Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrhy, podnety a závery V. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2016”  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.11.2016JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Návrhy, podnety a závery V. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2016”


  Na úvod:

  Každý účastník konferencie disponuje určitou znalosťou, poznaním, skúsenosťou v oblasti športu.

  Niečo o športe vie takmer každý človek, aj deti a mládež si formujú svoj názor na šport, ktorý je dôležitou súčasťou ich života, postupne získavajú o ňom rôzne informácie a praktické skúsenosti.

  Každý, kto pôsobí v športe, má určité vízie, predstavy o tom, ako by mohol alebo mal slovenský šport alebo aspoň ten “jeho” šport fungovať, ako by sa mohol a mal v budúcnosti vyvíjať.

  Zrejme každý z účastníkov konferencie pôsobí v určitej komunite, spoločenskej, športovej či politickej, je členom záujmovej skupiny v športe ako hráč alebo športový odborník alebo zastáva určitú rolu či vykonáva funkciu v športe alebo vo verejnej správe, ktorá mu dáva možnosť ovplyvniť určitým spôsobom veci súvisiace so športom.

  Všetci žijeme na Slovensku a chceme pre slovenský šport, pre slovenskú spoločnosť, to najlepšie. Každý by sa však k tomu chcel dopracovať možno trochu inými cestami, ktoré sa čiastočne alebo úplne vzájomne vylučujú.

  Ako by to ale bolo možné dosiahnuť?

  Prvé dôležité východisko, ktoré je treba prijať/akceptovať je, že každý sa prirodzene díva na šport cez prizmu svojho poznania, svojej skúsenosti a treba bez výhrad rešpektovať, že aj cez prizmu záujmov a potrieb záujmovej skupiny, ktorej je členom alebo v nej pôsobí. To je celkom prirodzené a bolo by nekorektné očakávať či vyžadovať, že by to malo byť inak.

  Najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta je, pokúsiť sa formulovať záujmovo a hodnotovo vyváženú víziu slovenského športu (ako by mal vyzerať o 5, resp. 10 rokov), na ktorej sa zhodne relevantná väčšina spoločnosti a jej čiastkové ciele a potom sa synergicky snažiť o ich dosiahnutie.

  Ak je toto pre nás prijateľné, druhé východisko, musíme veľa komunikovať, diskutovať, čítať, vzájomne sa obohacovať o detaily nášho poznania, pri každom zásadnom probléme si vypočuť tých, ktorí majú o ňom najvyšší stupeň znalosti i skúseností z praxe. To nám pomôže vytýčiť kontúry spoločnej či aspoň väčšinovej vízie budúcej podoby slovenského športu vytvorenej na znalostnom základe i určiť čiastkové ciele jej napĺňania vrátane časových horizontov. Keď toto budeme mať, môžeme ponúknuť alternatívy riešení a testovať, ktoré z nich bude sledovať víziu a jej čiastkové ciele čo najpriamejšie s využitím synergie ľudí pôsobiacich v športovej obci, verejnej správe, na ministerstvách, vo vláde či parlamente, v školách či médiách, ktorým bude známa akceptovaná vízia budúcej podoby slovenského športu i čiastkové ciele na ceste jej napĺňania.

  Za tým účelom bol vytvorený dokument s názvom “Návrhy, podnety a závery V. ročníka konferencie”, ktorého cieľom je zachytiť znalosť, ktorú nám priniesli vystúpenia a formálne i neformálne diskusie na športové témy počas V. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2016”, aby sme aj s pomocou obsahu tohto dokumentu formovali spoločnú alebo aspoň väčšinovú víziu budúcej podoby slovenského športu, ktorú pripravia na znalostnom základe Slováci pre Slovákov.


  OBLASŤ 1:
  Implementácia zákona o športe, kde sme a kam smerujeme?


  1. Ciele a opatrenia:

   1. DOKONČENIE MODULOV IS ŠPORTU, ktorý bude viesť subjekty v športe a riadiť/usmerňovať ich každodennú činnosť/procesy v športe tak, aby boli v súlade so Zákonom o športe, čo by významne pomohlo k správnej implementácii Zákona o športe do praxe - najmä:

    1. modul pre výkazníctvo vo vzťahu k použitiu verejných prostriedkov vrátane zoznamu prijímateľov verejných prostriedkov

    2. modul pre vykazovanie dobrovoľníckej činnosti

    3. modul pre výpočet príspevku uznanému športu podľa vzorca, ktorý umožní verejnú kontrolu výsledkov/hodnôt/parametrov do vzorca

    4. modul na manažovanie agendy športových poukazov (elektronická distribúcia a kontrola ich použitia, elektronické prezenčné listiny)

    5. prepojenie údajov centrálnych registrov (register fyzických osôb, register právnických osôb, sociálna poisťovňa)

    6. spracovanie modulu najvýkonnejších športovcov

    7. vytvorenie nástrojov pre efektívny výkon kontroly v športe

    8. modul pre podporu aktivít v oblasti antidopingu

    9. vytvorenie prostredia pre efektívne testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl

    10. doplnenie modulu zvyšných zmluvných vzťahov v športe

    11. prepojiť školský šport s IS športu na centrálnej úrovni, integrácia športových odborníkov do IS športu (školský šport je myslený ako nástroj pre školy a kluby na integráciu medzi sebou, integračným prvkom sú športový odborníci)

    12. modul pre evidenciu športovej infraštruktúry

   2. ROZŠÍRENIE SLOVENSKEJ ZNALOSTI vytvorenej v rámci projektu Implementácie zákona o športe do praxe medzi subjekty v slovenskom športe:

    1. prostredníctvom webovej stránky ministerstva školstva v sekcii ŠPORT

    2. prostredníctvom webových stránok, FB stránok a “help-deskov” národných športových zväzov a národných športových organizácií

    3. prostredníctvom webovej stránky a FB stránok UčPS “Nový Zákon o športe” a “Učená právnická spoločnosť - právo pre všetkých”

    4. prostredníctvom verejnoprávnych i súkromných médií (denníky a webové stránky)

    5. pomocou nových foriem - video/prednášky, video/inštrukcie, besedy video/chat)

   3. VÄČŠIA SYNERGIA MIMOVLÁDNEHO NEZISKOVÉHO SEKTORA pri úprave systému fungovania a právnej regulácii neziskového sektora prostredníctvom spolupráce, vzájomnej informovanosti/komunikácie zástupcov z oblasti športu so zástupcami iných oblastí, v ktorých pôsobia mimovládne neziskové organizácie.

    1. Zastúpenie národných športových zväzov v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.


  1. VYTVORENIE RADY VLÁDY PRE ŠPORT, v ktorej budú odborníci na oblasť športu, ktorí dostanú dôveru od vlády SR, pripravovať odborné podklady a stanoviská a vyhodnocovať pre vládu pripomienky a vyjadrenia k pripomienkam a návrhom predloženým/uplatneným ministerstvom, inými orgánmi štátu alebo samosprávy, ako aj rôznymi legitímnymi záujmovými skupinami.


  1. Splnenie očakávaní športovej obce od pôsobenia/činnosti právnikov v športe:

   1. ZROZUMITEĽNOSŤ právnej regulácie (formulácia právnych textov a vysvetlení k nim, návodov, inštrukcií),

   2. REALIZOVATEĽNOSŤ právnej regulácie (praktická vykonateľnosť, navrhovať úpravu procesov tak, aby bola jednoducho uskutočniteľná i kontrolovateľná v každodennej praxi a aby jej praktický význam nebol v nepomere k jej administratívnej alebo finančnej náročnosti),

   3. VYVÁŽENOSŤ právnej regulácie (vyváženosť práv a povinností subjektov športový klub - športovec - športový odborník - zväz - strediská)


  1. AKTÍVNY ZÁUJEM, ZLEPŠENIE INFORMOVANOSTI, ZNALOSTI a DODRŽIAVANIA právnej regulácie a vysvetlení, návodov k správnej aplikácii novej legislatívy zo strany športových odborníkov (funkcionárov národných športových zväzov, SOV, SPV a iných národných športových organizácií, ostatných zväzov, klubov, trénerov a ostatných športových odborníkov, športovcov a ich zástupcov v orgánoch športových organizácií)


  1. Zaujímavé podnety, návrhy, koncepty a myšlienky:

   1. zriadenie HELP-DESKU na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR


  OBLASŤ 2:
  Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo do budúcna prospešné a na čo je treba reagovať?

  1. Ciele a opatrenia:

   1. Úprava návrhu novely Zákona o športe tak, aby nemohla nastať situácia, že peniaze určené zákonom na rozdelenie podľa vzorca, nebude možné rozdeliť, lebo všetky národné športové zväzy už obdržali maximum a nebude existovať právny titul, resp. doplniť právnu úpravu toho, ako sa má použiť nerozdelená časť.

    Dôležitá poznámka: Uvedená situácia v roku 2017 nemôže nastať.
    V nariadení vlády, ktorým sa určuje Metodika zisťovania hodnôt a parametrov na výpočet percentuálneho podielu uznaného športu podľa vzorca, ktoré bolo schválené Vládou SR dňa 21.9.2016, došlo oproti minulosti k zmene metodiky výpočtu minimálnej a maximálnej ochrany podielu pre zväzy. Do roku 2016 boli dolné a horné limity ochrany počítané vo vzťahu k absolútnej výške príspevku za predchádzajúci rok. V nariadení vlády na rok 2017 je zmena výpočtu, nakoľko limity ochrany (90% dolná, 125% horná) sa už nepočítajú z absolútnej výšky príspevku, ale z jeho percentuálneho podielu za predchádzajúci rok (Časť F, vzorce 21 až 23), t. j. keď mal národný športový zväz v roku 2016 podiel 10% z celkovej sumy príspevku pre športové zväzy, bude jeho podiel na rok 2017 v intervale 9% až 12,5%. Touto zmenou metodiky sa dosiahne rozdelenie 100% sumy určenej pre národné športové zväzy v roku 2017 medzi jednotlivé národné športové zväzy.


  1. Pre celoslovenskú aktivizáciu masového športu detí/mládeže a pozitívne nastavenie ich návykov na pohybové aktivity je kľúčovým inštitútom príspevok na športové poukazy, na ktoré je potrebné ustanoviť systematické financovanie, pričom sa ponúkajú tieto možnosti:

   1. odvody zo stávkových hier - novela zákona o hazardných hrách je t.č. v legislatívnom procese, po jej prijatí a uskutočnení regulácie on-line hazardu sa očakávajú podstatne vyššie výnosy on-line hazardu

   2. nový odvod do Fondu prevencie poisťovní, z ktorého by boli financované príspevky na športové poukazy (tento návrh bol v pôvodnom návrhu Zákona o športe)

   3. priamy účelový transfer zo štátneho rozpočtu na príspevky na športové poukazy.


  1. Vytvorenie legislatívnych podmienok motivujúcich súkromný sektor k podpore športu s možným vymedzením prípustných účelov, pri financovaní ktorých benefity (daňové) budú možné (napr. výstavba, rekonštrukcia a prevádzkovanie infraštruktúry, športová reprezentácia, stredné športové školy, športové centrá, tréneri, vzdelávanie v športe, príprava, výstroj a vybavenie športovcov, športových odborníkov a športovísk, športové vedy a iné účely súvisiace so športom a športovou činnosťou). V pôvodnom návrhu Zákona o športe bol navrhnutý inštitút “superodpočtu” pri poskytnutí sponzorského podľa vzoru vedy a výskumu.


  1. Konkrétne návrhy “presaditeľných” pozmeňujúcich návrhov k vládnej novele zákona o športe na najbližšie schôdze Národnej rady SR:

   1. Zvážiť plusy a mínusy pojmového rozlíšenia “športového odborníka”, ktorý vykonáva činnosť na základe odbornosti overenej a potvrdenej na to ustanovenou alebo určenou odbornou autoritou a “osoby vykonávajúcej inú činnosť v šport”, ktorá nemá odbornú kvalifikáciu a vykonáva v športe pomocné činnosti, na ktoré sa nevyžaduje odborná kvalifikácia. Je potrebné si uvedomiť, že toto by malo dôsledky na všetky ostatné právne predpisy, ktoré používajú pojem športový odborník, vrátane daňových.

   2. Zvážiť úpravu možnosti, aby na rozhodnutie o odvolaní v dopingových veciach alebo o opravnom prostriedku po vyčerpaní opravných prostriedkov na zväzových orgánoch rozhodoval “nadzväzový” orgán spoločný pre všetky zväzy, pôsobiaci napríklad pri Slovenskom olympijskom výbore. Orgán by bol zložený z odborníkov tak, ako to vyžaduje Dohovor OSN proti dopingu (z 3 členov senátu/komisie musí byť minimálne 1 farmaceut a 1 právnik).

   3. Dôkladne zvážiť pri statuse športového odborníka navrhované nahradenie statusu samostatne zárobkovo činnej osoby statusom podnikateľa, nakoľko touto zmenou dôjde k zmareniu cieľa sledovaného Zákonom o športe v spojení s novelou § 6 ods. 2 Zákona o dani z príjmov a to, aby športovci a športoví odborníci boli vykazovaní ako osobitne vykazovaná skupina samostatne zárobkovo činných osôb, aby šport vedel generovať pre Ministerstvo financií SR i pre slovenskú spoločnosť makroekonomické ukazovatele ako je počet osôb, pôsobiacich v športe, objem prostriedkov odvedených na dani z príjmov, alebo na sociálnych odvodoch a podobne. Navyše, keď si množinu možných hospodárskych aktivít fyzickej osoby rozdelíme na dve základné skupiny a to 1) podnikanie a 2) inú samostatnú zárobkovú činnosť, veľká časť odplatných činností športových odborníkov má len doplnkový charakter k príjmu z hlavného zamestnania alebo inej hlavnej ekonomickej aktivity fyzickej osoby, preto sa činnosť športového odborníka javí byť bližšie k inej samostatnej zárobkovej činnosti ako k podnikaniu. Profesionálnych trénerov, rozhodcov, delegátov je menšina oproti veľkej skupine tých športových odborníkov, ktorí majú ako hlavnú inú ekonomickú aktivitu činnosť športového odborníka.

   4. Otestovať, konzultovať s MF SR a v prípade potreby precizovať úpravu poskytnutia a použitia sponzorského:

    1. ak je sponzorské poskytované na viac ako jeden rok (najviac 4 = 1 olympijský cyklus) tak, aby ho sponzor mal v nákladoch v čase, keď ho poskytne a sponzorovaný ho použije na úhradu športových výdavkov postupne v časových obdobiach podľa zmluvy o sponzorstve v športe,

    2. ak podnikateľ alebo SZČO s aktívnym alebo s pasívnym príjmom (napr. z prenájmu alebo autorských honorárov) poskytne sponzorské vo vyššej čiastke ako nakoniec bude jeho kladný daňový základ, z výdavkov sa mu neodpočíta celá suma poskytnutého sponzorského, ale iba to, čo je nad rámec sponzorského, ktoré poskytnúť mohol,

    3. aby podmienkou na strane sponzora pre poskytnutie sponzorského bol kladný daňový základ v predchádzajúcom daňovom období, nie v “príslušnom” aktuálnom roku, kedy sa sponzorské poskytuje.

    4. v záujme podpory transparentného sponzorstva v športe je potrebné zvážiť takú úpravu, aby sponzor po uhradení sponzorského už nemusel ďalej riešiť a sledovať, ako, kedy a či si sponzorovaný riadne splnil svoje povinnosti. Sponzor by mal mať automaticky v uznateľných výdavkoch sponzorské, ak ho uhradil a sú splnené aj ostatné podmienky (riadne zverejnenie zmluvy s prílohou, kladný daňový základ). Na druhej strane by mal byť postihnutý sponzorovaný, ak porušil svoje povinnosti, mal by potom zdaniť, príjem zo sponzorského on. Štátu by malo byť de facto jedno, kto to zdaní, ak nie sú splnené podmienky stanovené zákonom. Je potrebné namotivovať sponzorov, aby boli ochotní vôbec čokoľvek poskytovať, aktuálna úprava je skôr odradzujúca.

   5. Zasadiť sa o to, aby boli z textu návrhu novely vypustený nový § 69a a § 100 ods. 1 písm. e). Navrhovanými úpravami dôjde k úplnému porušeniu základných princípov zákona o športe a zneguje sa zásadná zmena zákona spočívajúca v úplnom presune zodpovednosti za použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na národné športové zväzy, t.j. padne pozitívna konštrukcia založená na dohode všetkých zainteresovaných pri príprave nového zákona o športe, a to že národný športový zväz bude mať oprávnenie autonómne rozhodovať o výdavkových prioritách a aktivitách, ktoré bude v rámci svojej pôsobnosti financovať, národný športový zväz bude určovať na aké konkrétne účely finančné prostriedky použije, ale zároveň je v plnej zodpovednosti národného športového zväzu, aby čerpal poskytnuté finančné prostriedky hospodárne, efektívne a účinne. Týmto návrhom bude z takto koncipovaného obligatórneho príspevku znova dotácia a takto sa úplne poprie autonómia rozhodovania o spôsobe použitia finančných prostriedkov tak, že použitie bude závislé od vôle/predstáv ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, čo je v spojení s tým, že za športové výsledky sú zodpovedné zväzy, pre národné športové zväzy neprijateľné. Zároveň dôjde k popretiu základu akejsi spoločenskej dohody športovej obce so štátom, ktorej výsledkom bolo prijatie Zákona o športe s pôvodnými princípmi maximálnej transparentnosti použitia finančných prostriedkov v športe sprevádzanej úplnou (bez obmedzení) verejnou kontrolou nakladania z prostriedkami prideleného príspevku, a to zo strany samotných subjektov športovej obce vo vnútri členských základní národných športových zväzov, ďalej všetkými subjektmi športovej obce navzájom, zo strany verejnej správy vrátane územnej samosprávy, končiac kontrolou zo strany súkromného sektoru a širokej občianskej spoločnosti.

   6. Preberať zodpovednosť za nadiktované financovanie národnými športovými zväzmi, ktoré už viackrát poukazovali na to, že ustanovenia zákona o športe ešte neboli v praxi ani otestované a vôbec dopady/dôsledky zákona hodnotiť a hovoriť o nejakých relevantných výsledkoch, ktoré zákon priniesol, považuje športová obec za nepodložené a predčasné, preto v tejto súvislosti možno vyjadriť pochybnosť o správnosti zámerov predkladateľa návrhu novely zasiahnuť do pravidiel financovania. Zákon o športe v § 16 ods. 1 a 2, ale i v ďalších ustanoveniach uložil národným športovým zväzom plnenie množstva úloh a povinností, ktorých plnenie je potrebné personálne, organizačne, technicky zabezpečiť, na čo je legitímne použiť štátne prostriedky, veď zväz plní úlohy a povinnosti, ktoré sú mu zverené zákonom. S neplnením niektorých povinností je dokonca spojená strata spôsobilosti verejných prostriedkov a teda zastavenie poskytovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Transparentnosť riadenia a správy národného športového zväzu znamená aj priebežné verejné výkazníctvo, vedenie a aktualizáciu dát v zdrojovej evidencii zväzu i informačnom systéme športu. Rovnako novo zavedený inštitút kontrolóra zväzu si taktiež vyžaduje zvýšené prevádzkové náklady na strane národného športového zväzu.

   7. Z návrhu novely je potrebné vypustiť povinnosť mať zakladajúce dokumenty v súlade so zákonom o športe, ktorú návrh novely rozširuje na všetky športové organizácie bez ohľadu na právnu formu. Novela je nerealizovateľná u športových organizácií s inou právnou formou ako občianske združenie – nie je možné vykonať zmenu napr. spoločenskej zmluvy v akciovej spoločnosti – v klube, v takom krátkom čase a novela bez prechodného ustanovenia bude v praxi znamenať, že od 1.1.2017, stratí množstvo športových organizácií, ktoré nebudú novú podmienku spĺňať, spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Tento bod novely je potrebné vypustiť, resp. doplniť k nemu intertemporálne ustanovenie, ktorým posunie jeho účinnosť až od 1.1.2018.


  1. Ak má byť profesionálne vykonávanie športu v kolektívnych športoch zo zákona posudzované ako “závislá činnosť”, bolo by vhodné asi definovať pojem “kolektívny šport”. V kódexe WADA je kolektívny šport definovaný takto: šport, v ktorom je povolené vystriedať hráčov v priebehu súťaže. Súťažou sa rozumie jednotlivá súťaž, zápas. Individuálny šport je definovaný ako akýkoľvek šport, ktorý nie jej kolektívnym športom. Pojem “individuálny šport” sa používa v novele § 4 ods. 3 písm. c). Preto je potrebné zvážiť doplnenie definície individuálneho športu a kolektívneho športu do § 3 zákona o športe.


  1. V § 7 ods. 2 písm. b) nahradiť slová "úmyselný trestný čin" nahrádzajú slovami "zločin", pôvodná úprava je neprimerane prísna, pretože výrazne znevýhodňuje športových odborníkov oproti iným podobným povolaniam.
   Napríklad pri pedagogických zamestnancoch (učiteľoch) sú podmienky bezúhonnosti definovaná podstatne miernejšie a sú viazané len na trestnú činnosť spáchanú v súvislosti s pedagogickou činnosťou. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: “Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.”.


  1. Navrhuje sa z definície “aktívneho športovca” vypustiť časť za bodkočiarkou “za účasť na súťaži sa nepovažuje súťaž športu pre všetkých”, nakoľko súťažou športu pre všetkých je podľa definície športu pre všetkých uvedenej v § 3 písm. e) sú organizované súťaže na miestnej úrovni určené pre široké obyvateľstvo. Do tejto skupiny súťaží je možné zaradiť aj najnižšie okresné súťaže mnohých športov, mestské ligy, ktoré v mnohých prípadoch zastrešuje a podporuje národný športový zväz, najmä ak ide o súťaže detí a mládeže. Podstatné je, že športovec je registrovaný za športový klub a ako registrovaný športovec sa zúčastnil na súťaži organizovanej/zastrešenej národným športovým zväzom. V budúcnosti je možné očakávať, že v záujme zvyšovanie členskej základne detí a mládeže ako jedného z dôležitých parametrov do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, budú národné športové zväzy výraznejšie podporovať športové kluby na najnižšej organizovanej úrovni športu pre všetkých a ich súťaže. Preto vylúčenie skupiny registrovaných športovcov, ktorí sa zúčastnili na súťaži športu pre všetkých organizovanej športovou organizáciou z množiny „aktívnych športovcov“ sa javí byť ako vecne nesprávne - v rozpore s podstatou verejného záujmu v športe. Cieľom zákona o športe je, aby čo najviac ľudí, osobitne detí a mládeže, športovalo a je potrebné národné športové zväzy motivovať aj cez možnosť získavať nových aktívnych členov k tomu, aby organizovali súťaže aj na úrovni športu pre všetkých. Navrhovaná úprava by zrejme práve naopak v tomto smere demotivovala národné športové zväzy v ich podpore najnižšej úrovne organizovaného športu, ktorý je športom pre všetkých, preto navrhujeme ponechať platnú právnu úpravu nezmenenú. Sledovanie účasti registrovaného športovca najmenej na troch súťažiach v roku (ako sa navrhuje v novele) sa javí byť veľmi ťažko kontrolovateľné a teda nevykonateľné, preto sa navrhuje ponechať ako podmienku pre uznanie aktívneho športovca účasť registrovaného športovca za športový klub najmenej na jednej súťaži v roku.


  1. Navrhuje sa novelizovať zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení doplnením športovej organizácie, ktorá zamestnáva profesionálnych športovcov ako povinne úrazovo poistenú, pretože v zmysle § 46 ods. 2 Zákona o športe nesie zodpovednosť za pracovný úraz športovca zamestnávateľ = športový klub.


  1. Navrhuje sa v § 31 ods. 2 Zákona o športe vypustiť časť vety za bodkočiarkou, prípadne ju upraviť tak, aby sa vzťahovala iba na zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Tým, že táto veta je zaradená vo všeobecných ustanoveniach, znamená to, že aj keď športovec dovŕšením 15. roku veku nadobudne spôsobilosť uzatvoriť zmluvu (napr. o príprave talentovaného športovca alebo o amatérskom vykonávaní športu), so súhlasným vyjadrením rodiča, nebude môcť na jej základe vykonávať šport, ak ešte neukončil povinnú školskú dochádzku, ktorá je 10 ročná. Takéto obmedzenie nemá vecné opodstatnenie a určite nebolo cieľom zákonodarcu.


  1. V § 59 ods. 1 nahradiť spojenie “uznaný šport” spojením “druh športu”, aby uznanie za národný športový zväz nebolo riešené iba vo vzťahu k uznaným športom, nakoľko skupina uznaných športov bola vyčlenená politickým rozhodnutím (zákonom) na účely definovania subjektov s nárokom na podporu zo strany štátu formou príspevku uznanému športu. "Príspevok uznanému športu" a "uznanie národného športového zväzu" sú však dva rozdielne a nezávislé inštitúty, preto nie je správne nastavené, že národný športový zväz by mal existovať iba v uznanom športe, ani sme to tak pôvodne nechceli nastaviť. Bola o tom diskusia. Ak sa štát politicky rozhodne, že zúži skupinu národných športových zväzov, ktoré budú mať nárok na príspevok (napr. v Maďarsku je to 5 kolektívnych a 5 individuálnych športov) to nemá mať vplyv na to, či zväzy, ktoré podporu nedostanú (ne)ostanú národnými športovými zväzmi, keď všetky zákonné podmienky ustanovené pre získanie statusu národného športového zväzu spĺňajú a sú aj akceptovanými jedinými národnými zástupcami za SR v medzinárodnej športovej federácii.


  1. Riešiť právomoc súdov pri preskúmavaní rozhodnutí zväzových orgánov na riešenie sporov, toto je veľmi zásadný problém. Zvážiť založenie právomoci správnych súdov v Zákone o športe.

  2. Prof. Dušan Meško - telovýchovný lekár a pracovník Ministerstva zdravotníctva SR navrhuje nenovelizovať § 5 v aktuálnej novele Zákona o športe. Problematiku riešenia realizácie telovýchovných lekárskych prehliadok talentovaných športovcov navrhuje presunúť na neskoršie obdobie na podklade odbornej diskusie príslušných zástupcov (hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor telovýchovné lekárstvo, pre odbor pediatria, predsedovia príslušných odborných spoločností) a inštitúcií (Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), ktorých sa téma týka, vrátane návrhu na prípadnú novelu Zákona č. 577/2004 Z.z. v časti upravujúcej uvedenú problematiku.
   Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD, MPH k návrhu uviedol. že “talentovaná mládež nám nevadí, zadefinujte ju kľudne do 23 rokov veku, ale bolo by vhodné definovať aj dolnú hranicu veku (navrhujeme 14 rokov). Ale nenovelizujme paragraf 5! To je naša požiadavka.”
   Poznámka: vzhľadom na rozdielnosti v športoch a iný vek pri dosiahnutí vrcholovej športovej úrovne (napríklad, gymnastika, plávanie) sa navrhuje, aby spodnú hranicu veku talentovanej mládeže si určil národný športový zväz, resp. ak národný športový zväz predpisom neurčí nižšia hraníc bude platiť spodná hranica určená zákonom.

   Odôvodnenie:
   1/ prehliadky športujúcich detí a mládeže do veku 18 rokov sú podla zákona č. 577/2004 Z.z. vo výhradnej pôsobnosti lekárov s kvalifikačnou špecializáciou telovýchovné lekárstvo.
   2/ navyše lekári s kvalifikačnou špecializáciou pediatria je široký pojem (pediatri majú množstvo vlastných špecifických špecializácii). V uvedenom znení by prehliadku mohol vykonávať akýkoľvek pediater (t.j. aj všeobecný/obvodný pediater). Rozsah a obsah preventívnej prehliadky v odbore pediatria je odlišný oproti požadovanému obsahu a rozsahu prehliadky športovca,
   3/ pediatri nemajú kvalifikáciu na celkové/komplexné posúdenie zdravotného stavu vo väzbe na fyzické zaťaženie a spôsobilosti pre vykonávanie športovej aktivity.  OBLASŤ 3:
  Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu - diskusia o právnych riešeniach smerujúcich k jeho naplneniu.
  http://www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_podklady_2016

  1. Ciele a opatrenia:

  1. VYTVORIŤ FOND NA PODPORU ŠPORTU podľa vzoru Fondu na podporu umenia

   1. vytvorenie pracovnej skupiny ministerstva školstva s jej obsadením na znalostnom základe

   2. vykonanie analýzy zákona č. 284/2014 Z.z. o fonde na podporu umenia a získanie poznatkov o jeho aplikácii v praxi

   3. vytvorenie ideálneho modelu zriadenia a fungovania Fondu na podporu športu (vrátane kreovania orgánov Fondu, hospodárenia a financovania, etc.) na podklade záverov analýzy.

  2. VYTVORIŤ a IMPLEMENTOVAŤ tzv. ŠPORTOVÝ SATELITNÝ ÚČET podľa jednotnej EÚ metodiky ako už urobili i viaceré krajiny EÚ (Rakúsko, Poľsko, Veľká Británia atď.) v spolupráci so Štatistickým úradom SR súčasne so zriaďovaním verejnoprávneho Fondu na podporu športu. V tomto smere bude účelné využiť znalosť a skúsenosti úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý pripravuje v spolupráci so Štatistickým úradom SR zavedenie Satelitného účtu mimovládnych neziskových organizácií.


  1. IMPLEMENTOVAŤ PROJEKT zosnulého Martina Filka “HODNOTA ZA PENIAZE” aj do športu za účasti športového sektora. Malo by ísť o revíziu:

   1. dlhodobo existujúcich cyklických výdavkov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na žiakov základných škôl, ktorí navštevujú športovú prípravu, športové gymnázia zo sekcie regionálneho školstva, cca 500 000 euro dotácii plynúcich cez verejné vysoké školy na vysokoškolské športové kluby a

   2. jednorázových výdavkov ako napr. dotácia z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR daná SOV na Slovenský dom počas LOH 2016 v Rio de Janeiro vo výške 1 milión euro, ktorá zodpovedá výške súčtu 37 dotácii najmenej dotovaných zväzov z 87 zväzov dotovaných ministertvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2016.


  1. Zaujímavé podnety, návrhy, koncepty a myšlienky:


  1. Vykonať analýzu existujúcich operačných programov v rámci nového programového obdobia 2014 - 2020 a detekovať priestor pre financovanie projektov športovej infraštruktúry ako takej na rôznych úrovniach (napr. aj z pozície územnej samosprávy),

  2. Vytvoriť inštitucionálne, organizačné i legislatívne podmienky pre to, aby mohli byť zo zdrojov Európskej únie financované v rámci schválených alokácií aj projekty výstavby športovej infraštruktúry v školách.


  1. Pokračovať v ambícií vlády SR - vyčleniť finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične - v minulom roku bola vyčlenená čiastka 10 mil. eur a realizácia prebehla formou rozvojového projektu.
   Tento návrh má oporu aj v Štátnom vzdelávacom programe - základnom dokumente, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách a vydalo ho Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR - inovovaný bol v roku 2015, podľa ktorého je povinnou súčasťou školy telocvičňa a školám bolo dané trojročné prechodné obdobie, aby splnili túto povinnú podmienku vybavenia školy - citácia zo Štátneho vzdelávacieho programu - Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie - povinné učebné priestory škôl a ich vybavenie - s poznámkou, že uvedené učebné priestory a ich vybavenie je povinné pre novo vzniknuté základné školy. Ostatné školy doplnia povinné učebné priestory a ich vybavenie v priebehu trojročného prechodného obdobia.


  1. Potreba legislatívneho ukotvenia dobrovoľných horských záchranárov, zvážiť ich usporiadateľskú pomoc a význam pri športových podujatiach organizovaných v horských oblastiach. Mohlo by to pomôcť pri financovaní ich materiálno-technického vybavenia, prípadne by im tak bolo umožnené využiť inštitút dobrovoľníckej činnosti v športe.


  OBLASŤ 4:
  Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane integrity podstaty športu a kam smerujeme ako členský štát Rady Európy a Európskej únie?


  1. Ciele a opatrenia:

   1. Podpísať za Slovenskú republiku Dohovory Rady Európy v oblasti športu:

    1. Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, ktorý bol otvorený na podpis pre členské štáty otvorený k podpisu od 3. júla 2016 v Saint-Denis (Francúzsko) (CETS 218) a

    2. Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 9. júla 2016 (CETS 215).

   2. Presunúť gesciu Dohovoru o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Ministerstvo vnútra SR. Vzdelávanie a evidencia športových odborníkov (bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, delegát zväzu) ostane v gescii ministerstva školstva.

   3. Podporovať vznik inovatívnych foriem sociálnej práce s mládežou navštevujúcou športové podujatia po vzore zahraničných príkladov (Nemecko) a vytváranie legislatívnych predpokladov pre tento typ sociálnej práce vrátane možnosti jej podpory z verejných prostriedkov.

   4. Schválenie novely zákona o hazardných hrách, ktorým sa slovenská právna úprava do značnej miery zosúladí s obsahom Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (CETS 215).

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti