Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – TÉMA: O JEDNOM PRÍPADE PORUŠOVANIA PREDPISOV PRI OBCHODOVANÍ S CHRÁNENÝMI DRUHMI ŽIVOČÍCHOV Z NEMECKA NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.07.2012Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Diskusný stimul bol získaný anonymizáciou e-mailovej informácie zaslanej kolegami z Nemecka.

  SKUTKOVÝ STAV:

  Nemecký súd sa v prípade, v ktorom išlo o posúdenie (trestno)právnej zodpovednosti v súvislosti s vydávaním potvrdení/výnimiek na obchodovanie s chránenými druhmi zaoberal konaním dvoch osôb. Jedna z nich bola majiteľ obchodu s vtákmi, ktorý žiadal o potvrdenia[1] (= výnimky zo zákazov komerčných činností), druhá osoba bol štátny zamestnanec zodpovedný za vydávanie potvrdení. Obaja sa navzájom poznali dlhší čas.

  Štátny zamestnanec bol zodpovedný za vydávanie potvrdení. Druhá osoba žiadala o potvrdenia a štátny zamestnanec akceptoval žiadosť bez akéhokoľvek ďalšieho preverovania[2]. Štátny úradník nikdy neskontroloval chovné zariadenie exemplárov, ktorých sa žiadosti týkali. Bol si vedomý toho, že žiadateľ nemohol odchovať exempláre, ktoré boli predmetom žiadostí, pre nedostatok chovných rodičovských párov a nevhodné chovné zariadenie pre takéto odchovy. Obe osoby si boli vedomé, že podmienky pre vydanie potvrdení nemohli byť splnené, štátny úradník napriek tomu vydal potvrdenia o ktoré obchodník žiadal. Bol si vedomý, že doklady boli použité k legalizovaniu (“praniu”) nelegálnych exemplárov.

  Potvrdenia vydané v rozpore s nariadením Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ako aj v rozpore s vykonávacím nariadením Komisie (ES) č. 865/2006 k uvedenému nariadeniu Rady, boli zistené spolu v 144 prípadoch. Potvrdenia boli majiteľom obchodu použité na predaj nelegálne získaných exemplárov vtákov.

  ZÁVERY SÚDU:

  Štátny úradník bol odsúdený na 22 mesiacov väzenia podmienečne, lebo vydal potvrdenia v rozpore s nariadeniami EÚ („falošné potvrdenia“); majiteľ obchodu bol odsúdený na 28 mesiacov za nelegálny obchod s ohrozenými druhmi.

  Sudca argumentoval, že štátny úradník musí byť potrestaný, lebo vydal množstvo oficiálnych dokladov v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Spoľahlivosť verejnej správy a dôvera v správne (korektné) konanie štátnych orgánov bola štátnym úradníkom ťažko poškodená.

  Každá osoba alebo inštitúcia by mala mať možnosť spoliehať sa na úradné doklady a môcť veriť, že boli správne vydané.

  Súd bral do úvahy aj skutočnosť, že potvrdenia môžu byť použité v celej Európskej únii[3].

  Poznámky pod čiarou:
  1. Potvrdenie je výnimkou zo zákazov komerčných činností ustanovených v čl. 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Výnimka sa udeľuje individuálne od prípadu k prípadu podľa čl. 8 ods. 3 tohto nariadenia. Vydáva sa v správnom konaní, je to forma rozhodnutia.^
  2. Podľa čl. 59 ods.1 a 2 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi sa výnimka udelí iba ak žiadateľ presvedčil príslušný orgán, ktorý to prekonzultoval s vedeckým orgánom, o splnení podmienok na jej vydanie.
   V SR navyše ukladá § 32 Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. správnemu orgánu povinnosť zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.^
  3. Potvrdenia sa vydávajú pre exemplár (v tomto prípade vtáka) a sú platné pre komerčnú činnosť pre všetkých nasledovných držiteľov na celom území EÚ až do úhynu exemplára.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti