Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 261/2016 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.10.2016
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  K ZÁKONU o ŠPORTE: 

  • VIDEOPREDNÁŠKA p. RNDr. Jozefa MIHÁLA k ZÁKONU o ŠPORTE - TU
  • PREZENTÁCIA p. Ing. Alice FISTEROVEJ k ZÁKONU o ŠPORTE - TU
  • OTÁZKY a ODPOVEDE k témam ZÁKONA - TU

  MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY a PRÁVNE DOKUMENTY v oblasti ŠPORTU - TU

  NARIADENIE publikované pod č. 261/2016 Z. z. v Slov-LEXe (elektronická verzia Zbierky zákonov SR) - TU

  Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu. 

  NARIADENIE VLÁDY

  Slovenskej republiky
  z 21. septembra 2016,
  o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017

   č. 261/2016 Z. z.


  Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
  § 1
  Metodika zisťovania hodnôt a parametrov na výpočet percentuálneho podielu uznaného športu podľa vzorca na rok 2017 je uvedená v prílohe.
  § 2
  Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
  Robert Fico v. r.
  Príloha
  k nariadeniu vlády č. 261/2016 Z. z.
  Metodika zisťovania hodnôt a parametrov na výpočet percentuálneho podielu uznaného športu podľa vzorca
  Časť A
  DOSIAHNUTÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH V UZNANOM ŠPORTE
  VZOREC Č. 1
  Ak člen medzinárodnej športovej organizácie SportAccord alebo člen Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len „svetová federácia“) vedie rebríček krajín a Slovenská republika v tomto rebríčku je uvedená,

  dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca
  ÚD = {PRKD ÷ (PKSF × 100 %)} + RNOH,
  kde
  ÚD je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii dospelých,
  PRKD je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,
  RNOH je redukcia úspechu v neolympijskom uznanom športe voči úspechu v olympijskom uznanom športe s hodnotou 0 pre rok 2017,
  PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii.

  VZOREC Č. 2
  Ak svetová federácia nevedie rebríček krajín alebo svetová federácia vedie rebríček krajín, ale Slovenská republika v tomto rebríčku nie je uvedená,

  dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca
  ÚD = {∑ ( ÚO × VO ) ÷ (PKSF × 100 %)} + RNOH,
  kde
  ÚD je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii dospelých,
  ÚO je športový úspech v príslušnom športovom odvetví,
  VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu,
  RNOH je redukcia úspechu v neolympijskom uznanom športe voči úspechu v olympijskom uznanom športe s hodnotou 0 pre rok 2017,
  PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii.
  Časť B
  DOSIAHNUTÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH V INDIVIDUÁLNOM ŠPORTOVOM ODVETVÍ
  VZOREC Č. 3
  Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v príslušnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien a v zmiešanej kategórii a Slovenská republika vo všetkých týchto rebríčkoch je uvedená,

  dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = (PRKM × VM) + (PRKŽ × VŽ) + (PRKX × VX),
  kde
  ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,
  PRKM je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii mužov; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,
  PRKŽ je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii žien; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,
  PRKX je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v zmiešanej kategórii; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,
  VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,
  VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,
  VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia.

  VZOREC Č. 4
  Ak
  1.
  uznaný individuálny športnajviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii mužov, najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii žien a najviac jedno športové odvetviea najviac jednu športovú disciplínu v zmiešanej kategórii,
  2.
  svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa prvého bodu aleboSlovenská republika v týchto rebríčkoch nie je uvedená a
  3.
  svetová federácia vedie pre všetky existujúce kategórie podľa prvého bodu rebríčky športových reprezentantov,

  dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = (REBM × VM) + (REBŽ × VŽ) + (REBX × VX),
  kde
  ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,
  REBM je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii mužov,
  REBŽ je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii žien,
  REBX je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v zmiešanej kategórii,
  VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,
  VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,
  VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia.

  VZOREC Č. 5
  Ak
  1.
  svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3 ani všetkyrebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii alebo
  2.
  svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3, vedierebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii, ak príslušná kategória existuje a Slovenská republika v týchto rebríčkoch športových reprezentantov nie je uvedená,

  dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = {∑ (vysl(2013)) × KMRÚ(2013)} + {∑ (vysl(2014)) × KMRÚ(2014)} + {∑ (vysl(2015)) × KMRÚ(2015)} + {∑ (vysl(2016)) × KMRÚ(2016)},
  kde
  ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,
  KMRÚ je koeficient medziročného útlmu pre dosiahnuté výsledky v rozhodujúcom období,
  vysl(2013), vysl(2014), vysl(2015) a vysl(2016) sú najlepšie výsledky dosiahnuté v rozhodujúcom období na rozhodujúcich podujatiach v počte rozhodujúceho počtu výsledkov, posunuté voči výsledkom na majstrovstvách sveta podľa vzorca
  vysl = skutočný výsledok + PMS.
  Rozhodujúce obdobie pre koeficienty KMRÚ a vysl je uvedené v tabuľke č. 1. Rozhodujúce podujatia a ich posun voči výsledkom na majstrovstvách sveta (PMS) sú uvedené v tabuľke č. 2.
  Tabuľka č. 1
  koeficient KMRÚ koeficient vysl rozhodujúce obdobie
  KMRÚ(2013) vysl(2013) od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013
  KMRÚ(2014) vysl(2014) od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014
  KMRÚ(2015) vysl(2015) od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015
  KMRÚ(2016) vysl(2016) od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016
  Tabuľka č. 2
  rozhodujúce podujatia PMS
  OH -10
  SHNŠ , MS, SP, OHM 0
  EH, ME, HMS, MSKB, SMS, GJ 10
  HME, MEKB, SME 20
  Vysvetlivky
  OH olympijské hry
  SHNŠ svetové hry neolympijských športov
  MS majstrovstvá sveta
  SP svetový pohár, ktorý má najmenej päť kôl
  OHM olympijské hry mládeže
  EH Európske hry, ktoré sú medzinárodnou športovou organizáciou príslušného športu postavené na úroveň majstrovstiev Európy
  ME majstrovstvá Európy
  HMS halové majstrovstvá sveta
  MSKB majstrovstvá sveta v krátkom bazéne
  SMS seriálové majstrovstvá sveta
  GJ finálový turnaj Grand Slam juniorov
  HME halové majstrovstvá Európy
  MEKB majstrovstvá Európy v krátkom bazéne
  SME seriálové majstrovstvá Európy
  Po posune skutočného výsledku na hodnotu vysl sa
  1.
  dosiahnutý výsledok uvedený intervalom započíta strednou hodnotou intervalu,
  2.
  k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak ide o dosiahnutý výsledok v športovej disciplíne, na ktorej štartovalo menej ako osem štartujúcichšportovcov, posádok, štafiet alebo družstiev; to neplatí, ak ide o olympijské hry alebo svetové hry neolympijských športov,
  3.
  dosiahnutý výsledok nezapočíta v športovej disciplíne, na ktorej štartovalomenej ako osem štartujúcich športovcov, posádok, štafiet alebo družstiev na halových majstrovstvách Európy, majstrovstvách Európy v krátkom bazéne alebo na seriálových majstrovstvách Európy,
  4.
  dosiahnutý výsledok na svetovom pohári započíta osobitne v kategórii mužov,osobitne v kategórii žien a osobitne v zmiešanej kategórii ako celkové výsledné poradie v celom športovom odvetví aj v každej športovej disciplíne,
  5.
  k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak sa na dosiahnutí výsledku podieľal aspoň jeden športový reprezentant inej krajiny,
  6.
  započítajú najviac tri výsledky jedného športovca v jednom športovom odvetví v každom rozhodujúcom období,
  7.
  za každý výsledok nedodaný národným športovým zväzom vo výpočte zohľadnívýsledok zodpovedajúci poslednému miestu v počte krajín zastúpených vo svetovej federácii, ak národný športový zväz dodá za športové odvetvie súhrnne pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu menej výsledkov ako rozhodujúci počet výsledkov tohto športového odvetvia.

  VZOREC Č. 6
  Rozhodujúci počet výsledkov sa vypočíta podľa vzorca
  RPV = int [VO × min {min (PP ÷ 10 + 10, PP), 20}],
  kde
  RPV je rozhodujúci počet dosiahnutých výsledkov športového odvetvia,
  VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu,
  PP je počet príležitostí získať umiestnenie počas rozhodujúceho obdobia vo všetkých športových disciplínach všetkých športových odvetví súhrnne za kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu na všetkých rozhodujúcich podujatiach uznaného športu uvedených v tabuľke č. 2 bez ohľadu na to, či na nich štartovali športoví reprezentanti podľa § 29 ods. 2 zákona.
  Časť C
  DOSIAHNUTÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH V KOLEKTÍVNOM ŠPORTOVOM ODVETVÍ
  VZOREC Č. 7
  Dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = {(ÚKM × VM) + (Ú × VŽ) + (ÚKX × VX)} ÷ (PKSF × 100 %),
  kde
  ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,
  ÚKM je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii mužov,
  Ú je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii žien,
  ÚKX je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v zmiešanej kategórii,
  VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,
  VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,
  VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia,
  PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii príslušného uznaného športu.

  VZOREC Č. 8
  Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,

  dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategóriisa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = REBK,
  kde
  ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),
  REBK je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín príslušného športového odvetvia v príslušnej kategórii.

  VZOREC Č. 9
  Ak svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín vkolektívnom športovom odvetví a kategórii mužov, kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii a Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na posledných majstrovstvách sveta ukončených pred podaním žiadosti,

  dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategóriisa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = MK,
  kde
  ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),
  MK je postavenie Slovenskej republiky na príslušných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu.
  VZOREC Č. 10
  Koeficient Európy je hodnota umiestnenia krajín oprávnených medzinárodnou športovou organizáciou uznaného športu organizujúcou majstrovstvá Európy zúčastniť sa na týchto majstrovstvách Európy (ďalej len „európska krajina“), na majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti voči ostatným zúčastneným krajinám, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
  KEUR = {( S + 1 ) × S} ÷ {2 x ∑ (S + 1 - N)},
  kde
  S je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,
  N je poradie každej európskej krajiny dosiahnuté na majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti.

  VZOREC Č. 11
  Ak
  1.
  svetová federácia nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví vkategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,
  2.
  Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a
  3.
  Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,

  dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategóriisa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = S + PKVAL × KEUR,
  kde
  ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),
  S je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,
  KEUR je koeficient Európy,
  PKVAL je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti po odpočítaní európskych krajín, ktoré postúpili na tieto majstrovstvá sveta.
  VZOREC Č. 12
  Ak
  1.
  svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín vkolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,
  2.
  Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a
  3.
  Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,

  dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategóriisa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = PREB × KEUR,
  kde
  ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),
  KEUR je koeficient Európy,
  PREB je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku medzinárodnej športovej organizácie uznaného športu organizujúcej majstrovstvá Európy pre príslušné športové odvetvie a príslušnú kategóriu.

  VZOREC Č. 13
  Ak Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala,

  dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategóriisa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = PME × KEUR,
  kde
  ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),
  KEUR je koeficient Európy,
  PME je postavenie Slovenskej republiky na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti.  VZOREC Č. 14
  Ak
  1.
  Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,
  2.
  kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala a
  3.
  Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

  dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategóriisa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = SE + PKVAL(E) × KEUR,
  kde
  ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),
  SE je súčet krajín, ktoré sa zúčastnili na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti, a krajín, ktoré sa zúčastnili na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti; ak sa príslušná krajina zúčastnila na oboch významných súťažiach, v súčte sa zohľadní len raz,
  KEUR je koeficient Európy,
  PKVAL(E) je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti, po odpočítaní európskych krajín, ktoré postúpili na majstrovstvá sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti.
  Časť D
  DOSIAHNUTÝ ŠPORTOVÝ ÚSPECH V UZNANOM ŠPORTE V KATEGÓRII MLÁDEŽE
  VZOREC Č. 15
  Dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii mládeže sa pre každú z dvoch rozhodujúcich vekových kategórií vypočíta podľa vzorca
  ÚM = ÚDM,
  kde
  ÚM je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii mládeže zodpovedajúci nižšej hodnote z vypočítaných ÚDM,
  ÚDM je dosiahnutý športový úspech príslušnej rozhodujúcej vekovej kategórie mládeže v uznanom športe podľa metodiky výpočtu dosiahnutého športového úspechu v kategórii dospelých podľa vzorcov č. 1 až 14.
  Časť E
  VÁHY
  VZOREC Č. 16
  Súčet váh športových odvetví jedného uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca
  ∑ VO = 100 %,
  kde
  VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu určená národným športovým zväzom so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie, domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví; športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie.

  VZOREC Č. 17
  Súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie sa vypočíta podľa vzorca
  ∑ VK = 100 %,
  kde
  VK je váha kategórie mužov, kategórie žien alebo zmiešanej kategórie príslušného športového odvetvia určená národným športovým zväzom so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušnú kategóriu, domáceho záujmu o príslušnú kategóriu a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu, ktorí súťažia v príslušnej kategórii.

  VZOREC Č. 18
  Váha dosiahnutého športového úspechu A sa vypočíta podľa vzorca
  A = 42,5 %.

  VZOREC Č. 19
  Váha domáceho záujmu o šport B sa vypočíta podľa vzorca
  B = 80 %.

  VZOREC Č. 20
  Váha zahraničného záujmu o šport C sa vypočíta podľa vzorca
  C = 20 %.
  Časť F
  PERCENTUÁLNY PODIEL A MEDZIROČNÝ POKLES
  VZORCE Č. 21a, 21b, 21c, 21d
  Prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2017 sa vypočíta podľa vzorcov

  vzorec č. 21a: PP = min(P, (S2016 ÷ CS2016 × 100 % ) × 125 %), ak P > 125 % × (S2016 ÷ CS2016 × 100 %),
  vzorec č. 21b: PP = max(P, (S2016 ÷ CS2016 × 100 % ) × 90 %), ak P < 90 % × (S2016 ÷ CS2016 × 100 %),
  vzorec č. 21c: PP = P, ak S2016 = 0 %,
  vzorec č. 21d: PP = P vo všetkých ostatných prípadoch,

  kde
  PP je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu,
  P je podiel športu podľa prílohy č. 3 k zákonu,
  S2016 je suma schválenej dotácie uznanému športu na kalendárny rok 2016 na zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a prípravu športových talentov a rozvoj športových odvetví,
  CS2016 je súčet všetkých schválených dotácií uznaným športom na kalendárny rok 2016 na zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a prípravu športových talentov a rozvoj športových odvetví.

  VZORCE Č. 22a, 22b, 22c
  Príspevok uznanému športu na rok 2017 sa vypočíta podľa vzorcov
  vzorec č. 22a: S2017 = (PP ÷ ∑ PP × 100 %) × CS2017,
  vzorec č. 22b: S2017 = 25 % × CS2017, ak S2017 > 25 % × CS2017,
  vzorec č. 22c: S2017 = 5 000 eur, ak S2017 < 5 000 eur,

  kde
  S2017 je suma príspevku uznanému športu na rok 2017,
  PP je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu,
  CS2017 je celková suma určená na rozdelenie na príspevky uznaným športom na rok 2017.


  VZOREC Č. 23
  Uznanému športu, ktorému nie je možné vypočítať príspevok na rok 2017 podľa vzorca č. 22a, 22b alebo 22c, sa tento príspevok vypočíta podľa vzorca
  S2017 = (PP ÷ ∑ PP × 100 %) × CS2017X,
  kde
  S2017 je suma príspevku uznanému športu na rok 2017,
  PP je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu,
  CS2017X je zostatok hodnoty CS2017, ktorá nebola rozdelená podľa vzorcov č. 22a až 22c.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti