Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Poslanie Učenej právnickej spoločnosti - spájať právnikov a ponúknuť platformu pre vytváranie, zdieľanie a rozvíjanie poznatkov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.03.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Hlavným motívom vzniku Učenej právnickej spoločnosti je združiť právnikov všetkých profesií a zameraní za účelom spoločných diskusií o význame práva v spoločnosti a o postavení právnikov v nej. 

  Právnické povolania majú za cieľ nachádzať spravodlivosť v akejkoľvek forme a napomôcť k tomuto cieľu má aj pôsobenie Učenej právnickej spoločnosti.

   A. Poslanie a ciele združenia:

  1. Základným poslaním združenia je pozitívne ovplyvniť profesionálny a súkromný život členov združenia, ako aj celej odbornej právnickej verejnosti a podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov, vrátane prípravy na túto prácu, v ľudskej spoločnosti na strane jednej, ako aj uvedomelosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.
  2. Hlavným cieľom založenia združenia je vytvoriť sui generis nové informačno-komunikačné tvorivé prostredie užitočné a podnetné pre právnikov všetkých profesií, ktoré prispeje k budovaniu efektívneho systému právneho štátu Slovenskej republiky a Českej republiky, ako aj efektívneho právneho systému Európskej únie, s etickou tvárou, s dôrazom na rešpektovanie základných princípov medzinárodného práva a metódu slušnosti v súlade s etickými/filozofickými východiskami vnímania dobra a zla ľudskou spoločnosťou v XXI. storočí.     
  3. Ďalšie ciele združenia:
   1. osloviť a združiť právnikov – od adeptov právnického vzdelania až po príslušníkov všetkých právnických profesií a zameraní za účelom iniciovania a podpory ich spoločných vecných/odborných diskusií o parciálnych právnych témach a problémoch, ako aj vo všeobecnosti o úlohe a význame práva v ľudskej spoločnosti a o úlohách a postavení právnikov v nej,
   2. šíriť a podporovať hodnoty a myšlienky Európskej únie, Rady Európy, Organizácie spojených národov, ako aj právne relevantných informácií súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v medzinárodných zväzkoch a inštitúciách;
   3. vykonávať monitoring činností medzinárodných inštitúcií a orgánov Európskej únie a Európskych spoločenstiev a zabezpečovať odovzdávanie dôležitých informácií slovenskej a českej odbornej právnickej verejnosti;
   4. podporovať štúdium a šírenie poznania problematiky práva a súvisiacich vied, najmä slovenského práva, českého práva, európskeho práva, medzinárodného práva a právnej etiky,
   5. podporovať a podieľať sa na vedeckej, výchovnej, vzdelávacej a publikačnej činnosti svojich členov, ako aj osobností slovenskej, českej, resp. európskej odbornej právnickej verejnosti,
   6. analyzovať, reflektovať postavenie práva a právnikov v slovenskej, českej, resp. v európskej spoločnosti, vytvárať a podporovať verejnú odbornú diskusiu k tejto téme, ako aj diskusie o parciálnych právnych otázkach/problémoch významných pre prácu a život právnikov v právnom priestore SR, ČR, resp. EÚ,
   7. stimulovať aktívny prístup právnikov k verejným diskusiám o vzájomnom pôsobení práva a spoločnosti,
   8. podporiť legitímne aktivity smerujúce k zefektívneniu vymožiteľnosti práva a zvýšeniu stability právneho prostredia v právnom priestore SR, ČR a EÚ s dôrazom na bezpečnosť, ochranu verejného poriadku, ochranu životného prostredia, ochranu práv obetí trestných činov, ochranu práv duševného vlastníctva a ďalších oblastí, v ktorých nezastupiteľné poslanie/úlohy plnia aj organizácie tretieho sektora,
   9. podporovať a vyvíjať aktivity prispievajúce k efektívnemu využívaniu moderných informačno-komunikačných technológií, najmä počítačových programov/ systémov a internetu, pri každodennej práci právnikov,
   10. hľadať, navrhovať a sprostredkovať odborné diskusie o návrhoch právnych riešení problémov právnych, ako aj spoločenských, ktorých riešenie je možné prostredníctvom právnych nástrojov – tvorby práva (legislatíva) alebo aplikácie práva (rozhodovacia činnosť orgánov súdnej moci, resp. orgánov verejnej moci),
   11. za účelom umožnenia efektívnej komunikácie svojich členov, ako aj celej právnickej odbornej verejnosti, vytvoriť na tento účel nový informačno-komunikačný priestor s využitím moderných informačno-komunikačných technológií (internetový portál so vzdelávacím programom) a vo svojej pôsobnosti zaviesť, stimulovať a podporovať novú komunikačnú kultúru na báze odbornosti a slušnosti,
   12. zabezpečiť efektívnejší prístup odbornej právnickej verejnosti i bežného občana k zdrojom právne relevantných informácií dostupných jednak na printových nosičoch (knihy, učebnice, odborné časopisy a pod.), ako aj právne relevantných informácií v elektronickej forme (na dátových nosičoch – CD/DVD a iné nosiče, elektronické knihy/publikácie, informácie voľne dostupné na internete a pod.),
   13. zvýšiť kvalitu súkromného života členov združenia, ako aj odbornej právnickej verejnosti, sprístupňovaním/šírením informácií o zaujímavých kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach/možnostiach vhodných/ určených pre právnikov, ako aj participáciou na organizovaní takýchto podujatí.

   B. Cieľové skupiny činnosti združenia:

  • primárne - právnici vykonávajúci právnickú prax v Slovenskej republike
  • sekundárne  - právnici vykonávajúci právnickú prax v Českej republike a v celej Európskej únii

  VEREJNÝ SEKTOR

  • sudcovia (justiční čakatelia, asistenti sudcu NS SR / ÚS SR, radcovia sudcu ÚS SR)
  • súdni úradníci (vyšší súdni úradníci, súdni tajomníci, probační a mediační úradníci)
  • prokurátori (právni čakatelia prokuratúry, vedúci kancelárií a registrov)
  • legislatívci (pracovníci na legislatívnych úsekoch vo verejnej správe, poslanci NR SR, poslanci miestnych zastupiteľstiev)
  • vyšetrovatelia polície, policajti a ostatní príslušníci ozbrojených síl a zborov, ktorých agenda súvisí s právom
  • ostatní právnici vo verejnej správe
  • osoby, v ktorých práci sa vyžaduje/očakáva právnické minimum (napr. funkcionári a ďalší riadiaci pracovníci orgánov verejnej moci) 

  SÚKROMNÝ SEKTOR

  • advokáti (advokátski koncipienti)
  • notári (notárski kandidáti, notárski koncipienti)
  • exekútori (exekútorskí koncipienti)
  • správcovia konkurzných podstát
  • právnici v pracovnoprávnom vzťahu
  • kvalifikovaní úradníci pracujúci v kanceláriách všetkých právnických povolaní
  • osoby, v ktorých práci sa vyžaduje/očakáva právnické minimum (napr. auditori, daňový poradcovia, účtovníci, patentoví zástupcovia, znalci, tlmočníci, prekladatelia, konatelia obchodných spoločností, živnostníci, mediátori a pod.)

  TRETÍ SEKTOR

  • vysokoškolskí učitelia - akademici (profesori, docenti, odborní asistenti právnických fakúlt, prípadne akademici ďalších humanitných vied súvisiacich s právom)
  • občianske združenia a iné subjekty tretieho sektora, ktorých agenda súvisí s oblasťou práva
  • záujmové právnické združenia
  • študenti právnických fakúlt
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti