Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Odporúčanie CM/Rec (2011)3 Výboru ministrov o princípe autonómie športu v Európe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.08.2017UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Odporúčanie CM / Rec (2011)3
  Výboru ministrov členským štátom o princípe autonómie športu v Európe
  (Prijaté Výborom ministrov dňa 2. februára 2011 na 1104. zasadnutí zástupcov ministrov)

  Výbor ministrov, podľa článku 15.b Štatútu Rady Európy,

  vzhľadom k tomu, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členskými štátmi, za účelom zabezpečenia a podpory ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a uľahčiť ich hospodársky a sociálny pokrok;

  s ohľadom na vyhlásenie Výboru ministrov o dodržiavaní prijatých záväzkov členskými štátmi Rady Európy (Štrasburg, 10. novembra 1994);

  takisto majte na pamäti záverečné vyhlásenie tretieho samitu hláv štátov a vedenia Rady Európy (Varšava, 16. - 17. mája 2005), ktorá odporúča pokračovať v aktivitách Rady Európy slúžiace ako referencie v oblasti športu;

  pripomínajúc, že odporúčanie Rec (92) 13rev Výboru ministrov členským štátom o revidovanej Európskej športovej charte špecifikuje, že dobrovoľné športové organizácie majú právo vytvoriť autonómne rozhodovacie procesy v rámci zákona a že vlády a športové organizácie uznajú potrebu vzájomného rešpektovania ich rozhodnutí;

  berúc do úvahy Európsky dohovor o uznávaní právnej subjektivity medzinárodných mimovládnych organizácií (ETS č. 124);

  pripomínajúc, že "Základné zásady o stave mimovládnych organizácií v Európe" Rady Európy z 13. novembra 2002 poskytujú pevný základ pre riadenie postavenia mimovládnych organizácií v Európe;

  majúc na pamäti nedávnu diskusiu a vyhlásenia riadiacich orgánov športového hnutia, najmä v odporúčaní prijatom olympijským kongresom XIII. v Kodani dňa 5. októbra 2009, v ktorom sa zdôrazňuje potreba autonómie a vytvára sa silná väzba medzi autonómiou a dobrým vládnutím;

  pripomínajúc, že štatút rozšírenej čiastočnej dohody o športe (EPAS), ktorý prijal Výbor ministrov 11. mája 2007 na jeho 117. zasadnutí, umožňuje EPAS navrhnúť politiky nevyhnutne potrebné na riešenie súčasných problémov v medzinárodnom športe;

  uvedomujúc si potrebu určiť základné zásady, ktoré by sa mali začleniť do komplexnej športovej politiky, ktorá rešpektuje autonómiu športového hnutia;

  berúc do úvahy rezolúciu č. 2 o autonómii v športe prijatú na 11. konferencii ministrov zodpovedných za šport v Aténach v decembri 2008;

  opätovne potvrdzujúc, že samotná povaha športu, založená na spravodlivosti a rovnakej súťaži, vyžaduje, aby sa všetky neetické praktiky a správanie v športe dôsledne a účinne riešili;

  berúc do úvahy, že mimovládne športové organizácie sú nevyhnutným základom pre rozvoj a kontinuitu demokratického športu a tiež jedinečne prispievajú k realizácii spoločenstiev založených na princípoch pravidiel zákona, pluralitnej demokracii a rešpektovaní ľudských práv - ktoré sú usmerňujúce princípy Rady Európy;

  Presvedčené, že úspešné zavedenie účinných politík dobrej správy vecí verejných v rámci mimovládnych športových organizácií, ako sa uvádza v odporúčaní CM / Rec (2005) 8 o princípoch dobrej správy vecí verejných v oblasti športu, by pomohlo posilniť ich autonómiu vo veciach týkajúcich sa športu a posilnilo by ich postavenie vo vzťahu k verejným orgánom založené na vzájomnom rešpekte a dôvere;

  Berúc do úvahy štúdiu Autonómia športu v Európe (2010), ktorú uverejnila Rada Európy;

  Zdôrazňujúc svoje presvedčenie, že športové hnutie je v princípe lepšie spôsobilé organizovať sa so svojimi autonómnymi orgánmi v rámci verejného prístupu k športovým aktivitám, a tým vytvárať kolektívne výhody, ktoré sa od športu očakávajú (v oblastiach ako verejné zdravie, vzdelávanie a sociálna integrácia);

  Uvedomujúc si však, že tento chvályhodný princíp stojí proti narastajúcej zložitosti medzinárodných a olympijských systémov, ako aj rastúcej hospodárskej dimenzii športu, ktorá aj napriek uľahčeniu finančnej autonómie predstavuje nové riziká tretích strán (sponzori, médiá, investori, gambleri atď.);

  Uznávajúc, že športové organizácie a členské štáty musia v meniacom sa prostredí pokračovať v dialógu s cieľom upresniť koncept autonómie, pričom treba mať na pamäti, že tento model musí byť prispôsobený rôznym politickým a právnym systémom,

  Odporúča vládam členských štátov:

  1. rozpoznať nasledujúce charakteristiky, ktoré opisujú autonómiu športového hnutia:
   Autonómia športu je v rámci vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva možnosť mimovládnych neziskových športových organizácií:
   • stanoviť, zmeniť a doplniť a vykladať "pravidlá hry" vhodné pre svoj šport voľne a bez neprimeraného politického alebo hospodárskeho vplyvu;
   • zvoliť svojich lídrov demokraticky, bez zásahov zo strany štátov alebo tretích strán;
   • získať primerané finančné prostriedky z verejných alebo iných zdrojov bez neprimeraných povinností;
   • využívať tieto prostriedky na dosiahnutie cieľov a vykonávanie vybraných činností bez vážnych vonkajších obmedzení;
   • spolupracovať s verejnými orgánmi s cieľom objasniť výklad platného právneho rámca s cieľom zabrániť právnej neistote a prispieť po konzultácii s verejnými orgánmi k príprave športových pravidiel, ako sú pravidlá súťaže alebo športové pravidlá klubu
  2. zabezpečiť, aby sa zásady autonómie športového hnutia rešpektovali na vnútroštátnej úrovni, a to tak vo vládnych, ako aj v mimovládnych štruktúrach;
  3. využívať tieto zásady ako základ pre vytvorenie spravodlivého partnerstva medzi verejnými orgánmi a športovým hnutím, dopĺňaním princípov dobrej správy, s cieľom zvýšiť transparentnosť a demokraciu v oblasti športu v nadväznosti na odporúčanie CM / Rec (2005) 8 o zásadách dobrej správy v oblasti športu;
  4. vytvoriť vhodné prostriedky na komunikáciu a konzultácie s národnými športovými organizáciami pri príprave národných a medzinárodných otázok týkajúcich sa športovej politiky;
  5. vyzýva všetky sektory - mimovládne športové organizácie, skupiny občianskej spoločnosti a dobrovoľné inštitúcie - na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby úzko spolupracovali s verejnými orgánmi s cieľom dosiahnuť a implementovať zásady tohto odporúčania;
  6. vyzvať EPAS, aby podporoval dialóg a spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni medzi športovým hnutím a verejnými orgánmi vzhľadom na tieto zásady. 

  Anglická verzia odporúčania: http://www.coe.int/t/dg4/epas/source/Ressources/Rec%20_2011_3_Principe_autonomie_sport_en.pdf

  Francúzska verzia odporúčania: http://www.coe.int/t/dg4/epas/source/Ressources/Rec%20_2011_3_Principe_autonomie_sport_fr.pdf

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti