Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2019"  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.11.2019Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2019" - TU

  ZÁZNAM KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2019"


  PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2018" - TU

  ZÁZNAM KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2018"

  • Šport a právo 2018 | prehľad 11 videí z blokov konferencie - TU

  PREZENTÁCIE k VYSTÚPENIAM na KONFERENCII "ŠPORT a PRÁVO 2017" - TU

  ZÁZNAM KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2017"


  NÁVRHY, PODNETY a ZÁVERY KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

  PODKLADY NA KONFERENCIU "ŠPORT a PRÁVO 2016" - TU

  ZÁZNAM KONFERENCIE "ŠPORT a PRÁVO 2016"

  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 súvisiace s oblasťou športu a zdravým životným štýlom obyvateľstva so zameraním sa na deti a mládež

  Súčasťou programového vyhlásenia vlády je aj oblasť zabezpečujúca trvalý rast kvality života občanov Slovenskej republiky, spojenej s rastom ich životnej úrovne, kde je nevyhnutná regulačná úloha štátu, ktorou sú korigované krátkodobé, ale aj dlhodobé odchýlky od rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym rozvojom.

  V rámci tejto oblasti je bližšie špecifikovaná školská politika, ktorej súčasťou je okrem iného aj šport a zdravý životný štýl detí a mládeže.

  Nasledujú výňatky z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky súvisiace s oblasťou športu a zdravým životným štýlom obyvateľstva so zameraním sa na deti a mládež

  ŠPORT a MLÁDEŽ: 

  Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí šport na Slovensku tým, že: 

  • zabezpečí systémovú, dlhodobú a transparentnú podporu štátnej športovej reprezentácie, vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých športovcov;
  • vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov; vláda vytvorí podmienky na to, aby finančné prostriedky z verejných zdrojov na šport boli poskytované a vykazované cez jeden informačný a finančný uzol;
  • sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín telesnej výchovy a športu a v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie prepojenie a koordináciu voľno-časových športových aktivít na všetkých typoch škôl s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom;
  • podporí Národný program pre šport a ďalšie národné projekty, ktoré sa budú týkať telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky;
  • zriadi Radu vlády Slovenskej republiky pre šport. V kompetencii Rady budú prierezové oblasti športu;
  • podporí výstavbu športovej infraštruktúry národného významu;
  • účelne podporí výstavbu Národného futbalového štadióna, ktorého súčasťou bude Národné centrum športu;
  • prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu. Po vykonaní pasportizácie športových zariadení vytvorí podmienky pre ich budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom;
  • podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových podujatí na Slovensku, okrem iných MS v ľadovom hokeji v roku 2019, kandidatúru mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2021 a pod. a prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných súťaží medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže;
  • na základe výsledkov projektu optimalizácie činnosti rezortných stredísk vrcholovej športovej prípravy zefektívni ich činnosť a vykoná opatrenia na posilnenie úloh národného športového centraako špecializovaného diagnostického a výživového centra pre vrcholový šport a pre prípravu juniorských aj seniorských športových reprezentácií Slovenskej republiky;
  • zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia) ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva, dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz, stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne);
  • v záujme podpory národného povedomia a národnej hrdosti prijme opatrenia na vytvorenie marketingovej značky reprezentácie SR, ktorú bude rozvíjať v spolupráci s podnikmi s majetkovou účasťou štátu a RTVS. 

  REGIONÁLNE ŠKOLSTVO

  Strategickým cieľom vlády je efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti, a osobitne na potreby hospodárskej praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu, a zabezpečujúce učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce. 

  Vláda zabezpečí posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu najmä: 

  • podporou telesnej výchovy a športu a iných žiaducich voľnočasových aktivít detí a žiakov;
  • podporou zamerania obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti smerom k zdravému životnému štýlu;
  • vytvorením finančných a legislatívnych podmienok na podporu využívania priestorov škôl na pohybové, umelecké a iné tvorivé aktivity aj v čase mimo vyučovania.

  Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach otvorený na podpis 4. júla 2016 v Paríži (CETS 218) 

  Rada ministrov Rady Európy dňa 4. mája 2016 schválila Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, ktorý bol otvorený na podpis pre členské štáty otvorený k podpisu od 3. júla 2016 v Saint-Denis (Francúzsko), kedy sa v Paríži odohral štvrťfinálový zápas EURO 2016 vo futbale. 

  Dokumenty k dohovoru CETS 218 na stránkach Rady Európy:

  Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 9. júla 2016 (CETS 215)

   Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

   Komentáre
   Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
   Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
   Prihlásenie
   Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

   Online prenos

   Udalosti a podujatia

   • Žiadne udalosti