Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  05.12.2016Pracovná skupina k zákonu o športe (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Legislatívny proces k novele zákona o športe vrátane schváleného znenia novely a hlasovania poslancov nájdete na stránke Národnej rady SR - TU

  Pozmeňovací návrh poslancov Dušana Tittela a Tibora Jančulu - TU


  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Čl. I

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

  1.    V § 3 písm. c) prvom bode sa za slovo „zväzu” vkladajú slová „alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”) podľa § 58 písm. k)“.

  2.    § 3 sa dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:

  „t) športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach,
  u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži.“.

  3.    V § 4 ods. 5 sa číslovka „18” nahrádza číslovkou „23” a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.

  4.    V § 4 odsek 6 znie:
  „(6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.”.

  5.    V § 5 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.”.

  6.    V § 6 odsek 3 znie:
  „(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka

  a)    ako podnikanie,
  b)    na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
  c)    ako dobrovoľník6a) alebo
  d)    bez zmluvy.”.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
  „6a) § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

  7.    § 6 sa dopĺňa odsekmi 4 až 10, ktoré znejú:
  „(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom zápisu oprávnenia na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže písomne požiadať ministerstvo školstva o zápis oprávnenia na podnikanie. Žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti podanej prostredníctvom jednotného kontaktného miesta je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11. Jednotné kontaktné miesto doručí žiadosť ministerstvu školstva.

  (5) Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi alebo jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

  (6) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu školstva, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

  (7) Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania. Pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.

  (8) Oprávnenie športového odborníka podnikať zaniká

  a)    smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
  b)    stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
  c)    stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
  d)    oznámením športového odborníka o ukončení podnikania.

  (9) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania ministerstvu školstva, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

  (10) Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života.”.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
  „6b) § 66b ods. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.”.

  8.    V § 9 odsek 1 znie:
  „(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým má príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej má príslušnosť, a národnému športovému zväzu.”.

  9.    V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „má právnu formu občianskeho združenia a”.

  10.    V § 9 ods. 5 písmeno h) znie:

  „h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,”.

  11.    V § 11 ods. 3 druhej vete sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”)” nahrádzajú slovami „hlavný kontrolór športu”.

  12.    V § 11 ods. 3 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie.” a v poslednej vete sa slovo „dva” nahrádza slovom „štyri”.

  13.    V § 12 ods. 2 druhej vete sa slovo „vykonáva” nahrádza slovami „môže vykonávať”.

  14.    § 14 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
  „(11) Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.”.

  15.    V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

  „e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia,”.

  16.    V § 17 ods. 1 písm. f) sa číslovka „15” nahrádza číslovkou „25”.

  17.    V § 19 ods. 3 písm. a) sa za slovo „športovcov” vkladajú slová „a úroveň súťaže, v ktorej súťažia” a slovo „súťaží” sa nahrádza slovom „súťažia”.

  18.    V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

  Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

  19.    V § 21 ods. 2 úvodná veta znie: „Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje”.

  20.    V § 21 ods. 3 sa slová „zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou” nahrádzajú slovami „podľa odseku 2” a číslovka „15” sa nahrádza číslovkou „25”.

  21.    V § 24 odsek 2 znie:
  „(2) Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 sa na národnú športovú organizáciu vzťahujú rovnako.”.

  22.    § 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
  „(5) Slovenský paralympijský výbor má na účely vzdelávania v športe podľa § 83 až 85 postavenie národného športového zväzu.”.

  23.    V § 31 ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

  24.    V § 40 ods. 4 písm. b) sa slová „e) až n)” nahrádzajú slovami „b), e) až n)”.

  25.    V § 42 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až d)” nahrádzajú slovami „a), c) alebo písm. d)”.

  26.    V § 47 ods. 7 sa za číslovku „33,” vkladá číslovka „34,” a za číslovku „42“ sa vkladá čiarka a číslovka „43”.

  27.    V § 48 ods. 3 prvej vete sa slová „vek podľa § 4 ods. 5” a v druhej vete slová „hornej hranice veku” nahrádzajú slovami „23 rokov veku”.

  28.    V § 48 ods. 9 sa za číslovku „33” vkladajú slová „a 34” a číslovka „42” sa nahrádza číslovkou „43”.

  29.    V § 55 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) až f).

  30.    V § 58 písmeno k) znie:

  „k) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, ak v príslušnom športe nepôsobí národný športový zväz alebo ak národný športový zväz bezdôvodne nenavrhne športového reprezentanta do rezortného športového strediska,“.

  31.    V § 59 ods. 1 písm. a) sa za slová „v tejto organizácii” vkladajú slová „ku dňu vydania potvrdenia”.

  32.    V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

  „c) stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.”.

  33.    V § 59 ods. 5 sa za slovo „vydanie,” vkladajú slová „alebo neplní úlohy podľa § 16 ods. 2,”.

  34.    Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠59a
  Uznávanie národných športových organizácií

  (1) Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní športovej organizácie za národnú športovú organizáciu na základe žiadosti športovej organizácie s prílohami, ktorými sú

  a)    potvrdenie príslušnej medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou preukazujúce členstvo športovej organizácie v tejto organizácii v trvaní najmenej dva roky ku dňu vydania potvrdenia,
  b)    potvrdenie alebo vyhlásenie preukazujúce vykonávanie výlučnej pôsobnosti na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu,
  c)    stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.

  (2) Žiadosť s prílohami podľa odseku 1 sa podáva prostredníctvom informačného systému športu.

  (3) Ak ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národnú športovú organizáciu, uznanie za národnú športovú organizáciu zverejní.

  (4) Ak športová organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 1, ministerstvo školstva rozhodne o odmietnutí vydania osvedčenia o uznaní za národnú športovú organizáciu.

  (5) Ak ministerstvo školstva zistí, že národná športová organizácia, ktorá je držiteľom osvedčenia podľa odseku 3, prestala spĺňať podmienky na jeho vydanie, vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj bez návrhu a zmenu zverejní.

  (6) Rozhodnutie ministerstva školstva podľa odsekov 4 a 5 sa doručuje príslušnej športovej organizácii.”.

  35.    V § 60 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o vykonávaní následnej finančnej kontroly”.

  36.    V § 61 ods. 1 písmeno f) znie:

  „f) zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov,”.

  37.    V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

  „h) vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou,
  i) kontroluje plnenie úloh kontrolóra podľa § 13,
  j) kontroluje plnenie povinností športových organizácií,
  k) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka.”.

  38.    V § 61 ods. 6 sa slovo „kontrolóra” nahrádza slovami „hlavného kontrolóra športu”.

  39.    V § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. d) a § 69 ods. 2 sa slovo „osobitný” nahrádza slovom „samostatný”.

  40.    V § 66 ods. 3 písm. a) sa za slová „ak ide o” vkladá slovo „národný”.

  41.    V § 66 ods. 3 písmeno b) znie:

  „b) činnosť športovej organizácie je v súlade s § 21 a 22,”.

  42.    V § 66 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí, aj ak ide o poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu medzi športovými organizáciami navzájom alebo medzi športovými organizáciami a športovcami.”.

  43.    V § 67 ods. 1 písmeno b) znie:

  „b) dňom skončenia kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu, ktorou bolo v oblasti boja proti dopingu v športe zistené, že

  1.    národný športový zväz alebo národná športová organizácia do svojich predpisov nezapracovali pravidlá Svetového antidopingového programu,
  2.    národný športový zväz alebo národná športová organizácia nepostupuje podľa svojich predpisov,
  3.    športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu ako závažné disciplinárne previnenia aleb
  4.    športová organizácia nepostupuje podľa predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,”.

  44.    V § 67 ods. 2 písm. c) sa slová „členský príspevok” nahrádzajú slovami „príspevok na svoju športovú činnosť”.

  45.    V § 67 ods. 3 písmeno g) znie:

  „g) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,”.

  46.    V § 67 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

  „j) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59 ods. 1, na základe ktorého získal neoprávnenú výhodu,
  k) uvedie nepravdivé hodnoty váh podľa § 68 ods. 5.”.

  47.    V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
  „(4) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá

  a)    nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
  b)    nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 1,
  c)    neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
  d)    nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,
  e)    uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59a ods. 1, na základe ktorého získala neoprávnenú výhodu.”.

  Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

  48.    V § 67 ods. 6 sa slová „odseku 4” nahrádzajú slovami „odseku 5”.

  49.    V § 67 ods. 8 sa slová „Ak zistený závažný nedostatok nie je možné odstrániť,” sa nahrádzajú slovom „Lehotu,”.

  50.    § 67 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
  „(10) Ak je odôvodnené podozrenie zo závažného nedostatku, ministerstvo školstva môže na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu osobe dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku.

  (11) Počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemožno osobe poskytnúť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

  (12) Ministerstvo školstva dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená.”.

  51.    V § 68 ods. 1 sa za slová „finančný príspevok” vkladajú slová „na športovú činnosť“ a vypúšťajú sa slová „prvého bodu”.

  52.    V § 68 odsek 2 znie:
  „(2) Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3.“.

  53.    V § 68 odsek 4 znie:
  „(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví

  a)    metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,
  b)    hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a
  c)    metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu .”.

  54.    V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
  „(5) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1. Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.“.

  Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

  55.    V § 69 odsek 5 znie:
  „(5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej

  a)    15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch,
  b)    20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu,
  c) 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.“.

  56.    V § 69 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
  „(6) Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu.
  (7) Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry.”.

  Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

  57.    § 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
  „(9) Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, počas obdobia straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemá nárok na príspevok uznanému športu; zodpovedajúcu časť príspevku uznanému športu ministerstvo školstva použije na plnenie úloh verejného záujmu v danom športe.”.

  58.    Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠69a
  Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu

  (1)    Príspevok uznanému športu sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a národným športovým zväzom.

  (2) Zmluva obsahuje najmä

  a)    identifikačné údaje zmluvných strán,
  b)    bankové spojenie a číslo bankového účtu zmluvných strán,
  c)    výšku príspevku uznanému športu,
  d)    účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,
  e)    úlohy zmluvných strán pri napĺňaní verejného záujmu v športe,
  f)    podmienky a obdobie použitia príspevku,
  g)    termín zúčtovania príspevku,
  h)    termín vrátenia nepoužitého príspevku a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
  i)    podmienky poskytnutia príspevku, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov.”.

  59.    V § 75 ods. 4 prvej a druhej vete sa slová „zoznamu najvýkonnejších športovcov“ nahrádzajú slovami „zoznamu športovcov top tímu“.

  60.    V § 75 ods. 4 posledná veta znie: „Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.“.

  61.    V § 77 ods. 2 písm. a) sa číslovka „80” nahrádza číslovkou „50” a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,”.

  62.    V § 77 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

  „b) vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,”.

  Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

  63.    V § 80 ods. 2 písmeno s) znie:

  „s) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,”.

  64.    V § 80 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

  „h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi

  1.    dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
  2.    dátum ukončenia podnikania,
  3.    obdobie pozastavenia podnikania.”.

  65.    V § 80 ods. 8 sa slová „4 až 7” nahrádzajú slovami „4, 5, 6 písm. a) až g) a 7”.

  66.    § 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
  „(11) O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 4.”.

  67.    V § 81 ods. 1 písmená q) a r) znejú:

  „q) výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
  r) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,”.

  68.    V § 83 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo šport zdravotne postihnutých”.

  69.    V § 83 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a II. kvalifikačného stupňa” a v písmene c) sa slovo „alebo” nahrádza čiarkou.

  70.    V § 83 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

  „e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

  1.    ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a
  2.    rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) alebo

  f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1.    rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a
  2.    absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.”.

  71.    V § 83 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
  „(5) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

  a)    získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,
  b)    absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
  c)    absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,
  d)    absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania,
  e)    úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

  1.    ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a
  2.    rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d),

  f)    získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1.    rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a
  2.    absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport ,

  g)    získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1.    rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a
  2.    absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo

  h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak

  1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a
  2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d).“.

  Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

  72.    V § 83 ods. 6 písmeno b) znie:

  „b) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

  1.    rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena c), d) alebo písmena e) a
  2.    absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,”.

  73.    V § 83 ods. 7 a 8 sa za slová „kvalifikačného stupňa” vkladajú slová „pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých” a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých“.

  74.    V § 83 ods. 10 sa slová „odseku 8” nahrádzajú slovami „odseku 9” a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, II. kvalifikačného stupňa alebo III. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa odseku 4 písm. e), f), odseku 5 písm. e) až h) alebo odseku 6 písm. b), osvedčenie sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby. Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa a V. kvalifikačného stupňa a dodatok k diplomu obsahuje údaje podľa odseku 9 písm. d) a e), dodatok k diplomu sa považuje za osvedčenie.”.

  75.    V § 92 ods. 3 písmeno b) znie:

  „b) nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,”.

  76.    V § 95 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a je prijímateľom verejných prostriedkov”.

  77.    V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

  „p) podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4.”.

  78.    V § 95 ods. 7, § 97 ods. 6 a 10 a § 98 ods. 1 sa slová „n) a o)” nahrádzajú slovami „n) až p)”.

  79.    V § 96 odsek 1 znie:
  „(1) Športovec sa dopustí priestupku, ak

  a)    sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky,
  b)    poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.“.

  80.    V § 96 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

  „g) nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.”.

  81.    V § 96 ods. 6 sa za slová „odseku 1” vkladajú slová „písm. a)” a slová „b) a d)” sa nahrádzajú slovami „b), d) a g)”.

  82.    V § 96 ods. 7 sa za slovo „podľa” vkladajú slová „odseku 1 písm. b),”.

  83.    V § 97 ods. 5 prvej vete sa za slovo „zväzov“ vkladajú slová „a fyzickej osoby podnikateľa“.

  84.    V § 99 ods. 4 písm. b) sa slovo „zriadenú” nahrádza slovom „aktivovanú”.

  85.    V § 100 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až c) a e).

  Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno a) a písmená f) až h) sa označujú ako písmená b) až d).

  86.    V § 100 ods. 1 písm. b) a c) sa na začiatku vkladajú slová „základné predpoklady,”.

  87.    V § 100 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

  „e) oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.”.

  88.    Za § 106 sa vkladajú § 106a a 106b, ktoré vrátane nadpisu nad § 106a znejú:

  „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

  § 106a

  Ak ide o výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018, zohľadňujú sa váhy podľa § 68 ods. 5 použité pre výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017.

  § 106b

  (1)    Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.
  (2)    Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii diplomovaný tréner, tréner I. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 zostáva zachovaná a oprávnenia z nej vyplývajúce sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008. To platí aj ak takto nadobudnutá odborná spôsobilosť bola v roku 2016 upravená na niektorý z kvalifikačných stupňov a posudzovanie podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 je pre športového odborníka priaznivejšie.
  (3)    Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa a tréner V. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 zostáva zachovaná.“.

  89.    Príloha č. 3 znie:

  „Príloha č. 3
  k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  VZOREC VÝPOČTU PODIELU UZNANÉHO ŠPORTU

  1. Podiel uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca

  P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 - 2 x A) x M23

  kde

  P je podiel príslušného uznaného športu,
  A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,
  B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,
  C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,
  KVV je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1,
  ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,
  ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,
  ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia Olympijských hier; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,
  ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,
  M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.

  2. Športový úspech v kategórii mládeže M) sa v individuálnom športovom odvetví a v kolektívnom športovom odvetví vypočíta pre dve najvyššie vekové kategórie, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta, rovnakým postupom ako sa uskutočňuje výpočet športového úspechu v kategórii dospelých D); z týchto dvoch vypočítaných hodnôt sa na účel podielu športu zohľadňuje hodnota, ktorá je pre národný športový zväz priaznivejšia.

  3. Športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta z
  3.1. postavenia Slovenskej republiky v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného uznaného športu s celosvetovou pôsobnosťou alebo
  3.2. rozhodujúceho počtu výsledkov športovcov príslušného športového odvetvia, dosiahnutých na rozhodujúcich typoch súťaží za štyri roky predchádzajúce roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, posunutých voči výsledkom na majstrovstvách sveta, ak nie je možné postupovať podľa podbodu 3.1.

  4. Športový úspech v kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta z postavenia Slovenskej republiky
  4.1. v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného uznaného športu s celosvetovou pôsobnosťou alebo
  4.2. na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy alebo kvalifikácii na tieto typy súťaží alebo v rebríčku krajín, oprávnených medzinárodnou športovou organizáciou uznaného športu, organizujúcou majstrovstvá Európy, zúčastniť sa na týchto majstrovstvách Európy, ak nie je možné postupovať podľa podbodu 4.1.

      Tabuľka č. 1 - Koeficient významu výsledku

  novela_Zo___page_001

  Novela_Zo___2_page_001

  5. Postavenie Slovenskej republiky v rebríčkoch krajín, na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy a v kvalifikáciách na ne, postavenie športovcov v rebríčku športových reprezentantov a výsledky športovcov sa redukujú koeficientom medziročného útlmu (KMRÚ), ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2; to neplatí, ak príslušná medzinárodná športová organizácia pri určovaní postavenia alebo pri zostavovaní rebríčka zohľadňuje medziročný útlm.

      Tabuľka č. 2 - Koeficient medziročného útlmu

  Novela_Zo___3_page_001

  “.

  Čl. II

  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. .../2016 Z. z. sa mení takto:

  V § 9 ods. 2 sa slová „literárnu alebo umeleckú činnosť“ nahrádzajú slovami „literárnu činnosť, umeleckú činnosť alebo športovú činnosť“.

  Čl. III

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

  prezident Slovenskej republiky

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky

  predseda vlády Slovenskej republiky

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti