Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právo v športe v Čechách a na Slovensku - časť 4

Článok bol nastavený ako .
08.06.2011Ladislav Križan
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač
TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo

O ihlách v kope sena alebo prehľad u nás doteraz publikovaných prác.

Sme len na začiatku, ba ešte pred ním.“ (prof. Jozef Prusák, autor jedinej československej monografie o vzťahoch športu a práva v 20.storočí). Keď prof. Jozef Prusák napísal popularizačný článok s týmto názvom pred viac ako 15 rokmi v roku 1993, glosoval dovtedajší vývoj u nás veľmi trefne. Je pre náš šport pomerne veľká škoda, že tento vývoj bol vtedy v úplnom protiklade s vývojom väčšiny krajín sveta v 20.storočí...

Rozsiahly prehľad prác v tejto oblasti u nás v komparácií so zahraničím do cca roku 2001 ponúka nami už pozitívne spomínaný Michal Králík (Právo ve sportu, s. 261 a nasl.), takže bibliografické odkazy na práce citované v tomto príspevku nájdete všetky tam. Ja by som skôr rád pridal niekoľko v tejto jeho práci neuvádzaných prameňov spolu so stručným komentárom vývoja po roku 2001.

Už prof. Prusák popisoval svoju autorskú prácu pri vzniku svojej, v motte tohto príspevku spomínanej práce, skôr ako prácu archeológa. Ťažký pôrod jeho relatívne útlej knižky s názvom Šport a právo (Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe), mu dáva za pravdu. Publikácia síce oficiálne vyšla v Bratislave vo vydavateľstve Šport síce s titulným vročením 1984, no vydaná bola až v roku 1985 a na pulty kníhkupectiev sa dostala po rôznych peripetiách v jej distribúcií až v prvej polovice roku 1986. Tieto skutočnosti akoby dokonale vystihovali stav celého tzv. športového práva u nás v celom 20.storočí.

Pri hľadaní tých pár existujúcich prameňov spred roka 1989 okrem niekoľkých prác prof. Prusáka resp. Jirího Horu totiž narazíte iba na pár zaujímavých článkov veľmi rôznych autorov roztrúsených po veľmi rôznych časopisoch.

V časopise Socialistická zákonnosť narazíte na články Jána Mazáka- bývalého predsedu Ústavného súdu SR, ktorý dnes ako prvý Slovák (a bude tak asi až do roku 2056!), zastáva funkciu generálneho advokáta na Súdnom dvore ES (Mazák, J.: Právomoc a obsadenie súdu so zreteľom na tzv. štatutárne zmluvy vo vrcholovom športe. 1990, č. 2, s. 95- 96 resp. Náhrada škody a úraz diváka, s. 515- 517). O viac- menej v plynúcom čase stálej existencií čiernych fondov a podplácaní v našom futbale už za socializmu a ich súdnom postihu sa zase dočítate zaujímavo v časopise Socialistické súdnictvo- Erdélyszky, T. : Trestná činnosť v telovýchovných jednotách. roč. 32, 1980, č. 10, s. 17-21.

Situácia po roku 1989, najmä v 90-tych rokoch 20.storočia u nás je skôr smutná. Spomínaného prof. Prusáka, ktorý však od roku 1994 takisto na túto tému viac nepublikoval nahrádza až od roku 1998 spomínaný český autor Michal Králík. Tento je veľmi svetlým zjavom, ktorý do dnes publikoval u nás už viac ako 40 prác, pričom jeho rozsiahla 611 stranová dizertačná práca z PF MU z roku 2001- Právní aspekty sportovní činnosti- znamená po mnohých rokoch vydaním i vo vydavateľstve C.H Beck jednoznačný prielom. Chcem veriť, že podnadpis jeho práce, ktorý znel „Má právo ve sportu své místo?!“, bol už aj u nás i jej publikovaním úspešne zodpovedaný a osobne sa už veľmi teším na ním pripravovanú ďalšiu prácu z oblasti právnej zodpovednosti za športové úrazy, ktorá by mala byť vydaná v roku 2010.

Králíkovú činnosť nasledujú po roku 2000 ďalší českí autori. Pavel Hamerník, ktorý po obhájení dizertačnej práce Sportovní právo s medzinárodním prvkem se zvláštním zaměřením na právo EU na PF ZČU v Plzni v roku 2006 ju vydáva knižne i v nakladatelství Auditórium v 2007 sa svojimi viacerými, na bibliografické odkazy veľmi bohatými prácami orientuje na komunitárne právo.

Ako medziodborové práce treba určite spomenúť dizertáciu českého futsalového reprezentanta Tomáša Sluku s názvom Právní a obchodně- podnikatelské aspekty činnosti profesionálniho sportovce obhájenú na Ekonomické fakulte VŠB- TU v Ostrave v roku 2004, ktorá vyšla knižne ako Profesionální sportovec (právní a ekonomické aspekty) v Havlíček Brain Team v roku 2007. Autori Jiří Topinka a Jan Stanjura sa zase dlhodobo venujú občianskym združeniam v športe (už klasika Občanská sdružení ve sportu. Olympia : 2001 a nové dve knihy Topinka J. : Daňové povinnosti těl. jednot a sport.klubů, Praha, 2007 a Topinka J. : Účetnictví těl.jednot a sport.klubů. Praha, 2008.) Nakladatelství Aleš Čenek zase vydalo v roku 2008 interdisciplinárny zborník viacerých autorov Otázky sportovního práva.

Na ÚSaP ČAV by mal prebiehať od roku 2008 dokonca projekt tzv. sportovního práva a na základe informácií autora tejto práce prebieha výučba tohto predmetu na VŠ na PF v Plzni, v Prahe a v Olomouci a na Fakulte telesnej kultúry v Olomouci, na Fakulte sportovních studií v Brne a vyučuje sa i na Ekonomickej fakulte Vysokej školy banskej v Ostrave ako súčasť štúdia športového managementu.

Keď zameriame svoju pozornosť na Slovensko v post- Prusákovej ére, prídeme k ďaleko pesimistickejším záverom. Autorovi tejto práce nie je známa od vydania jeho už spomínanej monografie pred viac ako 25 rokmi! žiadna iná slovenská monografia z tzv. športového práva. Rovnako nepozná jedinú profesorskú inauguráciu, habilitačnú, jedinú vyriešenú či riešenú vedeckú úlohu, ktorá by sa predmetnej problematike venovala.

Ako prvú komplexnejšie prácu po 25 rokov však môžeme určite privítať dizertačnú prácu Jozefa Čorbu z PF UPJŠ v Košiciach z roku 2008, ktorá nadväzuje na jeho články v konferenčných zborníkoch. Má názov Obchodnoprávne vzťahy v oblasti športu a jej knižné vydanie sa pripravuje.

Čo sa týka článkov, tak cenou Karola Planka za rok 2003 bol ohodnotený článok prof. Jána Sváka s názvom Rozhodovanie sporov pri výkone športovej činnosti ( In : Justičná Revue, roč. 55, 2003, č. 8-9, s. 743 a nasl.), ktorý nasledujú jeho recenzie na Králikovu resp. Hamerníkovu knihu či príspevok Princíp rovnosti v extralegálnom prostredí – na príklade športu (In : Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13.-15. októbra 2005 v Tatranskej Štrbe: (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť), Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2005, s. 46-52). Existujú práce Marcela Dolobáča z PF UPJŠ v Košiciach resp. Zuzany Sakáčovej z FTVŠ UK, ktorá k téme publikuje práce od roku 1995 v slovenských vedách o športe resp. českej kinantropologii.

Stav výučby tzv. športového práva na slovenských VŠ je takisto neradostný. Problematika sa vyučuje pod názvom „Šport a právo“ na FTVŠ UK v Bratislave od roku 1996, ako akreditovaný predmet až od roku 2002, pričom dnes je pre väčšinu študijných programov predmetov povinný. Na slovenských právnických fakultách je situácia odlišná- na základe informácii autora tejto práce sa prvýkrát takýto predmet pod názvom „Právo v športe“ vyučoval ako výberový predmet až v zimnom semestri akademického roku 2008/09 zatiaľ iba na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva.

Záver tohto neradostného prehľadu by mohla tvoriť povzbudzujúca informácia o na našich územiach 1. konferencii o tejto téme s názvom „Šport a právo v európskom právnom priestore“, ktorú usporiadala v máji 2009 spomínaná FP BVŠP v spolupráci so Slovenským olympijským výborom. Vystúpili na nej okrem českých a slovenských zástupcov i eurokomisár Ján Figeľ či pozvaní hostia z Nemecka, Poľska, Slovinska a zborník prác, ktoré i tu odzneli, sa pripravuje do tlače.

Vo vzťahu k vedeckej, publikačnej činnosti či výučby v zahraničí už dávno platí myšlienka Michala Králíka, že : „Za aktuálnej situácie rozsahu a množstva materiálu z oblasti športu a práva už nie je v silách jednotlivca ich spracovať, ale ani zdokumentovať a evidovať všetky k tejto sfére sa viažuce pramene.“ Existujú však už i monografické práce i v iných oblastiach práva veľmi renomovaných autorov ako sú napr. prof. Weatherill či prof. Blanpain, ktoré sa pojednávajú výlučne o tzv. športovom práve. Ja preto odkážem už iba na surfovanie internetom - na nej napr. dostupnú knižnicu ASSER International Sports Law Centre či veľmi rozsiahlu v nemeckom jazyku publikovanú športovo-právnu školu (napr. autori ako Pfister, Heermann, Scherrer, Karollus, Grundei atď.).

Ak by sme sa však vrátili späť na zem- do našich podmienok a porovnávali porovnateľné, inšpiráciou môže byť náš severný sused- Poľsko a jeho Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego založené v roku 1990 a ich rada Sport i Prawo počítajúc dnes má viac ako 10 vydaných titulov. Argument tradície tzv. športového práva či skôr nutnosti jej neexistencie v našich stredoeurópskych podmienkach je takto vyvrátený.

Ak sa pokúsime zovšeobecniť napísané, tak pri komplexnejšom hodnotení pri publikáciách z tzv. športového práva u nás rozpoznáme jav, ktorý pretrváva dlhodobo vo viacerých krajinách sveta a veľmi sťažuje akúkoľvek prácu s touto spisbou. Všeobecne ide o to, že okrem pár jednotlivcov- nami nazývaných ako tzv. „známe výnimky“ sú autori týchto prác vždy veľmi rôzni, ich výsledky majú skôr náhodilú či aktuálnu povahu, keď publikujú najčastejšie iba jeden článok, často i veľmi hodnotného obsahu. Ich činnosť však nie je dôsledkom ich systematickejšieho záujmu, keďže z hľadiska i opakovaných publikovaných prác neplatí a nebude platiť toto tvrdenie i u nás pravdepodobne vždy iba pre pár tzv. „známych výnimiek“ (v publikáciách, ktoré komplexne napr. mapujú slovenskú právnickú spisbu v rokoch 1993 až 2004- Blaho, P.- Svák, J. : Právnická bibliografia 1993-2000. resp. druhý diel 2001-2004 spočítate články zaoberajúce sa priamo športom, spomedzi vyše 12 tisíc bibliografických záznamov skoro na prstoch dvoch rúk!). Navyše temer všetky práce bývajú roztrúsené kade - tade, keďže chýba jednotné publikačné resp. aspoň informačné fórum, hoci neúspešný pokus ho zriadiť existoval (mesačník Sportovní právník vydávaný šéfredaktorom Karlem Zuskom od roku 1991 zhruba rok v nakladatelství Athos).

Vzhľadom na kapacitu jednotlivca, internacionalizáciu práva a zrýchľujúcu sa súčasnú dobu sa takto rešeršovanie v tejto oblasti u nás stáva hľadaním ihly v kope sena a i naše, často veľmi zaujímavé práce jednoducho nenájdu resp. nemusia nájsť svojho adresáta...Najviac času totiž záujemca strávi nie čítaním prác, ale iba ich púhym hľadaním...

I z tohto dôvodu verejne prosím cez UčPS autorov, ale i čitateľov, dajte o sebe a svojich prácach vedieť! Ich účelom predsa má byť, aby boli čítané a najmä diskutované, nielen napísané pre povinnú čiarku do fakultnej knižnice. Pripojte do diskusie k tomuto postu i v budúcnosti! odkaz na zaujímavé práce, o ktorých viete, hoci nemusíte byť nevyhnutne i ich autormi. Zanechajte v našom, stále veľmi hlbokom športovo-právnom snehu stopy pre svojich nasledovníkov. I týmto spôsobom nielen za seba vopred ďakujem...


p.s. Konkrétne by som už teraz rád poďakoval Janovi Vučkovi za jeho informáciu o jeho článku o športových úrazoch v časopise Státní zastupitelství resp. Michalovi Bobekovi, ktorý mi povedal o práci Jiřího Kindla v Common Law Review. Verím, že ďalší budú ich kroky nasledovať... 

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti