Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.06.2011Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  policiaNávrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011. Potreba jednotného zákona sa odôvodňuje úzkym prepojením problematík služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície. Nakoľko predmetom úpravy návrhu zákona sú vzťahy v príbuznej oblasti ako je oblasť vstupu a výstupu osôb cez hraničný priechod, vykonávanie hraničnej kontroly u týchto osôb, vykonávanie hraničného dozoru na pozemnej vonkajšej hranici mimo hraničný priechod a pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, je navrhovaný zákon z pohľadu aplikačnej praxe žiaduci. Uvedené oblasti sú úzko prepojené aj v európskej legislatíve a v prípade predloženia návrhu sa predišlo duplicitnej úprave v národnej legislatíve, nakoľko sa zabezpečilo jednotné prebratie transpozície konkrétnych smerníc.

  Predložením návrhu zákona sú sledované najmä tieto ciele:

  • zjednotenie problematiky zabezpečovania kontroly hraníc zameranej na vykonávanie hraničnej kontroly osôb, vykonávanie hraničného dozoru na pozemnej vonkajšej hranici mimo hraničný priechod s problematikou na úseku pobytu cudzincov do jedného právneho predpisu;
  • zabezpečenie súladu ustanovení návrhu zákona s európskou legislatívou v oblasti vykonávania kontroly hraníc a na úseku pobytu cudzincov odstránením nedostatkov transpozície niektorých právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, a dosiahnutie jeho úplnej kompatibility vo vzťahu k občanom Európskej únie, ich rodinným príslušníkom a k štátnym príslušníkom tretích krajín a
  • implementácia právneho predpisu Európskej únie upravujúceho podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania a právneho predpisu Európskej únie stanovujúceho minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

  Nový zákon upravuje pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc a v oblasti pobytu cudzincov, práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte cudzincov, povinnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, občanov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a ich rodinných príslušníkov a tiež priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a na úseku pobytu cudzincov. Súčasne zakotvuje aj podmienky vstupu, pobytu a vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky, ktoré nie sú upravené v Kódexe schengenských hraníc alebo medzinárodných zmluvách. Rovnako sa zaoberá podmienkami vydávania dokladov pre cudzincov a postupom pri evidencií cudzincov a kontrole pobytu. Predmetom jeho úpravy sú ďalej aj podmienky a postup administratívneho vyhostenia a zákazu vstupu štátneho príslušníka tretej krajiny, občana EÚ a jeho rodinného príslušníka z územia Slovenskej republiky, podmienky a postup pri zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho umiestnenia v zariadení pre cudzincov, podmienky policajného prevozu a leteckého tranzitu štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky a podmienky policajného sprievodu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky.

  Právny predpis Európskej únie upravujúci podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania musí byť do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaný do 19. júna 2011, okrem čl. 15 ods. 6, ktorý je uplatniteľný od 19. decembra 2011. Právny predpis Európskej únie stanovujúci minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov musí byť transponovaný do 20. júla 2011. V súvislosti s predmetným návrhom zákona sa vyžaduje aj novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Predmetný návrh zákona predpokladá zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy na roky 2011, má pozitívny vplyv na zamestnanosť a nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a na informatizáciu spoločnosti.

  Predkladaný návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a jeho vyhodnotenie tvorí súčasť materiálu.


  Štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR

  Materiály na stiahnutie:

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti