Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Postup profesionálnych hráčov pri prechode zo "starej profesionálnej zmluvy" na "zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu" podľa nového zákona o športe  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.03.2016JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon o športe (zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorí prináša významnú zmenu pre športové kluby a profesionálnych športovcov/športovkyne kolektívnych športov (futbal, hokej, basketbal, hádzaná, volejbal a pod.), čo sa týka právnej úpravy vykonávania športu športovcom za za športový klub.

  Zákon o športe obsahuje v § 31 až 46 "malý zákonník práce" pre športovcov ako zamestnancov a kluby ako zamestnávateľov, upravujúci špecifické postavenie a vzťahy profesionálneho športovca a športového klubu pri vykonávaní športu spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce.

  Definícia pojmu "závislá práca" je uvedená v § 1 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého:
  závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

  Čo bude po 1.1.2016 zo starými zmluvami, ktorých dojednané obdobie platnosti trvá aj po 1.1.2016?

  Podľa prechodného ustanovenia § 102 ods. 4 zákona o športe športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.

  Z uvedeného vyplýva, že profesionálni športovci kolektívnych športov vykonávajúcich šport ako závislú prácu, ktorým bude po 1.1.2016 postupne končiť platnosť "starých profesionálnych zmlúv" s klubmi uzatvorených pred 31.12.2015, budú povinní uzatvárať nové zmluvy už podľa novej právnej úpravy, t. j. budú uzatvárať zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa nového zákona o športe.

  Čo sa týka statusu športovcov, do skončenia platnosti starých zmlúv (spred 31.12.2015) majú títo športovci postavenie SZČO a platia všetky povinné sociálne a zdravotné odvody a daň z príjmov za seba sami.

  Keď športovec uzavrie po 1.1.2016 novú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, na základe ktorej vzniká medzi športovcom a klubom "iný pracovnoprávny vzťah", získava postavenie zamestnanca na účely všetkých zákonov, kde pod pojem zamestnanec spadá aj osoba vykonávajúca závislú prácu v inom pracovnoprávnom vzťahu. Je však potrebné uviesť, že vo viacerých právnych predpisoch (napr. zákony č. 5/2004 Z.z., 580/2004 Z.z., 68/2008, 404/2011 Z.z.) sa pod pojmom "zamestnanec" rozumie iba osoba "v pracovnom pomere" alebo "v obdobnom pracovnom vzťahu", t.j. nie osoba "v inom pracovnoprávnom vzťahu". 

  Uvedené sa týka aj dodatkov k zmluvám (spred 31.12.2015), na ktoré sa po 1.1.2016 vzťahuje nová kogentná (povinná) právna úprava zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Predlžovanie trvania zmluvného vzťahu podľa starých profesionálnych zmlúv (spred 31.12.2015), dodatkom k takejto zmluve dojednaným po 1.1.2016 je neprípustné. Ak platnosť takejto zmluvy skončila alebo skončí po 1.1.2016, nový zmluvný vzťah je potrebné uzatvoriť na základe ustanovení zákona o športe upravujúcich profesionálne vykonávanie športu (§ 4 ods. 3 ZoŠ). Výnimkou sú prípady, keď v "starej profesionálnej zmluve" dojednanej pred 31.12.2015 bolo obsiahnuté dojednanie o možnosti predĺženia trvania zmluvného vzťahu na základe využitia jednostrannej opcie. V takom prípade sa obdobie pôvodnej zmluvy predĺži v rozsahu podľa dojednanej a uplatnenej opcie.

  V tabuľke nižšie uvádzame povinností profesionálneho hráča v životnej situácii, keď hráčovi po 1.1.2016 skončí dojednané obdobie platnosti "starej profesionálnej zmluvy" a následne podpíše s klubom novú "zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu" podľa nového zákona o športe.  

  Tabuľku spracovala Ing. Alica Fisterová, daňová poradkyňa a členka UčPS.

  Document_page_001__1_

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti