Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o športe potvrdila správnosť právnoekonomickej analýzy UčPS k financovaniu športu. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.12.2017 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Novela zákona o športe potvrdila správnosť právno-ekonomickej analýzy UčPS k financovaniu športu, podľa ktorej sa javí, že v návrhu rozpočtu ministerstva školstva na šport (program 026) na rok 2018 chýba 3 716 950 EUR

  Poznámka: Ak by sme vychádzali z minimálneho garantovaného základu z roku 2015, ktorý mal byť dodržaný pre rok 2016 a tento minimálny základ mal byť dodržaný potom aj pre rok 2017, chýbajúca suma by mala byť ešte o 558 523 EUR vyššia.

  Zmenu v právnej úprave financovania športu schválil slovenský zákonodárny zbor 30.11.2017 na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Tibora Jančulu uplatneného k návrhu poslancov Národnej rady SR Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (parlamentná tlač 718).

  Schválená zmena len potvrdila správnosť právno-ekonomickej analýzy UčPS, ktorú UčPS zaslala  pani ministerke školstva, vedy, výskumu a športu na využitie pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2018.

  Text novely zákona o športe schválenej 30.11.2017 ako celok (vrátane pozmeňovacích návrhov) - TU


  Celý text právno-ekonomickej analýzy, vypracovanej pod názvom: “Stanovisko UčPS k aplikácii právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu” si môžete pozrieť - TU

  Odborný článok k výsledkom právno-ekonomickej analýzy si môžete pozrieť - TU

  Zhrnutie faktov analýzy pre tých, ktorí majú radi čísla, si môžete pozrieť - TU

  Prečo schválená zmena podporila správnosť analýzy UčPS ?

  Znenie doplneného odseku 4 v § 77 zákona o športe jednoznačne potvrdzuje výklad uplatnený v právno-ekonomickej analýze UčPS, ktorý pôvodne vychádzal z toho, že:

  1. Odvody z lotériových hier boli v § 77 ods. 1 písm. b) zákona o športe upravené ako nový zdroj financovania športu (upravený v samostatnom písmene), ktorým sa má zabezpečiť v priebehu 4 rokov postupné zvýšenie podpory športu zo strany štátu tak, ako to bolo vyrokované zástupcami športovej obce so zástupcami štátu a schválené aj poslancami Národnej rady SR (ústavnou väčšinou hlasov).

  2. Ďalším argumentom bolo znenie úvodnej vety § 77 ods. 2 zákona o športe, v ktorej je vyjadrené, že základom pre delenie prostriedkov podľa pravidiel uvedených v § 77 ods. 2 (80% podľa vzorca a ďalšie percentuálne podiely na jednotlivé účely uvedené v tomto ustanovení) je súčet prostriedkov podľa § 77 ods. 1 písm. a) (garantované minimum) + písm. b) (odvody z lotériových hier)

  3. Podporným argumentom bolo aj odôvodnenie k bodu 1 pozmeňujúceho návrhu č. 1 poslanca Petra Pellegríniho k § 77 ods. 1 písm. a) zákona o športe, ktorého znenie bolo nasledovné:
   “V záujme zlepšenia financovania športu, plánovania v športe a posilnenia ekonomických vzťahov v športe sa navrhuje, aby bola na štátnom rozpočte (rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR) na šport garantovaná minimálna čiastka poskytnutá na šport.”.

  Nové zásadné argumenty

  K uvedeným argumentom pribudli schválením novely zákona o športe ďalšie zásadné argumenty:

  1. V § 77 ods. 4 je jednoznačne uvedené pravidlo, ku ktorému pôvodne UčPS dospelo na základe teleologického výkladu (výklad cez cieľ právnej úpravy), ktoré znie:
   “(4) Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.”.

  2. Schválený pozmeňovací návrh poslanca Tibora Jančulu bol pred jeho schválením v Národnej rade SR tak, ako je to štandardné pri pozmeňovacích návrhoch poslancov, ktoré môžu mať negatívny dopad na štátny rozpočet, vecne posúdený aj na Ministerstve financií SR, ktoré ho akceptovalo. Tento návrh len potvrdzuje/spresňuje pôvodný zámer právnej úpravy v zákone o športe, ktorý Ministerstvo financií SR akceptovalo od počiatku s tým, že je úlohou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, aby si pri príprave štátneho rozpočtu požiadalo o taký objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorá bude zodpovedať zákonným nárokom, ktoré sú upravené v zákonoch, ktorých dodržiavanie/uplatňovanie je v gescii ministerstva školstva.

  3. V schválenej novele zákona o športe nie je prechodným ustanovením osobitne upravená účinnosť zmien a doplnení, ktoré boli schválením novely zákona o športe vykonané v § 77, t. j. tieto zmeny nadobúdajú účinnosť ešte v roku 2017 (k 30.12.2017) tak, ako celé znenie novely. To len potvrdzuje, že schválené znenie § 77 ods. 4 platí aj pre rok 2017, a nie až pre rok 2018, minimálne na jeho dva posledné dni. Dá sa polemizovať aj o názore, že keďže financovanie športu je v zákone o športe upravené na celý rok (v danom prípade ide o rok 2017), keď sa zákon o športe zmení počas roka bez prechodného ustanovenia, zmenené pravidlá financovania platia pre financovanie športu aj pre tento rok, v ktorom bola zmena vykonaná (nadobudla účinnosť), bez ohľadu na to, či sa tak stalo začiatkom roka alebo koncom roka.

  4. Doplnenie odseku 4 je iba  precíznejším vyjadrením toho, čo v zákone o športe bolo vyjadrené iným spôsobom už aj pred novelou zákona o športe. Obsah právnej úpravy sa nemení, inak by to zákonodarca uviedol v odôvodnení a musel by sa zaoberať aj rozpočtovými dopadmi.

  Novela schválená ústavnou väčšinou poslancov

  Novela zákona o športe bola ako celok schválená 120 hlasmi poslancov (viac ako ústavnou väčšinou) a za pozornosť stojí aj fakt, že proti navrhovanej novele zákona o športe nehlasoval žiadny poslanec (20 poslancov sa zdržalo hlasovania, 10 bolo neprítomných).

  A tak to má byť. Šport má ľudí vrátane poslancov/politikov spájať a viesť k tímovej práci, spolupráci, férovej komunikácii,  osobnej i tímovej disciplíne a zodpovednosti, vzájomnému rešpektu a úcte k spoluhráčovi i súperovi.

  Neštandardný postup pri novele zákona o športe odôvodnený okolnosťami

  Zároveň je treba priznať, že využitý postup - poslanecký návrh zákona je legitímnym uplatnením zákonodárnej iniciatívy poslancov, bez ohľadu na to, že podstatne zužuje priestor na vecnú diskusiu a pripomienkovanie návrhu verejnosťou oproti štandardnému postupu pri príprave a schvaľovaní vládneho návrhu cez medzirezortné pripomienkové konanie v štandardnej dĺžke.

  Rovnako treba uviesť, že vážna chyba vo vzorci na výpočet príspevkov uznanému športu pre národné športové zväzy (príloha č. 3 zákona o športe) vecne odôvodňovala rýchly zásah za účelom jej opravy s účinnosťou už pre rok 2018.

  K tejto dôležitej oprave poslanci pozmeňujúcimi návrhmi doplnili niektoré ďalšie zmeny, ktoré je možné teraz hodnotiť pozitívne, až čas a ich uplatňovanie v praxi však ukáže, či tieto zmeny, najmä čo sa týka nového zmluvného typu pre športových odborníkov a jeho nadväzností na iné právne predpisy, sú vyriešené optimálne a či neboli ušité príliš na rýchlo bez potrebnej odbornej analýzy a diskusie riešených problémov a ich súvislostí, hoci ich cieľ je pozitívny.

  Ako bude vyzerať úplne znenie pravidiel financovania športu zo štátneho rozpočtu ?

  Takto bude vyzerať úplné znenie § 77 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe po nadobudnutí účinnosti jeho novely (parlamentná tlač 718) schválenej v Národnej rade SR dňa 30.11.2017:


  Vysvetlivky:

  • žltým sú podfarbené doplnené alebo zmenené ustanovenia alebo časti ustanovení v § 77 novelou schválenou 30.11.2017
  • červený prečiarknutý text sú vypustené ustanovenia alebo ich časti z § 77
  • modrým sú podfarbené doplnené alebo zmenené časti ustanovení novelou schválenou 29.11.2016 (zákon č. 354/2016 Z.z. účinný od 1.1.2017)

  § 77

  Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu

  1. Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú

   1. prostriedky schváleného štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na účel podľa § 65 ods. 3 písm. a) až c),
    prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport; výška týchto prostriedkov po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku,

   2. prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier[31] do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2016 25% z tohto odvodu, v roku 2017 50% z tohto odvodu a v roku 2018 75% z tohto odvodu a od roku 2019 100% z tohto odvodu,

   3. prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1.


  1. Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú

   1. vo výške najmenej 50 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,

   2. vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,

   3. vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,

   4. vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,

   5. vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6 a

   6. v zvyšnej časti na poskytovanie dotácie podľa § 70, národné športové projekty podľa § 75 ods. 2, náklady na správu a prevádzku informačného systému športu a vzdelávanie a skúšku kontrolórov.


  1. Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport sa po odpočítaní prostriedkov podľa odseku 2 použijú na

   1. poskytovanie dotácie podľa § 70,

   2. národné športové projekty podľa § 75 ods. 2,

   3. náklady na správu a prevádzku informačného systému športu,

   4. vzdelávanie a skúšku kontrolórov,

   5. ostatné úlohy ministerstva školstva v oblasti športu.


  1. Výška prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.


  Súvisiaca právna úprava zákona o športe k zneniu § 77:

  § 65

  1. Orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť, zverejňujú informácie o ich poskytovaní.
  2. Prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť poskytnuté na športovú činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
  3. Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť sa poskytujú formou
   1. príspevku uznanému športu,
   2. dotácie,
   3. príspevku na národný športový projekt,
   4. príspevku na športový poukaz.

  § 75
  Príspevok na národný športový projekt

  1. Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je
   1. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,
   2. podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,
   3. organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).
  2. Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je
   1. účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) prvého bodu,
   2. účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) druhého až štvrtého bodu vrátane prípravy na túto súťaž,
   3. plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami.
  3. Za národný športový projekt sa považuje aj
   1. zabezpečenie prípravy športovcov podľa zoznamu najvýkonnejších športovcov a ich účasti na významnej súťaži,
   2. zabezpečenie plnenia úloh Slovenského olympijského výboru,
   3. zabezpečenie prípravy zdravotne postihnutých športovcov a plnenie úloh Slovenského paralympijského výboru.
  4. Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu zoznamu najvýkonnejších športovcov. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu zoznamu najvýkonnejších športovcov. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Národný športový zväz použije najviac 30 % na prípravu športovca a zostávajúcu časť poskytne športovcovi. Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.
  5. Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Slovenskému olympijskému výboru na plnenie úloh podľa § 25 ods. 4 v štvrťročných splátkach.
  6. Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru a je určený aj na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 26 ods. 3.
  7. Podpora národného športového projektu sa poskytuje písomne vyzvanej športovej organizácii na základe zmluvy o podpore národného športového projektu uzavretej medzi poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a príslušnou športovou organizáciou. Zmluva o podpore národného športového projektu obsahuje náležitosti podľa § 74 ods. 2.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti