Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Popis projektu - konferencia ŠPORT a PRÁVO 2015 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.09.2015UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo  Konferencia
  ŠPORT a PRÁVO 2015
  (IV. ročník)


  TERMÍN a MIESTO konania:

  • 1. - 2. októbra 2015

  • Hotel DOLPHIN, Štefánikova 78, 903 01 Senec, tel: 02/202 040 40  Vypracovali: UčPS v spolupráci s pracovnou skupinou k príprave návrhu zákona o športe; Bratislava, 2. septembra 2015.  “Návrh nového Zákona o športe alebo
  nastavenie rovnováhy vzťahov, záujmov a hodnôt (nielen) v športe
  novou právnou reguláciou dobrej správy v oblasti športu.”

  Šport je všeobecne prospešná činnosť, ktorá plní významnú úlohu v spoločnosti a je verejným záujmom vytvárať podmienky pre jej vykonávanie, organizovanie, riadenie, správu, podporu a rozvoj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.”

  Šport rozvíja ekonomické prostredie Slovenskej republiky i Európskej únie a prispieva k regionálnemu rozvoju a zvyšovaniu zamestnanosti, preto je potrebné na úrovni štátnej správy, územnej samosprávy i záujmovej samosprávy vytvárať predpoklady a podmienky pre udržateľný rozvoj a dobrú správu v športe.”

  Slovenská republika rešpektuje špecifickosť športu, autonómiu športovej obce, jej samosprávu, športové pravidlá, predpisy a rozhodnutia, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom a princípmi demokratického a právneho štátu.”

  Všetky prostriedky z verejných zdrojov vynakladané na plnenie úloh športu v spoločnosti, vykonávanie, organizovanie, riadenie, správu, podporu a rozvoj športu podliehajú kontrole verejnosti v záujme podpory a ochrany dobrej správy v športe.

  Šport predstavuje pre Európsku úniu veľmi dôležitý hospodársky sektor, ktorý dosahuje 1,76 % hrubej pridanej hodnoty EÚ (GVA) (), s porovnateľným podielom v národných hospodárstvach, aký majú poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo spolu. Okrem týchto priamych účinkov sa nepriamo prostredníctvom multiplikačných účinkov generuje podiel 1,22 % hrubej pridanej hodnoty EÚ. Čo sa týka pracovného trhu, zamestnanosť súvisiaca so športom predstavuje 2,12 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Hospodárske činnosti spojené so športovým sektorom sa navyše počas hospodárskej krízy ukázali ako mimoriadne odolné.”)

  Podľa záverov zo zasadnutia Rady OECD:) “Šport, cestovný ruch a kultúra sú dôležitými zdrojmi pohody a hospodárskej činnosti. Nedostatok fyzickej aktivity je hlavným prispievateľom k zlému fyzickému a duševnému zdraviu, ktoré ovplyvňuje  pohodu populácie a krajiny OECD minú v nákladoch na zdravotnú starostlivosť ročne cca 160 biliónov dolárov. V rovnakej dobe, športové odvetvie vytvára okolo 2% svetového HDP (cca 1,4 bilióna dolárov v roku 2011) a ukázal sa ako mimoriadne odolný aj počas krízy. To isté platí o umení a kultúre.”

  ÚSTREDNÁ MYŠLIENKA:

  Zákon o športe je v legislatívnom procese, aktuálne je predmetom rokovania slovenského parlamentu a zároveň sa stal jednou z aktuálnych tém slovenskej spoločnosti, veríme, že bude témou pozitívnou, ktorá nepadne za obeť predvolebnému politickému súboju. Cieľom konferencie je prezentovať navrhovaný systém dobrej správy slovenského športu vrátane jeho financovania z verejných i súkromných zdrojov, ... a ako inak, opäť na báze odbornosti, slušnosti a primeranosti.

  TEMATICKÉ ZAMERANIE PODUJATIA:

  Návrh zákona o športe pripravila pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovná skupina, do ktorej navrhli odborníkov Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (Ladislav Čambal), SOV (František Chmelár), SFZ (Ján Kováčik a Peter Sepeši) a SZĽH (Igor Nemeček). Podľa tém, ktoré sú predmetom navrhovanej právnej úpravy, bola pracovná skupina začiatkom roku 2014 rozdelená do 15 mikrotímov, ktoré viedli určení manažéri tímov. Ich úlohou bolo zabezpečiť komunikáciu s členmi príslušného mikrotímu a pripraviť návrh úpravy príslušnej témy. Táto fáza bola ukončená v októbri 2014.  

  Zlúčenie navrhovaných úprav jednotlivých tém do jedného vecne a logicky uceleného celku je úlohou užšej pracovnej skupiny (Žaneta Surmajová, Zuzana Zajíčková, Miroslav Hlivák, Jaroslav Rybánsky, Jaroslav Čollák, Peter Sepeši), ktorá aj naďalej využívala podporu širšej pracovnej skupiny a odborných konzultantov vrátane znalostí  a skúseností praktikov činných v športe.

  Dôležité podporné informácie ku koncipovaniu navrhovaných riešení v novom zákone o športe boli získané aj analýzou výsledkov verejnej ankety k otázkam vnímania aktuálnej situácie v športe a očakávaným zmenám v športe zo strany cca 5000 respondentov - zástupcov športovej verejnosti odbornej i laickej.

  Spolugesciu nad prípravou zákona prijal od pána ministra školstva, vedy výskumu a športu pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorému pracovná skupina na pracovných stretnutiach priebežne prezentovala jednotlivé časti návrhu zákona spracované už v paragrafovom znení.

  V apríli a máji 2015 sa uskutočnili tri verejné dišputy k návrhu zákona o športe v Bratislave, Košiciach a Žiari nad Hronom, na ktorých prebehla prezentácia a diskusia k navrhovanému zneniu zákona o športe. Na základe diskusií a pripomienok z verejných dišpút bol návrh zákona dopracovaný a začiatkom júla 2015 predložený Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu SR na ďalší legislatívny postup.

  Po medzirezortnom pripomienkovom konaní bol návrh zákona o športe predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR a Legislatívnej rady vlády SR. Následne dňa 26. augusta 2015 bol návrh schválený vládou SR a doručený do Národnej rady SR.

  Návrh zákon je časová verzia znalosti a návrhov riešení pre jednotlivé oblasti slovenského športu, ktorá sa s novým poznaním a skúsenosťou neustále rozvíja.

  Ak konferencia prinesie novú znalosť, ktorú by bolo vhodné do návrhu zákona doplniť, v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky bude ešte možné prostredníctvom poslancov navrhnúť prípadné zmeny.

  Na návrhu zákona o športe sa podieľali tí, ktorí aktívne ponúkli svoju znalosť a skúsenosť na využitie pracovnej skupine. Je potrebné zapojiť do diskusie čo najviac tých, ktorí sa dlhodobo venujú problematike športu a sú tvorcami i nositeľmi “slovenskej znalosti” v oblasti športu.

  Návrh zákona sa nedá vytvoriť tak, aby vyhovoval všetkým a vo všetkom. Mnohé riešenia, vízie, cesty sa vzájomne vylučujú alebo si protirečia. Existuje množstvo otázok v zákone, na ktoré je viacero riešení, ktoré sa javia ako možné, žiadne však nemusí byť jednoznačne najlepšie, no pritom do návrhu zákona je možné/treba vybrať iba jedno.

  Preto je dôležitá dôvera k tým, ktorí tieto otázky, problémy, riešenia, riziká, klady, či zápory znalostne vyhodnotia a na základe toho testujú a konzultujú koncepty možných riešení. Je dôležité, aby mal každý reálnu možnosť ponúknuť svoj názor, riešenie a argumenty, aby boli aj tieto poznatky a skúsenosti vyhodnotené tými, ktorí dostali mandát návrh zákona spracovať.

  Aj v tomto štádiu legislatívneho procesu je stále možné pokúsiť sa ešte lepšie vybalancovať vo verejnej diskusii riešenia navrhované v návrhu zákona o športe, aby dobré myšlienky neboli až súčasťou kontraproduktívnej kritiky po schválení zákona, ktorá iba oslabuje autoritu štátu a jeho právneho systému namiesto toho, aby sme dosiahli synergiu potrebnú na čo najlepšie využitie tej cesty, tých rámcov, tých riešení a schém, ktoré poskytne nová právna úprava.


  Poďme teda do toho!


  PROGRAM

  Moderátorom podujatia bude p. Jaroslav Čollák, ktorý bude zabezpečovať hladký priebeh podujatia, usmerňovať jednotlivých vystupujúcich a evidovať, zhromažďovať a manažovať otázky/odpovede účastníkov konferencie.

  Úvodné slovo podujatia bude patriť významnej osobnosti slovenského športového a/alebo spoločenského života a p. Petrovi Sepešimu (za pracovnú skupinu na prípravu návrhu zákona o športe i za UčPS ako organizátora podujatia).


  KONFERENCIA bude rozdelená do TROCH BLOKOV:

  PRVÝ BLOK – prezentácia návrhu zákona o športe
  1. októbra 2015 - 09.30 až 16.30 hod.

  (lektori vystúpení a moderátori diskusie - členovia širšej pracovnej skupiny):

  • Peter Sepeši (prokurátor Generálnej prokuratúry SR, člen Rady UčPS), Miroslav Hlivák (partner advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA), Zuzana Zajíčková (advokátka, SZĽH), Žaneta Surmajová (riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Jaroslav Rybánsky (projektový manažér a právny expert SFZ), Jaroslav Čollák (interný doktorand právnickej fakulty UPJŠ Košice, advokátsky koncipient - advokátska kancelária Čollák - Weiczen - Vanko, člen Rady UčPS), Igor Šumichrast, Anton Jánoš, Ján Letko, Peter Dedík, Alica Fisterová, Mária Berdisová, Danka Barteková a Richard Lintner.

   V prvom bloku vystúpia spolu s hlavným lektorom aj členovia širšej pracovnej skupiny podieľajúci sa na príprave návrhu nového “Zákona o športe”, ktorí postupne odprezentujú dôležité systémové zmeny upravené v návrhu zákona so zameraním na odlišnosti v porovnaní s predchádzajúcim zákonom, ich motívy, ciele, výhody, prínosy a očakávania.

  DRUHÝ BLOK – neformálne diskusné stoly
  1. októbra 2015 - 19.30 až 23.00 hod.
  Ako diskutujúci boli na konferenciu pozvaní:

  • Peter Sepeši, Miroslav Hlivák, Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Jaroslav Rybánsky, Jaroslav Čollák, Igor Šumichrast, Anton Jánoš, Žaneta Csáderová, Marek Gilányi, Marek Števček, Milan Ľalík, Tomáš Gábriš, Peter Potásch, Peter Handiak, Jozef Čorba, Peter Haňdiak,  Ján Letko, Andrej Petrovaj, Peter Dedík, Juraj Novocký, Ladislav Križan, Mária Berdisová, Alica Fisterová, Jozef Mihál, Ladislav Čambal, Marián Vanderka, Pavel Ružbarský, Ingrid Kováčová, Marián Galan, Pavel Malovič, Branislav Delej, Karol Csontó, Dušan Guľáš, zástupca Klubu 500, Tibor Mikúš, Vladimír Bajan, Timotej Zuzula, Tomáš Žampa, Jozef Gönci, Richard Lintner, Danka Barteková, Jozef Pribilinec, Richard Galovič, Igor Moška, Alfonz Juck, Jozef Tokoš, Ján Barczi, Boris Čavajda, Roman Kukumberg, František Chmelár, Ján Riapoš, predsedovia vybraných športových zväzov a ďalšie osobnosti slovenského športu.

   Druhý blok bude neformalnou diskusiou medzi zástupcami širšej pracovnej skupiny, jej konzultantmi a účastníkmi podujatia.

  TRETÍ BLOK – voľné vystúpenia k témam “športového práva”.
  2. októbra 2015 - 09.30 až 13.30 hod.

  ZÁVER: (záverečné zhrnutie významných myšlienok konferencie)

  CIEĽOVÉ SKUPINY PODUJATIA (Celkovo okolo 100 účastníkov):

  • zástupcovia športových organizácií (športové kluby, športové zväzy, SOV, SPV a iné)

  • zástupcovia športovcov a športových odborníkov

  • zástupcovia podnikateľského sektora (KLUB 500, Združenie podnikateľov, majitelia klubov, sponzori, stávkoví operátori)

  • zástupcovia orgánov verejnej správy

  • zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ADA SR a NŠC)

  • zástupcovia mikrotímov pracovnej skupiny

  • zástupcovia partnerov Memoranda o spolupráci (UčPS, STARS & FRIENDS Nadácia, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.)

  • zástupcovia médii

  LOGISTIKA KONFERENCIE:

  • termín a miesto: 1. až 2 októbra 2015 Senec, Hotel Dolphin

  • dĺžka trvania: dvojdnodňové podujatie (od 09.00 1.10. do 13.00 hod. 2.10.2015) organizátor: UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (občianske združenie)

  • spoluorganizátori: STARS & FRIENDS Nadácia
   advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
   Slovenský futbalový zväz

  • ďalší partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   Respect Slovakia, s.r.o.


  INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

  • Z konferencie bude v spolupráci so SFZ zabezpečený on-line prenos prostredníctvom internetového kanálu UčPS na Youtube a facebookovej stránky UčPS s názvom “Zákon o športe”.

  • Výstupom z podujatia budú závery z konferencie zverejnené na webovom sídle organizátora www.ucps.sk a zborník príspevkov z konferencie publikovaný v osobitnom čísle odborného časopisu Magister Officiorum.

  • Športová i laická verejnosť bude mať možnosť zasielať počas dišputy svoje otázky, pripomienky a podnety prostredníctvom aplikácie “SLIDO”. Odpovede na otázky budú po spracovaní publikované na webovom sídle organizátora na stránke www.ucps.sk/zakon o sporte.


  NA ZÁVER:

  “Spoločným úsilím s pomocou a podporou ľudí zo športovej obce sme dlhodobou prácou, štúdiom a komunikáciou so športovou obcou dosiahli isté poznanie slovenského športu a jeho procesov.

  Je pre nás veľkou výzvou, zodpovednosťou i poctou, naplniť misiu a navrhnúť systémové zmeny v každodenných procesoch prebiehajúcich v slovenskom športe, v slovenskej spoločnosti.

  Predstupujeme pred Vás, aby sme Vás oboznámili s výsledkami našej práce a predstavili Vám navrhované zmeny, ich dopady, výhody, nevýhody i prípadné alternatívy a potom spoločne o nich diskutovali, s cieľom neustále ich vylepšovať o ďalšie významné poznanie, skúsenosti, argumenty, ktoré sú súčasťou slovenskej športovej kultúry, znalosti a skúsenosti.”


  Pracovná skupina pripravujúca návrh zákona o športe,
  … pre Slovensko.  Hlavný organizátor projektu:  Spoluorganizátori projektu:  Ďalší partneri projektu:

  logo MS-page-001 (2).jpg  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti