Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prevzali sme správu športového klubu - best practices NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.05.2020Tomáš Polák a UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na Slovensku asi nie je nijako výnimočná situácia, keď sa v športovom klube (ďalej tiež „klub”), ktorý má právnu formu občianskeho združenia, vymení fakticky skupina osôb, ktorá sa o klub stará. Či už je to z dôvodu veku, únavy, zaneprázdnenia, iných životných priorít, straty motivácie alebo je to želanie členov klubu alebo z rôznych iných dôvodov. Nezriedka sa tieto dôvody môžu aj kumulovať.

  Život niekedy postaví ľudí, ktorí sa dlhoročne starali o klub, pred prekážku, ktorá ich privedie k rozhodnutiu, že sa nebudú ďalej angažovať v riadení a správe športového klubu. K „odchodu” z klubu veľmi často dochádza faktickým ukončením činnosti pre klub a opustením pozície, ktorú osoba v klube zastávala / vykonávala, bez dodržania postupu (formálnych krokov) predpokladaných platnými stanovami občianskeho združenia.

  Čo klub, to iná komunita ľudí, iné problémy a iné možnosti ich riešenia.

  Športový klub môže zaniknúť aj fakticky (právne subjekt existuje naďalej avšak bez vykonávania reálnej činnosti) z dôvodu, že nie je záujem o jeho činnosť zo strany jeho členov či iných ľudí, ktorí jeho činnosť využívali ako „službu”.

  Veľmi časté sú však aj také prípady, keď o ďalšiu činnosť klubu záujem je, ale reálnu činnosť klubu nemá kto riadiť, klub nemá kto spravovať. V takom prípade, tí ktorí ostali v klube a chceli by, aby činnosť klubu pokračovala, hľadajú riešenie, kto a ako by sa klubu ujal fakticky i právne.

  V tomto príspevku sa budeme zaoberať otázkami, ktoré si bude klásť a bude potrebovať aj zodpovedať zrejme každý športový nadšenec, ktorý sa bude chcieť pokúsiť reštartovať existujúci športový klub, ktorý z nejakého dôvodu prišiel o svoj manažment. Takýchto nadšencov, ktorí chcú vyriešiť krízu v manažovaní klubu budeme na účely tohto manuálu označovať „krízový manažment”, ktorý môže tvoriť jedna osoba alebo aj viacero osôb, ktoré sa spoločnými krokmi snažia o obnovenie riadneho riadenia a správy pôvodného športového klubu.

  Znalostný prístup k vzniknutej situácii si vyžaduje tieto kroky:

  Najprv si treba zmapovať a zaznamenať aktuálnu situáciu v klube, urobiť si taký malý audit.

  Zistenia získané v rámci tohto auditu je potrebné zaznamenávať priebežne písomnou formou, kedy, kde, kým, od koho a čo bolo zistené alebo aká listina, dokument bol prijatý, prevzatý a pod.

  Situácia je podstatne jednoduchšia, ak existuje niekto z pôvodného/odchádzajúceho manažmentu klubu, kto je ochotný a vie poskytnúť „krízovému manažmentu” dôležité informácie a významné dokumenty združenia ako sú napr. stanovy a iné predpisy klubu, zmluvy, zápisnice a iné. Je potrebné to využiť v maximálne možnej miere a urobiť zápis o získaných informáciách a prevzatých dokumentoch.

  Rovnako, ak existuje počítač, ktorý sa používal na vybavovanie agendy klubu, ten je potrebné pokúsiť sa získať pre klub na ďalšie používanie (hoci aj odkúpiť za zostatkovú hodnotu alebo dohodnutú cenu) alebo si aspoň skopírovať priečinky a súbory, v ktorých sú informácie a dokumenty súvisiace s riadením a správou klubu v minulosti.

  Rovnako, ak existuje e-mailová adresa, ktorá bola používaná na komunikáciu klubu, je potrebné získať k nej prístup a urobiť si prehľad komunikácií za minulé obdobie, kde môžu byť dôležité informácie týkajúce sa chodu klubu a jeho športových, právnych a ekonomických vzťahov.

  Vzor Auditu

  Audit je možné rozdeliť do niekoľkých vecných oblastí:

  1. Inštitucionálna a právna oblasť

  1. zistiť právnu formu športového klubu na základe IČO (z faktúry, informačného systému športu a pod.)
  2. ak ide o občianske združenie, zistiť všetky údaje z portálu Evidencie občianskych združení MV SR
  3. zistiť aktuálne stanovy klubu (O.Z. = občianskeho združenia ). Zaručeným spôsobom je vyžiadať si aktuálne znenie stanov O.Z. priamo od MV SR za poplatok 13€. Viac info na stránke MV SR v sekcii občianskych združení
  4. zistiť či sú k dispozícii zápisnice zo zasadnutí klubu a smernice upravujúce fungovanie klubu, odkiaľ sa dajú získať ďalšie dôležité informácie o aktuálnom fungovaní klubu
  5. zistiť kto a akým spôsobom je oprávnený konať v mene klubu, kto je posledným oprávneným konateľom a aktuálny stav jeho funkcie (pozrieť v aktuálnych stanovách a v zápisniciach zo zasadnutia orgánu, ktorý bol oprávnený určiť štatutárny orgán, ak sú zápisnice k dispozícii)
  6. zistiť štruktúru orgánov klubu a jej členov. (pozrieť v stanovách a v zápisniciach zo zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený voliť alebo inak ustanoviť členov orgánov)....
  7. zistiť zoznam ostatných osôb, ktoré majú príslušnosť ku klubu, predovšetkým však členov O.Z., resp. najmä osôb, ktoré sú oprávnené sa zúčastniť zasadnutia najvyššieho orgánu združenia (môže mať označenie členská schôdza, konferencia, valné zhromaždenie a pod.) prostredníctvom ktorého rozhodnutí znova prijmete zásadné rozhodnutia o novom smerovaní alebo aj len o pokračovaní činnosti združenia. Medzi tie najzásadnejšie budú patriť rozhodnutia o obsadení / voľbe členov orgánov združenia pre ďalšie plnohodnotné fungovanie združenia.
  8. zistiť všetky existujúce zmluvné vzťahy klubu
   1. zmluvy o dotáciách (štátnych)
    https://www.crz.gov.sk/ (do časti formulára pre “dodávateľa” je potrebné zadať IČO klubu)
   2. zmluvy s NŠZ o poskytnutí podielu z príspevku uznanému športu alebo iné
    (tieto zmluvy nie sú verejne dostupná a závisí od praxe v jednotlivých NŠZ, akým spôsobom zverejňujú informácie o výške prostriedkov jednotlivým klubom.
    Odporúčame kontaktovať priamo príslušný/é NŠZ a zistiť, aké zmluvy má klub s NŠZ uzavreté. Pri zmene štatutára klubu by túto zmenu mal klub nahlásiť NŠZ, ktorého je členom a môže sa zároveň informovať o existujúcich zmluvných vzťahoch klubu s NŠZ.)
   3. sponzorské zmluvy
    (mali by byť zverejnené na webovskej stránke klubu alebo príslušného národného športového zväzu pre šport, ktorý sa v klube vykonáva)
   4. pracovné zmluvy s hráčmi, trénermi, hospodárom, dobrovoľníkmi, …
    (vyplynie z účtovníctva, mal by o tom mal vedomosť posledný štatutár alebo je možné urobiť dopyt do Sociálnej poisťovne, či klub hradil za niekoho odvody a potom sa zistených osôb opýtať či majú zmluvu, urobiť kópiu a dohodnúť sa na vysporiadaní existujúceho zmluvného vzťahu, záväzkov z neho vyplývajúcich a na forme a podmienkach prípadnej ďalšej spolupráci)
  9. majetkovo právne zmluvy (prenájom hracej plochy, štadióna, ostatných objektov
   (je potrebné zistiť vlastníka/ov pozemkov, na ktorých stojí športová infraštruktúra a či existuje nejaký nájomný vzťah)
   - je možné využiť stránku http://www.katasterportal.sk/kapor/, respektíve katastrálnu mapu (funguje iba v prehliadači Internet Explorer), kde je možné identifikovať čísla parciel, na ktorých stojí športová infraštruktúra, je možné pozrieť TU: https://mapa.katasterportal.sk/kapor2/index.asp?t=1551714029496&lang=sk
   Užívateľsky lepšia katastrálna mapa fungujúca napr. pre Chrome je dostupná TU:
   https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#
   - o užívacích vzťahoch by mal mať informácie predchádzajúci štatutár, resp. v účtovníctve by malo byť vidieť, keď odchádzali platby za nájom (napr. pozemkov, budovy, kancelárie) alebo prichádzali platby za nájom (napr. prenájom bufetu, prenájom ihriska pre iné subjekty a pod.)
  10. zistiť súdne spory, ktorých je klub účastníkom
  11. zistiť exekúcie vedené proti klubu:
   Bude potrebné požiadať o súčinnosť exekútora, bližšie informácie sú tu: https://www.cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1
  12. zistiť nedoplatky v Sociálnej poisťovni:
   https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
  13. zistiť daňové nedoplatky:
   https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
  14. zistiť správne konania, v ktorých je klub účastníkom
   požiadať príslušnú obec/mesto/mestskú časť a príslušný okresný úrad (podľa sídla klubu) o informáciu, či je vedené voči klubu nejaké správne konanie alebo iné konanie

  2. Športovo-technická oblasť

  1. koľko družstiev, športovcov a športových odborníkov pôsobí v klube a aký je kalendár ich podujatí, potreba organizovania a prihlasovania do súťaží.
   Tieto údaje je možné zistiť na príslušnom zväze (oblastnom, regionálnom, krajskom, národnom), ktorého je klub členom alebo od starého vedenia klubu alebo vo výsledkových listinách. Ľudia, ktorí ostali v klube by mali vedieť, v akých súťažiach, kategóriách, športových disciplínach športovci a/alebo družstvá klubu súťažili.
  2. aké sú nevyhnutné športovo-technické náklady/potreby na účasť športovcov a/alebo družstiev v súťažiach. Základná informácia je výška štartovného do dlhodobých majstrovských a pohárových súťaží jednotlivých družstiev a poplatky za jednotlivé kolá súťaže (rozhodcovia, delegáti).
   Tieto údaje je možné zistiť na príslušnom zväze (oblastnom, regionálnom, krajskom, národnom), ktorého je klub členom alebo od starého vedenia klubu.
  3. zistiť kontaktný email, telefón a osobu za klub vo vzťahu ku zväzu
   Tieto údaje je možné zistiť na príslušnom zväze, ktorého je klub členom alebo od starého vedenia klubu.
   Optimálne by bolo prevziať do správy e-mailovú adresu používanú klubom (ak nejde o súkromný e-mail) a zmeniť heslo. Ak taká neexistuje, tak odporúčame vytvoriť nový bezplatný účet na Gmaili (napriklad nazovklubu.office@gmail.com), ktorý bude používaný výhradne na klubovú komunikáciu.

  3. Finančná, účtovná a daňová oblasť

  1. zistiť, kto vedie účtovníctvo alebo tabuľku príjmov a výdavkov, ako bol dojednaný predmet plnenia a odmena za doterajšie vedenie účtovníctva
  2. zistiť či bolo podané daňové priznanie za posledné roky
  3. zistiť metodiku vedenia účtovníctva (jednoduché / podvojné)
  4. zistiť program v ktorom bolo vedené účtovníctvo
  5. zistiť či sa robila účtovná závierka a odtiaľ zistiť štruktúru príjmov a výdavkov
  6. zistiť evidenciu účtovných dokladov (pokladničných bločkov, faktúr, objednávok, bankových výpisov ... )
  7. zistiť stav finančných prostriedkov v pokladnici a prebrať kľúče od pokladnice
  8. zistiť stav finančných prostriedkov na bankovom účte a prebrať právo disponovať s týmto účtom
  9. zistiť stav pohľadávok a záväzkov klubu
  10. zistiť stav majetku O.Z., kedy naposledy bola uskutočnená inventarizácia majetku
  11. každý rok do 15.12. daného kalendárneho roka overiť či sme registrovaný na prijímanie 2(3) % http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/
   !!! Poznámka: odporúčame overenie vykonať podstatne skôr (10.11.), keďže na registráciu prijímateľa 2% je potrebné získať napr. aj potvrdenia o neexistujúcich nedoplatkoch od poisťovní, ktorých vybavenie trvá aj mesiac
  12. vykonať inventarizáciu účtov
   1. daňové priznanie
   2. výkazy
  13. podpísať preberací protokol, čo všetko som od pôvodnej účtovníčky prebral s dátumom a podpisom oboch strán
  14. skontrolovať či bolo oznámenie o použití výnosu z 2(3)% (špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO) podané MS SR za účelom zverejnenia v Obchodnom vestníku riadne a včas[1]
   !!! Poznámka: zákonná lehota je ustanovená do 31.5., ale reálne podanie a úhradu treba uskutočniť minimálne týždeň pred týmto termínom, aby to Obchodný vestník stihol uverejniť do 31.5.

  Dilema nastáva aj pri určení metodiky vedenia účtovníctva v danom športovom klube. Niektorí oslovení odborníci (p. Sepéši z UčPS, p. Bohuš z AŠK Piešťany), odporúčajú podvojné účtovníctvo, najmä pre jeho väčšiu prehľadnosť, iný jednoduché účtovníctvo (Martin Gregor Consult Press s.r.o.) z dôvodu zníženia daňového zaťaženia.

  Pri voľbe metódy účtovania musí klub predovšetkým rešpektovať práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctva s prihliadnutím na konkrétnu situáciu klubu a skúsenosti osoby / firmy zastrešujúcu agendu daní a účtovania v klube (O.Z.)

  O vyjadrenie sme požiadali aj p. Jaroslavu Lukačovičovú spolupracvovníčku UčPS :

  Zákon o účtovníctve ustanovuje kto môže účtovať v akých účtovných sústavách nasledovne:

  㤠9
  Účtovné sústavy


  (1) Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2.
  (2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať
  a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis,16)
  b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
  c) občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,5)”.

  Práve v poslednej vete je ustanovené, „ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli“ čo znamená, že použitím spojky „a“ by na povinnosť viesť podvojné účtovníctvo v občianskom združení mali byť splnené obidve podmienky zároveň. Doterajšia prax a interná interpretácia tejto časti zákona zo strany orgánov Finančnej správy a Ministerstva financií však hovorí o tom, že tvrdia, že na vedenie podvojného účtovníctva v občianskom združení stačí splnenie jednej z podmienok. Teda buď občianske združenie začne podnikať alebo prekročí príjem 200 tisíc za rok a malo by prejsť do vedenia podvojného účtovníctva.

  Ja osobne doporučujem účtovať v jednoduchom účtovníctve naozaj len malým občianskym združeniam, ktoré nemajú veľa účtovných položiek, nemajú zložité financovanie, príspevky alebo dotácie ktoré dostávajú nie je potrebné časovo rozlišovať. Tu je ale dôležité upozorniť na to, aby občianske združenie malo na pamäti, že viesť jednoduché účtovníctvo znamená viesť všetky predpísané účtovné knihy a zostavovať účtovnú závierku.

  Otázky z praxe :

  1. Ako účtovať sponzorské dary typu: miestny podnikateľ nám poskytne minerálky v hodnote 600 eur, občerstvenie po zápase o ktorom nie je doklad. Účtovať alebo neúčtovať o tom ?

   Jedna z možností je, že s podnikateľom klub uzavrie zmluvu o sponzorstve v športe, kde bude dojednaným predmetom plnenia poskytnutie napríklad nealkoholických nápojov, pitného režimu, občerstvenia a pod. pre športovcov, prípadne aj ďalších účastníkov športových podujatí klubu.
   Zmluva o sponzorstve v športe je daňovo uznaným výdavkom pri splnení zákonom ustanovených podmienok, k tomu viac napr. tu : https://www.stz.sk/zakon-o-sporte/zmluva-o-sponzorstve-v-sporte-jej-pouzitie-vyhody-zverejnenie alebo tu: http://www.ucps.sk/MANUAL_K_POUZIVANIU_ZMLUVY_O_SPONZORSTVE_V_SPORTE, http://www.ucps.sk/clanok--2946/CO_JE_LEPSIE_PRE_SPORT_I_SPOLOCNOST_%E2%80%93_ZMLUVA_O_REKLAME_ALEBO_ZMLUVA_O_SPONZORSTVE_V_SPORTE.html
   http://www.ucps.sk/FAQ_sponzorstvo
   .

   Takáto podpora by sa však dala realizovať aj cez prostriedky poskytnuté na charitatívnu reklamu. Ak klub splní podmienky, ktoré zákon o dani z príjmov ustanovuje v prípade subjektov, ktoré sú oprávnené prijímať prostriedky na charitatívnu reklamu, to znamená, má zákonom predpísanú právnu formu a vie tieto prostriedky použiť na zákonom vymedzený účel, je to obojstranne výhodné. Výhodné je to z dôvodu, že podnikateľ si vie takto poskytnuté prostriedky dať do daňových výdavkov a pre prijímateľa je to príjem oslobodený od dane. Podmienkou však je, že tento zmluvný vzťah sa uskutoční vo finančnej rovine, teda nie, že podnikateľ kúpi a prinesie minerálky, ale tým, že klubu pošle peniaze na účet a klub ich vynaloží na svoju činnosť, teda aj nákup minerálok na športové podujatie.
   Z pohľadu poskytovateľa finančných prostriedkov (podnikateľa/„sponzora") je irelevantné, či s klubom uzavrie klasickú Zmluvu o reklame alebo novú Zmluvu o charitatívnej reklame, odlišný daňový režim je len u klubu, k tomu viac napr. viac tu: https://www.stz.sk/zakon-o-sporte/charitativna-reklama alebo tu: http://www.ucps.sk/FAQ_charitativna_reklama
   Ak vám podnikateľ poskytne plnenie, ktoré považuje za dar, alebo iné bezodplatné plnenie a nezahrnie ho do svojich výdavkov, nie je potrebné o ňom účtovať.

  2. Ako a na základe akého dokladu účtovať poplatok / odmenu , v našom prípade 5 eur, rozhodcovi na prípravných a priateľských zápasoch ? Je nejaké iné riešenie okrem toho, že s ním uzavrieme zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a poskytneme mu náhradu za stratu času, stravné, cestovné ?

   Najjednoduchšie a najmenej administratívne a finančne náročné riešenie je náhrada za stratu času pri dobrovoľníckej činnosti, kde sa dajú využiť aj paušálne náhrady (stravné, cestovné, náhrada za telefón a pod).
   Tam je však oslobodenie od daňového a odvodového zaťaženia do 500 eur, všetko čo je nad túto sumu podlieha zdaneniu a zdravotným odvodom.
   Ak by išlo napríklad o trénerov, ktori dostanú ročne 2400 eur (200 eur mesačne), tam je pre klub najvýhodnejší obchodnoprávny zmluvný vzťah, na základe ktorého bude tréner ako SZČO faktúrovať mesačne sumu 200 eur klubu. Ak tréner ako SZČO nedosiahne v súhrne minimálnu ročnú hranicu príjmu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody. V roku 2020 je hranica príjmu pre povinnosť úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne 6078 eur za rok 2019. Tréner si môže pri zdanení tohto príjmu uplatniť paušálne výdavky 80% a zvyšných 20% zdaní zadzbou 19%. To znamená, že fakticky štátu zaplatí na dani z príjmov iba 3,8 % z celkovej sumy 2400 eur, čo činí 91,2 eur.

  3. Ako právne a účtovne vyriešiť mzdy a odmeny športových odborníkov (trénerov), funkcionárov, hráčov a ľudí, ktorí svojou činnosťou prispievajú k chodu klubu (vyberač lístkov, kameraman, vedúci tímov …) s čo najmenším dosahom na rozpočet športového klubu. (TPP, živnosť, odmeny, náhrada času za dobrovoľnú činnosť, zamestnať pod mestský úrad … )

   Na túto otázku sa nedá jednoducho odpovedať, nakoľko to závisí od množstva faktorov objektívnej i subjektívnej povahy. Právna forma klubu ako právnickej osoby (s.r.o., o.z.), štatút športového odborníka (študent, dôchodca, pracujúci, nezamestnaný), či má športový odborník oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti (SZČO, s.r.o.), aké iné príjmy už má/nemá táto osoba a pod.

  4. Ako riešiť cestovné náhrady v praxi (cestovné hráčov na súťažné / prípravné zápasy). Aké doklady k tomu treba aby to bolo v súlade s platnou legislatívou

   Odpoveď p. Greguška: Mal by byť vypísaný cestovný príkaz, pričom ak má klub internú smernicu, môže stanoviť cestovné náhrady (kilometrovné) aj v nižšej výške. V smernici by malo byť uvedené, ktoré skupiny osôb (hráči, tréneri, funkcionári, dobrovoľníci, ...) majú nárok na cestovné náhrady a v akej výške, ako je to napr. TU: https://www.stz.sk/soubory/2016_vv0408_009.pdf.

  5. Musia mať hráči 6. ligy v ObFZ Trnava podpísané amatérske zmluvy ? Trénujeme 2x do týždňa po 1,5 h a cez víkend jeden zápas. Hráči nedostávajú žiadne odmeny za tréningy alebo zápasy, preplácajú sa len kopačky, oblečenie, cestovné na tréning / zápasy

   Hráči v športovom klube vo futbale ani inom športe nemusia mať žiadne zmluvy. Výnimkou môžu byť prípady, ak by to vyžadovali športové predpisy zväzu (napr. licenčné predpisy). Pri nižších ligách vo futbale to však nie je aktuálne. Zmluva garantuje zmluvným stranám, že sa určitý čas dohodnutý v zmluve budú riadiť pri vykonávaní športu športovcom pre klub podľa pravidiel dojednaných v zmluve. To znamená, že keď je športovec viazaný zmluvou, bolo by porušením zmluvy, ak by prestal plniť povinnosti, ku ktorým sa zmluvne zaviazal a snažil by sa prestúpiť do iného/nového klubu bez ukončenia/ vysporiadania platnej zmluvy s jeho pôvodným klubom. Pre klub je zmluva poistka, že mu hráč počas dojednaného obdobia platnosti zmluvy neodíde bez súhlasu klubu.

  6. Musia byť hráči (alebo ich zástupcovia) členmi O.Z.?

   Odpoveď p. Sepéši: Hráči môžu byť členmi O.Z., ale nemusia. Zákon to nevyžaduje. Je vecou každej komunity a jej lídrov, aby si vytvorila také pravidlá, ktoré budú ľuďom vyhovovať do takej miery, že budú chcieť na platforme tejto komunity a jej O.Z. uskutočňovať svoje športové aktivity alebo sa pôjdu realizovať do iného O.z., prípadne si založia vlastné O.Z. s vlastnými pravidlami. Vieme, že v kluboch, najmä kde je mládež, to funguje tak, že každý rok alebo aj polrok ľudia/deti, ktoré využívajú športový program/ ponuku klubu, prichádzajú a odchádzajú, pričom ich záujem je prevažne orientovaný len na samotnú športovú činnosť a nemajú záujem komplexne riešiť riadenie a financovanie klubu. Pre takýchto športovcov úplne postačuje, že sú zaregistrovaní v príslušnom športovom zväze, v prípade futbalového klubu, je to systém ISSF. Takýto športovec má na základe registrácie len akýsi klientský alebo užívateľský vzťah - platí príspevok na činnosť klubu, ktorý mu na základe toho vytvára a poskytuje podmienky na športovanie.
   Členský vzťah ku klubu predpokladá podanie prihlášky za člena klubu a jej schválenie príslušným orgánom klubu (podľa stanov klubu). Následne vzniká členský vzťah, s ktorým sú spojené práva a povinnosti člena O.Z., vrátane platenia ročného členského príspevku. Tieto práva a povinnosti člena O.Z. sú špecifikované v stanovách O.Z. a v každom O.Z. môžu byť upravené podstatne rozdielnym spôsobom.

  Nápady na zefektívnenie fungovania klubu

  1. Znižovanie nákladov: spojiť sa s inými športovými klubmi (tenisti, stolnotenisti) a zdieľať vedomosti, náklady (účtovníctvo), dopravu (autobus), členstvo v odborných združeniach
  2. Zaviesť transparentný bankový účet v Slovenskej Sporiteľni (poplatky!!!) alebo Fio banke (podstatne menej nákladov s vedením účtu)
  3. Zabezpečiť autobusovú dopravu na súťažné zápasy s cieľom znížiť náklady na dopravu
  4. Vytvoriť dotačný kalendár, aby sa klub zúčastnil všetkých grantov a dotácií, podobne ako je na stránke www.neziskovky.cz
  5. Využívať bezplatný software od Google, Microsoft, Adobe, … cez TechSoup Slovakia
  6. Zavedenie moderného spôsobu riadenia a hlasovania (Liquid Democracy, Janáčková metóda Demokracie 21)
  7. Spolupráca a organizovanie seminárov s odbornými organizáciami UčPS, SlužbyMVO, Nadácia Pontis a mnohé iné

  Slovník pojmov a skratiek

  O.Z. - občianske združenie
  MV SR - Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky 

  Poznámky pod čiarou:
  1. Viac informácií o zverejňovaní v Obchodnom vestníku nájdete na stránke Ministetrstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Stranky/Zverejnovanie-specifikacie-prijateho-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov.aspx ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti