Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Povinnosť zápisu štatutárnych zástupcov športových klubov a zväzov do registra mimovládnych neziskových organizácií na MV SR NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.05.2019JUDr. Marcel Blažo (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Dovoľujeme si dať do pozornosti športovej obci - zväzom, klubom i ostatným športovým organizáciám, dôležitú zákonnú povinnosť, ktorej lehota splnenia sa pomaly, ale nezadržateľne blíží. Ide o lehotu na splnenie si povinnosti, ktorá vyplynula z prijatia Zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon s účinnosťou od 1.1.2019 zmenil a doplnil (okrem iných) aj Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, podľa ktorého má väčšina športových organizácií zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení.

  Povinnosťou, ktorá vyplýva pre všetky neziskové organizácie, ktoré vznikli do 31.12.2018 (a teda aj pre občianske združenia, ktorú právnu formu využíva drvivá väčšina športových organizácií - klubov), je povinnosť do 30.6.2019 doplniť zákonom vyžadované údaje do Registra mimovládnych neziskových organizácií.

  Súčasne v súvislosti s povinnosťou oznámenia zákonom vyžadovaných údajov je vhodné upozorniť na významný dôsledok toho, ak tieto údaje nie sú oznámené a neskôr zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií, a síce, že subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva - mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri zapísané údaje v rozsahu vyžadovanom zákonom. Uvedené znamená, že, ak do 30.6.2019 nebude mať športová organizácia (existujúca v akejkoľvek právnej forme mimovládnej neziskovej organizácie) doplnené úplné údaje, tak takáto športová organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane, ani príspevky od národného športového zväzu) a to až do okamihu, dokiaľ si tieto údaje neoznámi a nedoplní.[1]

  Na základe prijatého zákona č. 346/2018 Z.z. bude pre všetky mimovládne neziskové organizácie zriadený vlastný register. Zákon a predovšetkým register má vniesť čistotu a transparentnosť do celého mimovládneho sektora. Register má zabezpečiť prístup k verejne dostupnému logickému jednotnému a dátovo konzistentnému zdroju údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch (mimovládne neziskové organizácie, často aj pod skratkou “MNO”).

  Prijatie zákona č. 346/2018 Z.z. si vyžiadal stav, kedy neexistovala zákonná povinnosť viesť údaje o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgánu pri mimovládnych neziskových organizáciách, keď orgány verejnej moci, ale ani tretie strany nemali k dispozícii relevantné údaje o mimovládnych neziskových organizáciách a nemali si ich najmä ako overiť a získať ich s účinkami zabezpečenia a garantovania pravdivosti údajov obdobne ako to je u iných registrov, napr. pre porovnanie právna úprava obchodného registra.[2] Zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií umožní v budúcnosti získavať komplexné údaje o všetkých mimovládnych neziskových organizáciách a všetky právne subjekty evidované v registri mimovládnych neziskových organizácií budú jednoznačne identifikované a budú tvoriť spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú evidenciu údajov pre komplexný register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

  Ak sa na zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahujúci novelu zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pozrieme v zmysle povinností, ktoré z novelizácie vyplývajú, môžeme tieto povinnosti rozdeliť na:
  1. tie, ktoré je potrebné vykonať do 30.6.2019
  2. tie, ktoré vo všeobecnosti vyplývajú:
   1. pri zmenách stanov občianskych združení,
   2. pri zmene už zapísaných údajov o štatutárnom orgáne alebo zmene člena štatutárneho orgánu občianskych združení,
   3. označovania a uvádzania právnej formy občianskych združení v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
  V zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. sú športové organizácie (športové kluby) s právnou formu občianskych združení povinné Ministerstvu vnútra SR písomne zaslať do 30.6.2019 aktuálne údaje, a to konkrétne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (ak má športový klub ako štatutárov viac osôb, napr. predseda a podpredseda, prípadne nejaký tajomník a pod. zasiela o všetkých, ktorí sú oprávnení konať v jeho mene), pričom údaje musia byť nahlásené v rozsahu:
  1. meno, priezvisko,
  2. adresa trvalého pobytu,
  3. dátum narodenia,
  4. rodné číslo,
  5. a súčasne pri každom štatutárovi musíte uviesť deň vzniku jeho funkcie (pozn. kedy bol do funkcie zvolený, či ustanovený).

  A toto všetko musí športová organizácia doložiť a preukázať dokumentmi (ako Prílohy oznámenia), ktoré osvedčia všetky skutočnosti / údaje, ktoré sa navrhujú zapísať o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Vzor oznámenia nájdete - TU.

  Upozorňujeme, že samotné oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. to znamená, ak má športový klub upravené konanie v mene klubu alebo oddielu tak, že konajú dve osoby spoločne, tak musia rovnako tieto osoby podpísať spoločne aj predmetné oznámenie o údajoch) a súčasne treba pamätať na to, že vyžaduje, aby pravosť podpisu / podpisov bola úradne osvedčená (pozn. u notára alebo na matrike).

  Vo všeobecnosti je predmetné oznámenie údajov spoplatené správnym poplatkom vo výške 16,50 Eur, avšak tento poplatok sa nevyberie, ak občianske združenie tieto údaje zašle Ministerstvu vnútra SR písomne do 30.6.2019. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu je od 1.7.2019 spoplatnené a spolu s oznámením bude športový klub povinný zaplatiť aj správny poplatok v už uvedenej výške.[3]

  Pri zmene stanov športového klubu - občianskeho združenia je športový klub Ministerstvu vnútra SR povinný zaslať oznámenie o zmene (doplnení) svojich stanov, a to do 15 dní od schválenia zmeny či doplnenia (dodatku). K oznámeniu je potrebné pripojiť v dvoch vyhotoveniach znenie zmeny či doplnenia (dodatku) k stanovám.

  Pri zmene už zapísaných údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predkladá športový klub Ministerstvu vnútra SR dokumenty osvedčujúce skutočnosti / údaje pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. V takýchto prípadoch oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť toto oznámenie podpísané štatutárnym orgánom resp. obdobne ako už bolo vyššie uvedené počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. pôvodný štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu), a súčasne novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu. Samozrejme, že obdobne pravosť podpisov všetkých musí byť úradne osvedčená. Zákon pamätal aj na prípady, ak by štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorý/í je/sú zapísaný/í v registri zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo, čo býva častým javom, že by pôvodný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu odmietol podpísať oznámenie o zmene údajov (pozn. ale aj uznesenie občianskeho združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu), v takých prípadoch je možné podpis týchto osôb nahradiť vyhlásením troch členov občianskeho združenia a ich podpisy na tomto vyhlásení musia byť úradne osvedčené a v takom prípade nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ktorý odmietol podpísať oznámenie o zmene údajov.

  Poslednou dôležitou zmenou a povinnosťou, ktorá vo všeobecnosti vyplýva z novely Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je povinnosť občianskych združení (športových klubov) uvádzať v (i) úradnom styku, (ii) v zmluvných vzťahoch a (iii) na svojom webovom sídle (ak ho majú zriadené) svoj názov a označenie právnej formy, adresu sídla a IČO. Uvedené znamená (ak pominieme fakt, že väčšina občianskych združení si svoje sídla a IČO uvádzajú už ako samozrejmosť), že pokiaľ sa športový klub dosiaľ označoval iba svojim názvom, napríklad ŠK Rytieri Bratislava, tak od predmetnej novely zákona, by si mal uvádzať svoj názov nasledovne:

  ŠK Rytieri Bratislava, občianske združenie,

  Občianske združenie ŠK Rytieri Bratislava alebo

  ŠK Rytieri Bratislava, právna forma občianske združenie.

  Oznámenie údajov môžete, pokiaľ máte ako občianske združenie aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie písomností, vykonať elektronicky prostredníctvom podania cez ponuku „Všeobecná agenda“ cez známy portál verejnej správy www.slovensko.sk alebo klasicky písome (odporúčane cez doručenkovú obálku, minimálne však doporučenou poštou) písomne na adresu alebo osobne na príslušnom Okresnom úrade v sídle kraja a jeho registrovom úrade odboru všeobecnej vnútornej správy alebo (medzičasom sa to zmenilo) priamo na adrese Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

  Poznámky pod čiarou:
  1. § 6 ods. ods. 1 písm. a) Zákona č 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v platnom znení od 1.1.2019 cit.: "Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),".^
  2. § 12 a predovšetkým § 12 ods. 5 Zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov^
  3. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, časť II. Vnútorná správa položka 34 vrátane oslobodenia a poznámok.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti