Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prepojenie odvodov zo zdravotných poisťovní a komerčných poisťovní poisťujúcich zdravie alebo život v návrhu nového zákona o športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.07.2015JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na úvod k prepojeniu zdravia, poistenia a športu 

  Pracovná skupina pripravujúca návrh zákona o športe na základe politických dokumentov Európskej únie ako je “Biela kniha o športe”[1] ale aj fungujúcich schém založených na podobnom koncepte v niektorých štátoch Európskej únie vrátane Českej republiky a Nemecka (tzv. "Präventionsgesetz", ktorý je v legislatívnom procese) sa zhodla na tom, že je vhodné prepojiť financovanie dlhodobého konceptu zlepšovania verejného zdravia s podporou zdravého životného štýlu detí. Toto opatrenie je vhodné zaviesť a uviesť ho do života predovšetkým v období života dieťaťa, kedy sa vytvára vzťah k pohybu a návyky rozhodujúce pre celý ďalší život človeka, čo z dlhodobého hľadiska prinesie oddialenie nástupu civilizačných chorôb, vyššiu výkonnosť v zamestnaní i nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť. V neposlednom rade toto opatrenie a jeho pozitíva prinesú aj zdravších a spokojnejších obyvateľov Slovenskej republiky. Tento prístup si však vyžaduje videnie dlhodobej budúcnosti Slovenska a jeho obyvateľov, nie iba cez horizont jedného či dvoch volebných období.

  Pracovná skupina zhodujúc sa na uvedenom dlhodobom videní budúcnosti Slovenska vo svojom návrhu vypracovala koncept, ktorého ťažisko je na prevencii civilizačných chorôb tým, že štát vytvorí stabilnú schému učenia detí vzťahu k športu a zdravým pohybovým návykom vrátane jej financovania.

  Prostriedky, ktoré sú určené na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prevenciu nevynímajúc sú zdravotné poisťovne. Sú však aj ďalšie poistné produkty, ktorých predmetom je poistenie zdravia alebo života, kde pracovná skupina tiež vidí vecnú súvislosť s potrebou, resp. vhodnosťou a žiadanosťou prevencie v oblasti ochrany zdravia.

  Vecný popis návrhu 

  Návrh znie a jeho obsah hovorí o tom, aby poisťovne povinne na svojom osobitnom účte viedli prevenčný fond, do ktorého poisťovňa priebežne odvádza určitú časť percenta vybratého poistného. Vzhľadom na to, že členom pracovnej skupiny nebol ekonóm, ako hrubý návrh sme uviedli v návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej aj “MPK”) 0,25 % z vybratého poistného s tým, že o výške odvodu je potrebné ďalej diskutovať, ak bude tento koncept prijatý.

  Aby prevenčný fond slúžil aj pre poistencov jednotlivých poisťovní, navrhli sme aby poisťovňa 20% prevenčného fondu použila na vlastné projekty podpory športu pre svojich poistencov. Časť 80% prevenčného fondu sme navrhli odviesť na presne stanovený účel, ktorý presne zodpovedá poznaniu základných problémov znižovania pohybovej aktivity na Slovensku.

  Účel a cieľ navrhovanej schémy 

  Prvým je úbytok športujúcej mládeže, čo sa implicitne prenáša aj do zníženie športujúcich v dospelom veku. Na základe uvedeného sme navrhli nástroj, ktorý má potenciál pozitívne celoplošne pozitívne ovplyvniť športovanie detí a mládeže - ŠPORTOVÝ POUKAZ.

  Druhým je nedostatok prístupnej infraštrukúry. Na základe uvedeného sme navrhli nástroj - DOTÁCIA NA PROJEKTY ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA ŠPORT PRE VŠETKÝCH.

  Tretím je nedostatok kvalitných trénerov a telocvikárov najmä pri najmenších športujúcich, ako aj v masovom športe. K tomuto poznaniu nás viedli nespočetné rozhovory s predstaviteľmi športovej obce, ktorí takmer identicky bez ohľadu na príslušnosť k športu hodnotili túto skutočnosť ako jeden z najvážnejších problémov dnešnej práce so športujúcou mládežou. V snahe o vypočutie ich názorov sme navrhli nástroj zmeny tejto oblasti k lepšiemu - ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA MUSÍ MAŤ KVALIFIKOVANÉHO ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA, KTORÝ VEDIE ŠPORT DETÍ a MLÁDEŽE, ktorý bude vedený v informačno systéme športu a na požiadanie bude povinný preukázať odbornú spôsobilosť každému aj rodičovi).

  Zabezpečenie riešenia prvého a druhého problému je možné vnímať ako celoplošnú podporu prevencie zdravia obyvateľstva, preto sme chceli finančné zabezpečenie riešenia priamo previazať s odvodom z poisťovní. “Priamo” znamená, že sme nechceli, aby sa odvod odviedol do štátneho rozpočtu ale navrhli sme schému, ktorá zabezpečí, aby bol odvod po celý čas identifikovateľný vrátane možnosti verejnej kontroly dodržania účelu, na ktorý bol odvod z prevenčného fondu určený. Takáto schéma sa nám javila ako primeraná voči občanom, poistencom, poisťovniam i štátu. Takýto mechanizmus musí byť spôsobom svojho fungovania vyvážený v záujme dotknutých subjektov, štátu a občianskej spoločnosti v celej jej šírke.

  Mimorozpočtový účet ako nástroj distribúcie a kontroly verejných prostriedkov pre šport

  Preto sme navrhli zo zákona zriadiť mimorozpočtový účet, aby prostriedky, ktoré naň prídu ako príjem podľa § 103 ods. 2 návrhu zákona bolo možne presne identifikovať, jednoznačne určiť na čo budú jednotlivé príjmy mimorozpočtového účtu použité a priebežne verejne kontrolovať (§ 103 ods. 6) dodržiavanie pravidiel vrátane použitia príjmov od zdravotných poistovní (ak bude tento koncept prijatý).

  Ak by sme nechali zdroje určené na šport "zmiešané" v štátnom rozpočte, resp. v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej aj “MŠVVaŠ”) nebolo by zrejme možné kontrolovať ani usmerniť toky peňazí (príjmov) tak, ako na to je možné na mimorozpočtovom účte, kde vieme presne zadefinovať, ktorý zdroj príjmov na aký účel bude použitý.

  Podľa § 103 ods. 2 písm c) sú príjmom mimorozpočtového účtu

  "c) odvody z fondov prevencie podľa osobitného predpisu," (to je predmetný odvod zo zdravotných poisťovni i komerčných poisťovní poisťujúcich život a zdravie)

  Podľa § 103 ods. 4 sa z mimorozpočtového účtu použijú príjmy podľa odseku 2 písm. c)

  1. vo výške najmenej 60 % na športové poukazy a
  2. v zvyšnej časti na dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a prevádzku športovej infraštruktúry na šport pre všetkých rozdelené podľa pomeru počtu obyvateľov obcí a miest.

  Čo vnímať pod pojmom "šport pre všetkých"? 

  Pre úplnosť uvádzame definíciu pojmu "šport pre všetkých" podľa § 3 písm f) návrhu zákon je šport určený pre obyvateľstvo na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu.

  K obsahu pojmu “šport pre všetkých” je možné získať viac informácií v odbornom príspevok prof Labudovej.[2]

  Pojem "šport pre všetkých" bol do návrhu zákona zapracovaný na základe pripomienok z verejných dišpút k návrhu zákona, pripomienok Asociácie športu pre všetkých i pani prof. Labudovej. Tento pojem má svoju históriu a obsah.

  Pracovná skupina pôvodne pracovala s pojmom "masový šport", ktorý je definovaný v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013[3]) tak, že “masovým športom” je organizovaný šport, ktorý na miestnej úrovni vykonávajú amatérski športovci, a šport pre všetkých.

  Vzhľadom k tomu, že cieľom návrhu zákon o športe je významnejšie podporiť šport pre všetkých a pri použití pojmu “masový šport” by mohol byť výraznejšie vnímaný organizovaný masový šport na úkor športu pre všetkých, nakoniec sa pracovná skupina rozhodla pre použitie “pojmu šport pre všetkých”.

  Šport pre všetkých nie je pojem, ktorý je možné ohýbať takým spôsobom, aby sa do jeho obsahu dala zahrnúť výstavba národného futbalového štadiónu alebo inej “športovej infraštruktúry národného významu” tak ako to veľmi nekvalifikovane vykonštruoval a prezentoval jeden nemenovaný slovenský denník.

  Rekapitulácia úvah 

  Vyššie uvedená právna a logická konštrukcia podľa názoru pracovnej skupiny jednoznačne určuje konkrétny spôsob ako sa použije celých 100% z príjmu od poisťovni, ktoré by boli prevedené na mimorozpočtový účet a zákon nepripúšťa žiadnu výnimku/možnosť použitia týchto peňazí na iný účel typu "národný futbalový štadión". Ak by prostriedky boli použité na takýto účel bolo by to vážne porušenie zákona.

  Ak niekto tvrdi niečo iné, dokonca verejne cestou médií, bolo by v prospech vylepšenia návrhu zákona, aby obdobným spôsobom vyargumentoval, že ako by bolo možné dospieť k inému záveru a peniaze z odvodu poisťovní zneužiť na iný účel bez vážneho použitia zákona s možnými trestnoprávnymi dôsledkami. Ak niekto takúto právnu konštrukciu, nie nasilu vykonštruovanú špekuláciu bez právnych a logických argumentov a súvislostí, vie uviesť, určite si v záujme veci takúto konštrukciu prejdeme a otestujeme ju, či je takáto konštrukcia možná aspoň v teoretickej rovine a ak áno, čo nepredpokladáme, pokúsili by sme sa o to, aby sme ju eliminovali.

  Pre akýkoľvek zásadný záver, obzvlášť ak má byť publikovaný verejne, je však potrebné pri zodpovednom profesionálnom prístupe založenom na princípe odbornosti, slušnosti a primeranosti, mať dostatok relevantných informácií, aby sme, hoci možno neúmyselne nepripravili Slovensko o serióznu diskusiu o nových prospoločenských riešeniach.

  Výstavba športovej infraštruktúry národného významu vrátane jej financovania, ktoré bude z iných zdrojov určených vládou, nie z mimorozpočtového účtu, rozhodnutie o výstavbe infraštruktúry národného významu /§ 3 písm. v)/ sa navrhuje zvereiť do právomoci vlády Slovenskej republiky na základe ustanovení § 81 ods. 1 písm. c) a § 101 ods. 1 písm a) návhu zákona.

  Navrhované znenie § 103 zákona o športe 

  Pre úplnosť uvádzame znenie § 103 návrhu zákona o športe, v ktorom je upravený mimorozpočtový účet:

  Ҥ 103
  Mimorozpočtový účet

  (1) Ministerstvo školstva sústreďuje príjmy a výdavky na športovú činnosť na samostatnom mimorozpočtovom účte.
  (2) Príjmom mimorozpočtového účtu sú

  1. príspevky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport na príslušný rozpočtový rok,
  2. príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 50 % z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier,
  3. odvody z fondov prevencie podľa osobitného predpisu,)
  4. výnosy pokút podľa § 121 až 123.
  5. dary, dobrovoľné príspevky a účelovo určené na športovú činnosť,
  6. iné príjmy.
  (3) Z mimorozpočtového účtu sa použijú príjmy podľa odseku 2 písm. a), b), e) a f)
  1. vo výške najmenej 80 % na príspevok uznanému šport a
  2. v zvyšnej časti na dotácie podľa § 96, národné športové projekty podľa § 101 ods. 2 až 4, náklady na správu a prevádzku informačného systému športu a vzdelávanie a skúšku kontrolórov.
  (4) Z mimorozpočtového účtu sa použijú príjmy podľa odseku 2 písm. c)
  1. vo výške najmenej 60 % na športové poukazy a
  2. v zvyšnej časti na dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a prevádzku športovej infraštruktúry na šport pre všetkých rozdelené podľa pomeru počtu obyvateľov obcí a miest.
  (5) Nevyčerpané zostatky na tomto účte môže ministerstvo školstva použiť príslušným spôsobom podľa odsekov 3 alebo 4 v nasledujúcom rozpočtovom roku.
  (6) Prehľad príjmov a výdavkov mimorozpočtového účtu sa priebežne zverejňuje.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391 ^
  2. Dostupné na internete: http://www.ucps.sk:80/Je_masovy_sport_vhodnym_pojmom_pre_sport_a_Zakon__o_sporte ^
  3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013 , ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73) ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti