Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ORGANIZÁCIA A FINANCOVANIE POHYBOVÝCH AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE NA SLOVENSKU  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.12.2012Mgr. Peter Melek (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ORGANIZATION AND FUNDING OF PHYSICAL ACTIVITIES
  OF CHILDREN AND OF THE YOUTH IN SLOVAKIA

  MGR. PETER MELEK
  FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK V BRATISLAVE, DOKTORAND V ODBORE ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA
  E-MAIL: PETER.MELEK@FSPORT.UNIBA.SK


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  pohybové aktivity, deti, mládež, organizácia, financovanie športu

  KEY WORDS:
  physical activities, children, youth, organization, funding sport

  ABSTRAKT:
  Článok je súčasťou dlhodobého výskumu zisťovania organizačnej štruktúry záujmovej telesnej výchovy a školského športu na Slovensku, hľadania riešení na ich skvalitnenie a zvýšenie verejného záujmu o túto oblasť. Cieľom je identifikovať systém organizácie a financovania subjektov, ktoré zabezpečujú telovýchovné a športové aktivity pre deti a mládež. Kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami chceme zistiť a následne popísať aktuálny stav systému v sledovanej oblasti a navrhnúť odporúčania pre ďalší výskum.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  That work is a part of longterm reaserch detecting effectiveness of leisure physical education and school sport in Slovakia. We want to raise a transparency of organization and financial processes in children and youth physical activities, also to raise public interest in this area. The aim is definition subjects and their activities, which are participated on field of children and youth physical activities and to formulate the recommendations for next research.


  METODIKA

  Účelom je načrtnúť organizačnú štruktúru tohto systému, ktorú použijeme ako východisko pre kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie jednotlivých kanálov (štruktúr) organizácie a financovania. Článok využíva stratégiu zmiešaného výskumu. Analyzovali sme formálne a úradné dokumenty, zákony a oficiálne i neoficiálne štatistiky, dostupné v printových prameňoch i na internete. Na kvantitatívne vyjadrenie stavu a počtu zapojenia detí a mládeže sme použili frekvenčný výskyt a aritmetický priemer.

  Nosnou metódou interpretácie údajov je náčrt štruktúry entít, ktoré sa podieľajú na procese organizácie a financovania pohybových aktivít detí a mládeže v SR. Jednotlivé subjekty sme sa snažili stručne no komplexne charakterizovať v ich pôsobnosti.

  CHARAKTERISTIKA SUBJEKTOV

  ŠTÁT

  Status štátu v oblasti športu definuje najmä zákon 300/2008 Z. z. Gábriš (2011) spomína, že zákon určuje najmä kompetencie v oblasti financovania športu, antidopingového programu a zriaďovania organizácií na plnenie úloh v oblasti športu. Štát sa v oblasti športu zameriava najmä na finančnú a koncepčnú činnosť a určuje kompetencie aj pre samosprávu a najmä pre športové hnutie. Štátna správa môže poskytovať finančné prostriedky formou dotácií a rozpočtových opatrení. Šport je v pôsobnosti úradu vlády, ministerstiev vnútra, obrany a najmä rezortu školstva, vedy výskumu a športu (obr. 1), (ďalej ministerstvo).

  melek2

  Obr. 1 Zjednodušený náčrt entít, ktoré sa podieľajú na procese organizácie a financovania pohybových aktivít detí a mládeže

  Problematikou záujmovej telesnej výchovy a školského športu detí a mládeže sa na ministerstve zaoberá sekcia regionálneho školstva, sekcia štátnej starostlivosti o šport, odbor mládeže a sekcia ďalšieho vzdelávania. V agende pohybových aktivít detí a mládeže štát využíva niekoľko kanálov finančnej podpory. Podpora telesnej a športovej výchovy ako povinného vyučovacieho predmetu na všetkých stupňoch a typoch škôl je realizovaná normatívnym spôsobom. Pohybová aktivita každého žiaka je finančne zabezpečená kanálom štátny rozpočet – zriaďovateľ – škola sumou určenou ministerstvom (zákon č. 597/2003 Z. z.), z čoho určitý podiel pripadá na realizáciu hodín školskej telesnej výchovy. Identifikácia týchto financií je najmä v mzdových nákladoch učiteľov a nákladov na prevádzku telovýchovných priestorov. Formou normatívu sú podporované aj školské strediská záujmovej činnosti, vrátane telovýchovných aktivít, ktoré sa realizujú v podmienkach školy.

  Záujmové pohybové aktivity v školských zariadeniach štát podporuje aj systémom vzdelávacích poukazov (v roku 2011 boli v hodnote 28 Eur/žiaka/rok) v celkovej hodnote cca 18 miliónov Eur. Takýmto spôsobom môžu byť financované len nepovinné predmety telesnej výchovy, telovýchovné útvary školských stredísk záujmovej činnosti a centier voľného času. Podiel využívania týchto prostriedkov na pohybové aktivity nie je doteraz preukazovaný. Aplikovaný systém neumožňuje analýzu dát tohto charakteru. Myslíme si, že je možné ho preukázať len výskumom konkrétnej oblasti.

  Systém školských športových súťaží je v súčasnosti riadený a financovaný prostredníctvom internetového portálu www.skolskysport.sk. Podpora pri obvodných a krajských kolách je realizovaná kanálom: štátny rozpočet – KŠÚ – organizátor, alebo pri celoslovenských školských majstrovstvách formou dotácie priamo organizátorom.

  Šport detí a mládeže je podporovaný aj podľa zákona č. 300/2008 Z. z. a to najmä organizáciami v športovom hnutí. Rozvojové projekty v oblasti pohybových aktivít detí a mládeže sú podporované formou rozpočtových opatrení pre NŠC a dotácií pre športové zväzy, iné občianske združenia a zriaďovateľov škôl a školských zariadení. V jednotlivých rokoch zo štátneho rozpočtu sa použili finančné prostriedky na túto oblasť podľa tab. 1.

  Melek3

  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (NŠC)

  Je priamo riadená organizácia ministerstva pôsobiaca vo verejnom záujme najmä v oblasti podpory elitných športovcov Slovenskej republiky. Najdôležitejšími funkciami NŠC je všestranná starostlivosť o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov, správa informačných systémov v športe a vykonávanie vzdelávacích aktivít v športe. Jeho pôsobnosť je daná kontraktom ministerstva a NŠC a činnosť podlieha aj zákonu č. 523/2004 Z.z. V oblasti pohybových aktivít detí a mládeže spolupracuje NŠC na realizácií rozvojových projektov a spravuje informačné systémy v športe.

  KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD (KŠÚ)

  Je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou ministerstva. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 596/2003 Z. z. Je zriadený na plnenie výkonu špecializovanej miestnej štátnej správy v oblasti školstva (www.ksu-ba.sk).

  KŠÚ má dôležitú funkciu pri organizácií a finančnom zabezpečení školských športových súťaží na základných a stredných školách. Poveruje organizátorov a dohliada na plnenie podmienok pri realizácií súťaží. Rovnako sa podieľa na realizácií rozvojových projektov v oblasti pohybových aktivít žiakov škôl. Pre tieto účely bola zriadená celoštátna komisia školských športových súťaží v ktorej má zastúpenie každý KŠÚ na Slovensku.

  melek4-

  V roku 2011/2012 bolo ministerstvom vyhlásených 60 súťaží. Na základe nízkej dostupnosti analytických informácií o školských športových súťažiach a značnej nehomogénnosti údajov jednotlivých krajov, je vhodné realizovať kvalitnú evidenciu, a preto odporúčame realizovať dlhodobú a hĺbkovú analýzu školských športových súťaží na preukázanie efektívnosti tejto organizačnej formy a pripraviť adekvátny evidenčný systém.

  ŠPORTOVÉ HNUTIE

  Predstavuje organizácie mimovládneho a súkromného sektora, pôsobiace v oblasti športu. Zákon č. 300/2008 Z.z. športovým organizáciám garantuje možnosť vytvárať si základný rámec ich fungovania napr. stanovy, na základe ktorých sa môžu vnútorne spravovať a dokonca môžu aj rozhodovať svoje spory. Organizácie v športovom hnutí podliehajú zákonnému rámcu a je im garantovaná účasť na tvorbe a realizácií politiky v oblasti športu. Vzhľadom na súkromnoprávny charakter niektorých organizácií združených v športovom hnutí, je preskúmateľnosť nakladania so štátnymi dotáciami značne obmedzená (Gábriš, 2011).

  Prostriedky zo štátneho rozpočtu prijímajú športové organizácie najmä prostredníctvom dotácií podľa aktuálneho zákona. V súčasnom stave chápeme pod športovým hnutím aj organizácie, zriaďované podľa iných kritérií ako je športové odvetvie resp. športová disciplína. Ide najmä o občianske združenia realizujúce činnosti v oblasti športu na základe výkonnostných, vekových a zdravotných kritérií. Vzťahy a umiestnenie jednotlivých organizácií športového hnutia v štruktúre pohybových aktivít je potrebné z dôvodu rôznorodosti interpretácií ich definícií a nerovnakého právneho režimu prehodnotiť a stabilizovať. Ukazuje sa potreba bližšie identifikovať zaradenie i činnosť týchto organizácií v systéme organizácie pohybových aktivít detí a mládeže. Efektívnosť týchto subjektov preukazuje výstup na základe výzvy na predkladanie žiadostí ministerstva (viď. tab. 3.).

  resized__800x1000_melek2_3

  Účasť jedného žiaka na podujatiach pohybových aktivít, ktoré je podporované priamou formou dotácie činilo v roku 2011 zo štátneho rozpočtu 1,50 Eur. Podujatia boli organizované výhradne organizáciami tretieho sektora. Jednotlivé podujatia majú značne rozdielnu efektivitu. Údaje preukazujú zámer organizátora, nie reálnu pohybovú činnosť v praxi. Je vhodné identifikovať tento rozdiel a preto odporúčame preukázať rozsah a formu spolupráce medzi subjektmi športového hnutia a poskytovateľmi pohybových aktivít detí a mládeže, spojenú s analýzou efektívnosti tohto vzťahu a identifikáciou mechanizmov brániacich ich rozvoju.

  SAMOSPRÁVA

  Značná časť tiaže organizácie, riadenia a financovania športu sa na základe zmeny právnych predpisov mala presunúť do kompetencií samosprávnych územných celkov. Oblasť športu je teda podporovaná aj z rozpočtu týchto orgánov verejnej správy, ktoré tvorí podľa zákona č. 583/2004 Z.z.: výnosy miestnych daní a poplatkov, sankcie, dary, podiely na daniach, dotácie, a iné. Z prostriedkov rozpočtu sa realizujú činnosti na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a poskytujú dotácie aj na športové aktivity. V kompetencii obcí a samospráv je najmä koncepčná činnosť v oblasti športu v podmienkach obce, výber športových talentov, podpora športových podujatí, rozvoj podmienok športu pre všetkých, podpora športu zdravotne postihnutých a spolupráca s inými inštitúciami v oblasti športu (Chlebovová, Lorencová 2005).

  Samosprávy sú zriaďovateľmi verejných základných a materských škôl a obce aj niektorých školských zariadení pôsobiacich v sledovanej oblasti. Kvalita a rozsah výučby predmetov školskej telesnej výchovy je podmienená ich riadením, pretože sú kontrolným článkom prenosu normatívneho financovania škôl a niektorých školských zariadení. Centrá voľného času, ako jedno zo školských zariadení, sú priamo riadené obcami a financované z podielových daní občanov danej lokality čo prispieva k ich decentralizácií a optimalizácií podpory pre regióny. Do procesu poskytovania štátneho príspevku (vzdelávací poukaz) na záujmovú činnosť, zriaďovateľ od školského roku 2011/2012 nezasahuje. Samosprávy a obce sú podporovateľmi a organizátormi súťaží a iných aktivít na rozvoj športu mladých ľudí. melek2_3V podpore pohybových aktivít VÚC v SR registrujeme značné rozdiely. Formy podpory a najmä povinnosti obcí v oblasti pohybových aktivít sú v pôsobnosti jednotlivých krajov rozdielne vnímané a realizované.

  Škola je vo všeobecnosti výchovno-vzdelávacie zariadenie. V problematike organizácie a financovania je najväčším poskytovateľom pohybových aktivít pre deti a mládež. Pôsobnosť, kompetencie a úlohy škôl sú definované najmä v zákone č. 596/2003 Z.z. a č. 245/2008 Z.z.. Školy sú financované podľa zákona č. 597/2003 Z.z. najmä zo štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí a VÚC. Môžu taktiež podnikať, prijímať dary či príspevky.

  Organizačnými jednotkami, ktoré škola realizuje sú povinné predmety telesná výchova, zdravotná telesná výchova a telesná a športová výchova (zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb), nepovinný predmet pohybová príprava a pohybová a športová výchova, iné organizačné formy ako kurzy, exkurzie, diskusie, prázdninové dvory a pod. Školská telesná výchova je považovaná odborníkmi za dlhodobo stagnujúcu organizačnú formu (Slezák 2009, HEPA 2008). Impulz, ktorý by vyvolal reálny pozitívny efekt v praxi, je dlhodobo vyžadovaný v tejto oblasti nielen na Slovensku. Odporúčame kvantifikovať ekonomickú náročnosť predmetov vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb a identifikovať efektívnosť realizácie nepovinných vyučovacích foriem.

  VOĽNO-ČASOVÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

  Centrum voľného času (CVČ) je školské zariadenie, ktoré v súlade s výchovným programom zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, ich rodičov a iných osôb do veku 30 rokov (mládež) v ich voľnom čase (Vývoj ukazovateľov pravidelnej záujmovej činnosti CVČ a ŠSZČ v rokoch 2001 – 2010).

  Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZŠ) je stredisko záujmových aktivít, tvorené pri školách s jednotlivými útvarmi. Pôsobnosť ŠSZČ je užšia ako pôsobnosť CVČ, je určené pre deti, ktorým zabezpečuje oddychové a záujmové činnosti upravené prostredníctvom výchovného programu. V jednom útvare môže byť najviac dvadsaťdva detí a v prípade detí so zdravotným postihnutím je ich počet v jednom útvare obmedzený na desať.

  Oba subjekty sú oprávnené využívať štátny príspevok (formou vzdelávacieho poukazu). Rozdiel je v prijímaní normatívneho financovania. Zatiaľ čo CVČ je oprávneným prijímateľom normatívneho financovania z podielových daní, ŠSZČ prijíma normatív z rozpočtu kapitoly regionálneho školstva. Výška normatívu pre CVČ má výrazne klesajúcu tendenciu a v ostatnom období predstavuje približne 60 Eur/žiak/rok. Normatív ŠSZČ bol upravený v školskom roku 2011/2012 (www.minedu.sk) na hodnotu 158 Eur/žiak/rok. Oba subjekty ŠSZČ a CVČ sú financované z viacerých kanálov finančnej podpory (tab. 5).

  Tab52

  Z analýzy útvarov voľno-časových zariadení vieme, že z celkového počtu všetkých typov útvarov 16 523 je 6336 so zameraním na pohybové aktivity čo tvorí 38 % (Prehľad vybraných ukazovateľov CVČ a ŠŠZČ, 2010). Odporúčame vykonať podrobnú analýzu efektívnosti telovýchovných útvarov voľno-časových zariadení a následnú komparáciu s inými organizačnými formami.

  Športové kluby sú poskytovateľom telovýchovných a športových aktivít s bohatou históriou a tradíciou. Tieto útvary sú vo všeobecnosti orientované skôr na výkonnostný a vrcholový šport. Sú napojené na štruktúry zväzov, ktoré ich združujú a organizujú súťaže rôznych úrovní. Existuje ich spolupráca so školami a sú zväčša zriaďované podľa komunálnych požiadaviek.

  Snahu štátu o zistenie stavu športových klubov v oblasti pohybových aktivít detí a mládeže preukazuje projekt informačného systému o športe. Tieto útvary môžu byť finančne podporované z rozpočtov samospráv a obcí, darov a príspevkov právnických či fyzických osôb. Myslíme si, že v súčasnosti chýba evidencia foriem spolupráce športových klubov a ich zastrešujúcich organizácii. Tento vzťah je možné preukázať najmä vo vybraných štruktúrach starostlivosti o športovo-talentovanú mládež ako centrá talentovanej mládeže, centrá olympijskej prípravy a tréningové strediská mládeže. Odporúčame zistiť jednak formy podpory športových klubov zastrešujúcimi organizáciami, ako aj zloženie príjmov a výdavkov športových klubov a porovnať efektívnosť s inými organizačnými formami.

  Živnostníci a podnikatelia (PO) v oblasti športu sú fyzické alebo právnické osoby alebo ich skupiny poskytujúce aktivity v oblasti športu. Ide zväčša o fyzické osoby, živnostníkov a občianske združenia so živnostenským oprávnením, ktorých hlavnými príjmami sú platby za služby. Okrajovými príjmami môžu byť štátne podporné systémy podnikania. V ostatných rokoch sledujeme rozmach tejto formy realizácie pohybových aktivít z dôvodov, ktoré je vhodné preukázať.

  ZÁVERY A ODPORÚČANIA

  Identifikovali sme entity pôsobiace v oblasti športu v problematike pohybových aktivít detí a mládeže. Poukázali sme na vzťahy medzi nimi a definovali sme ich. Z uvedenej analýzy sa ukázalo, že je potrebné:

  • realizovať dlhodobú a hĺbkovú analýzu jednotlivých organizačných foriem na preukázanie ich ekonomickej, sociálnej a vzdelávacej efektívnosti,
  • preukázať výhody a nevýhody jednotlivých organizačných foriem pohybových aktivít detí a mládeže z hľadiska ich organizácie a financovania a vzájomnej spolupráce tvoriacej synergie kvantifikovať ich a porovnávať,
  • preukázať rozsah a formu spolupráce medzi subjektmi športového hnutia a poskytovateľmi pohybových aktivít detí a mládeže, spojenú s analýzou efektívnosti tohto vzťahu a identifikáciou mechanizmov brániacich ich rozvoju.
  • rozvíjať odbornú a vedeckú činnosť v problematike organizácie a financovania pohybových aktivít detí a mládeže a prispieť tak k rozvoju tejto oblasti.

  Veríme, že táto aj tento článok prispeje k zvyšovaniu transparentnosti a znižovaniu informačnej nerovnosti v tejto oblasti, čo pokladáme za podstatnú aktivitu pre naplnenie cieľa a efektívnejšej podpory pohybových aktivít detí a mládeže.

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY:

  1. Športinform, 2010: Podpora športu z rozpočtov českých a slovenských krajov v roku 2009, Asociácia telovýchovných jednôt klubov, 6/2010, str. 4, ročník XX.
  2. Európska komisia pre šport a zdravie, 2008: Usmernenia HEPA, dostupné na:
   http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_sk.pdf, k 20.4.2012
  3. Gábriš, T. 2011: Športové právo/Gábriš, Tomáš 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. 544 s. ISBN: 978-80-89447-52-7
  4. Chlebovcová, H., Lorencová S., 2005: Postavenie obecnej správy s systéme vo verejnej správy, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, ISBN: 80-967908-4-6
  5. Kontrakt NŠC a MŠVVaŠ uzatvorený v roku 2012 dostupné na:
   http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/kontrakt_nsc%202012.pdf, k 1.4.2012
  6. Mikolajová, S., 2009: Financovanie športu zo štátneho rozpočtu v Slovenskej republike od roku 1993, Bratislava: FTVŠ UK, 2009
  7. Prehľad vybraných ukazovateľov CVČ a ŠŠZČ v roku 2010, dostupné na
   http://www.uips.sk/volnocasove-zariadenia/, k 1.4.2012
  8. Slezák, J., 2009: Telesná výchova nesmie stagnovať, 2009, Zborník z konferencie Slovenský školský šport, 2009, dostupné na: http://skolskysport.sport-konferencia.sk/files/zbornik.pdf, k 25.4.2012
  9. Vývoj ukazovateľov pravidelnej záujmovej činnosti CVČ a ŠSZČ v rokoch 2001 – 2010, dostupné na
   http://www.uips.sk/volnocasove-zariadenia/, k 1.4.2012

  ZOZNAM POUŽITÝCH ZÁKONOV:

  1. Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Zákon 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  4. Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  5. Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  6. Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

  ZOZNAM INÝCH INTERNETOVÝCH ODKAZOV:

  1. www.ksu-ba.sk
  2. www.minedu.sk
  3. www.skolskysport.sk
  4. www.sportcenter.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti