Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prezident podpísal zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  25.12.2013Bc. Lukáš Pitek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: diváci, opatrenie

  Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, prešiel štandardným legislatívnym procesom, na konci ktorého je jeho publikovanie v Zbierke zákonov SR.

  Zákon nadobudne účinnosť 1. februára 2014.

  Na príprave návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí sa podieľala medzirezortná pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Združenia miest a obcí SR a ďalších subjektov z verejnej sféry, športovej sféry i akademickej sféry po dôkladnej analýze stavu problematiky v Slovenskej republike a po širokej vecnej diskusii.

  Zákon bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016 (ďalej len „Koncepcia“). Zámerom koncepcie bolo určiť spoločný postup zainteresovaných subjektov pri eliminácii protispoločenských aktivít fanúšikov a športových chuligánov pri športových podujatiach. S diváckym násilím pri športových podujatiach sú spojené konkrétne formy protiprávneho konania, ako napríklad rasistické prejavy, poškodzovanie majetku alebo správanie ohrozujúce ostatné osoby na športoviskách alebo mimo nich, vrátane hlavných aktérov (hráčov alebo rozhodcov). Koncepcia je dokumentom dlhodobého charakteru, ktorá definovala ciele a špecifikovala ich na konkrétne opatrenia. Cieľom koncepcie je vytvoriť účinný systém opatrení a aktivít zameraných na ochranu občanov a spoločnosti pred protispoločenským konaním v súvislosti s diváckym násilím v časovom horizonte rokov 2013 – 2016 pri všetkých športových podujatiach.

  Cieľom nového zákona o organizovaní verejných a športových podujatí je upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu, ktorá upravuje organizáciu športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktmi diváckeho násilia tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a postupov, ktorý zabezpečí prevenciu a elimináciu výskytu diváckeho násilia na verejných podujatiach. Zákonom sa sprísňuje režim rizikových podujatí, teda tých podujatí, ktoré sú označené za „rizikové“, najmä vo vzťahu k futbalu, ale aj iných športov. Zákon upravuje povinnosti a úlohy organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, športových zväzov, Policajného zboru SR, obce a miestnej alebo obecnej polície, ako aj povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia.

  Návrh zákona bol dňa 26. septembra schválený vládou SR a dňa 27. septembra bol predložený do Národnej rady SR. 

  Prvé čítanie návrhu zákona v národnej rade sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2013.

  Samotný návrh zákona v Národnej rade SR uviedol Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ako gestorský výbor bol určený Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a spoločným spravodajcom bol poslanec Národnej rady SR Dušan Galis.

  Osobitný záujem o predmetnú problematiku sa prejavil najmä podnetnou diskusiou v rámci prvého čítania, v ktorom sa do rozpravy písomne aj ústne prihlásilo viacero poslancov. Pozitívnym predpokladom však je, že už v prvom čítaní sa poslanci, nielen koaliční, ale aj opoziční, stotožnili s ideami a cieľmi návrhu zákona a s nevyhnutnosťou riešenia problematiky diváckeho násilia a organizovania verejných športových podujatí.

  Asi najvážnejšou výhradou, ktorá odznela v rozprave, bola obava, že nový zákon neprimerane zaťaží verejné športové podujatia tých športových odvetví, ktoré s fenoménom diváckeho problém doposiaľ nezaznamenali žiaden problém. Poslanec Fronc ako príklad uviedol šachový turnaj.

  Osobitne bolo poukazované na zvýšenú organizačnú náročnosť podujatí spojenú s nákladmi na usporiadateľskú službu. Obdobné výhrady uviedol aj poslanec Érsek.

  Odznela ja výhrada k ustanoveniu podmienky dosiahnutia veku 25 rokov pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov.

  Poslanec Mihál v prvom čítaní v rámci svojho vystúpenia uviedol, že bude potrebné sa ešte pozrieť na niektoré detaily, v prvom rade na ten úvodný paragraf, ktorý vôbec hovorí o tom, na organizáciu akých športových podujatí sa tento zákon nevzťahuje.

  Kladným prístupom prispel poslanec Brixi, ktorý uviedol, že pokiaľ chceme dostať ľudí na štadióny, pokiaľ chceme dostať deti na šport, musíme najprv na športoviskách zjednať poriadok. Až tak môže byť šport športom, až tak môžu byť výsledky, až tak môže byť návštevnosť. Cieľom tohto zákona nie je postihovať slušných ľudí a návštevníkov, ale vytlačiť zo štadiónov a zo športovísk tých, ktorí tam jednoducho nemajú čo robiť a ktorých jediným cieľom je strpčovať život všetkým tým, ktorí na šport prišli z dôvodu, že si ho chcú užiť alebo chcú fandiť tomu mužstvu, pre ktoré sa rozhodli.

  Poslanec Senko upozornil, že ruka v ruke s týmito návrhmi, musí ísť aj skvalitňovanie infraštruktúry na štadiónoch vrátane zvyšovania bezpečnosti v nich, a že kultúrnosť prostredia má určite veľký vplyv na správanie sa návštevníkov. Aj takáto aktivita môže určite mať pozitívny vplyv a väčší záujem o športové aktivity medzi mladými ľuďmi a znižovanie násilia v športových areáloch.

  Poslanec Mičovský ocenil možnosť uzatvoriť dohodu medzi organizátorm podujatia a Policajným zborom ako aj povinnosť preplatiť účelne vynaložené náklady. Zároveň upozornil na možné problémy súvisiace s aplikáciou zákona na turistické podujatia, vzhľadom na osobitný právny režim  pri organizovaní športových podujatí mimo športového zariadenia (bude sa vyžadovať súhlas vlastníkov pozemkov alebo inej na to oprávnenej osoby).

  Podporu návrhu zákona vyjadril aj poslanec Viskupič, ktorý uviedol, že v rámci filozofie a prvého čítanie je tento zákon zrelý na podporu.

  Poslanci Národnej rady SR svojím hlasovaním posunuli tento návrh zákona do druhého čítania.

  V druhom čítaní bol návrh zákona dňa 12. 11. 2013 prerokovaný vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet. dňa 20. 11. 2013 v Ústavnoprávnom výbore NR SR, dňa 21. 11. 2013 vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. V gestorskom výbore, teda Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, bol návrh zákona prerokovaný dňa 22. 11. 2013.

  Keďže v prvom čítaní návrhu zákona odzneli viaceré konštruktívne vecné pripomienky a podnety, bolo potrebné pozitívne reagovať. Predkladatelia v spolupráci so spoločným spravodajcom, ktorým bol poslanec Dušan Galis, vypracovali pozmeňujúci a dopĺňujúci návrh k návrhu zákona, s cieľom nájsť vyvážené riešenia a odstránenie výhrad uplatnených v prvom čítaní. Predmetný pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložil poslanec Galis na zasadnutí gestorského výboru.

  V rámci druhého čítania v pléne minister v rámci svojho úvodného slova k návrhu zákona uviedol, že v minulom roku v decembri bola prijatá Koncepcia obsahujúca konkrétne úlohy rozvoja slovenského športu, kde bola zaradená aj úloha eliminácie diváckeho násilia, ktorá je aktuálna a je dôležité na nej pracovať, nakoľko má nielen európsky ale aj celosvetový rozmer.

  V druhom čítaní sa opäť prihlásili do rozpravy niekoľkí poslanci.

  Poslanec Mihál ocenil, že zákon precízne stanovuje povinnosti organizátora podujatia, ale aj povinnosti a práva obce, na ktorej území sa má podujatie konať, keďže bude mať právo vstúpiť do procesu organizovania podujatia a ovplyvniť organizátora podujatia vo veci počtu usporiadateľov, ako aj práva a povinnosti Policajného zboru pri takýchto podujatiach.

  Františej Šebej z opozičnej strany MOST-HÍD povedal, že strana má tendenciu tento zákon podporiť, nakoľko ide o spoločenskú nutnosť bojovať proti diváckemu násiliu.

  Prezidentský kandidát Peter Osuský vyzdvihol, že zákon tým, že je vytvorený hlavne nestranícky a mimoriadne odborne, bude prijatý „krížom“ cez snemovňu.

  Poslanec Sulík vyjadril podporu predloženého návrhu zákona stranou SaS.

  V rámci faktickej poznámky podporu tomuto návrhu zákona vyjadril aj poslanec Hlina. 

  Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v treťom čítaní, a teda hlasovaní o návrhu zákona ako celku, za účasti 139 poslancov Národnej rady SR prijatý 115 poslancami za všetky parlamentné strany, pričom žiadny poslanec nebol proti prijatiu zákona a 24 poslancov sa zdržalo hlasovania. Zákon bol teda prijatý viac ako ústavnou väčšinou, čím vytvára veľmi dobrý základ pre jeho dôkladnú aplikáciu v praxi a naplnenie jeho účelu a cieľov.


  Zdroj: nrsr.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti