Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Osobitné východisko športu 4 - "Podmienka povinného poistenia zamestnancov" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.04.2020Mgr. Ing. Peter Hennel
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Stav poznania k 24.4.2020

  Zmeny oproti právnemu stavu pred 24.04.2020 sú v texte uvedené červenou farbou.

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Operačný program ľudské zdroje, vyhláseného dňa 17.04.2020 pod č. 3/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 2 23.04.2020 pod č. 4/2020/§54 – PP Aktualizácia č. 3 na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len “MS”) a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením  č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“), pre uplatnenie práva na finančný príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom (ďalej len “finančný príspevok”), na účely poskytnutia finančného príspevku:

  = za zamestnávateľa v rámci Opatrenia č. 1 a Opatrenia č. 3 sa považuje (okrem iného):

  • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo
  • fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a

  ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

  = cieľovou skupinou:

  • v rámci Opatrenia č. 1 je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
  • v rámci Opatrenia č. 3  je len zamestnanec, s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) najneskôr 01.03.2020.

  = za zamestnanca sa považuje zamestnanec v pracovnom pomere.

  Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) zaviedol špeciálnu úpravu niektorých zmluvných typov, a to osobitne vo vzťahu k výkonu závislej práce v športe, formou zavedenia osobitného zmluvného typu tzv. zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktorá sa považuje za právny úkon zakladajúci tzv. „iný pracovnoprávny vzťah“, na ktorý sa delegovane vzťahujú určité ustanovenia Zákonníka práce, o ktorých to určuje samotný zákon o športe

  Podľa znenia § 36 ods.1 zákona o športe, mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa Zákonníka práce.

  Podľa znenia ustanovenia § 3 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „príjem zo závislej činnosti“).

  Zároveň, fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti sa v zmysle ustanovenia § 4 ods.1 zákona o sociálnom poistení považuje za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

  Podľa znenia ustanovenia § 3 ods.1 zákona č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona, pričom v zmysle § 4 ods.1 zákona o zdravotnom poistení, verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

  Podľa znenia prechodného ustanovenia § 293do zákona o sociálnom poistení, účinného od 1. januára 2016, zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu

  Podľa znenia prechodného ustanovenia § 38ei zákona o zdravotnom poistení,  účinného od 1. januára 2017, zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu

  Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, zamestnanec je vo všeobecnosti považovaný za osobu, ktorá je povinne poistená na účely zdravotného a sociálneho poistenia, čo sa generálne vzťahuje aj na zamestnanca, vykonávajúceho činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

  Prijatím prechodných ustanovení zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení však bola odložená účinnosť povinnosti uhradiť zo mzdy športovcov, vykonávajúcich činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, odvody na sociálne a zdravotné poistenie a to takým spôsobom, že profesionálny športovec vykonávajúci šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa na účely zákona o sociálnom poistení ako aj na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažuje do 31.12.2021 za zamestnanca.

  V tejto súvislosti vzniká v praxi v oblasti športu, v súvislosti so správnou aplikáciou Oznámenia UPSVaR otázka, či má zamestnávateľ (v prípade právnickej osoby napr. športový klub) nárok na finančný príspevok na zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak sa na základe prechodných ustanovení zákona o  sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení takýto zamestnanec nepovažuje za zamestnanca.

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je nevyhnutné vydať usmernenie pre  zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, o spôsobe aplikácie Oznámenia UPSVaR pri uplatnení nároku na finančný príspevok.

  Predmetné Usmernenie sa javí ako nevyhnutné z dôvodu:

  • že Oznámenie UPSVaR vo vzťahu k právnickým osobám ako zamestnávateľom neustanovuje v súvislosti s povinným poistením ich zamestnancov žiadne podmienky pre uplatnenie nároku na finančný príspevok, tak ako to Oznámenie UPSVaR ustanovuje vo vzťahu k SZČO v rámci Opatrenia č.2, podľa ktorého u SZČO vzniká nárok na príspevok iba vtedy, ak bola SZČO povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.
  • že v praxi, pri vypĺňaní formulára žiadosti na príspevok na podporu udržania zamestnanosti, pri zadaní hodnoty odvodov vo výške 0,- Eur, formulár vyhadzuje chybový kód.

  Znenie príspevku pred vykonaním aktualizácie obsahu autorom dňa 21.4.2020 (znenie vychádzajúce z poznania a analýzy informácií do 20.4.2020)

  Podľa Oznámenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, vyhláseného pod  č. 1/2020/§54 – PP na základe podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením  č. 178 zo dňa 31. marca 2020 (ďalej len „Oznámenie UPSVaR“):

  • pre uplatnenie práva na príspevok  pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje, okrem iného, právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
  • cieľovou skupinou je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
  • za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere.

  Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) zaviedol špeciálnu úpravu niektorých zmluvných typov, a to osobitne vo vzťahu k výkonu závislej práce v športe, formou zavedenia osobitného zmluvného typu tzv. zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktorá sa považuje za právny úkon zakladajúci tzv. „iný pracovnoprávny vzťah“, na ktorý sa delegovane vzťahujú určité ustanovenia Zákonníka práce, o ktorých to určuje samotný zákon o športe

  Podľa znenia § 36 ods.1 zákona o športe, mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa Zákonníka práce.

  Podľa znenia ustanovenia § 3 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „príjem zo závislej činnosti“).

  Zároveň, fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti sa v zmysle ustanovenia § 4 ods.1 zákona o sociálnom poistení považuje za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

  Podľa znenia ustanovenia § 3 ods.1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona, pričom v zmysle § 4 ods.1 zákona o zdravotnom poistení, verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

  Podľa znenia prechodného ustanovenia § 293do zákona o sociálnom poistení, účinného od 1. januára 2016, zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu

  Podľa znenia prechodného ustanovenia § 38ei zákona o zdravotnom poistení,  účinného od 1. januára 2017, zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu

  Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, zamestnanec je vo všeobecnosti považovaný za osobu, ktorá je povinne poistená na účely zdravotného a sociálneho poistenia, čo sa generálne vzťahuje aj na zamestnanca, vykonávajúceho činnosť na základe  zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

  Prijatím prechodných ustanovení zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení však bola odložená účinnosť povinnosti hradiť zo mzdy športovcov, vykonávajúcich činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, odvody na sociálne a zdravotné poistenie a to takým spôsobom, že profesionálny športovec vykonávajúci šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa na účely zákona o sociálnom poistení ako aj na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažuje do 31.12.2021 za zamestnanca.

  V tejto súvislosti vzniká v praxi v oblasti športu, v súvislosti so správnou aplikáciou Oznámenia UPSVaR otázka, či má právnická osoba ako zamestnávateľ (napr. športový klub) nárok na príspevok na zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak sa na základe prechodných ustanovení zákona o  sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení takýto zamestnanec nepovažuje za zamestnanca.

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je nevyhnutné vydať usmernenie pre právnické osoby – zamestnávateľov, ktoré zamestnávajú zamestnancov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, o postupe pri uplatnení nároku na príspevok  v zmysle Oznámenia UPSVaR.

  Predmetné Usmernenie sa javí ako nevyhnutné z dôvodu:

  • že Oznámenie UPSVaR vo vzťahu k právnickým osobám ako zamestnávateľom neustanovuje v súvislosti s povinným poistením ich zamestnancov žiadne podmienky pre uplatnenie nároku na príspevok, tak ako to ustanovuje vo vzťahu k SZČO, u ktorých podľa Oznámenia UPSVaR vzniká nárok na príspevok iba vtedy, ak bola SZČO povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.
  • že v praxi, pri vypĺňaní formulára žiadosti na príspevok na podporu udržania zamestnanosti, pri zadaní hodnoty odvodov vo výške 0,- eur formulár vyhadzuje chybový kód.  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti