Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pripomienky Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva k novelizácii Zákona o športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.01.2017Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH. (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Mravenčou prácou našej Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva bolo prijať legislatívne kroky k tomu, aby športovci boli pod lekárskou odbornou kontrolou, športovali zdravo a dosahovali maximálne výkony aj vďaka podpore telovýchovného – skúseného odborného lekára. Prvým úspechom bol príspevok v Uznesení vlády Slovenskej republiky č.726/2012 ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, kde sa prvýkrát spomína povinnosť športovcov absolvovať preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku jedenkrát ročne na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva a povinnosť Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva akreditovať tieto pracoviská. Naša spoločnosť vypracovala akreditačné kritéria pre tieto pracoviská a stanovila akreditačné komisie.

  Na našu veľkú radosť sme sa konečne v novom Zákone o športe č. 440/2015 Z. z. platného od 1. 1. 2016 dočkali toho, čo sme chceli presadiť pre prevenciu a zdravie športovcov. Zákon doplnila vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 51/2016 Z.z., ktorou sa ustanovili zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca. Táto vyhláška exaktne definuje rozsah telovýchovnolekárskej prehliadky a definuje, kto ju môže vykonávať – jedine lekár s atestáciou v odbore telovýchovné lekárstvo. To sme pokladali za obrovský úspech nášho snaženia, pretože tento zákon a vyhláška presne definovali to, čo pomôže každému športovcovi a nášmu štátu k tomu, aby šport prinášal radosť, podporu zdravia a prevenciu ochorení a náhlych úmrtí pri športe.

  Dňa 29. 11. 2016 náš parlament prijal novelizáciu Zákona o športe, kde prijal aj jedinú zmenu, týkajúcu sa nášho odboru:

  V § 5 ods. 8 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria”.

  Novelizáciou by sa mal zákon zdokonaľovať. Táto novela vnáša do systému chaos.

  Z nášho pohľadu – pohľadu odborníkov, ktorí máme najvyššie vzdelanie v odbore telovýchovné lekárstvo, sme členmi právoplatne zvoleného výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, sme členmi Slovenskej lekárskej komory, dvaja členovia sú vysokoškolskí profesori a jeden docent, táto polveta, ktorá bola vsunutá do novelizácie Zákona o športe, neodborne zlikvidovala naše úsilie, ktoré sme niekoľko rokov venovali tomu, aby sme dosiahli vyššie spomínané. Naša spoločnosť bola nazvaná skupinou lobistov a ja, ako jej predseda, hlavným lobistom. Áno, my sme lobovali - odborne, prednáškami, vzdelávaním mladých lekárov, fyzioterapeutov, trénerov, funkcionárov a športovcov za to, aby každý športoval zdravo, úspešne, pod dohľadom telovýchovného lekára a aby nám na športoviskách naše deti a iní športovci neumierali!!!

  Prečo vlastne nepovažujeme za správne riešenie novelizovať tento paragraf a umožniť vykonávanie preventívnych telovýchovnolekárskych prehliadok u talentovanej mládeže aj pediatrom?

  1/ K príprave novely Zákona o športe v predmetných otázkach neboli prizvaní ani neboli informovaní o jej príprave hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo a hlavný odborník MZ SR pre odbor pediatria. Taktiež nebola informovaná Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, ktorá sa na príprave Zákona o športe aktívne podieľala.

  2/ V prípade zaradenia lekárov so špecializačnou kvalifikáciou pediatria pre výkon prehliadok talentovaných športovcov do ukončeného 23. roka života bude potrebné otvoriť Zákon č. 577/2004, v ktorom je definovaná výlučnosť realizácie telovýchovnolekárskych prehliadok športovcov do veku 18 rokov len pre lekárov so špecializačnou kvalifikáciou telovýchovné lekárstvo.

  3/ Lekári so špecializačnou kvalifikáciou pediatria (pozn.: pojem špecializačná kvalifikácia v odbore pediatria zahrňuje 14 pediatrických odborností) nemajú príslušnú požadovanú špecializačnú kvalifikáciu (telovýchovné lekárstvo). Pediatri (zvyčajne) nemajú okrem toho príslušné personálne a materiálno-technické vybavenie. Prehliadka u pediatra zvyčajne nezahŕňa ani kľudové EKG vyšetrenie, nie to ešte záťažové EKG a jeho vyhodnotenie.

  4/ Podľa tejto novelizácie pediatri môžu vykonávať preventívne telovýchovnolekárske prehliadky (aj keď na to nemajú vzdelanie a častokrát ani prístrojové vybavenie) len u talentovaných športovcov. U tých, ktorí nespĺňajú kritéria talentovanej mládeže tieto prehliadky vykonávať nemôžu!!!

  Len tieto fakty poukazujú na to, že v tejto časti novelizácia zákona autorom vôbec nevyšla, priam ju možno hodnotiť ako protizákonnú!

  My sme žiadali, aby sa zadefinovala aj dolná hranica veku talentovaného športovca. Subjektívna svojvoľnosť trénerov je neprípustná (6-ročné deti po 2 tréningoch deklarované trénermi ako „talentované“). Navrhli sme, aby to bol vek od 12 rokov. Potom by mohli pediatri vykonávať preventívne prehliadky u detí do veku 12 rokov, ktoré by ale neboli „telovýchovnolekárskymi“ ale skutočne „pediatrickými“ v zmysle doteraz kompletne platnej legislatívy.

  Dnes už je len na športových zväzoch, ako si vo svojich stanovách zadefinujú povinnosť absolvovania preventívnych prehliadok u športovcov. Vzormi nech sú pre nich v tomto smere Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja.

  Bratislava, 12. Decembra 2016

  Príspevok vypracoval Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH. – predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, dlhoročné skúsenosti v oblasti lekárskej praxe so športovcami – 20 rokov hlavný lekár Slovenského olympijského tímu a členovia výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva s niekoľkoročnou praxou v odbore telovýchovné lekárstvo.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti