Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.04.2020 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na úvod všeobecne:

  Základnou úlohou športu a športových organizácií v spoločnosti je športová súťaž a tvorba celospoločensky významných hodnôt, nie ekonomické ciele akými sú hospodárska súťaž a tvorba zisku. Športové organizácie nedokážu čeliť počas existujúcej pandémie zákazom, lebo nemajú žiadne rezervy a negenerujú žiadne príjmy.

  Športový sektor v SR zahŕňa na konci novembra 2019 už 69 uznaných národných športových zväzov (ďalej tiež “NŠZ”) a tisícky v nich združených športových spolkov. V registri právnických osôb v športe bolo na konci novembra 2019 evidovaných 5521 právnických osôb, z ktorých je až 4908 občianskych združení (skoro 89%). Nielen v nich, ale i v iných športových spolkoch dobrovoľne nezdružených! v národných športových zväzoch pôsobia spolu desiatky tisíc fyzických osôb, a to najmä z radov dobrovoľníkov (pomyselne od A- aikida až po Z- zumbu).

  Šport je autonómna oblasť života spoločnosti, ktorá má vlastné pravidlá, riadenie a správu. Preto zdôrazňujeme, že je plne v kompetencii, ale aj na zodpovednosti autonómnych orgánov národných športových zväzov, národných športových organizácií a iných športových organizácií, aby reálne a zodpovedne vyhodnotili, ktoré z odporúčaných opatrení si osvoja a úplne alebo čiastočne ich aj uplatnia vo svojej športovej organizácii. Priama aplikácia uplatnených opatrení musí zohľadňovať záujem riadeného športu ako aj záujem členov, pre ktorých majú športové organizácie vykonávať kvalifikovanú službu a poskytovať odbornú starostlivosť.

  Na strane druhej, ak však športové organizácie hospodária so štátnymi alebo inými verejnými prostriedkami, ich športovú autonómiu podstatne limituje jednak vo všeobecnej rovine verejný záujem v športe a v rovine konkrétneho finančného vzťahu aj zmluvne stanovený účel poskytnutých verejných prostriedkov. Použitie prostriedkov z verejných zdrojov v oblasti športu preto musí obstáť v teste verejného záujmu i teste účelu ich použitia.

  Viaceré odporúčané návrhy opatrení uvedené nižšie môžu uskutočniť aj samotné športové organizácie bez ingerencie štátu. Niektoré opatrenia môžu vykonať štát so zväzmi vo vzájomnej súčinnosti a pri niektorých je pomyseľná „loptička” výlučne na strane štátu.

  Zo strany štátu a daňovníkov je pritom legitímne očakávať, že športové organizácie, z ktorých mnohé sú podielom ich príjmov 80% a viac financované zo štátnych prostriedkov, vykonajú primerané šetriace opatrenia ako zodpovední hospodári aj z vlastnej iniciatívy.

  Základom pre lepšie fungovanie športu sú dobré vzťahy a vzájomný rešpekt medzi klubmi a zväzmi, medzi športovcami a športovými odborníkmi. Z dotazníkov vyplynul pre zväzy vážny poznatok, že mnohí ich členovia (kluby, športoví odborníci) vnímajú zväz, na základe informácií o činnosti zväzu, ako odtrhnutú nadriadenú mocenskú organizáciu, ktorá stojí nad klubmi, a nie ako ich vlastnú servisnú organizáciu, ktorá pozorne vníma ich problémy a kvalifikovane sa stará o ich záujmy a potreby, prináša im informácie a zdieľa s nimi odborné poznatky a služby.

  V tejto súvislosti odporúčame, aby si všetky športové organizácie, najmä národné športové zväzy tiež nižšie uvedené opatrenia interne prešli na úrovni ich výkonných orgánov, pričom pre budovanie/posilnenie vzťahu dôvery medzi klubmi a zväzmi považujeme za veľmi dôležité, aby výsledok tohto posúdenia predstavitelia športových organizácií vysvetlili svojim členom a logicky, najmä ekonomicky im zdôvodnili, akým spôsobom im vedia za daných obmedzených podmienok poskytovať potrebnú podporu a odbornú pomoc.

  K metodike rozdelenia odporúčaných návrhov opatrení:

  Odporúčané návrhy opatrení vychádzajú z vyhodnotenia ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu, ktorá bola realizovaná v dňoch 31.3. až 8.4.2020 a zúčastnilo sa jej spolu 1666 respondentov z radov fyzických osôb a právnických osôb s príslušnosťou k slovenskému športu.

  Odporúčané návrhy opatrení sme rozdelili do štyroch skupín A, B, C a D.
  V skupine A, B a C sú uvedené odporúčané návrhy opatrení podľa typov subjektov, ktoré majú kompetenciu vykonať opatrenie alebo vytvoriť potrebné legislatívne, právne, ekonomické, organizačno-technické, IT a iné predpoklady pre ich uskutočnenie.
  V skupine A sú uvedené odporúčané návrhy opatrení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii orgánov verejnej správy (štátne orgány, orgány samosprávy, Fond na podporu športu).
  V skupine B sú uvedené odporúčané návrhy opatrení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii športových organizácií (národné športové zväzy, športové zväzy, národné športové organizácie a iné športové organizácie).
  V skupine C sú uvedené odporúčané návrhy opatrení, ktoré je možné realizovať v úzkej súčinnosti a koordinácii orgánov verejnej moci a športových organizácií.
  V skupine D sú uvedené odporúčané návrhy opatrení, ktoré vyplynuli z dotazníkov a sú pre šport veľmi dôležité, nejedná sa však o opatrenia determinované krízou COVID-19.

  V rámci jednotlivých skupín odporúčaných návrhov opatrení sme v jednotlivých bodoch uviedli vždy najprv CIEĽ, ktorý sa javí ako legitímny, vyplývajúci z výsledkov ankety, ako aj z vlastného poznania členov UčPS tímu a ich konzultantov.

  Ku každému cieľu sme uviedli jeden alebo viaceré ODPORÚČANÉ NÁVRHY OPATRENÍ, ktorými je možné daný cieľ dosiahnuť. Ak ide o legislatívnu zmenu, uvádzame aj právny predpis, v ktorom odporúčame vykonať zmenu s tým, že odborníci UčPS sú pripravení pomôcť pri príprave a/alebo pripomienkovaní legislatívneho návrhu.

  Ku každému z odporúčaných návrhov opatrení sme uviedli jeden alebo viaceré SUBJEKTY, ktoré majú kompetenciu na jeho uskutočnenie a ďalšie subjekty, ktorých SÚČINNOSŤ bude zrejme potrebná.

  Považujeme za veľmi dôležité:
  V ekosystéme športu všetci musia všetci urobiť „TO” svoje. Mnoho vecí, vzťahov a procesov v športe je vzájomne závislých od seba ako sú i súčiastky v stroji. Ak sa jedna pokazí či vypadne, nemusia mať vôbec zmysel či pridanú hodnotu ani ostatné opatrenia. Ak šport nebude mať trénerov, ktorí dokážu ponúknuť atraktívny program, stratí základy reprodukcie alebo ak nebude mať dostupnú športovú infraštruktúru v dobrom stave, zníži sa záujem športovcov.

  Koordinovaná spolupráca všetkých dotknutých aktérov pri prijímaní a vykonávaní opatrení na kompenzáciu dopadov krízy pandémie COVID-19 na šport na Slovensku, je rovnako ako pri dodržiavaní opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19, úplne najdôležitejšia !!!

  A. Opatrenia vo výlučnej pôsobnosti orgánov verejnej správy

  1. CIEĽ: Športová príprava na športoviskách

  NÁVRH OPATRENIA: Zmena opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR:
  ● Opatrenie číslo: OLP/273112020 z 23.03.2020 (od 24.3.2020 do odvolania):
  Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
  ● Opatrenie číslo: OLP/2576/2020 z 12.03.2020 (od 13.03.2020 do odvolania):
  Zákaz prevádzky telovýchovno-športových zariadení podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

  Je potrebné dosiahnuť zmenu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa umožní postupné obnovenie športovej prípravy a vykonávania rekreačného športu na vonkajších športoviskách a v športových zariadeniach pri zabezpečení prísnejších hygienických štandardov podľa miery epidemiologického rizika pri jednotlivých druhoch športu a type športoviska.

  V tomto smere odporúčame inšpirovať sa Mimoriadnym opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR číslo: MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN zo 17.4.2020 s účinnosťou od 27.4.2020 (body 3 a 4 s možnosťou výnimky pre tréning profesionálnych športovcov v malých skupinách):

  SUBJEKT: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  SÚČINNOSŤ: prevádzkovatelia športových zariadení a športové organizácie, ktoré organizujú vykonávanie konkrétnej športovej činnosti
  2. CIEĽ: Využitie poskytnutých/zazmluvnených účelových dotácií a príspevkov
  (zmluva už bola publikovaná v Centrálnom registri zmluv na https://www.crz.gov.sk/)
  NÁVRH OPATRENIA: Dodatok k zmluve/vyhláška ministerstva školstva
  Dodatkom ku príslušnej zmluve, ktorou bol poskytnutý príspevok alebo dotácia z verejných prostriedkov rozšíriť/zmeniť účel poskytnutej dotácie aj na účel a za oprávnené výdavky považovať: „kompenzácia negatívnych dopadov krízy na činnosť športovej organizácie a jej členov”

  SUBJEKT: príslušný orgán verejnej správy (poskytovateľ dotácie alebo príspevku z verejných prostriedkov)
  (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné športové centrum, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády SR, mesto, obec, VÚC a pod.)

  SÚČINNOSŤ: príslušná športová organizácia (zmluvná strana)
  3. CIEĽ: Využitie poskytnutých/zazmluvnených prostriedkov z príspevku uznanému športu na iné účely
  NÁVRH OPATRENIA: Novelou zákona o športe (§ 69 ods. 4 a 5) umožniť použiť prostriedky z príspevku uznanému športu aj na účel podporných opatrení pri odstraňovaní dopadov krízy COVID-19 na príslušný šport
  (Poznámka: Novela ustanoví, že zmluvné dojednania v 69 zmluvách o poskytnutí príspevku uznanému športu o rozdelení na jednotlivé účely sa neuplatnia.)

  SUBJEKT: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  (pripraviť návrh „korona” novely Zákona o športe)

  SÚČINNOSŤ: vláda SR a Národná rada SR

  4. CIEĽ: Umožniť športovým klubom využiť podporu pre zamestnávateľov

  NÁVRH OPATRENIA 4.1: doplniť opatrenie vlády č. 1 a 3 tak, aby pri vymedzení zamestnávateľa a zamestnanca bol uvedený okrem „pracovného pomeru a obdobného pracovného vzťahu” aj „iný pracovnoprávny vzťah” (do tejto skupiny patrí zmluvný vzťah podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe medzi športovým klubom a športovcom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (§ 46 ods. 1) a medzi športovým klubom a športovým odborníkom (napr. trénerom) založený zmluvou o výkone činnosti športového odborníka (§ 49a ods. 8).

  Zároveň odporúčame doplniť opatrenie vlády č. 1 a 3 tak, aby pri vymedzení zamestnanca na jeho postavenie v inom pracovnoprávnom vzťahu nemalo vplyv, ak osoba nebola nemocensky a dôchodkovo poistená, nakoľko čerpá tzv. odvodové prázdniny vyplývajúce z § 293do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.“

  NÁVRH OPATRENIA 4.2: doplniť opatrenie vlády č. 1 a 3 tak, aby pri podmienke na poskytnutie podpory „z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce)” bolo výslovne uvedené a zohľadnené, že pri iných pracovnoprávnych vzťahoch podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe bez zavinenia dotknutých subjektov neexistuje právna úprava prekážky na strane zamestnávateľa a teda ide o nesplniteľnú podmienku. Navrhujeme doplniť/spresniť túto podmienku tak, aby podpora bola možná aj „z iných dôvodov na strane zamestnávateľa spôsobených opatreniami prijatými Úradom verejného zdravotníctva SR a opatreniami prijatými v dôsledku krízy COVID-19.“

  NÁVRH OPATRENIA 4.3: doplniť opatrenie vlády č. 3 o výslovne uvedenie „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka”, aby bolo jednoznačné, že sa opatrenie vzťahuje aj na pracovnoprávne vzťahy založené touto zmluvou podobného typu ako je „dohoda o vykonaní práce”, na ktorej úpravu sa v § 49a ods. 7 ZoŠ odkazuje.

  NÁVRH OPATRENIA 4.4: na kompenzáciu pre zamestnávateľov využiť štátne prostriedky pri splnení podmienok ako sú pri bežných dotáciách (ak bude podmienka „podniku v ťažkostiach” vylučovať možnosť, aby sa na kompenzáciu výdavkov športových klubov na ich zamestnancov použili prostriedky z eurofondov, je možné použiť štátne prostriedky pri splnení dotačných podmienok, t. j. že majú splnené všetky záväzky voči štátu, Sociálnej poisťovni, nie sú vedení ako dlžníci v registri exekúcií a nie sú ani v konkurze alebo reštrukturalizácii.

  SUBJEKT: vláda Slovenskej republiky
  5. CIEĽ: Podpora krízou postihnutých skupín športových odborníkov najmä trénerov
  NÁVRH OPATRENIA 5.1: Poskytnutie dotácií na účel: „kompenzácia negatívnych dopadov krízy na činnosť trénerov a iných športových odborníkov”

  NÁVRH OPATRENIA 5.2: Poskytnutie príspevku na podporu športu z prostriiedkov Fondu na podporu športu na účel: „kompenzácia negatívnych dopadov krízy na činnosť trénerov a iných športových odborníkov”

  NÁVRH OPATRENIA 5.3: Vyčleniť z eurofondov do Fondu na podporu športu objem prostriedkov účelovo viazaný na krízové opatrenia v oblasti športu
  (zrejme bude potrebná novela § 1 ods. 1 a § 15 ods. 7 zákona o Fonde na podporu športu)

  SUBJEKT: 5.1 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národný športový zväz, Samospráva 5.2 a 5.3 - Fond na podporu športu (zákonom ustanoviť čiastku, ktorú je fond povinný použiť na tento účel)

  SÚČINNOSŤ: športové zväzy (pri tvorbe kritérií dotačnej výzvy) a športové kluby pri distribúcii a vykázaní dotácie alebo príspevku

  6. CIEĽ: Zníženie nákladov športových organizácií na dani z nehnuteľností za športové zariadenia

  NÁVRH OPATRENIA: Oslobodenie od dane alebo zníženie dane z nehnuteľností za športové zariadenia za obdobie roku 2020, keď sú v dôsledku krízových opatrení športové zariadenia zavreté, prípadne povolenie zaplatenia dane v splátkach alebo odkladu zaplatenia dane

  SUBJEKT: príslušný správca dane z nehnuteľnosti prijme VZN

  SÚČINNOSŤ: športová organizácia (podáva si žiadosť o zaplatenie dane v splátkach alebo o odklad platenia dane z nehnuteľnosti)

  B. Opatrenia vo výlučnej pôsobnosti národného športového zväzu
  (bez potreby priamej ingerencie verejnej autority)

  K odporúčaným opatreniam v tejto skupine je potrebné uviesť ako dôležité východisko to, že národné športové zväzy, Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor, ale aj športovci zaradení do top tímu, majú aj napriek kríze COVID-19 zákonom o športe (§ 77) garantovaný príjem, ktorý bol schválený aj v zákone o štátnom rozpočte SR na rok 2020. Tým, že národné športové zväzy objektívne nemôžu ísť podľa plánu prípravy športovej reprezentácie a vylúčená je aj účasť reprezentácie SR na súťažiach, môže dôjsť (pozn. v závislosti od dĺžky doby trvania mimoriadnych opatrení) k čiastočnej úspore štátnych prostriedkov z príspevku uznanému športu určených na účel športovej reprezentácie (§ 69 ods. 4 písm. c) ZoŠ). To platí do značnej miery aj o prostriedkoch určených na prípravu talentovaných športovcov (§ 69 ods. 4 písm. b) ZoŠ), ktorá je počas krízových opatrení rovnako prerušená.
  7. CIEĽ: Zníženie nákladov športových organizácií na poplatkoch za úkony národného športového zväzu v roku 2020
  NÁVRH OPATRENIA: Zmena predpisov NŠZ a/alebo rozhodnutia orgánu NŠZ upravujúcich povinnosť a výšku poplatkov za úkony zväzu (registrácia, prestup, hosťovanie, vydanie licencie, osvedčenia, prerokovanie návrhu alebo iného podnetu, vydanie rozhodnutia a pod.)

  SUBJEKT: národný športový zväz

  SÚČINNOSŤ: športová organizácia
  8. CIEĽ: Zníženie nákladov športových organizácií na štartovnom v súťažiach národného športového zväzu v roku 2020 alebo sezóne 2020/2021
  NÁVRH OPATRENIA 8.1.: Zmena predpisu NŠZ upravujúceho povinnosť a výšku štartovného v súťažiach (možnosť odpustenia/zníženia, v prípade organizátora iného ako zväz kompenzácia časti štartovného pre organizátora súťaže od zväzu)

  NÁVRH OPATRENIA 8.2.: Vrátenie časti štartovného v predčasne ukončených súťažiach súťažiacim klubom alebo jeho Započítanie do štartovného v budúcich súťažiach

  SUBJEKT: národný športový zväz

  SÚČINNOSŤ: športová organizácia
  9. CIEĽ: Zníženie nákladov športových organizácií na členských príspevkoch na rok 2020 a/alebo rok 2021
  NÁVRH OPATRENIA: Zmena predpisu NŠZ a/alebo rozhodnutia orgánu NŠZ upravujúcich povinnosť a výšku členského príspevku na rok 2020 (odpustenie alebo zníženie členských príspevkov na rok 2020)

  SUBJEKT: národný športový zväz

  SÚČINNOSŤ: športová organizácia
  10. CIEĽ: Vytvorenie optimálnych podmienok pre obnovenie súťaží pri dodržaní požiadaviek na ich integritu a fair play
  NÁVRH OPATRENIA: Zmena predpisov NŠZ a/alebo rozhodnutí orgánov NŠZ, ktorými sa upravia rozpisy súťaží, súťažné poriadky a celkovo regulácie súťaženia tak, aby mohlo začať čo najviac súťaží v režime čo najviac podobnom bežnému roku (úprava súťažných kalendárov, prestupových pravidiel, licenčných pravidiel a pod. v potrebnom rozsahu)

  SUBJEKT: národný športový zväz

  SÚČINNOSŤ: výkonné orgány (schvaľujúce súťažné predpisy NŠZ) + riadiace orgány a organizátori jednotlivých súťaží
  11. CIEĽ: Zabezpečenie lepšej informovanosti športových klubov, športových odborníkov a športovcov o dopadoch krízy COVID-19 na šport a o možnostiach využitia opatrení vlády na zmiernenie dopadov
  NÁVRH OPATRENIA 11.1: Zriadenie webovskej stránky “COVID-19”
  (tu budú publikované informácie dôležité pre oblasť športu, prípadne prepojiť na informačný systém Sekcie športu MŠVVaŠ SR, vrátane linkov na užitočné informácie vlády SR, MZV SR, ÚVZ a tretích strán ako napr. https://www.korona.gov.sk)

  NÁVRH OPATRENIA 11.2: Pravidelná notifikácia členov NŠZ
  (zasielanie informácií o krízových opatreniach podstatných pre šport)

  SUBJEKT: MŠVVaŠ SR, Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor, prípadne aj väčšie národné športové zväzy

  SÚČINNOSŤ: národné športové zväzy + športové médiá

  C. Opatrenia v pôsobnosti príslušnej verejnej autority aj NŠZ
  (možný vhodný spoločný postup):

  12. CIEĽ: Podpora prípravy TOP športovcov
  NÁVRH OPATRENIA 12.1: Vykonanie kvalifikovaného odhadu úspory prostriedkov poskytnutých športovcom top tímu (na meno) a navrhnutie zákonného spôsobu ich realokácie na účely krízových opatrení v športe, prípadne predĺžiť možnosť ich použitia aj na rok 2021 (to si bude zrejme vyžadovať novelu ZoŠ)
  (v dôsledku zrušených športových aktivít - príprava + súťaže)

  NÁVRH OPATRENIA 12.2: Modifikácia plánu prípravy a programu súťaží športových reprezentantov SR (nie iba tých, ktorí sú zaradení na rok 2020 do zoznamu športovcov top tímu)

  SUBJEKT: národný športový zväz

  SÚČINNOSŤ: športovo-technické úseky, rezortné športové strediská a tréneri športovcov
  13. CIEĽ: Podpora trénerov a inštruktorov športu
  NÁVRH OPATRENIA 13.1: Poskytnutie dotácií z prostriedkov NŠZ športovým klubom na udržanie trénerov a inštruktorov športu v športe
  (Poznámka: Bude možné v niektorých športoch najmä po uvoľnení účelu použitia štátnych prostriedkov poskytnutých z príspevku uznanému športu; dlhodobé systémové vy\riešenie problematiky kvalitných trénerov pre šport by zrejme definitívne vyriešili športové poukazy)

  NÁVRH OPATRENIA 13.2: Poskytnutie dotácií z Fondu na podporu športu klubom (účelovo určených na udržanie trénerov a inštruktorov športu v športe)

  SUBJEKT: 13.1 - národné športové zväzy, 13.2 - Fond na podporu športu

  SÚČINNOSŤ: 13.1. - MŠVVaŠ SR a Národná rada SR (novela § 69 ods. 4 ZoŠ, novela § 1 ods. 1 zákona o Fonde na podporu športu)
  14. CIEĽ: Podpora športových odborníkov
  NÁVRH OPATRENIA 14.1: Poskytnutie dotácií klubom na udržanie športových odborníkov (najmä skúsených špecialistov)
  (Poznámka: Bude možné v niektorých športoch najmä po uvoľnení účelu použitia štátnych prostriedkov poskytnutých z príspevku uznanému športu)

  NÁVRH OPATRENIA 14.2: Poskytnutie dotácií z Fondu na podporu športu klubom (účelovo určených na udržanie športových odborníkov - skúsených špecialistov v športe)

  SUBJEKT: 14.1 - národné športové zväzy, 14.2 - Fond na podporu športu

  SÚČINNOSŤ: 14.1. - MŠVVaŠ SR a Národná rada SR (novela § 69 ods. 4 ZoŠ)
  15. CIEĽ: Kompenzácia prevádzkových nákladov na športovú infraštruktúru
  NÁVRH OPATRENIA 15.1: Čiastočná paušálna kompenzácia nevyhnutných nákladov na údržbu vlastnej športovej infraštruktúry, obzvlášť národného významu (počas krízy neprináša pre zákazy žiadne príjmy potrebné na jej správu, vyžaduje si však stále výdavky na údržbu, aby ju po skončení obmedzení bolo možné ďalej využívať na účely súťaženia i tréningu športových reprezentácií SR).

  NÁVRH OPATRENIA 15.2: Čiastočná paušálna kompenzácia nevyhnutných nákladov na udržanie nájomných vzťahov klubov k športovej infraštruktúre s jej prenajímateľmi (tí často žiadajú plný nájom za športové zariadenia - ihriská, telocvične, haly, sály - obdobné ako pri prenájmoch obchodov v obchodných centrách, kde sa tvorí aj zisk; zatiaľ čo športovým klubom ide v drvivej väčšine prípadov iba o reprodukciu)

  SUBJEKT: 15.1 - Fond na podporu športu; 15.2 - Fond na podporu športu, národné športové zväzy

  SÚČINNOSŤ: národné športové zväzy a športové klub

  D. Všeobecné opatrenia (priamo s krízou COVID-19 nesúvisia)

  16. CIEĽ: Implementácia športových (voľnočasových) poukazov
  NÁVRH OPATRENIA: Vytvorenie systémových nástrojov, ktoré zabezpečia pravidelný transparentný systémový prísun finančných prostriedkov do športu na úrovni športu pre všetkých a športu detí a mládeže formou zavedenie športových poukazov

  SUBJEKT: vláda SR, MŠVVaŠ SR a MF SR

  SÚČINNOSŤ: Národná rada SR (bude zrejme potrebná novela ZoŠ aj zákona o Fonde na podporu športu)
  17. CIEĽ: Zatraktívnenie inštitútu sponzorstva podľa zákona o športe
  NÁVRH OPATRENIA: úprava daňových benefitov (superodpočet, možnosť použitia sponzorského v nasledujúcom roku ako pri 2%) a podmienok zmluvy o sponzorstve v športe pre lepšiu, jednoduchšiu a lacnejšiu prístupnosť súkromných zdrojov pre športové kluby a subjekty v športe všeobecne

  SUBJEKT: vláda SR, MŠVVaŠ SR a MF SR

  SÚČINNOSŤ: Klub 500
  18. CIEĽ: Komunikácia športového sektora so štátom, samosprávou a občianskou spoločnosťou
  NÁVRH OPATRENIA 18.1: Vytvorenie „Rady vlády SR pre šport” zloženej zo zástupcov štátu, samosprávy obzvlášť tej vlastniacej športovú infraštruktúru národného významu, športového sektora i športovej odbornej verejnosti, ktorá by mala slúžiť na diskusiu a najmä koordináciu riešení prierezových problémov vyplývajúcich z osobitnej povahy športu s celospoločenským dopadom, presahujúce kompetencie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

  NÁVRH OPATRENIA 18.2: Pravidelné pracovné stretnutia zástupcov športového hnutia so zástupcami štátu zodpovednými za riadenie a správu v oblasti športu

  SUBJEKT: vláda SR, MŠVVaŠ SR, národné športové zväzy, Slovenský olympijský a športový výbor
  19. CIEĽ: Implementácia informačných technológií do procesov riadenia a organizácie športu
  NÁVRH OPATRENIA: Prijatie opatrení za účelom vytvorenia užívateľsky prívetivých a jednoduchých informačných elektronických nástrojov a služieb pre procesy riadenia, komunikácie a organizácie športu vrátane jednotného verejného výkazníctva všetkých zdrojov finančných prostriedkov s cieľom čo najviac zjednodušiť a odbúrať administratívu, znížiť náklady vynakladané na administratívu a najmä pre transparentné verejné výkazníctvo finančných prostriedkov použitých subjektami športu z verejných, poprípade aj komerčných zdrojov s nemožnosťou zmeny vložených dát, resp. v prípade zmeny, jej zaznamenanie (vrátane časovej pečiatky) a zdôvodnenie.

  SUBJEKT: MŠVVaŠ SR

  SÚČINNOSŤ: národné športové zväzy, športové kluby, samospráva
  20. CIEĽ: Zvýšenie úrovne vzdelania, poznatkov a informovanosti športových odborníkov a funkcionárov
  NÁVRH OPATRENIA 20.1: Organizovanie pravidelných odborných školení
  (špecializovaných pre jednotlivé typy športových odborníkov s výrobou videozáznamu, ktorý sa zverejní s ďalšími informačnými zdrojmi na webe)

  NÁVRH OPATRENIA 20.2: Výroba odborných webinárov (špecializovaných pre jednotlivé typy športových odborníkov s výrobou videozáznamu, ktorý sa zverejní s ďalšími informačnými zdrojmi na webe)

  SUBJEKT: MŠVVaŠ SR, odborné vzdelávacie inštitúcie

  SÚČINNOSŤ: národné športové zväzy a športové kluby
  21. CIEĽ: Zvýšenie transparentnosti financovania a procesov v národných športových zväzoch
  NÁVRH OPATRENIA 21.1: Zaviesť odporúčané jednotné štandardy pre prehľadnosť zverejňovania informácií o činnosti NŠZ, jeho najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu a priebehu ich zasadnutí, ako aj jednoduchý spôsob na získanie informácií o financovaní NŠZ pre členov NŠZ

  NÁVRH OPATRENIA 21.2: Kontrola zákonnosti prerozdeľovania príspevku uznanému športu zo strany NŠZ medzi športové kluby

  NÁVRH OPATRENIA 21.3: Priebežná kontrola rozpočtového procesu v NŠZ počas celého kalendárneho roka ako najmä, no nielen zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu, vrátane prípravy a schvaľovania účtovnej závierky NŠZ a výročnej správy NŠZ a ich dcérskych obchodných spoločností nielen členmi NŠZ, ale i občianskou spoločnosťou.

  NÁVRH OPATRENIA 21.4: Implementácia dotačných a iných finančných procesov (žiadosti, prideľovanie prostriedkov, zmluvy a výkazníctvo) do IS športu vrátane vzorca na výpočet príspevku uznanému športu a parametrov do výpočtu.

  SUBJEKT: hlavný kontrolór športu, MŠVVaŠ SR, kontrolóri NŠZ, kontrolné orgány NŠZ

  SÚČINNOSŤ: národné športové zväzy
  22. CIEĽ: Zlepšenie komunikácie a informovanosti zo strany NŠZ
  NÁVRH OPATRENIA: prijatie opatrení smerujúcich k zlepšeniu komunikácie zväzov ako servisných organizácií (nie nadriadených mocenských štruktúr), ktoré si zložili kluby za účelom zabezpečenia ich spoločných potrieb, smerom ku športovým klubom a ostatným členom; a to najmä tak, aby rozhodnutia národného športového zväzu nevzbudzovali pochybnosti o ich športovej, ekonomickej, právnej a sociálnej logike.

  SUBJEKT: národné športové zväzy

  SÚČINNOSŤ: športové kluby, členovia národných športových zväzov

  UčPS tím a spol.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia