Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pripomienky UčPS k návrhu novely zákona o dani z príjmov - LP/2019/329 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.05.2019 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

   

  Prinášame Vám pripomienky, ktoré uplatnila UčPS k návrhu novely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZoDP), ktoré boli vypracované s cieľom zefektívniť a zvýšiť transparentnú podporu slovenského športu zo súkromných zdrojov.

  Na SLOV-LEXe je legislatívny proces vedený pod č. LP-2019-329 a je dostupný TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-329


  K § 6 ods. 2 písm. e) a § 43 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov - Z

  V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slová “športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa)“ vkladajú slová “pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14”.

  V § 43 ods. 3 písm. h) sa za slová “podľa § 6 ods. 2 písm. a)” dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová “príjmy športovca a športového odborníka podľa § 6 ods. 2 písm. e) okrem príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe29ab)”.

  Odôvodnenie:
  Navrhovanou zmenou sa dosiahne jednak zníženie administratívnej a účtovnej náročnosti vykonávania športovej činnosti športovcov a športových odborníkov, ktorí športovú činnosť vykonávajú ako SZČO často popri ich hlavnom zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj okamžité zrazenie a odvedenie zrážkovej dane správcovi dane (do štátneho rozpočtu) zo strany športovej organizácie, ktorá im poskytuje zmluvnú odmenu za ich športovú činnosť, t.j. daň by sa neodvádzala až po skončení daňového roku pri podaní daňového priznania.

  Toto opatrenie mám potenciál zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu i administratívne zjednodušiť život športovej obce, čo ju bude motivovať k využívaniu možnosti uplatniť inštitút zrážkovej dane z príjmov.

  Podľa navrhovanej úpravy bude môcť športový klub alebo iný subjekt, pre ktorý budú športovec alebo športový odborník vykonávať športovú činnosť, uhradiť zmluvnú odmenu netto po zrazení a odvedení dane z príjmov, čím by bol tento ich príjem daňovo vysporiadaný a športovci í športoví odborníci (SZČO) nebudú iba kvôli tomuto príjmu musieť viesť účtovníctvo. Ak sú okrem toho aj zamestnaní, nebudú si podávať ani daňové priznanie, ktoré za nich podá ich zamestnávateľ. Zrážkovú daň zrazenú z príjmu športovca alebo športového odborníka odvedie správcovi dane osoba, ktorá im podľa zmluvy uhrádza odmenu. Športovec a športový odborník (SZČO) sa však bude môcť podľa § 43 ods. 14 písomne v zmluve dohodnúť so športovou organizáciou, pre ktorú vykonáva činnosť (poskytuje službu) na tom, že príjem mu bude uhradený brutto a daň z príjmu si vysporiada po skončení daňového obdobia sám. V takom prípade si bude musieť športovec a športový odborník sám podať aj daňové priznanie. Športovec a športový odborník sa bude môcť rozhodnúť rovnako ako umelec, že mu klub zrazí a odvedie za neho daň z príjmov správcovi dane, alebo podpíše dohodu o nezdanení a prizná a zdaní si príjem sám v rámci svojho daňového priznania.

  K § 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov - Z

  V § 6 navrhujeme doplniť odsek 16 v nasledovnom znení:
  „(16) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom činnosti športovca alebo športového odborníka29aa) do výšky, na ktorú vznikne športovcovi alebo športovému odborníkovi nárok podľa osobitných predpisov15) ani odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi formou dotácie podľa osobitného predpisu34a) aj vtedy, ak sú poskytnutá prostredníctvom tretej osoby.“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu č. 34a znie:
  „34a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

  Odôvodnenie:
  Navrhuje sa vykonanie zmeny, ktorou sa dosiahne, aby predmetom dane z príjmov fyzických osôb neboli cestovné náhrady poskytnuté športovcovi a športovému odborníkovi a dotácie z verejných prostriedkov (od štátu, VÚC alebo mesta/obce) poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi SZČO priamo alebo prostredníctvom jeho klubu/zväzu.

  K § 8 ods. 1 písm. p) - Z

  V § 8 ods. 1 písm. p) sa na konci pripájajú slová “alebo športovým odborníkom podľa osobitného predpisu.37afaa)”.

  Poznámka pod čiarou k odkazu č. 37afaa znie:
  „37afaa) § 6 ods. 3 písm b) a c) zákona č. 440/2015 Z. z.

  Odôvodnenie:
  Navrhovaná zmena zosúlaďuje zdaňovanie príjmov zo sponzorskej zmluvy, ktorých prijímateľom je športový odborník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti, rovnako ako u športovca, ktorý vykonáva činnosť formou závislej činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

  K § 9 ods. 2 písm. ac) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov - Z

  V § 9 ods. 2 písm. ac) sa slovo „vyznamenaní.59je)“ nahrádza slovami „vyznamenaní 59je), čestných štátnych titulov 59jf) a odmien športových reprezentantov 59jg) za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.59jh)“.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 59jf až 59jh znejú:
  „59jf) § 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jg) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jh) § 3 písm. h) prvý bod zákona č. 440/2015 Z. z.”.

  Odôvodnenie:
  S účinnosťou od 1. januára 2019 sa navrhuje oslobodenie peňažného plnenia a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. V prechodnom ustanovení sa navrhuje oslobodiť uvedené peňažné plnenie a nepeňažné plnenie už za zdaňovacie obdobie 2018.

  K § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov - Z

  V § 17 ods. 19 písm. h) navrhujeme slovo "použitia" nahradiť slovom "poskytnutia", v nasledujúcej časti vety ďalej navrhujeme nahradiť slovo "v príslušnom" slovom "v predchádzajúcom" a slovo "vykáže" slovom "vykázal".

  Odôvodnenie:
  U sponzora by išlo o výdavok (náklad) už po jeho poskytnutí (bez ohľadu na to, či ho sponzorovaný v príslušnom zdaňovacom období použil). Zároveň namiesto podmienky mať kladný základ dane v príslušnom zdaňovacom období je vhodné upraviť túto povinnosť tak, aby bol kladný základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období.

  K § 30d zákona č. 595/2003 o dani z príjmov - Z

  Za § 30d navrhujeme doplniť nový § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠30e
  Odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť
  (1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu športovej činnosti možno odpočítať súčet a) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, b) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu.
  (2) Pri odpočte výdavkov (nákladov) na sponzorské od základu dane podľa odseku 1 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11.
  (3) Od základu dane možno podľa odseku 1 písm. a) až c) odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) súvisia s realizáciou projektu športovej činnosti len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odseku 1 písm. a) až c) len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu športovej činnosti.
  (4) Odpočet podľa odseku 1 nemožno uplatniť na výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá úplná podpora z verejných financií.
  (5) Odpočet podľa odseku 1 môže využiť daňovník, ktorý v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b.
  (6) Projektom športovej činnosti, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odseku 1, sa rozumie písomný dokument (zmluva o sponzorstve v športe), v ktorom daňovník vymedzí predmet športovej činnosti. Tento dokument musí obsahovať najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania, dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu športovej činnosti, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt športovej činnosti musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu športovej činnosti. Lehota na predloženie projektu športovej činnosti daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.
  (7) Finančné riaditeľstvo do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu športovej činnosti uplatnil odpočet podľa odseku 1, tieto údaje: a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo daňovníka, b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia, c) dátum začiatku realizácie projektu športovej činnosti, d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.
  (8) Ak odpočet podľa odseku 1 nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet podľa odseku 1, je možné odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet podľa odseku 1 vznikol.“.

  Odôvodnenie:
  Navrhuje sa nový § 30e, ktorý upravuje odpočet výdavkov na športovú činnosť obdobným spôsobom ako pri výdavkoch na vedu a výskum, takzvaným superodpočtom, aby boli podnikatelia motivovaní podporovať športovú činnosť, pričom by si okrem 100% výdavkov, ktoré skutočne vynaložili na športovú činnosť formou sponzorského mohli odpočítať ďalších 25% zo základu dane. Ide o motivačný nástroj, aby sa aj súkromný sektor zapojil do podpory športu a zdravého životného štýlu.

  V Prílohe č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z. Odpisovej skupine 6, položke 6-6 sa za slovo stavby dopĺňajú tieto slová:

  “okrem
  - 241 - športové a rekreačné stavby
  - 1265 - Budovy pre šport”.

  Odôvodnenie:
  Navrhuje sa presunúť z odpisovej skupiny 6 (doba odpisovania 40 rokov) do odpisovej skupiny 5 (doba odpisovania 20 rokov) položku kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti č. 241 - športové a rekreačné stavby a 1265 – Budovy pre šport.”

  Nad rámec:

  Navrhovaná zmena zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na účely dosiahnutia oslobodenia od dane športoviská:

  “Čl. ...

  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z.z. a 312/2018 Z.z. sa dopĺňa takto:

  1. V § 17 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno i), ktoré znie:
   “i) pozemky a stavby športovísk a športovej infraštruktúry10e)”.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 10e) znie:
   “10e) § 3 písm. o) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

  2. V § 17 ods. 2 písm. e) znie:
   “e) pozemky verejne prístupných parkov a priestorov,”.

  Odôvodnenie:
  Vzhľadom na skutočnosť, že viaceré obce a mestá nevyužívajú možnosť zníženia dane z pozemkov alebo oslobodenia od dane z pozemkov, pokiaľ ide o športoviská, ktoré v podstatnej miere využívajú deti, mládež i ostatná športujúca verejnosť, navrhujeme zo zákona oslobodiť športoviská a športovú infraštruktúru tak, aby nezvyšovali náklady športovej činnosti, ktoré uhrádzajú v značnej miere neziskové organizácie (športové kluby) a v konečnom dôsledku občania (najmä rodičia detí): Ďalším dôvodom navrhovanej zmeny právnej úpravy je, aby športoviská a športová infraštruktúra vo vlastníctve a správe súkromných subjektov neboli diskriminované vo vzťahu k športoviskám a športovej infraštruktúre vo vlastníctve obcí a miest. Zároveň by sa tým nepriamo podporila výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov, prípadne, ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, najmä detí a mládeže, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb a pozemkov.”.


  Návrh na zmenu zákona č. 222/2004 - zníženie sadzby DPH na vstupné na športové podujatia a na používanie športových zariadení, v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

  Čl. ...

  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z. , zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 369/2018 Z.z. sa dopĺňa takto:

  Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z. sa na konci vkladajú nové zarážky, ktoré znejú: „vstupné na športové podujatia“ a „používanie športových zariadení,“.

  Odôvodnenie:
  Pripájame znenie čl. 98, a 99 a výňatku z prílohy č. III smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118) upravujúcich možnosť zníženej sadzby DPH v rámci spoločného systému DPH členských štátov Európskej únie pri vstupnom a prenájme športových zariadení až na úroveň 5 %. Rovnako zníženie dane z pridanej hodnoty zo vstupného má podporiť návštevnosť športových podujatí. Vo viacerých členských štátoch Európskej únie pri položke vstupného DPH vyberaná nie je vôbec, čo pripúšťa článok X časť B. bod 1 uvedenej smernice.

  Oddiel 2
  Znížené sadzby

  Článok 98
  1. Členské štáty môžu uplatňovať buď jednu alebo dve znížené sadzby.
  2. Znížené sadzby sa uplatňujú len na dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III.
  Znížené sadzby sa neuplatňujú na služby uvedené v článku 56 ods. 1 písm. k). (elektronicky poskytované služby)
  3. Pri uplatňovaní znížených sadzieb uvedených v odseku 1 na kategórie tovarov môžu členské štáty použiť kombinovanú nomenklatúru s cieľom presne vymedziť dotknutú kategóriu.

  Článok 99
  1. Znížené sadzby sa stanovia ako percento základu dane, ktoré nesmie byť nižšie ako 5 %.
  2. Každá znížená sadzba sa stanoví tak, aby výška DPH vyplývajúca z uplatnenia takejto sadzby umožnila za bežných okolností úplné odpočítanie DPH odpočítateľnej v súlade s ustanoveniami článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177.

  PRÍLOHA III

  ZOZNAM DODANÍ TOVAROV A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, NA KTORÉ SA MÔŽU UPLATNIŤ ZNÍŽENÉ SADZBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
  13. vstupné na športové podujatia,
  14. používanie športových zariadení,

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti