Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právna úprava Európskej únie pre oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.04.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  DOHOVORY a ZMLUVY (uzavreté medzi členskými štátmi Európskej únie):

  1. DOHOVOR, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (skrátený názov: Schengenský vykonávací dohovor; Ú.v. L 239, 22/09/2000 S. 19 - 62)
  2. DOHOVOR vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Ú.v. C 024, 23/01/1998 S. 2 - 22)
  3. PRÜMSKÁ ZMLUVA v práve EÚ
   text zmluvy (anglický jazyk)
   odkaz na rozhodnutie na EUR-lexe
   - bakalárska práca o Prümskej zmluve (Gabriela Cielecká; Prümská smlouva z pohledu teorie flexibilní integrace)

   


  RÁMCOVÉ ROZHODNUTIA a SMERNICE orgánov EÚ (zoradené podľa dátumu vydania):

  POZNÁMKA: Od účinnosti Lisabonskej zmluvy (1.12.2009) neexistuje právny základ na vydávanie rámcových rozhodnutí orgánmi EÚ. To ale nemá žiadny vplyv na platnosť dovtedy vydaných rámcových rozhodnutí, ktoré sú členské štáty povinné riadne implementovať do svojho právneho poriadku.

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (2009/123/ES) z 21.10.2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenie (Ú.v. EÚ L 280, 27.10.2009)
  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (2009/52/ES) z 18.6.2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú.v. EÚ L 168, 30.6.2009)
  3. Rámcové rozhodnutie Rady (2008/977/SVV) z 27.11.2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú.v. EÚ L 350 , 30/12/2008 str. 60-71)
   Bibliografická poznámka (informácie o právnom základe, zmenách, súvisiacich dokumentoch a judikatúre k RR)
  4. Rámcové rozhodnutie Rady (2008/919/SVV) z 28.11.2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (Ú.v. EÚ L 330, 9.12.2008) 
  5. Rámcové rozhodnutie Rady (2008/913/SVV) z 28.11.2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (Ú.v. EÚ L 328, 06.12.2008)
  6. Rámcové rozhodnutie Rady (2008/841/SVV) z 24.10.2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú.v. EÚ L 300, 11.11.2008) 
  7. Rámcové rozhodnutie Rady (2008/675/SVV) z 24.7.2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú.v. EÚ L 220, 15.8.2008) 
  8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (2008/99/ES) z 19.11.2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú.v. EÚ L 328, 6.12.2008) 
  9. Rámcové rozhodnutie Rady (2006/960/SVV) z 18.12.2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní
   Bibliografická poznámka (informácie o právnom základe, zmenách, súvisiacich dokumentoch a judikatúre k RR)
  10. Rámcové rozhodnutie Rady (2006/783/SVV) zo 6.10.2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávánia príkazov na konfiškáciu
   Bibliografická poznámka (informácie o právnom základe, zmenách, súvisiacich dokumentoch a judikatúre k RR)
  11. Rámcové rozhodnutie Rady (2005/222/SVV) z 24.2.2005 o útokoch proti informačným systémom
  12. Rámcové rozhodnutie Rady (2005/214/SVV) z 24.2.2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie
  13. Rámcové rozhodnutie Rady (2005/212/SVV) z 24.2.2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti
  14. Rámcové rozhodnutie Rady (2004/757/SVV) z 25.10.2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami
  15. Rámcové rozhodnutie Rady (2004/68/SVV) z 22.12.2003 o boji proti pohlavnému vykorisťovaniu detí a detskej pornografii
  16. Rámcové rozhodnutie Rady (2003/577/SVV) z 22.7.2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
   Korigendum k rámcovému rozhodnutiu Rady 2003/577/SVV z 22 júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 196 2. augusta 2003 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 06, s. 185)
  17. Rámcové rozhodnutie Rady (2003/568/SVV) z 22.7.2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore
  18. Rámcové rozhodnutie Rady (2003/80/SVV) z 27.1.2003 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva
   !!! ZRUŠENÉ rozsudkom Súdneho dvora C-176/03 z 13.9.2005
  19. Rámcové rozhodnutie Rady (2002/946/SVV) z 28.11.2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Ú.v. ES L 328, 05.12.2002)
  20. Rámcové rozhodnutie Rady (2002/629/SVV) z 19.7.2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
  21. Rámcové rozhodnutie Rady (2002/584/SVV) z 13.6.2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú.v. L 190, 18/07/2002 s. 1-20) 
   Bibliografická poznámka (informácie o právnom základe, zmenách, súvisiacich dokumentoch a judikatúre k RR)
  22. Správa komisie o implementácii rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi od roku 2005 [SEK(2007) 979] - Brusel, 11.7.2007
  23. - text správy (Eur-lex) 
  24. Rámcové rozhodnutie Rady (2002/475/SVV) z 13.6.2002 o boji proti terorizmu
  25. Rámcové rozhodnutie Rady (2002/465/SVV) z 13.6.2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch
   Bibliografická poznámka (informácie o právnom základe, zmenách, súvisiacich dokumentoch a judikatúre k RR)
  26. Smernica Rady (2002/90/ES) z 28.11.2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Ú.v. ES L 328, 05.12.2002)
  27. Rámcové rozhodnutie Rady (2001/888/SVV) zo 6.12.2001, ktoré mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura
  28. Rámcové rozhodnutie Rady (2001/500/SVV) z 26.6.2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti
  29. Rámcové rozhodnutie Rady (2001/413/SVV) z 28.5.2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov
  30. Rámcové rozhodnutie Rady (2001/220/SVV) z 15.3.2001 o postavení obetí v trestnom konaní (Ú.v. L 082, 22/03/2001 S. 1 - 4)
   Bibliografická poznámka (text predpisu, informácie o jeho právnom základe, zmenách, súvisiacich dokumentoch a judikatúre k RR)
  31. Rámcové rozhodnutie Rady (2000/383/SVV) z 29.5.2000 o zvýšenej ochrane trestnými a inými sankciami proti falšovaniu v spojitosti so zavádzaním eura

   

  ROZHODNUTIA Rady EÚ (zoradené podľa dátumu vydania):

  1. RozhodnutieRady (2008/615/SVV) z 23.6.2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú.v. L 210, 6.8.2008, s. 1-11)
  2. Rozhodnutie Rady (2008/616/SVV) z 23.6.2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú.v. L 210, 6.8.2008, s. 12-72)
  3. Rozhodnutie Rady (2008/617/SVV) z 23.6.2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú.v. L 210 , 06/08/2008 s. 73-75)
  4. Rozhodnutie Rady (2004/919/ES) z 22.12.2004 o potláčaní trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami, ktorá má cezhraničné dôsledky
  5. Rozhodnutie Rady (2003/335/SVV) z 8.5.2003 o vyšetrovaní a trestnom stíhaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov
  6. Rozhodnutie Rady (2002/187/SVV) z 28.2.2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom
  7. Rozhodnutie Rady (2001/887/SVV) zo 6.12.2001 o ochrane eura proti falšovaniu
  8. Rozhodnutie Rady (2001/427/SVV) z 28.5.2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality
  9. Rozhodnutie Rady (2000/642/SVV) zo 17.10.2000 o spôsoboch spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských štátov pri výmene informácií
  10. Rozhodnutie Rady (2000/375/SVV) z 29.5.2000 o boji proti detskej pornografii na internete

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti