Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .

  Finančné príspevky na preklenutie krízy COVID-19 v športe z pohľadu ŽIADATEĽA o poskytnutie príspevku

   Postavenie subjektu v športe  Špecifikácia (životná situácia)  Prevádzka  Dôvod príspevku  Nárok na príspevok  Opatrenie číslo
   amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny  -  pokles tržieb  áno 2
   amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP  -  pokles tržieb  áno 2
   amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP
   -  strata príjmu  áno 4
   talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny   -  pokles tržieb  áno 2
   talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP   -  pokles tržieb  áno 4
   profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny  -  pokles tržieb  áno 2
   profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP   -  pokles tržieb  áno  2
   profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP  -  strata príjmu  áno  4
   profesionálny športovec (zamestnanec)* zmluva o profesionálnom vykonávaní športu áno, zatvorená  -***  áno 1 (*)
   profesionálny športovec (zamestnanec)** zmluva o profesionálnom vykonávaní športu  -  strata príjmu  áno  5 (**)
   športový odborník (zamestnanec)* zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe
  áno, zatvorená -***  áno 1 (*)
   športový odborník (zamestnanec)** zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe  -  strata príjmu  áno  5 (**)
   športový odborník (dohodár) dohoda mimo pracovného pomeru podľa ZP
   -  strata príjmu  áno  5
   športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny  -  pokles tržieb  áno  2
   športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP  -  pokles tržieb  áno  4
   športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP  -  pokles tržieb  áno  2
   športový odborník (s.r.o.) spoločník a konateľ, čistý zisk za 2019 do 9600 eur
   -  pokles tržieb  áno  4
   športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142
  áno, zatvorená -***  áno  1
   športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b)
  áno, zatvorená -***  nie  -
   športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142  - -***  áno  3A
   športový klub, organizácia občianske združenie  zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142
   -  pokles tržieb  áno  3B
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená -***  áno  1
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b)
  áno, zatvorená  -***  nie  -
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 -***  áno 3A 
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142
   -  pokles tržieb  áno 3B
   zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená -***  áno
   zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142  - -***  áno  3A
   zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142
   -  pokles tržieb  áno  3B
   športový klub, občianske združenie bez zamestnancov  -  pokles tržieb  nie  -
   športový klub, obchodná spoločnosť viac spoločníkov bez zamestnancov  -  pokles tržieb  nie  -

  Základné definície pojmov:

  • zamestnávateľ: právnická osoba, alebo pobočka, organizačná zložka právnickej osoby so sídlom na území SR (s.r.o., a.s., o.z., nezisková organizácia) + SZČO
  • zamestnanec: osoba zamestnaná na základe pracovného pomeru
  • * aplikované v prípade, ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka budú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub bude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení)
  • ** aplikované v prípade ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka nebudú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub nebude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení)
  • *** finančný príspevok nečerpá zamestnanec, ktorý je cieľovou skupinou opatrenia č. 1 a č. 3A ale jeho zamestnávateľ za podmienok uvedenených v tomto opatrení

  Vysvetlivky k skratkám:

  ZP - Zákonník práce
  PP - pracovnoprávny vzťah
  ZoŠ - zákon o športe
  SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba

  OPATRENIE 1

  Žiada zamestnávateľ, ktorí musel z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzku a zamestnancom vypláca náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce - prekážky na strane zamestnávateľa.

  Výška príspevku:
  úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.
  Oprávnené obdobie:
  od 13.3.2020

  OPATRENIE 2

  Žiada SZČO, ktorá musela z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzky, alebo zaznamenala pokles tržieb v marci minimálne o 10%, v apríli a máji minimálne o 20%

  Ďalšie podmienky:
  SZČO začala vykonávať činnosť v 2019 a je v režime tzv. odvodových prázdnin, alebo začala vykonávať činnosť pred 2019 a je povinne nemocensky poistená (platí si odvody do Sociálnej poisťovne)
  Nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer a nemá pozastavenú ani zrušenú činnosť.
  k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach

  Výška príspevku:
  Pokles tržieb (kategórie)

  Marec 2020:

  • menej ako 10 % =  0€
  • 10 % - 19,99 % =  90€
  • 20 % - 29,99 % = 150€ 
  • 30 % - 39,99 % = 210€     
  • 40 a viac % =  270€ 

  Apríl 2020:

  • menej ako 20 % =  0€
  • 20 % - 39,99 % =  180€
  • 40 % - 59,99 % =  300€ 
  • 60 % - 79,99 % =  420€
  • 80 a viac % =  540€

  OPATRENIE 3

  Žiada zamestnávateľ, ktorí z titulu mimoriadnej situácie aj počas obmedzenia alebo prerušenia činnosti udrží pracovné miesta, vypláca náhradu podľa § 142 Zákonníka práce

  Výška príspevku:
  3A/ úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur
  3B/ paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (rovnaký ako v Opatrení 2)
  Zamestnávateľ si môže po celú dobu vyplácania príspevku vybrať len jednu z možností.

  OPATRENIE 4

  Žiada fyzická osoba, ktorá v čase od 13.3.2020 nemá žiadny iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti

  Žiadateľom môže byť:

  • SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie svojej činnosti a nebola nemocensky poistená (neplatila si odvody do Sociálnej poisťovne)
  • SZČO, ktorá nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na vykonávanie činnosti
  • jediný spoločník a konateľ s.r.o., ktorej čistý zisk za rok 2019 nie je vyšší ako 9600 eur (nemôže byť zároveň zamestnancom a ani spoločníkom v inej s.r.o.)

  a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur
  k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach

  Výška príspevku:
  105 eur/mesiac marec 2020
  210 eur/mesiac apríl, máj 2020

  OPATRENIE 5 (SOS DOTÁCIA)

  Žiadateľ je Fyzická osoba, ktorá:
  • z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnost
  • túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a
  • nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.
  Žiadateľ o dotáciu nemôže byť
  • poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci (poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie).
  • žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (Opatrenia č.1 až č.4)
  Výška príspevku:
  105 eur/mesiac marec 2020
  210 eur/mesiac apríl 2020 - až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení


  Ďalšie podmienky pre poskytnutie finančného príspevku v rámci OPATRENÍ 1 až 4 (aktualizácia č. 3) uverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PRVÁ POMOC“ (OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE) si môžete pozrieť TU: https://www.pomahameludom.sk/docs/Oznamenie_o_moznosti_predkladania_ziadosti_2020_04_23.pdf

  Ďalšie podmienky pre poskytnutie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 5 (SOS DOTÁCIA) na základe Nariadenia vlády č.103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 si môžete pozrieť TU: https://www.neprepustaj.sk/docs/5_dotacia/Podmienky_poskytovania_dotacie.pdf

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti