Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF) NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.11.2011JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač


  PREDSTAVUJEME UČENÚ PRÁVNICKÚ SPOLOČNOSŤ (UČPS) – ZAKLADATEĽA ČASOPISU MAGISTER OFFICIORUM (MAGOFF)

  Všetko, čo vidíme, počujeme, cítime alebo inak vnímame okolo seba môžeme vo svojej základnej podstate vnímať viacerými spôsobmi.

  Základným spôsobom prirodzeného vnímania reality je hodnotenie vnemov z nášho okolia z pohľadu vlastných záujmov a potrieb, t.j. či to, čo sa stalo predmetom nášho vnímania, záujmu, či poznania, je pre nás nejako užitočné, použiteľné, výhodné alebo nám to môže priniesť pozitívny vnem iného druhu, napr. duchovný zážitok z vnímania farieb, obrazov, tvarov, zvukov, chutí, vôní, či ich synergie. Je úplne prirodzené vnímať svet cez prizmu svojich vlastných ekonomických a duchovných potrieb a záujmov.

  Ďalším zaujímavým spôsobom vnímania okolitej reality je pozerať sa na vnímanie a poznanie okrem uvedeného základného spôsobu aj cez inú prizmu a to, že či to, čo ma práve zaujalo, či už ako praktická, užitočná vec, pomôcka, informácia alebo to, čo vo mne vyvolalo pozitívny duchovný zážitok, nie je spôsobilé pomôcť aj ďalším ľuďom najmä z komunity, ku ktorej patrím, resp. či by to nemohlo potešiť aj iných ľudí.

  Vnímanie ľudí v UčPS

  V Učenej právnickej spoločnosti sa snažíme pozerať na svet okolo nás tým druhým z vyššie uvedených spôsobov – sme právnici, ktorí sa pozerajú na život nielen cez prizmu vlastných potrieb a zážitkov, ale snažia sa vnímať život cez prizmu praktických potrieb i osobitosti duchovného sveta právnickej komunity, resp. podobných komunít.

  Ako právnikom je nám najbližšie vnímanie sveta a ľudskej spoločnosti z pohľadu právnikov, avšak základné princípy nášho prístupu k poznaniu a jeho zdieľaniu - odbornosť, slušnosť a primeranosť (vyváženosť dotknutých hodnôt alebo aj zdravý sedliacky rozum) sú použiteľné univerzálne, aj pre ďalšie skupiny ľudí, ktoré preferujú práve takýto prístup.

  UčPS ako tvorca Magister Officiorum

  Súčasný svet informácií a ich šírenia prostredníctvom internetu nám prináša neustále nové a nové možnosti, kde a ako získavať ďalšie užitočné, resp. zaujímavé informácie, nástroje, či pomôcky, použiteľné tak v pracovnej, ako aj v súkromnej sfére života. Možnosti, za ktorými stoja často nenápadní editori a editorské tímy, ktoré tento obsah tvoria a publikujú na platforme inštitúcií najmä súkromného a tretieho sektora. Spočiatku nie sú tieto platformy všeobecne známe, ich odborný, tvorivý či duchovný prínos do nášho informačného sveta, ako aj výsledky ich tvorivej aktivity si však zaslúžia dostať ich viac do pozornosti tých, komu je ich snaha/aktivita určená. Niektoré možno známe sú, ale vôbec nevieme, čo všetko dobré, zaujímavé a užitočné jednotlivé platformy poskytujú.

  Chceli by sme, aby to najlepšie, čo bolo vytvorené a adresované právnikom bolo právnikom aj ponúknuté a aby to mohli čo najefektívnejšie využívať. Toto plne korešponduje aj so základným poslaním a cieľmi občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  UčPS - občianske združenie sui generis

  Učená právnická spoločnosť vznikla ako unikátne spojenie právnického pohľadu na svet z perspektívy advokáta reprezentujúceho súkromný sektor, prokurátora s praxou v oblasti vzdelávania justície reprezentujúceho verejný sektor a vysokoškolského učiteľa s poznaním štúdia i praxe na zahraničných univerzitách reprezentujúceho tretí sektor.

  Ideologický základ UčPS

  Skladba a ciele zakladateľov združenia determinovali ideologický základ vzniku i činnosti Učenej právnickej spoločnosti - združovať právnikov všetkých profesií a zameraní, najmä za účelom iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva v spoločnosti a o postavení právnikov v nej.

  Základné poslanie UčPS

  Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej právnickej verejnosti a tiež podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v ľudskej spoločnosti na strane jednej, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.

  UčPS ako nová platforma

  Traja zakladatelia UčPS našli spoločný uhol pohľad na realitu a zhodli sa na spoločnej ambícii pokúsiť sa priniesť právnickej komunite novú alternatívu, novú platformu.

  Zhodli sa na tom, že je potrebné v prvom rade vytvoriť moderné informačno-komunikačné prostredie, ktoré bude užitočné i podnetné pre právnikov všetkých profesií a súčasne prispeje k budovaniu efektívneho systému právneho štátu Slovenskej republiky, ako aj efektívneho právneho systému Európskej únie, s dôrazom na rešpektovanie základných princípov medzinárodného práva a metódu slušnosti, v súlade s etickými/filozofickými východiskami vnímania dobra a zla ľudskou spoločnosťou v XXI. storočí.

  UčPS tvorí internetový portál pre právnikov

  Základnou platformou pre kontakt a komunikáciu Učenej právnickej spoločnosti s právnickou komunitou sa stal internetový portál www.ucps.sk, portál tvorený právnikmi cez prizmu právnického myslenia pre celých 24 hodín života právnika.

  UčPS a tradičné hodnoty

  Učená právnická spoločnosť sa snaží upriamiť pozornosť na tradičné nadčasové pozitívne hodnoty, podporiť pozitívne projekty, pozitívne osobnosti a ich tvorbu moderným prístupom k riešeniam problémov/projektov s využitím výdobytkov vedy a techniky, najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT).

  Právnická komunita je konzervatívna, ale senzitívna

  Odpoveďou právnickej komunity na tento prístup je postupný nárast počtu používateľov portálu, počtu členov združenia UčPS, počtu editorov portálu, ako aj počtu autorov a ich príspevkov publikovaných na internetovom portáli UčPS.

  UčPS spája právnikov rôznych generácií

  V rámci editorského kolektívu sa na tvorbe návrhov funkcionality, štruktúry i obsahu portálu podieľajú kreatívne právnické osobnosti z praxe i z akademického prostredia, ako aj mladí právnici so vzťahom k internetu a ostatným informačno-komunikačným technológiám.

  Financovanie UčPS

  Učená právnická spoločnosť nie je subjektom, ktorého cieľom je produkcia zisku, aj keď financovanie základných nákladov UčPS je nevyhnutnou podmienkou pre jej existenciu. Financovanie je odkázané najmä na vlastné zdroje (vklady členov Rady UčPS a členov združenia).

  Bezplatný prístup vs. dobrovoľné príspevky

  V oblasti financovania chce ísť UčPS na jednej strane cestou bezplatného prístupu k jej tvorivým produktom a na strane druhej cestou dobrovoľných príspevkov zo strany jej podporovateľov, sympatizantov a používateľov na konkrétne projekty s možnosťou verejnej kontroly nákladov jednotlivých projektov.

  Tvorí sa nová komunita?

  Nebolo cieľom UčPS vytvoriť a budovať osobitnú komunitu ľudí - editorov, podporovateľov a sympatizantov UčPS. V dôsledku zdieľania podobných názorov a hodnôt, ako aj podobného pozitívneho prístupu k tvorivej práci, snaha učiť sa nové veci a podeliť sa o ne s ďalšími kolegami však spontánne vyústila do vzniku zaujímavej komunity ľudí okolo UčPS.

  Sami sme plní očakávaní, čo sa tejto komunite podarí vytvoriť, ako sa bude ďalej rozvíjať jej vnímanie a „súborné dielo“ a tiež aké ďalšie výzvy ju v budúcnosti čakajú. Váš záujem a podpora nech sú zdrojom ich energie a invencie tak, ako doposiaľ.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti