Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Osobitné východisko športu 3 - "Zaradenie subjektu do správnej skupiny Opatrenia pre uplatnenie práva na príspevok" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.04.2020Mgr. Ing. Peter Hennel
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Stav poznania k 24.4.2020

  Zmeny oproti právnemu stavu pred 24.04.2020 sú v texte uvedené červenou farbou.

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Operačný program ľudské zdroje, vyhláseného dňa 23.04.2020 pod č. 4/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 3 na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS”) a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením  č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“), pre uplatnenie práva na finančný príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom a na udržanie prevádzkovania činnosti SZČO (ďalej len “finančný príspevok”), na účely poskytnutia finančného príspevku:

  = Opatrenie č.1 je určené pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky

  = Opatrenie č. 2 je určené pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo poklesli tržby

  = Opatrenie č. 3 je určené pre zamestnávateľov zasiahnutých MS

  = Opatrenie č. 4 je určené pre vybrané skupiny SZČO, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

  Podľa citovaného Oznámenia UPSVaR, oprávneným žiadateľom:

  = v rámci Opatrenia č. 1 je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ

  = v rámci Opatrenia č. 2 je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby

  = v rámci Opatrenia č. 3 je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

  = v rámci Opatrenia č. 4 je SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.

  Nakoľko Oznámenie UPSVaR nedefinuje exaktne o aké Opatrenie ÚVZ, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný prerušiť, resp. obmedziť prevádzku, sa jedná, je možné domnievať sa, že ide o každé Opatrenia ÚVZ, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie prevádzky.

  Na základe Opatrení ÚVZ zverejnených na webovej stránke ÚVZ sa môže jednať o  tieto opatrenia:

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 , ktorým sa od 16. marca 2020 na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok tam uvedených,

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020, ktorým sa dopĺňa Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 o tam uvedené prevádzky a služby, ktoré nemajú povinnosť uzatvorenia,

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 , ktorým sa od 24. marca 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktorým sa od 22. apríla  2020 do odvolania

  • uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatrení uvedených a
  • uzatvárajú tam vymenované zariadenia, medzi inými telovýchovno-športové zariadenia podl'a § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., s výnimkou vonkajsích športovísk pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,

  Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

  Z uvedených Opatrení sa „prevádzok“ v oblasti športu dotýkajú priamo:

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktorým sa od 24. marca 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy.

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktorým sa od 22. apríla  2020 do odvolania

  • uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatrení uvedených a
  • uzatvárajú tam vymenované zariadenia, medzi inými telovýchovno-športové zariadenia podl'a § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., s výnimkou vonkajsích športovísk pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,

  Nepriamo sa „prevádzok“ v oblasti športu môžu dotýkať zostávajúce Opatrenia, a to z dôvodu uzatvorenia všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatreniach uvedených.

  V tejto súvislosti vznikajú v praxi v oblasti športu, v súvislosti so správnou aplikáciou Oznámenia UPSVaR, tieto otázky:

  1. je možné subjekty pôsobiace v športe (právnické osoby (napr.kluby) a SZČO (napr. tréner, masér, fyzioterapeut,..)) „generálne“ považovať za subjekty, ktoré boli povinné uzatvoriť svoje „prevádzky“, vzhľadom na skutočnosť, že Opatreniami ÚVZ SR došlo:

  • k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy,
  • k zákázu prevádzky telovýchovno-športových zariadení a
  • k uzatvoreniu všetkých prevádzok poskytujúcich služby (okrem konkrétnych prevádzok v Opatreniach uvedených, medzi ktorými sa nenachádzajú služby v oblasti športu)?

  Pozn.:

  V tejto súvislosti poukazujeme na:

  - Informáciu ÚVZ SR k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy zo dňa 11.03.2020, v ktorom sa uvádza, že Hromadnými podujatiami športovej povahy sú napríklad športové podujatia, pričom nie je možné, aby ÚVZ SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje

  - Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, kde sú uvedené podmineky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka

  2. sú subjekty pôsobiace v športe (právnické osoby (napr.kluby) a SZČO (napr. tréner, masér, fyzioterapeut,..)) „generálne“ považované za oprávnené osoby v rámci

  • Opatrenia č.1 (povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ), alebo
  • Opatrenia č.2 až č.4 (prerušenie alebo obmedzenie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo pokles tržieb, alebo prerušenie alebo obmedzenie prevádzkovej činnosti).

  Nakoľko v praxi v oblasti športu existujú na praktickú aplikáciu citovaného Oznámenia UPSVaR rôzne názory, je veľmi dôležité jednoznačne definovať, ako sa má v praxi aplikovať pojem „ povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ“, najmä vo vzťahu k subjektom v športe, kde väčšina subjektov bola nútená svoju činnosť prerušiť, resp. obmedziť, pričom nie všetky subjekty je možné exaktne zaradiť medzi subjekty, ktoré

  • organizovali alebo usporadúvali hromadné podujatia športovej povahy, resp.
  • prevádzkovali telovýchovno-športové zariadenia,

  pričom je ale jednoznačné, že práve zákazom organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy ako aj zákázom prevádzky telovýchovno-športových zariadení bolo pokračovanie v prevádzkovaní ich činnosť de facto znemožnené.

  Vzhľadom na uvedené nejasnosti, navrhujeme vydať Usmernenie, ktoré by jednoznačne definovalo, ako sa má v praxi aplikovať pojem „povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ“ na základe ktorého by sa subjekty vedeli jednoznačne rozhodnúť, či sú osobami oprávnenými na uplatnenia nároku

  • v zmysle Opatrenia č. 1 (povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ), alebo
  • Opatrenia č. 2 až č. 4 (prerušenie alebo obmedzenie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo pokles tržieb, alebo prerušenie alebo obmedzenie prevádzkovej činnosti).


  Znenie príspevku pred vykonaním aktualizácie obsahu autorom dňa 24.4.2020 (znenie vychádzajúce z poznania a analýzy informácií do 24.4.2020)

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Operačný program ľudské zdroje, vyhláseného dňa 17.04.2020 pod č. 3/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 2 na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len “MS”) a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením  č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“), pre uplatnenie práva na finančný príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom a na udržanie prevádzkovania činnosti SZČO (ďalej len “finančný príspevok”), na účely poskytnutia finančného príspevku:

  = Opatrenie č. 1 je určené pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky

  = Opatrenie č. 2 je určené pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo poklesli tržby

  = Opatrenie č. 3 je určené pre zamestnávateľov zasiahnutých MS

  = Opatrenie č. 4 je určené pre vybrané skupiny fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

  Podľa citovaného Oznámenia UPSVaR, oprávneným žiadateľom:

  = v rámci Opatrenia č. 1 je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ

  = v rámci Opatrenia č. 2 je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby

  = v rámci Opatrenia č. 3 je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

  = v rámci Opatrenia č. 4 je fyzická osoba, ktoreá v čase vyhlásenia MS nemá žiaden iný príjem

  Nakoľko Oznámenie UPSVaR nedefinuje exaktne o aké Opatrenie ÚVZ, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný prerušiť, resp. obmedziť prevádzku, sa jedná, je možné domnievať sa, že ide o každé Opatrenia ÚVZ, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie prevádzky.

  Na základe Opatrení ÚVZ zverejnených na webovej stránke ÚVZ sa môže jednať o  tieto opatrenia:

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 , ktorým sa od 16. marca 2020 na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok tam uvedených,

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020, ktorým sa dopĺňa Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 o tam uvedené prevádzky a služby, ktoré nemajú povinnosť uzatvorenia,

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 , ktorým sa od 24. marca 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktorým sa od 22. apríla  2020 do odvolania

  • uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatrení uvedených a
  • uzatvárajú tam vymenované zariadenia, medzi inými telovýchovno-športové zariadenia podl'a § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., s výnimkou vonkajsích športovísk pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,

  Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

  Z uvedených Opatrení sa „prevádzok“ v oblasti športu dotýkajú priamo:

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktorým sa od 24. marca 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy.

  = Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020, ktorým sa od 22. apríla  2020 do odvolania

  • uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatrení uvedených a
  • uzatvárajú tam vymenované zariadenia, medzi inými telovýchovno-športové zariadenia podl'a § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., s výnimkou vonkajsích športovísk pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,

  Nepriamo sa „prevádzok“ v oblasti športu môžu dotýkať zostávajúce Opatrenia, a to z dôvodu uzatvorenia všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatreniach uvedených.

  V tejto súvislosti vznikajú v praxi v oblasti športu, v súvislosti so správnou aplikáciou Oznámenia UPSVaR, tieto otázky:

  1. je možné subjekty pôsobiace v športe (právnické osoby (napr.kluby) a SZČO (napr. tréner, masér, fyzioterapeut,..)) „generálne“ považovať za subjekty, ktoré boli povinné uzatvoriť svoje „prevádzky“, vzhľadom na skutočnosť, že Opatreniami ÚVZ SR došlo:

  • k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy,
  • k zákázu prevádzky telovýchovno-športových zariadení a
  • k uzatvoreniu všetkých prevádzok poskytujúcich služby (okrem konkrétnych prevádzok v Opatreniach uvedených, medzi ktorými sa nenachádzajú služby v oblasti športu)?

  Pozn.:

  V tejto súvislosti poukazujeme na Informáciu ÚVZ SR k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy zo dňa 11.03.2020, v ktorom sa uvádza, že Hromadnými podujatiami športovej povahy sú napríklad športové podujatia, pričom nie je možné, aby ÚVZ SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje

  2. sú subjekty pôsobiace v športe (právnické osoby (napr.kluby) a SZČO (napr. tréner, masér, fyzioterapeut,...)) „generálne“ považované za oprávnené osoby v rámci

  • Opatrenia č. 1 (povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ), alebo
  • Opatrenia č. 2 až č. 4 (prerušenie alebo obmedzenie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo pokles tržieb, alebo prerušenie alebo obmedzenie prevádzkovej činnosti).

  Nakoľko v praxi v oblasti športu existujú na praktickú aplikáciu citovaného Oznámenia UPSVaR rôzne názory, je veľmi dôležité jednoznačne definovať, ako sa má v praxi aplikovať pojem „ povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ“, najmä vo vzťahu k subjektom v športe, ktoré zamestnávajú zamestnancov, kde väčšina subjektov bola nútená svoju činnosť prerušiť, resp. obmedziť, pričom nie všetky subjekty je možné exaktne zaradiť medzi subjekty, ktoré

  • organizovali alebo usporadúvali hromadné podujatia športovej povahy, resp.
  • prevádzkovali telovýchovno-športové zariadenia,

  pričom je ale jednoznačné, že práve zákazom organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy ako aj zákázom prevádzky telovýchovno-športových zariadení bolo pokračovanie v prevádzkovaní ich činnosť de facto znemožnené.

  Vzhľadom na uvedené nejasnosti, navrhujeme vydať Usmernenie, ktoré by jednoznačne definovalo, ako sa má v praxi aplikovať pojem „povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ“ na základe ktorého by sa subjekty vedeli jednoznačne rozhodnúť, či sú osobami oprávnenými na uplatnenia nároku

  • v zmysle Opatrenia č. 1 (povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ), alebo
  • Opatrenia č. 2 až č. 4 (prerušenie alebo obmedzenie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo pokles tržieb, alebo prerušenie alebo obmedzenie prevádzkovej činnosti).


  Znenie príspevku pred vykonaním aktualizácie obsahu autorom dňa 21.4.2020 (znenie vychádzajúce z poznania a analýzy informácií do 20.4.2020)

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, vyhláseného pod č. 1/2020/§54 – PP na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“):

  Opatrenie č.1 je určené pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky

  Opatrenie č. 2 je určené pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby

  Podľa citovaného Oznámenia UPSVaR, oprávneným žiadateľom v rámci Opatrenia č.1 je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ.

  Nakoľko Oznámenie UPSVaR nedefinuje exaktne o aké Opatrenie ÚVZ, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný prerušiť, resp. obmedziť prevádzku, sa jedná, je možné domnievať sa, že ide o každé Opatrenia ÚVZ, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie prevádzky.

  Na základe Opatrení ÚVZ zverejnených na webovej stránke ÚVZ sa môže jednať o tieto opatrenia:

  • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020 , ktorým boli od 13. marca 2020 zakázané prevádzky tam vymenovaných zariadení, medzi inými telovýchovno-športové zariadenia podl'a § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.,
  • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 , ktorým sa od 16. marca 2020 na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok tam uvedených,
  • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020, ktorým sa dopĺňa Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 o tam uvedené prevádzky a služby, ktoré nemajú povinnosť uzatvorenia,
  • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 , ktorým sa od 24. marca 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a
  • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktorým sa od 30. marca 2020 do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatrení uvedených

  Z uvedených Opatrení sa „prevádzok“ v oblasti športu dotýkajú priamo:

  • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, ktorým boli od 13. marca 2020 zakázané prevádzky telovýchovno-športových zariadení a
  • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktorým sa od 24. marca 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy.

  Nepriamo sa „prevádzok“ v oblasti športu môžu dotýkať zostávajúce Opatrenia, a to z dôvodu uzatvorenia všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem konkrétnych prevádzok v Opatreniach uvedených.

  V tejto súvislosti vznikajú v praxi v oblasti športu, v súvislosti so správnou aplikáciou Oznámenia UPSVaR, tieto otázky:

  1. je možné subjekty pôsobiace v športe (právnické osoby /kluby a SZČO / napr. tréner, masér, fyzioterapeut,..) „generálne“ považovať za subjekty, ktoré boli povinné uzatvoriť svoje „prevádzky“, vzhľadom na skutočnosť, že Opatreniami ÚVZ SR došlo:

  • k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy,
  • k zákázu prevádzky telovýchovno-športových zariadení a
  • k uzatvoreniu všetkých prevádzok poskytujúcich služby (okrem konkrétnych prevádzok v Opatreniach uvedených, medzi ktorými sa nenachádzajú služby v oblasti športu)?

  Pozn.:
  V tejto súvislosti poukazujeme na Informáciu ÚVZ SR k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy zo dňa 11.03.2020, v ktorom sa uvádza, že Hromadnými podujatiami športovej povahy sú napríklad športové podujatia, pričom nie je možné, aby ÚVZ SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje

  2. sú subjekty pôsobiace v športe (právnické osoby /kluby a SZČO / napr. tréner, masér, fyzioterapeut,..) „generálne“ považované za oprávnené osoby v rámci Opatrenia č.1 (nárok na príspevok vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca)?

  Nakoľko v praxi v oblasti športu existujú na praktickú aplikáciu citovaného Oznámenia UPSVaR rôzne názory, je veľmi dôležité jednoznačne definovať, ako sa má v praxi aplikovať pojem „povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ“, najmä vo vzťahu k subjektom v športe, ktoré zamestnávajú zamestnancov, kde väčšina subjektov bola nútená svoju činnosť prerušiť, resp. obmedziť, pričom nie všetky subjekty je možné exaktne zaradiť medzi subjekty, ktoré

  • organizovali alebo usporadúvali hromadné podujatia športovej povahy, resp.
  • prevádzkovali telovýchovno-športové zariadenia,

  pričom je ale jednoznačné, že práve zákazom organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy ako aj zákázom prevádzky telovýchovno-športových zariadení bolo pokračovanie v prevádzkovaní ich činnosť de facto znemožnené.

  Vzhľadom na uvedené nejasnosti, navrhujeme vydať Usmernenie, ktoré by jednoznačne definovalo, ako sa má v praxi aplikovať pojem „povinnosť prerušenia alebo obmedzeniaprevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ“ na základe ktorého by sa subjekty (najmä v oblasti športu), ktoré zamestnávajú zamestnancov, vedeli jednoznačne rozhodnúť, či sú osobami oprávnenými na:

  • uplatnenia nároku v zmysle Opatrenia č. 1 [príspevok vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca, najviac 1.100,- Eur] alebo
  • uplatnenie nároku v zmysle Opatrenia č. 3 [príspevok vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca, najviac 880,- Eur alebo paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške podľa poklesu tržieb]

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti