu je participácia na príprave nového moderného zákona o športe, ktorý by mal "dobehnúť" aktuálne trendy v Európe a vyriešiť problémy, ktorým sa predchádzajúca právna úprava z nejakého dôvodu vyhla.

  Z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia vďaka kvalite a obetavosti organizačného tímu konferencia prebehla bez väčších problémov, aj keď drobné nedostatky sa určite našli. 

  Je však rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie vidieť konferenciu cez prizmu energie, ktorú obojsmerne produkovala, uvedomiť si aktívny záujem a uvoľnenosť účastníkov, ktorí sa aj napriek pomerne vysokému počtu účastníkov (80) aktívne zapájali do diskusií po odprezentovaných príspevkoch.

  Konferencia priniesla kultivovanú atmosféru odbornosti a slušnosti a to aj v prípadoch, keď sa diskutujúci s niektorým názorom nedokázali stotožniť. Diskutovalo sa v duchu fair play. Do diskusie sa zapojili nielen právnici, ale aj lekári, ktorí sa venujú problematike dopingu, či športoví funkcionári, ktorí aplikujú športové právo v praxi a ich spätná väzba a podnety sú veľmi dôležité pre to, aby sa "športové právo" neutopilo v teórii.
  Interakcia teórie s praxou, vzájomná komunikácia osôb pôsobiacich v rôznych roliach v práve a športe, či osobná skúsenosť a poznanie "športových právnikov" ako bývalých, či stále aktívnych športovcov, ako športových funkcionárov alebo ako právnych zástupcov klubov alebo hráčov, sú dobrým predpokladom pre zostavenie kvalitnej pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o športe. 

  Podujatie ukázalo, že v právnickej obci je záujem o podobný typ podujatia, a za významný poznatok je možné považovať aj to, že skupina právnikov, ktorá sa zaujíma o túto oblasť vrátane lektorov, je skutočne veľmi aktívna a komunikatívna so silným tvorivým potenciálom. Rovnako bolo badať záujem počúvať sa navzájom a uvažovať o argumentoch uvádzaných inými účastníkmi, vystúpenia boli kvalitne pripravené a neboli dogmatické. 

  Budúcnosť ukáže, či konferencia "Šport a právo" bola premiérou, ktorá sa časom stane podujatím so silnou tradíciou v česko-slovenskom alebo ešte širšom rozmere alebo či ostane iba vydarenou lastovičkou. Ak bude po vzniku tradície volať a bude ho podporovať právnická "športová komunita" a ak bude zastrešená takým silným partnerom akým je Slovenský futbalový zväz, je možné očakávať že sa športoví právnici s ďalšími športovými odborníkmi k témam športového práva stretnú znovu.

  Tradícia prestavuje duchovnú hodnotu, ktorá je výsledkom vnímania dlhodobej činnosti vykonávanej so znalosťou v určitom štýle "sui generis". Učená právnická spoločnosť, jej členovia a priatelia si ctia hodnoty, usilujú sa ich tvoriť, zdieľať a rozvíjať a veria, že budú môcť prispieť k vytvoreniu tradície v organizovaní ďalších konferencií k témam spadajúcich do rámca "Šport a právo".

  Významným prvkom, ktorý prispel k fyzickej pohode, uvoľnenosti a otvorenosti účastníkov, bol aj podvečerný relaxačný blok, v rámci ktorého viacerí účastníci (spolu 18 športovcov + lavička) najprv odohrali priateľské futbalové stretnutie na neďalekom trávnatom ihrisku a následne absolvovali príjemnú relaxačnú hodinku vo wellness centre hotela Aquacity. K večerným diskusným stolom tak prichádzali účastníci po aktívnom odpočinku a vo veľmi dobrej pohode, čo prispelo ku kvalite a čaru diskusného večera, ktorý pri témach z oblasti športového práva trval až do neskorých nočných hodín.

  Veríme, že pre všetkých, ktorí sa rozhodli dva dni svojho života venovať konferencii "Šport a právo", čas a energia, ktoré podujatiu venovali, mali svoj zmysel a že okrem znalosti našli na konferencii aj pohodu a trochu relaxu v príjemnej atmosfére hotela Aquacity, ktorú sme spoločne vytvorili. A samozrejme dôležité je aj spoznanie nových pozitívnych ľudí, osobností, odborníkov, ktorých zaujímajú podobné témy a ktorí majú ambíciu prinášať riešenia vecných problémov, v ktorých predstavujú rovnováhu dotknutých záujmov a vzťahov. 

  Význam podujatia, ako sa nám javí dnes bude možno trochu iný, keď sa budeme pozerať späť za pár rokov. Vždy to však bude s pocitom poctivo odvedenej práce, s pokorou a zároveň s hrdosťou, pre našich kolegov, priateľov a ostatných účastníkov, ktorí sa zverili do starostlivosti organizátorov.

  Poznámky pod čiarou:
  1. § 140a - Trestné činy extrémizmu
   Trestné činy extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a 422, výroby extrémistických materstrongiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podvzťah klubu a fanúšika, zodpovednosť klubu za svojho fanúšika podľa UEFA - objektívna zodpovednosť (právne je jej uplatnenie často veľmi sporné), ľa § 140 písm. d) a f).
   ^
  2. Znenie ust. § 11 odsek 1 zákona č. 479/2008 Z.z.: 
   (1) Futbalový zväz a hokejový zväz, ktorý je členom medzinárodnej športovej organizácie, je povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach.
   ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti