Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

OCHRANA INTEGRITY ŠPORTU ALEBO NEGATÍVNE JAVY V ŠPORTE, ÚPRAVA MANIPULÁCIE ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ V NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.12.2015Mgr. Peter Dedík PhD., JUDr. Juraj Novocký, PhD. (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SPORTS INTEGRITY PROTECTION (THE PROTECTION OF THE INTEGRITY OF SPORTS) – NEGATIVE ASPECTS OF SPORTS, MANIPULATION OF SPORTS COMPETITIONS WITHIN THE PROPOSED ACT ON SPORT

  MGR. PETER DEDÍK, PHD.
  INTEGRITY OFFICER
  SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
  E-MAIL: PETER.DEDIK@FUTBALSFZ.SK

  JUDR. JURAJ NOVOCKÝ, PHD.
  PROKURÁTOR
  ÚRAD ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY GP SR
  E-MAIL: JURAJ.NOVOCKY@GENPRO.GOV.SK


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  športové stávkovanie, ovplyvňovanie športových súťaží, zákon o športe, dohovor Rady Európy, športová korupcia, trestný zákon, zákon o hazardných hrách

  KEY WORDS:
  sports betting, manipulation of sports competitions, Act on Sport, Council of Europe Convention, sports corruption, Criminal Code, Act on Gambling Games

  ABSTRAKT:
  V predošlých príspevkoch a článkoch venujúcich sa téme manipulácie priebehu a výsledkov športových súťaží sme poukázali na závažnosť tohto fenoménu a jeho rozmach v posledných rokoch ako jedného z negatívnych javov v športe. Zároveň sme uviedli, že bol pripravený a otvorený k podpisu Dohovor Rady Európy (ďalej aj „RE“) k manipulácií športových súťaží, ktorého účelom je úprava predpisov jednotlivých členských krajín RE tak, aby bolo možné prijať opatrenia k čo najefektívnejšiemu boju proti ovplyvňovaniu športových súťaží, tzv. match-fixingu. Napriek tomu, že Slovenská republika dohovor doposiaľ nepodpísala, zákonodarca pristúpil v rámci aktuálneho návrhu Zákona o športe k úprave niektorých dôležitých aspektov práve v súlade s Dohovorom RE. Tie sa týkajú na jednej strane vymedzenia povinností národných športových zväzov v boji proti match-fixingu a jednotlivých športových subjektov (športové kluby, športovci, funkcionári atď.) pri dodržiavaní princípov fair-play a ochrane integrity športu. Na strane druhej dochádza prostredníctvom novely Trestného zákona k lepšiemu vymedzeniu trestnej činnosti v podobe manipulácie športových súťaží a sprísneniu trestov pri jej páchaní.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  In our previous presentations and articles in regard to the matter of the manipulation of the sports competitions, we have already revealed the seriousness of this phenomenom as it became widely spread as one of the biggest negative threats to the integrity of sports over the last years. We have also mentioned that the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions was opened for signature, as it is focusing on the change of the national legislation of the Council of Europe Member States in order to find and implement the most effective way of fighting the match-fixing. Even though Slovak Republic has not signed the convention yet, we have decided to implement some important aspects of match-fixing in accordance with Council of Europe Convention within the proposed Act on Sport. On one hand it covers the obligations of the national sports federations within the fight against match-fixing and duties of all entities involved in sports (sports clubs, athletes, sports managers, etc.) in turns of fair-play and the protection of the sports integrity. On the other hand the amendment of the Penal Code deals with a better specification of this kind of criminal activity realted to match-fixing and introduces stricter sanctions for its commiting.


  ÚVOD

  V ostatných rokoch prispelo postupne viacero faktorov k tomu, že aktuálny návrh Zákona o športe, ktorým sa mení aj znenie niektorých súvisiacich zákonov, sa venuje aj čoraz väčšmi v športovom svete rezonujúcim otázkam ovplyvňovania športových súťaží. Či už sa jednalo o iniciatívu medzinárodných športových federácií (napr. UEFA, FIFA, ITF a ďalších), INTERPOL-u, zvýšenú aktivitu niektorých národných športových zväzov na Slovensku, orgánov činných v trestnom konaní, a to najmä v súvislosti so známym prípadom ovplyvňovania výsledkov stretnutí najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, alebo bol impulzom Dohovor RE k manipulácií športových súťaží, výsledkom je skutočnosť, že pripravený návrh právnej úpravy športu sa v oblasti „match-fixingu“ zameriava na:

  • opatrenia proti manipulácii športových súťaží priamo v návrhu Zákona o športe
  • lepšie vymedzenie manipulácie športových súťaží z pohľadu páchania trestnej činnosti prostredníctvom novely Trestného zákona

  Vzhľadom na obtiažnosť a rozsiahlosť danej problematiky návrh Zákona o športe zatiaľ neprináša riešenie ochrany stávkového trhu (najmä internetového) na území SR prostredníctvom novely Zákona o hazardných hrách, ktorej príprava by mala byť spustená v najbližších mesiacoch.

  1.    OPATRENIA PROTI MANIPULÁCII ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ

  Návrh Zákona o športe v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru RE upravuje v § 17 povinnosť národných športových zväzov („NŠZ“) v súvislosti s opatreniami proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží dodržiavať postupy plynúce zo zákona a medzinárodných predpisov. Zároveň sa venuje problematike boja proti manipulácii športových súťaží v § 94, v ktorom ustanovuje:

  • obmedzenie uzatvárať stávky pre osoby zapojené do športovej súťaže
  • informačnú povinnosť vo vzťahu k narušeniu integrity súťaže
  • zákaz zneužitia a šírenia dôverných informácií (ohrozenie integrity súťaže)
  • možnosti pozastavenia a úplného zákazu výkonu športovej činnosti
  • oprávnenie NŠZ požiadať orgány činné v trestnom konaní a súd o informácie spojené s trestným konaní vo veci manipulácie súťaže

  Najmä NŠZ tých športov, ktorých popularita je vysoká, s čím je spojený aj väčší objem stávkových príležitostí, väčší objem uzatvorených stávok a finančných prostriedkov, a v neposlednej miere aj väčšia miera ohrozenia integrity športových súťaží, by sa mali začať aktívnejšie venovať match-fixingu, a to nielen na strane jeho vyšetrovania, ale aj pri šírení osvety ohľadom negatívnych prejavov tohto fenoménu a prijatia úpravy predpisov NŠZ pre túto oblasť.

  2.    NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA

  V rámci návrh Zákona o športe bola spracovaná aj novela Trestného zákona, ktorá sa na jednej strane opiera o ustanovenia Dohovoru RE, čo je však dôležité, vychádza z praxe týkajúcej sa vyšetrovania prípadov match-fixingu v SR v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Novela Trestného zákona zavádza v § 336b novú skutkovú podstatu trestného činu s názvom „športová korupcia“, čím umožní postihovanie manipulácie súťaží aj v iných športoch ako vo futbale, ktorý je považovaný za „vec verejného záujmu“. Uvedená novela ďalej stanovuje:

  • sprísnenie trestov pri páchaní trestnej činnosti (športovej korupcie) s ohľadom na prax oproti aktuálnemu zneniu Trestného zákona,
  • zjednotenie výšky trestov pre ovplyvňovaného („podplácaného“), ktorý je v konečnom dôsledku tým kto v praxi manipuláciu súťaže vykoná na športovisku a ovplyvňujúceho („podplácajúceho“), ktorý je iniciátorom tejto nekalej činnosti a
  • prísnejšie tresty pre osoby činné v športovom hnutí (rozhodca, delegát, funkcionár) a pri opakovanej trestnej činnosti.

  3.    ZDÔVODNENIE NEVYHNUTNOSTI NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA

  Ako sme už uviedli vyššie prax pri vyšetrovaní match-fixingu na Slovensku ukázala, že aktuálna právna úprava nie je ideálna a je nevyhnutné ju upraviť.

  V súčasnosti je možné ovplyvňovanie priebehu a výsledku športových súťaží posudzovať ako trestný čin podplácania resp. prijímania úplatku podľa § 333 resp. § 329 Trestného zákona. Základným predpokladom pre možnosť takéhoto právneho posúdenia je skutočnosť, že príslušný šport/športová súťaž, vykazuje také znaky, na základe ktorých je možné posúdiť ju ako „vec všeobecného záujmu“. Na základe už ustálenej súdnej praxe, pre legálnu možnosť takéhoto posúdenia je nevyhnutné rozšírenie alebo popularita konkrétneho športu v spoločnosti. Inak povedané, pokiaľ konkrétne športové odvetvie/šport nie je v našej spoločnosti dostatočne rozšírený alebo populárny, môže to znamenať, že nespĺňa legálne kritéria pre „obstarávanie veci všeobecného záujmu“ a teda ani následnú možnosť naplnenia prípadnej skutkovej podstaty trestného činu podplácania alebo prijímania úplatku.

  Zo skúseností iných štátov treba uviesť, že match-fixing nezávisí od popularity daného športu, ale vždy len od prípadného zisku tej osoby, ktorá ovplyvnenie športovej súťaže iniciuje. Preto dochádza k manipulácii športových súťaží nielen napr. vo futbale, tenise či hokeji, ale aj v menej populárnych športoch ako je basketbal, hádzaná, lyžovanie, vrátane skokov na lyžiach, americký futbal, bejzbal, kriket či curling. Mnohé z nich však u nás nie sú také populárne alebo rozšírené, aby mohli byť považované za „vec všeobecného záujmu“.

  Zavedenie osobitnej skutkovej podstaty trestného činu športovej korupcie má preto za účel postihnúť akúkoľvek manipuláciu so športovými súťažami, bez ohľadu na popularitu športu v podmienkach SR a bez potreby skúmania či ten-ktorý šport možno považovať za vec všeobecného záujmu alebo nie.

  Manipulácia športových súťaží sa na rozdiel od klasických foriem korupcie vyznačuje niektorými špecifickými vlastnosťami; predovšetkým, pri manipulácii športových súťaží, športovec spravidla nie je tou osobou, ktorá protiprávne konanie iniciuje (ovplyvňujúci) ale naopak, najčastejšie je tým, ktorej je ponuka na ovplyvnenie adresovaná (ovplyvňovaný). Veľmi často, pritom osoba, ktorá protiprávne konanie iniciuje, neovplyvní len jeden konkrétny zápas, ale naopak, viacero zápasov, často aj v rôznych súťažiach a s rôznymi športovcami.

  Na strane druhej, pri súčasnom právnom posúdení podľa § 329 resp. 333 Trestného zákona, vzniká paradox, podľa ktorého podplácajúcemu, hoci aj pri opakovanej trestnej činnosti, hrozí trest odňatia slobody vo výmere na 6 mesiacov až 3 roky, čo je základná trestná sadzba, zatiaľ čo športovcovi, čiže prijímateľovi úplatku je pri základne trestnej sadzbe možné uložiť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Navrhované znenie sa preto takýto paradox snaží vyriešiť tým, že pre obidve skupiny zavádza rovnakú základnú trestnú sadzbu vo výmere 1 až 5 rokov.

  Pri kvalifikovaných skutkových podstatách je potrebné uviesť, že napr. súčasná právna úprava v zásade nerozlišuje postavenie osôb, ktoré sa ovplyvnenia súťaže dopustia a všetky osoby sú postihované rovnakým spôsobom. Takýto nedostatok je zvlášť významný pri osobách, ktoré sa svojou vlastnou činnosťou majú podieľať na ochrane športovej súťaže a majú dohliadať na jej férovosť a priebeh v súlade s pravidlami, teda najmä rozhodcovia prípadne delegáti súťaží. V súčasnosti, pokiaľ sa takéto osoby dopustia ovplyvnenie športovej súťaže a teda bezprostredne porušia svoje povinnosti, takáto skutočnosť nemá zásadný vplyv na možnosť ich potrestania. Navrhovaný text, preto ustanovuje prísnejšie (zvýšené) trestné sadzby u týchto kategórii osôb a aj u funkcionárov športových organizácií. Keďže súčasná právna úprava v dostatočnej miere nezohľadňuje skutočnosť, v akej súťaži z hľadiska jej významu (vážnosti) došlo k jej ovplyvneniu, navrhuje sa diferencovaný prístup. V prípade, ak dôjde k ovplyvneniu súťaže organizovanej medzinárodnou športovou organizáciou, dochádza aj k sprísneniu (zvýšeniu) trestnej sadzby.

  ZÁVER

  Pokiaľ sa podarí prijať navrhovanú úpravu pre boj proti manipulácii súťaží, bude to prvým vážnym krokom k tomu, aby sa na úrovni NŠZ, či iných športových organizácií, ale aj orgánov činných v trestnom konaní zaviedli také opatrenia, aby slovenský šport postihoval negatívny fenomén ovplyvňovania športových súťaží v čo najmenšej miere.

  V tejto súvislosti však netreba zabúdať na skutočnosť, že samotný akt manipulácie musí vykonať vždy niekto z aktérov priamo na športovisku, preto je potrebné sa venovať najmä práci s tými, ktorí sú najčastejším terčom iniciátorov tohto protiprávneho konania. Preto nie prijatie zákona, ale najmä jeho následná implementácia v NŠZ v tejto oblasti bude rozhodujúca.

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

  1. Council of Europe: Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions, dostupné na: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/215.htm
  2. DEDÍK, P.: Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky, MagOff, dostupné na: http://www.ucps.sk/SVETLA_A_ODVRATENA_TVAR_STAVKOVANIA_NA_SPORTOVE_VYSLEDKY
  3. DEDÍK, P., MRAVEC, L.: Dohovor Rady Európy k manipulácii športových súťaží, odporúčania pre prax v SR, MagOff, dostupné na: http://www.ucps.sk/DOHOVOR_RADY_EUROPY_K_MANIPULACII_SPORTOVYCH_SUTAZI___ODPORUCANIA_PRE_PRAX_V_SR

  ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV, KTORÝCH SA PRÍSPEVOK DOTÝKA:

  1. Trestný zákon č 300/2005 Z.z.,
  2. Zákon č 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. návrh Zákona o športe

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti