Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Niekoľko poznámok ku zmene právomocí a statusu Volebnej komisie SFZ  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.04.2013JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Nový volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie SFZ

  Na konferencii Slovenského futbalového zväzu (SFZ) konanej 22.2.2013 schválili delegáti nový Volebný poriadok SFZ (ďalej len "volebný poriadok") a nový Rokovací poriadok SFZ (ďalej len "rokovací poriadok"). Súčasne boli zrušené rokovací poriadok a volebný poriadok z roku 2010.

  Nový volebný poriadok a rokovací poriadok je potrebné vnímať v prvom rade ako dohodu o pravidlách rokovania a hlasovania delegátov konferencie SFZ vo voľbách a pri prijímaní rozhodnutí konferencie. Je pozitívne, že oba predpisy boli prijaté takmer jednohlasne (1 delegát sa zdržal hlasovania).

  Pri tvorbe rokovacieho poriadku a volebného poriadku boli využité ako vzor rokovací poriadok UEFA, zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR, a veľmi dôležitým zdrojom poznatkov boli skúsenosti získané z predchádzajúcich konferencií SFZ.

  Volebný poriadok zároveň plní úlohu štatútu volebnej komisie. Bližšie upravuje právomoci, úlohy, priebeh rokovania a rozhodovanie volebnej komisie.

  Rokovací poriadok v článku 30 upravuje aj osobitosti rokovania výkonného výboru SFZ.

  Zmena v postavení volebnej komisie

  Je potrebné uviesť, že poslanie a úlohy volebnej komisie sa oproti predchádzajúcemu odbobiu významne zmenili.

  Do nadobudnutia účinnosti (do 1.1.2013) nových stanov SFZ schválených na konferencii SFZ dňa 28.9.2012 bola volebná komisia vnímaná iba ako pomocný orgán, resp. ako pracovná komisia konferencie SFZ ako najvyššieho orgánu SFZ.

  Volebná komisia sa podľa nových stanov SFZ (článok 36 a článok 57) stala nezávislým kontrolným orgánom s významnými kontrolnými a rozhodovacími právomocami, ktorá sa zodpovedá iba konferencii SFZ. 
  Volebná komisia je nezávislá a nepodlieha výkonnému výboru SFZ ani inému orgánu SFZ. 

  Kontrolná funkcia volebnej komisie 

  Volebná komisia vykonáva kontrolu nad priebehom všetkých konferencií SFZ, nielen nad priebehom volieb na volebnej konferencii, prípadne doplňujúcich volieb na riadnej konferencii. 

  Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.

  Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na konferencii. Volebná komisia je oprávnená rozhodnúť o platnosti hlasovania alebo volieb uskutočnených na konferencii.

  Jednou z úloh/právomocí volebnej komisie je nestranne posúdiť/vyhodnotiť sťažnosti na priebeh hlasovania vrátane volieb priamo počas priebehu konferencie a podľa možností, o týchto sťažnostiach čo najskôr rozhodnúť tak, aby sa predišlo pochybnostiam a prípadným ďalším sporom. Cieľom tohto procesu je, aby bol čo najefektívnejšie dosiahnutý stav právnej istoty vo vzťahu k zvoleným funkcionárom SFZ i rozhodnutiam schváleným konferenciou SFZ.  

  O odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie bude rozhodovať odvolacia komisia (článok 59 ods. 4 stanov).

  Kreovanie volebnej komisie 

  Aj preto nové stanovy stanovujú, že členovia volebnej komisie sú volení konferenciou, čím im vyjadrí dôveru najvyšší orgán SFZ, ktorému sa zodpovedajú.

  Členovia volebnej komisie sú volení tak, aby vo volebnej komisii mali všetky regionálne zväzy a Únia ligových klubov po jednom zástupcovi, t.j. uvedené subjekty sú oprávnené ponúknuť/navrhnúť konferencii po jednom kandidátovi. Ak niektorý z navrhnutých kandidátov nebude zvolený, príslušný navrhovateľ je oprávnený ponúknuť iného kandidáta.

  Vzhľadom k tomu, že najdôležitejšou úlohou volebnej komisie je príprava a organizácia volieb na volebnej konferencie, začiatok jej štvorročného funkčného obdobia stanovy upravujú tak, že funkčné obdobie členov volebnej komisie sa začína voľbou členov komisie na poslednej riadnej konferencii, ktorá predchádza volebnej konferencii, aby sa volebná komisia mohla pripraviť na volebnú konferenciu a riadne plniť svoje úlohy.

  V prípade, ak by volebná komisia nebola zvolená alebo ak by počas funkčného obdobia stratila spôsobilosť na vykonávanie činnosti, do jej zvolenia konferenciou ustanoví výkonný výbor dočasnú volebnú komisiu pri dodržaní vyššie uvedeného pravidla pre zloženie komisie.

  Na záver 

  Je preto dôležité, aby futbalové hnutie, členovia SFZ a delegáti, ktorí ich zastupujú na konferencii SFZ, boli informovaní o významnej zmene statusu a právomocí volebnej komisie, aby na konferencii SFZ konanej na jeseň 2013 boli za členov volebnej komisie navrhnutí so znalosťou veci kandidáti, ktorí budú schopní zodpovedne a spoľahlivo plniť vážne úlohy, ktoré má podľa predpisov SFZ plniť volebná komisia.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti