Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Priestupky pri športových podujatiach (stav od 1.2.2014) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.03.2014JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  SÚVISIACE dokumenty:

  1. kon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - TU
  2. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. - TU
  3. Ústava Slovenskej republiky - TU
  4. Európsky dohovor o základných ľudských právach - TU

  Právna úprava priestupkov spáchaných na verejných športových podujatiach platná do 31.1.2014 - TU.

  Právna úprava priestupkov spáchaných na verejných športových podujatiach účinná od 1.2.2014 je obsiahnutá v zákone č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

  § 25 Priestupky

  (1) Priestupku sa dopustí organizátor podujatia, ak

  a) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1,
  b) uvedie nepravdivý alebo hrubo skresľujúci údaj alebo zatají povinný údaj v oznámení podľa § 4 ods. 3 alebo v žiadosti podľa § 17 ods. 3,
  c) nedodrží podmienky konania podujatia určené podľa § 5 ods. 5,
  d) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 4,
  e) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1,
  f) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 4,
  g) nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3,
  h) zneužije oprávnenie podľa § 7 ods. 5,
  i) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 a 5 alebo nedodrží počet členov usporiadateľskej služby určený obcou podľa § 17 ods. 3,
  j) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
  k) nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2 a 4,
  l) neumožní alebo obmedzí riadny výkon usporiadateľskej služby podľa § 14,
  m) nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia podľa § 15 alebo pri porušení zákazu podľa § 16,
  n) neposkytne potrebnú súčinnosť dozornému orgánu a Policajnému zboru pri vykonaní previerky podľa § 17 ods. 6,
  o) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 3,
  p) poruší zákaz podľa § 20 ods. 4,
  q) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 5,
  r) neposkytne potrebnú súčinnosť pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia podľa § 20 ods. 7,
  s) nedodrží podmienky konania podujatia podľa § 21 ods. 7,
  t) distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),
  u) ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii.

  (2) Priestupku sa dopustí hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér alebo usporiadateľ, ak

  a) nesplní povinnosť podľa § 13 ods. 4,
  b) nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2, alebo
  c) predloží nepravdivý lekársky posudok alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti.

  (3) Priestupku sa dopustí účastník podujatia, ak

  a) poruší povinnosť podľa § 15,
  b) poruší zákaz podľa § 16 písm. b) až d), f) a h),
  c) sa zúčastnil na podujatí, hoci mu bola účasť na podujatí zakázaná uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných podujatiach, predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2 alebo primeraného obmedzenia spočívajúceho v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu alebo sa o to pokúsil.

  (4) Priestupku sa dopustí dozorný orgán, ak

  a) sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 17 ods. 6, alebo
  b) nesplní povinnosť vykonať previerku podľa § 17 ods. 6.

  (5) Priestupku sa dopustí delegát zväzu, ak

  a) sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 19 ods. 3, alebo
  b) nevypracuje alebo nepredloží písomnú správu podľa § 19 ods. 6.

  (6) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie podľa § 6 ods. 1 písm. n) alebo ods. 3 písm. d),
  b) bez oprávnenia organizátorom podujatia distribuuje, sprostredkúva, predáva, vystaví alebo ponúkne na predaj vstupenky na podujatie s osobitným režimom, alebo
  c) ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii.

  (7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e), i), l) až n), q), r) a odsekov 2, 4 a 5 možno uložiť pokutu do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 500 eur a zákaz činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

  (8) Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť pokutu do 300 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť pokutu do 500 eur; na rizikovom podujatí do 1 000 eur.

  (9) Za priestupok podľa odseku 1 písm. f), h) a j), možno uložiť pokutu do 500 eur a zákaz činnosti do piatich rokov; na rizikovom podujatí do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

  (10) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g), k), o), p), s), t) a u) možno uložiť pokutu do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

  (11) Za priestupok podľa odseku 6 možno uložiť pokutu do 5 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

  (12) Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.

  § 26 - Priestupky diváckeho násilia

  (1) Priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto 

  a) poruší zákaz podľa § 16 písm. a),
  b) poruší zákaz podľa § 16 písm. e),
  c) poruší zákaz podľa § 16 písm. g)
  d) poruší zákaz podľa § 16 písm. i),
  e) poruší zákaz podľa § 16 písm. j),
  f) v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje,uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,
  g) neoprávnene sťažuje účastníkovi podujatia pokojný prístup na miesto konania podujatia alebo mu bráni v prístupe, alebo
  h) neoprávnene bráni účastníkovi podujatia v tom, aby pokojne opustil miesto konania podujatia.

  (2) Za priestupok diváckeho násilia sa považuje aj čin, ktorý má znaky priestupku proti verejnému poriadku, priestupku extrémizmu, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku podľa osobitného predpisu,[22] agresívnej povahy spáchaný v súvislosti s účasťou na podujatí.

  (3) Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť pokutu do 1 500 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný na rizikovom podujatí, možno uložiť pokutu do 3 000 eur.

  (4) Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.

  (5) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), c), d) alebo písm. e) alebo odseku 2 spáchaný na podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom podujatí v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok sa uloží obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach najmenej na šesť mesiacov.

  § 27 - Spoločné ustanovenia o priestupkoch

  (1) Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú orgány Policajného zboru. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.[23]

  (2) Osobe obvinenej z priestupku podľa § 25 ods. 3 alebo § 26 ods. 1 a 2 možno uložiť predbežné opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach na primeranú dobu, najdlhšie na šesť mesiacov, najmä ak sa dopustila priestupku diváckeho násilia alebo iného priestupku závažnejšej povahy alebo sa dopustila priestupku po tom, čo bola v poslednom roku postihnutá za obdobný priestupok alebo bola v posledných dvoch rokoch odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.

  (3) Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.

  (4) Predbežné opatrenie podľa odseku 2 stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho uloženia, ak nedošlo skôr k právoplatnému rozhodnutiu vo veci, jeho zrušeniu alebo uplynutiu doby, na ktorú bolo uložené.

  (5) Ak sa páchateľ dopustil priestupku podľa § 25 alebo § 26 menšej závažnosti alebo ak je páchateľom priestupku osoba mladšia ako 21 rokov, ktorá v minulosti nebola odsúdená ani postihnutá za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, priestupok je možné vybaviť napomenutím, ak je možné predpokladať, že takéto vybavenie je postačujúce, najmä ak sa páchateľ k spáchaniu priestupku priznal, jeho spáchanie oľutoval, prejavil snahu o nápravu a zaviazal sa nahradiť škodu alebo jej primeranú časť, ak bola priestupkom spôsobená.

  (6) Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 100 eur a v rozkaznom konaní do 300 eur; ak bol priestupok spáchaný v súvislosti s účasťou na rizikovom podujatí, až do dvojnásobku tejto sumy.

  (7) Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán určuje rozsah zakázaných podujatí podľa závažnosti protiprávneho konania, ktorého sa páchateľ dopustil, presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na ktoré sa obmedzujúce opatrenie alebo predbežné opatrenie vzťahuje.

  (8) Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok, možno uložiť pokutu a obmedzujúce opatrenie až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej za neskorší priestupok.

  (9) Výnosy pokút sú vo výške 50 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 50 % príjmom správcu informačného systému. Orgán, ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty, je povinný pokuty, ktoré sú príjmom správcu informačného systému, odviesť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola pokuta alebo jej časť uhradená, na prevádzkový účet zriadený podľa § 23. Orgán, ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty vedie evidenciu uložených pokút a nezaplatených pokút, ktorú na požiadanie kedykoľvek sprístupní správcovi informačného systému.

  (10) Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán môže páchateľovi uložiť povinnosť, aby sa dostavil v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane.

  (11) Ak je priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, sankciu je možné uložiť s podmienečným odkladom časti výkonu sankcie až do polovice výmery uloženej sankcie s určením lehoty na splnenie povinnosti, odstránenie následku alebo vykonanie určeného nápravného opatrenia. Ak fyzická osoba, ktorej bola taká sankcia uložená, v určenej lehote porušenie alebo následok odstráni alebo splní nápravné opatrenie, orgán, ktorý sankciu uložil, rozhodne o upustení od výkonu časti sankcie, ktorej výkon bol podmienečne odložený.

  Relevantná právna úprava obsiahnutá v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Pojem priestupku (§ 2)

  § 2 

  (1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

  (2) Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia

  a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo

  b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.

  Zavinenie (§ 3 - 4)

  § 3

  Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.

  § 4

  (1) Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ

  a) vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo

  b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.

  (2) Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ

  a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo

  b) vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený.

  (3) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery povinný.

  Sankcie a ochranné opatrenia (§ 11 - 18)

  § 11

  (1) Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:

  a) pokarhanie,

  b) pokutu,

  c) zákaz činnosti,

  d) prepadnutie veci.

  (2) Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou; pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.

  (3) Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku.

  § 12

  (1) Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

  (2) Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný; zákaz činnosti možno uložiť, ak ho možno uložiť za niektorý z týchto priestupkov.

  § 13

  (1) Pokutu možno uložiť do 33 eur, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššiu pokutu.

  (2) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní (§ 87) do 250 eur.

  (3) Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 a 48), proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), proti majetku (§ 50), ako aj za priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  (4) Príjmom obce sú aj výnosy pokút uložených obcou v blokovom konaní.

  § 14

  (1) Zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený, najdlhšie na päť rokov, a ak ide o činnosť, ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu, a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou.

  (2) Do času zákazu činnosti sa započítava čas, po ktorý páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať; nezapočítava sa však čas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody.

  (3) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  (4) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

  a) trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

  b) zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a), d), e) alebo písm. f).

  § 15

  (1) Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi a

  a) bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na to určená, alebo

  b) bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom.

  (2) Prepadnutie veci nemožno uložiť, ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

  (3) Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva Slovenská republika.

  Ochranné opatrenia (§ 16 - 18)

  § 16

  Ochrannými opatreniami sú:

  a) obmedzujúce opatrenie,

  b) zhabanie veci.

  § 17

  (1) Obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné športové alebo kultúrne podujatia. Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (§ 30), priestupku proti verejnému poriadku (§ 47, 47a a 48), priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), priestupku proti majetku (§ 50) alebo priestupku podľa osobitného predpisu. 3aa)

  (2) Obmedzujúce opatrenie musí byť primerané povahe a závažnosti spáchaného priestupku; možno ho uložiť len spolu so sankciou a najdlhšie na jeden rok.

  § 18

  (1) Ak nebolo uložené prepadnutie veci uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) alebo b), možno rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ak

  a) patrí páchateľovi, ktorého nemožno za priestupok stíhať, alebo

  b) nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.

  (2) O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, ak od konania, ktoré má znaky priestupku, uplynuli dva roky. Ustanovenie § 15 ods. 2 platí obdobne.

  (3) Vlastníkom zhabanej veci sa stáva Slovenská republika.

  § 21 - Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy

  § 21

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) neoprávnene zhotoví reprodukciu ceniny alebo neoprávnene zhotoví alebo uvedie do obehu predmet, ktorý by mohol byť zamenený s ceninou alebo pečiatkou štátneho orgánu, obce alebo právnickej osoby, bez úmyslu obohatiť sa alebo sfalšovať verejnú listinu alebo uvedené predmety,

  b) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj orgánu štátnej správy alebo obci, inej právnickej osobe alebo im požadovaný údaj zatají, hoci má povinnosť takýto údaj uviesť,

  c) úmyselne neoprávnene užíva vedeckú alebo umeleckú hodnosť alebo titul absolventa vysokej školy alebo profesijné označenie chránené zákonom,

  d) úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni alebo poruší úradnú uzáveru alebo úradnú značku,

  e) úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni verejnú vyhlášku alebo pozmení jej obsah,

  f) úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať priestupky alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce,

  g) úmyselne neoprávnene sa vydáva za verejného činiteľa,

  h) úmyselne nedodrží obmedzujúce opatrenie uložené v priestupkovom konaní,

  i) neoprávnene drží licenciu, povolenie, preukaz, osvedčenie, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení, ktoré zaniklo, hoci má zákonnú povinnosť takýto doklad a pečiatku vrátiť orgánu, ktorý ich vydal,

  j) poskytuje bez dokladu o odbornej kvalifikácii služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) až i) pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. j) pokutu do 663 eur.

  Priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 - 48); priestupky extrémizmu (§ 47a)

  § 47

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,

  b) poruší nočný kľud,

  c) vzbudí verejné pohoršenie,

  d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva,

  e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,

  f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,

  g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenie,

  h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím,

  ch) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie,

  i) poruší zákaz používať označenie "Policajný zbor" alebo "Polícia" alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone,

  j) poruší zákaz používať označenie "colná správa" alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením, zákaz používať služobnú rovnošatu colníka alebo odev, ktorý môže byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka, alebo zákaz používať služobný preukaz colníka, služobný odznak colníka alebo preukaz alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka alebo so služobným odznakom colníka, ustanovený v osobitnom predpise, 3e)

  k) poruší zákaz používať označenie "súdny exekútor", "exekútorský úrad" alebo od nich odvodené tvary slov alebo používať označenia "výkon rozhodnutia", "exekúcia" alebo "exekučná činnosť" alebo od nich odvodené tvary slov ustanovený v osobitnom predpise, 3f)

  l) v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, zvolávateľa, usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dobrovoľníka alebo inú osobu podieľajúcu sa na organizovaní verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru alebo delegáta zväzu verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom.

  znenie odseku (1) účinné do 31.1.2014

  znenie odseku (1) účinné do 31.10.2013

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 300 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až l) pokutu do 500 eur.

  znenie odseku (2) účinné do 31.01.2014

  § 47a - Priestupky extrémizmu (účinnosť od 1.2.2014)

  (1) Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto

  a) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

  b) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

  c) dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo z dôvodu náboženského vyznania.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.

  § 48

  Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.

  § 49 - Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

  a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

  b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

  c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

  d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

  e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

  f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. f) pokutu do 99 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 331 eur.

  § 50 - Priestupky proti majetku

  (1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

  (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.

   Príslušnosť (§ 52 - 55)

   § 52

  (1) Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.

  (2) Orgány Policajného zboru prejednávajú priestupky 

  a) spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

  b) proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l),

  c) extrémizmu podľa § 47a,

  d) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

  § 53

  Zrušený od 1.1.1991

  § 54

  Zrušený od 1.2.2009

  § 55

  (1) Na prejednanie priestupku je miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode bol priestupok spáchaný. 8)

  (2) Priestupok, ktorý bol spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ak nemožno miesto spáchania priestupku spoľahlivo zistiť, prejedná správny orgán, v ktorého územnom obvode má alebo naposledy mal páchateľ trvalý pobyt.

  (3) Miestne príslušný správny orgán môže na uľahčenie prejednania priestupku alebo z iného dôležitého dôvodu aj bez súhlasu účastníkov postúpiť vec na prejednanie inému vecne príslušnému správnemu orgánu, v ktorého územnom obvode sa páchateľ zdržiava alebo má pracovisko.

  Michal Podhorský    11. marec 2015 14:10
  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či sa vedú štatistiky ohľadom priestupkov (taktiež trestných činov) na športových podujatiach (futbal). Či sú verejnosti prístupné (chcel by som ich použiť v diplomovej práci). Ako napr.: za min.rok na futbalových štadiónoch došlo k toľko a toľko priestupkom resp. trestným činom. A taktiež či sa vedie zoznam osôb ktoré majú zákaz vstupu na štadión a pod. Kde by som sa k takýmto informaciam dostal?Ďakujem
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Tieto štatistiky vedú orgány Policajného zboru, ktoré vykonávajú priestupkové konanie, centrálne ich zastrešuje Prezídium Policjaného zboru, konkrétne odbor poriadkovej polície, odbor železničnej polície a odbor extrémizmu a diváckeho násilia. V súčasnosti sa testuje informačný sytém o bezpečnosti na športových podujatiach (IS BŠP), kde budú tieto informácie po spustení pilotnej prevádzky postupne sústredené.
  Čo sa týka trestných činov osobitná štatistika nie je, pretože neexistuje špeciálna skutková podstata len pre divácke násilie (divácke násilie je v registri trestov vykazované pod výtržníctvom, ublížením na zdraví, útokom na verejného činiteľa, či poškodzovaním cudzej veci a pod.). Súdy a prokuratúra však majú zasielať informácie o odsúdených a o podmienečne zastavených trestných stíhaniach správcovi IS BŠP, ktorým je SFZ.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti