Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Práca Prokuratúry SR v roku 2011 v číslach NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.04.2012Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Trestný odbor

  V trestnej oblasti v roku 2011 pôsobilo celkom 772 prokurátorov. Ide o prokurátorov okresných prokuratúr, krajských prokuratúr, odborov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj Úradu špeciálnej prokuratúry.

  V roku 2011 prokurátori v trestnej oblasti vybavili spolu 199 981 vecí a ukončili trestné stíhanie 51 521 osôb.

  Prokurátori obžalovali 30 232 osôb, priemerný počet podaných obžalôb za sledované obdobie na jedného prokurátora je 39.

  Prokurátori uzatvorili dohody o vine a treste (ktoré boli následne schválené súdom) s 7 938 trestne stíhanými osobami.

  Schválením zmieru (a následným zastavením trestného stíhania) prokurátori ukončili trestné stíhanie voči 1 116 trestne stíhaným osobám.

  Podmienečné zastavili trestné stíhanie prokurátori voči 4 172 stíhaným osobám.

  V roku 2011 generálny prokurátor SR rozhodol v 77 prípadoch o zrušení právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní.

  Tu je potrebné konštatovať, že v roku 2011 bolo v registri pre trestné oznámenia zaevidovaných 1 695 vecí (priemer na 1 mesiac bol asi 141 vecí). Pričom tento rok je ku dňu 22.3. 2012 zaevidovaných už 593 (priemerný nápad na mesiac by bol už 198 vecí, čo je údaj za necelé tri mesiace), pričom pri zachovanom trende za rok by toto číslo bolo 2376 vecí. Obdobne je to aj pri ostatných registroch evidovaných na trestnom odbore.

  Po prijatí nových trestných kódexov na prokurátora ako "pána" prípravného konania prešli viaceré oprávnenia vyšetrovateľa (prokurátor teraz rozhoduje vo všetkých trestných veciach, kde je vedené trestné stíhanie proti určitej osobe), pričom aj konanie o odklonoch (najmä a dohode o vine a treste a zmieri) je časovo náročné a administratívne pracné, na čo zákonodarca pri zavedení týchto inštitútov nepamätal a nenavýšil potrebné počty prokurátorov a odborných pracovníkov. Tu by v budúcnosti mohlo byť prínosom nielen kvantitatívnym ale aj kvalitatívnym zavedenie asistenta prokurátora do každodennej praxe po rozhodnutí ústavného súdu o ústavnosti novely zákona o prokuratúre, resp. jej častí, vrátane úpravy súvisiacej so zavedením inštitútu asistenta prokurátora.

  Záverom je potrebné uviesť, že po zrušení vojenskej prokuratúry prešla celá agenda na trestný odbor vrátane agendy netrestnej [prokurátor s pôsobnosťou v trestnom konaní vo veciach podľa osobitného predpisu (§ 16 ods. 2 Trestného poriadku, § 14a zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., pozn.) vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov aj v ozbrojených silách, pričom túto právomoc vykonáva aj na území iného štátu v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve].

  Odbor osobitného učenia

  Skladba trestnej činnosti odboru osobitného určenia pozostáva z organizovanej násilnej kriminality, majetkovej, hospodárskej a drogovej kriminality a kriminality v policajnom zbore. Ide napríklad aj o verejnosti známe trestné veci, v ktorých sú stíhané osoby – členovia skupiny „Jakšíkovcov“, „Takáčovcov“, členovia tzv. bankomatovej, bytovej, drogovej mafie.

  Počet vecí, ktoré napadli na tento v roku 2011, aj neukončené bol 71. Iide o trestné veci, v ktorých sa vykonáva dozor v prípravnom konaní alebo sa zastupuje obžaloba pred súdom. Proti 105 osobám bolo vznesené obvinenie, v 17 prípadoch boli trestné veci realizované väzobným spôsobom a v 7 prípadoch bolo prípravné konanie ukončené podaním obžaloby.

  Netrestný odbor

  V netrestnej oblasti v roku 2011 pôsobilo celkom 129 prokurátorov. Viacerí z nich však najmä na menších okresných prokuratúrach okrem netrestných vecí vybavujú aj trestné veci.

  V roku 2011 prokurátori v netrestnej oblasti vybavili celkom 18 389 vecí. Podali 1 167 protestov prokurátora proti rozhodnutiam a opatreniam orgánov verejnej správy. Úspešnosť protestov bola 89,59 %. Na účel odstránenia porušovania zákonov podali 1693 upozornení prokurátora. Úspešnosť upozornení bola 97,45 %.

  V orgánoch verejnej správy v roku 2011 prokurátori vykonali 1 401 previerok zachovávania zákonnosti.

  Do začatého občianskeho súdneho konania prokurátori vstúpili v 2 031 veciach. Vo väčšine prípadov išlo o veci, ktoré sa týkali výchovy maloletých detí a vecí v ktorých sa konalo o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony.

  Prokurátori podali celkom 83 návrhov na začatie občiansko súdneho konania.

  V roku 2011 prokurátori krajských prokuratúr a generálnej prokuratúry vybavili celkom 1 671 podnetov na podanie mimoriadneho dovolania proti právoplatným rozhodnutiam súdov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach. Najvyšší súd SR, ktorý o týchto dovolaniach rozhoduje v roku 2011 rozhodol o 171 mimoriadnych dovolaniach generálneho prokurátora. Vyhovel 128 mimoriadnym dovolaniam (úspešnosť 74,8 %).

  Medzinárodný odbor

  Prokurátori Medzinárodného odboru v roku 2011 predovšetkým realizovali veci v oblasti právneho styku s cudzinou a v oblasti normotvorby Európskej únie.

  Siedmi prokurátori oddelenia právneho styku s cudzinou a extradícií realizovali v roku 2011 spolu 1 984 trestných vecí, to je približne 283 vecí na jedného prokurátora. Z týchto bolo 116 vecí týkajúcich sa vydania osôb do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu odňatia slobody (pasívna extradícia, z toho 111 európskych zatýkacích rozkazov a 5 medzinárodných zatýkacích rozkazov z nečlenských štátov Európskej únie) a 68 európskych zatýkacích rozkazov v súčinnosti s okresnými prokuratúrami a krajskými prokuratúrami v aktívnej forme (žiadali sa osoby na vydanie na trestné stíhanie do Slovenskej republiky). Vo vzťahu k cudzine bolo evidovaných 249 trestných vecí týkajúcich sa odovzdania a prevzatia trestného konania a 665 trestných oznámení. Ďalej bolo vybavených 646 aktívnych právnych pomocí, ktoré boli zaslané na vybavenie do cudziny a 239 pasívnych právnych pomocí pre účely trestných konaní vedených v cudzine. V rámci agendy mimoriadnych opravných prostriedkov bola vybavená 1 vec.

  Treba poznamenať, že do týchto čísiel nie sú zahrnuté ďalšie úkony krajských prokuratúr a okresných prokuratúr v oblasti právneho styku s cudzinou, kde sa aplikuje tzv. priamy právny styk bez súčinnosti medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Prokurátormi Slovenskej republiky pôsobiacimi v agende právneho styku s cudzinou (na Generálnej prokuratúre, krajských a okresných prokuratúrach) bolo v roku 2011 vybavených cca 10 000 vecí. Presné čísla budú k dispozícii v rámci správy o činnosti prokuratúry za rok 2011.

  Osobitnú pozornosť si zasluhujú dožiadania o právnu pomoc v medializovaných kauzách (deflympiáda, bytová mafia, obchodovanie s prekurzormi, emisie a ďalšie) kde v jednotlivých veciach boli dožiadané desiatky cudzích štátov, čo si vyžaduje enormné nároky na prokurátorov vybavujúcich agendu, ale aj na finančné zaťaženie rozpočtu prokuratúry z titulu nutnosti zabezpečenia oficiálnych prekladov, čo predstavuje rádovo desiatky tisíc eur v každej veci.

  Organizačný a kontrolný odbor

  Na organizačnom a kontrolnom odbore pracuje 16 prokurátorov. Organizačný a kontrolný odbor má relatívne široký rozsah pôsobnosti.

  Prieskumné oddelenie rozhoduje o podaní dovolaní v trestných veciach, kde súd právoplatne rozhodol a o zrušení právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. V roku 2011 napadlo 524 podnetov na podanie dovolania, v ktorých bolo podaných 11 dovolaní a 135 podnetov na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, z ktorých bolo zrušených 30.

  Organizačný a kontrolný odbor zastupuje tiež Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky v súdnych sporoch, kde je žalovanou stranou Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. V roku 2011 napadlo na súdy v Slovenskej republike 78 žalôb, v ktorých prokurátori podávali vyjadrenia súdom a zastupovali prokuratúru v konaní pred súdom. Zo všetkých súdnych sporov zatiaľ len v 2 bola prokuratúra zaviazaná vyplatiť žalovaným náhrady, ktoré nepresiahli 5 000,- €.

  Vo veci žiadostí o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. napadlo 111 podnetov, z ktorých 103 bolo vybavených. V roku 2011 napadlo na tunajší odbor 256 žiadostí o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2001 Z. z. a 19 sťažností na správanie sa prokurátorov. Všetky žiadosti aj sťažnosti boli vybavené. Zároveň napadlo 312 podnetov na preskúmanie postupu prokurátorov, z ktorých vybavených bolo 304.

  V roku 2011 prokurátori organizačného a kontrolného odboru vykonali 3 previerky práce na podriadených prokuratúrach.

  Prokurátori organizačného a kontrolného odboru vybavujú tiež trestné oznámenia na sudcov a prokurátorov. V roku 2011 napadlo 398 takýchto oznámení, z ktorých bolo 364 vybavených.

  Organizačný a kontrolný odbor vedie tiež evidenciu disciplinárnych konaní proti prokurátorom. V roku 2011 ich bolo 15.

  Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

  Register trestov vybavil v roku 2011 celkom 825 493 žiadostí, pre viac štatistických informácií kliknite TU.


  Zdroj: http://www.genpro.gov.sk/
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti