Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo od 9.11.2020 možnosť žiadať o príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti v rámci projektu Prvá pomoc+.
  Oproti príspevkom v rámci prvej vlny korony nastali niektoré zmeny.

  OPATRENIE 1
  Aj v druhej vlne sa bude týkať zamestnávateľov, ktorí museli z titulu nariadenia zatvoriť svoje prevádzky (napríklad fitness centrá), nemôžu zamestnancom prideľovať prácu a tak im vyplácajú náhradu mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa.
  Zmeny oproti prvej vlne:
  - bude možné žiadať 80% ceny práce zamestnanca, nielen 80% hrubej mzdy
  - rozširuje sa okruh zamestnancov, o zamestnancov, ktorým vznikol pracovný pomer po 1.3.2020, najneskôr do 2.9.2020
  - žiadať budú môcť aj zamestnávatelia, ktorí vznikli po 1.2.2020, najneskôr však do 2.9.2020
  - pracovné miesto zamestnanca na ktoré bude poskytnutý príspevok bude potrebné v núdzovom stave udržať jeden ďalší mesiac, namiesto pôvodných až dvoch.

  OPATRENIE 2
  Aj v druhej vlne bude patriť SZČO, ktorí museli kvôli nariadeniu zatvoriť svoje prevádzky, alebo im poklesli tržby minimálne o 20% (týka sa SZČO, ktorí čerpajú tzv.odvodové prázdniny, alebo sú povinne nemocensky poistené, tzn.platia odvody do sociálnej poisťovne).
  Zmeny oproti prvej vlne:
  - rozširuje sa okruh SZČO, o tie, ktoré začali svoju činnosť vykonávať po 1.2.2020, najneskôr k 2.9.2020
  - rozširuje sa okruh SZČO o tie, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne po 1.7.2020
  - ruší sa podmienka súbehu, to znamená, že môžu žiadať aj také SZČO, ktoré majú zároveň pracovný pomer alebo dohodu
  - všetky príspevky podľa výšky poklesu tržieb sa zvyšujú o 1,5 násobok sumy z prvej vlny, s tým, že v prípade súbehu s pracovným pomerom sa od výšky príspevku odpočíta čistá mzda v pracovnom pomere.
  Pokles tržby príspevok
  20-39,99% 270 euro
  40-59,99% 450 euro
  60-79,99% 630 euro
  80% a viac 810 euro.

  OPATRENIE 3
  Bude aj naďalej pre zamestnávateľov (právnické osoby aj SZČO), ktoré majú z titulu nariadení obmedzenú činnosť a zaznamenali pokles tržieb minimálne 20%.
  Zmeny oproti prvej vlne:
  - rozširuje sa okruh zamestnancov, o zamestnancov, ktorým vznikol pracovný pomer po 1.3.2020, najneskôr do 2.9.2020
  - žiadať budú môcť aj zamestnávatelia, ktorí vznikli po 1.2.2020, najneskôr však do 2.9.2020
  - pracovné miesto zamestnanca na ktoré bude poskytnutý príspevok bude potrebné udržať v núdzovom stave jeden ďalší mesiac, namiesto pôvodných až dvoch
  3A
  - zvyšuje sa výška príspevku zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, maximálne 1 100,- eur
  3B
  - zvyšuje sa výška príspevku zo súčasných 80 % hrubej mzdy zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky príspevku podľa upravenej tabuľky poklesu tržieb v rámci opatrenia č. 2.

  OPATRENIE 4
  Aj v druhej vlne je určené SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti a neboli nemocensky poistené (neplatili odvody do sociálnej poisťovne) ani nečerpali odvodové prázdniny plus majitelia jednoosobových eseročiek, ktorí nemajú žiadny iný príjem ani nie sú v nej zamestnaní.
  Zmeny v druhej vlne:
  - rozširuje sa o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020 najneskôr však k 02.09.2020
  - zvyšuje sa výška príspevku z 210,- eur na 315,- eur s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

  Všetkým, ktorí čerpajú príspevky v prvej vlne začnú úrady práce od 2.11.2020 automaticky posielať dodatky k zmluvám kvôli zvýšených sumám a fyzicky je možné žiadať za október podávať od 9.11.2020. Všeobecne bude možné tieto príspevky zatiaľ čerpať do 03/2021.

  OPATRENIE 5 alebo SOS dotácia
  Príspevok sa zvýšil na 300 euro/mesiac a je určený osobám, ktoré v krízovej situácii (od 12.3.2020) nemajú žiadny príjem z podnikateľskej či nepodnikateľskej činnosti.
  Tieto žiadosti na rozdiel od prvej vlny už nespracováva samotné ministerstvo, ale spadli rovnako pod gesciu úradov práce.

  Žiadosti a výkazy v rámci opatrení 1 a 3 je možné podávať už len elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, ostatné žiadosti je naďalej možné doručovať emailom, poštou alebo vo výnimočných prípadoch osobne.


  Finančné príspevky na preklenutie krízy COVID-19 v športe z pohľadu ŽIADATEĽA o poskytnutie príspevku (od 1.10.2020)

   Postavenie subjektu v športe  Špecifikácia (životná situácia)  Prevádzka  Dôvod príspevku  Nárok na príspevok  Opatrenie číslo
   amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, odvodové prázdniny  -  pokles tržieb  áno 2
   amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, platí odvody SP  -  pokles tržieb  áno 2
   amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, neplatí odvody SP
   -  strata príjmu  áno 4A
   talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, odvodové prázdniny   -  pokles tržieb  áno 2
   talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, neplatí odvody SP   -  pokles tržieb  áno 4A
   profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, odvodové prázdniny  -  pokles tržieb  áno 2
   profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, platí odvody SP   -  pokles tržieb  áno  2
   profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, neplatí odvody SP  -  strata príjmu  áno  4A
   profesionálny športovec (zamestnanec) zmluva o profesionálnom vykonávaní športu áno, zatvorená  -  nie -
   profesionálny športovec (zamestnanec) zmluva o profesionálnom vykonávaní športu  -  strata príjmu  áno  5
   športový odborník (zamestnanec) zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe
  áno, zatvorená -  nie -
   športový odborník (zamestnanec) zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe  -  strata príjmu  áno  5
   športový odborník (dohodár) dohoda mimo pracovného pomeru podľa ZP
   -  strata príjmu  áno  5
   športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, odvodové prázdniny  -  pokles tržieb  áno  2
   športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, neplatí odvody SP  -  pokles tržieb  áno  4A
   športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 2.9.2020, platí odvody SP  -  pokles tržieb  áno  2
   športový odborník (s.r.o.) spoločník a konateľ, čistý zisk za 2019 do 9600 eur, obrat min. 2400 eur
   -  pokles tržieb  áno  4B
   športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142
  áno, zatvorená -  áno  1
   športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b)
  áno, zatvorená -  nie  -
   športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142  - -  áno  3A
   športový klub, organizácia občianske združenie  zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142
   -  pokles tržieb  áno  3B
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená -  áno  1
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b)
  áno, zatvorená  -  nie  -
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 -  áno 3A 
   športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142
   -  pokles tržieb  áno 3B
   zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená -  áno
   zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142  - -  áno  3A
   zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142
   -  pokles tržieb  áno  3B
   športový klub, občianske združenie bez zamestnancov  -  pokles tržieb  nie  -
   športový klub, obchodná spoločnosť viac spoločníkov bez zamestnancov  -  pokles tržieb  nie  - 


  Základné definície pojmov:

  • zamestnávateľ: právnická osoba, alebo pobočka, organizačná zložka právnickej osoby so sídlom na území SR (s.r.o., a.s., o.z., nezisková organizácia) + SZČO
  • zamestnanec: osoba zamestnaná na základe pracovného pomeru

  Vysvetlivky k skratkám: 

  ZP - Zákonník práce
  PP - pracovnoprávny vzťah
  ZoŠ - zákon o športe
  SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba

  OPATRENIE 1

  Žiada zamestnávateľ, ktorý musel z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzku a zamestnancom vypláca náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce - prekážky na strane zamestnávateľa.

  Výška príspevku:
  úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,- eur.
  Oprávnené obdobie:
  od 1.10.2020, pracovný pomer musel vzniknúť najneskôr 2.9.2020

  OPATRENIE 2

  Žiada SZČO, ktorá musela z titulu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzky, alebo zaznamenala pokles tržieb minimálne o 20%

  Ďalšie podmienky:
  SZČO začala vykonávať činnosť najneskôr od 2.9.2020 a je v režime tzv. odvodových prázdnin, alebo začala vykonávať činnosť pred 2.9.2020 a je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená (platí si odvody)
  Môže mať súbežne uzatvorený pracovný pomer a nemá pozastavenú ani zrušenú činnosť.

  Výška príspevku: 

  Pokles tržieb (kategórie)

  Október 2020:

  • menej ako 20 % -  0€
  • 20 % - 39,99 % -  270€
  • 40 % - 59,99 % - 450€ 
  • 60 % - 79,99 % - 630€     
  • 80 a viac % -  810€ 

  v prípade, ak má SZČO zároveň uzatvorený pracovný pomer (nevzťahuje sa na dohody), od výšky príspevku sa odpočíta suma čistého príjmu za kalendárny mesiac, za ktorý žiada príspevok

  OPATRENIE 3

  Žiada zamestnávateľ, ktorí z titulu mimoriadnej situácie aj počas obmedzenia alebo prerušenia činnosti udrží pracovné miesta, vypláca náhradu podľa § 142 Zákonníka práce

  Výška príspevku:
  3A/ úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100,- eur
  3B/ paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (rovnaký ako v Opatrení 2)
  Zamestnávateľ môže po celú dobu vyplácania príspevku kombinovať čerpanie z opatrenia 1, 3A alebo 3B.

  OPATRENIE 4

  Žiada fyzická osoba, ktorá v čase od 1.10.2020 nemá žiadny iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti

  Žiadateľom môže byť:

  • SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie svojej činnosti a nebola nemocensky poistená (neplatila si odvody do Sociálnej poisťovne)
  • SZČO, ktorá nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na vykonávanie činnosti
  • jediný spoločník a konateľ s.r.o., ktorej čistý zisk za rok 2019 nie je vyšší ako 9600 eur (nemôže byť zároveň zamestnancom a ani spoločníkom v inej s.r.o.)

  a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur
  k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach

  Výška príspevku:
  315 eur/mesiac október 2020 a ďalšie

  OPATRENIE 5 (SOS DOTÁCIA)

  Žiadateľ je Fyzická osoba, ktorá:
  • z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (1.10.2020) a
  • nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.
  Žiadateľ o dotáciu nemôže byť
  • poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci (poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie).
  • žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (Opatrenia č.1 až č.4)

  Výška príspevku:
  300 eur/mesiac október 2020 a ďalšie 


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti