Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež” NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.05.2020JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Znenie schváleného textu programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 (93 hlasmi poslancov Národnej rady SR dňa 30.4.2020) je dostupné na stránke Národnej rady SR - TU:
  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=68

  Text schváleného programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť „ŠPORT A MLÁDEŽ”:

  "Vláda SR považuje šport za fenomén so silným spoločenským a ekonomickým významom. Vníma jeho prínos a významnú úlohu vo fyzickom, zdravotnom, sociálnom aj osobnostnom rozvoji jednotlivca. Okrem profesionálneho športu a jeho roly pri medzinárodnej reprezentácii Slovenska vníma vláda dôležitosť športu najmä pri práci s mládežou. Preto presadí transparentné a korektné financovanie (vrátane auditu) všetkých druhov športu podľa vzorca s transparentným a objektívnym výpočtom na pridelenie financií, aby podporila súťaživé a konkurencieschopné prostredie pre všetky uznané športy. Vláda SR zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov.

  Vláda SR nastaví pravidlá pre financovanie športu znevýhodnených s ohľadom na jeho špecifiká a sociálny charakter.

  Vláda SR presadí výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry so špecifickým dôrazom na vybavenie a zariadenie škôl a ich školských dvorov tak, aby sa rozvinul koncept otvorených školských dvorov. Stanoví pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov, podporí vznik špecializovaných športových tried na základných školách s cieľom rozvíjať mladé športové talenty a spustí dialóg so samosprávami a zriaďovateľmi o možných riešeniach v oblasti systematickej podpory regionálnych športových klubov s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu mládeže. Vláda SR posilní boj proti negatívnym javom v športe (doping, manipulácia športových súťaží, divácke násilie na športových podujatiach), vrátane aplikácie Medzinárodných dohovorov Rady Európy v tejto oblasti."

  Tu si môžete pozrieť redakčne upravené programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež” so zvýraznením dôležitých posolstiev, cieľov a tém, ktoré predznačujú, v ktorých smeroch budú (by mali byť) nasledujúce 4 roky vyvíjané aktívne politiky a opatrenia zo strany štátu.

  "Vláda SR považuje šport za fenomén so silným spoločenským a ekonomickým významom

  Vníma jeho prínos a významnú úlohu vo fyzickom, zdravotnom, sociálnom aj osobnostnom rozvoji jednotlivca.

  Okrem profesionálneho športu a jeho roly pri medzinárodnej reprezentácii Slovenska vníma vláda dôležitosť športu najmä pri práci s mládežou.

  Preto presadí transparentné a korektné financovanie (vrátane auditu) všetkých druhov športu podľa vzorca s transparentným a objektívnym výpočtom na pridelenie financií, aby podporila súťaživé a konkurencieschopné prostredie pre všetky uznané športy.

  Vláda SR zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov.

  Vláda SR nastaví pravidlá pre financovanie športu znevýhodnených s ohľadom na jeho špecifiká a sociálny charakter.

  Vláda SR presadí výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry so špecifickým dôrazom na vybavenie a zariadenie škôl a ich školských dvorov tak, aby sa rozvinul koncept otvorených školských dvorov.

  Stanoví pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov, podporí vznik špecializovaných športových tried na základných školách s cieľom rozvíjať mladé športové talenty a spustí dialóg so samosprávami a zriaďovateľmi o možných riešeniach v oblasti systematickej podpory regionálnych športových klubov s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu mládeže.

  Vláda SR posilní boj proti negatívnym javom v športe (doping, manipulácia športových súťaží, divácke násilie na športových podujatiach), vrátane aplikácie Medzinárodných dohovorov Rady Európy v tejto oblasti."

  V nasledujúcej časti si môžete prečítať ďalšie časti programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024, ktoré sú priamo či nepriamo determinujúce aj pre kvalitu procesov a fungovanie oblasti „Športu a mládeže”.

  Jedna z najdôležitejších častí programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 aj pre oblasť “Športu a mládeže” je uvedená hneď v jeho úvode na strane 1:

  „Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. K verejným financiám a štátnemu majetku budeme pristupovať ako dobrí hospodári a nebudeme tolerovať žiadnu korupciu. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť bude základ a výborné vzdelanie cieľ. Vytvoríme atraktívne podnikateľské prostredie s cieľom, aby zamestnanci mali dobrú prácu za férovú mzdu. Chceme Slovensko vnútorne súdržné, silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú pozornosť budeme venovať chudobným, chorým a slabším. Výrazne zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastavíme spravodlivý systém podpory poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu. Efektívnym využívaním fondov EÚ znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch.

  • strana 3: (BOJ PROTI KORUPCII, ABY SLOVENSKO BOLO FÉROVÁ A TRANSPARENTNÁ KRAJINA)
  „Korupcia ničí spoločnosť, znižuje sebadôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne peniaze tam, kde sú najpotrebnejšie – rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje verejné služby, znásobuje cenu stavby diaľnic, lekárskych prístrojov či informačných systémov. Korupcia nás núti vynakladať čoraz viac peňazí na kontrolné systémy, aby sme vedeli odhaliť podvodníkov. Pre korupciu rastie byrokracia, ktorá komplikuje život bežným ľuďom aj podnikateľom. Korupcia je u nás podľa Svetového ekonomického fóra bezkonkurenčne najväčšou prekážkou podnikania. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie podnikania, lepšiu prácu úradov a fungujúce služby. Základným predpokladom fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Odstránenie klientelizmu a rodinkárstva posilní dôveru ľudí, že rozhoduje ich talent a poctivá práca. Profesionálne, včasné a fungujúce služby štátu, či už v zdravotníctve alebo na úradoch, musí občan dostať preto, lebo má na ne nárok, nie preto, lebo má známosti a peniaze. Základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny je nulová tolerancia ku korupčnému správaniu. Merateľným výsledkom deklarovaných protikorupčných opatrení je dosiahnuť v rebríčku vnímania korupcie Transparency International zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu umiestneniu.”
  • strana 4: (KONTROLA LOBISTOV)
  „Slovensko je zároveň – napriek vysokej miere korupcie a nedôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie – jednou z mála krajín EÚ, ktorá nemá legislatívu vyvažujúcu legitímne záujmy rôznych skupín a verejný záujem. Vláda SR prijme funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. Vláda SR takisto zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu. Vláda SR prijme opatrenia na riešenie konfliktu záujmov a tzv. revolving door praktík, ktoré predstavujú riziko pre spravodlivosť a nestrannosť pri rozhodovaní.”
  • strana 4: (NEZÁVISLÉ A SILNÉ KONTROLNÉ INŠTITÚCIE)
  „Jedným zo základných predpokladov v boji proti korupcii sú silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a systémové chyby. Vláda SR posilní výkonnostné kontroly NKÚ zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov. Vláda SR zvýši transparentnosť a kvalifikačné a osobnostné predpoklady na obsadenie vedúcich postov na NKÚ. Vláda SR posilní kompetencie NKÚ a zváži možnosť ukladania sankcií v prípade, že kontrolný subjekt neodstráni nedostatky zistené kontrolou.”
  • strana 4 a 5: (PROFESIONÁLNA A TRANSPARENTNÁ ŠTÁTNA SPRÁVA)
  „Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Zásadným prvkom profesionálnej a nezávislej štátnej správy je transparentnosť a etika.

  Vláda SR zvýši transparentnosť výberových konaní a zavedie jednotný výberový proces. Vláda SR zavedie jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov.

  Vláda SR prijme nastavenie dlhodobého strategického plánu ľudských zdrojov v štátnej službe. Zavedie dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom. Na riadenie personálnych procesov by sa mal zriadiť centrálny orgán ľudských zdrojov, ktorý by mal prehľad o štruktúre zamestnancov, krátkodobých aj dlhodobých potrebách v štátnej správe.”

  • strana 5: (ODBORNÍCI NAMIESTO „NAŠICH ĽUDÍ“ DO ŠTÁTNYCH PODNIKOV)
  „Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Zároveň títo v minulosti poberali za výkon funkcie vysoké odmeny a pri odchode aj neprimerané odstupné. Vláda SR zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady. Vláda SR zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu. Vláda SR obmedzí možnosť nároku na odstupné, predídeme tak tzv. zlatým padákom. Vláda SR stanoví zákonný mechanizmus určenia odmien pre zástupcov štátu a upraví aj zodpovednosť týchto osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.”
  • strana 6: (OTVORENÉ A TRANSPARENTNÉ VLÁDNUTIE)
  „Základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy. Ciele pre otvorené vládnutie sú transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach.

  Jedným z kľúčových prvkov lepšej dostupnosti informácií a otvoreného vládnutia je funkčný a efektívny zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Vláda SR v súlade s princípmi otvoreného vládnutia presadí novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou rozšíri okruh povinne zverejňovaných informácií a zvýši vymožiteľnosť práva na informácie, pričom sa zaväzuje neznižovať existujúci štandard prístupu k informáciám a nezavádzať nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám. Z aplikačnej praxe vyplýva, že treba opraviť nedostatky súčasného zákona a zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“.

  Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám.

  Vláda SR zavedie zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov.

  Vláda SR vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností.

  Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta.

  Vláda SR navrhne rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa infozákon nevzťahuje, hoci hospodária s verejnými zdrojmi.

  Vláda SR sa hlási k dôslednému aplikovaniu princípov otvoreného vládnutia na všetkých úrovniach a vo všetkých orgánoch verejnej moci.

  Vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.”
  • strana 14: (LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVNI)
  „Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu, a to právnu istotu, čím negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva, vrátane občanov a podnikateľského prostredia. Bez kvalitného právneho poriadku zároveň nie je možné ani dobré fungovanie justície a dosiahnutie spravodlivosti pre všetkých. Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody alebo vplyvu finančných oligarchov. Vláda SR sa preto zasadí za posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku, najmä v záujme zlepšenia postavenia občanov a kvality podnikateľského prostredia, ako aj za odstraňovanie prekážok strategického plánovania, trvalého rozvoja a udržateľnosti.
  • strana 16: (ÚČASŤ VEREJNOSTI NA LEGISLATÍVNOM PROCESE)
  „Demokracia je vláda ľudu, a ak chceme poznať jeho názor, treba sa ho naň opýtať. Mnohí politici to robia neradi, musia však cítiť, že občiansky hlas je silný a dôsledný. Nie je nevyhnutné s každým názorom súhlasiť, ale treba urobiť všetko preto, aby ho mohli občania vyjadriť. Ústava SR uvádza, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov.

  V tomto duchu vláda SR v súčinnosti s Národnou radou SR zváži zavedenie možnosti legislatívnej iniciatívy občanov na základe kvalifikovaného návrhu a pri stanovení náležitých podmienok.”

  • strana 16 a 17: (ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
  „Vláda SR zefektívni a skvalitní systém podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane nezávislých mechanizmov a mimovládnych organizácií.

  Vláda SR posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií, tak ako ich definuje zákon o registri mimovládnych organizácií, a vyhodnotí možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu. Osobitne bude vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického občianstva, odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie, odhaľovaniu korupcie; organizácie zamerané na kontrolu efektivity verejných financií a verejných obstarávaní, prácu so znevýhodnenými a slabšími sociálnymi skupinami, ako aj s obeťami trestných činov domáceho a sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, boj proti konšpiráciám a prevenciu extrémizmu; ako aj organizácie, ktoré sa venujú ochrane pred závislosťami a ich prevencii.

  • strana 23 a 24: (POLICAJNÝ ZBOR)
  „Je samozrejmé, že vláda SR bude klásť dôraz aj na protispoločenské prejavy, akými sú narušovanie verejného poriadku, extrémistické, rasistické alebo obdobné fundamentalistické prejavy. Za tým účelom budú útvary poriadkovej polície, dopravnej polície, železničnej polície a hraničnej a cudzineckej polície zabezpečené patričným materiálno-technickým vybavením a kompetenciami.

  S cieľom predchádzať radikalizácii spoločnosti bude vláda SR razantne postupovať v boji proti akýmkoľvek prejavom diváckeho násilia na verejných športových podujatiach.

  Zabezpečí dôslednú implementáciu medzinárodných záväzkov a európskeho práva v oblasti boja proti diváckemu násiliu na verejných športových podujatiach. Bude vytvorená komisia, ktorá preskúma a zhodnotí skúsenosti zahraničných partnerov s abonentným kupovaním miesteniek v prípade klubov s rizikovými fanúšikmi. Zabezpečí prehĺbenie vzdelávania a kontinuálnej odbornej prípravy policajtov, so zameraním na odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s páchaním diváckeho násilia na verejných športových podujatiach.

  • strana 27 a 28: (BOJ S BYROKRACIOU)
  Vláda SR bude prijímať opatrenia týkajúce sa činnosti orgánov miestnej štátnej správy, s cieľom znižovať neprimeranú byrokratickú záťaž a komplikovanosť pracovných postupov v úradoch. Dôvera občanov v štát sa zvýši otvoreným prístupom kvalitných úradníkov a lepším nastavením úradov.

  Vláda SR sa zasadí o znižovanie byrokratickej záťaže zavádzaním fungujúcich informačných systémov a odbúravaním duplicitných a nepotrebných administratívnych úkonov, a to aj využívaním dostupných informácií verejnou správou a získavaním relevantných informácií z informačných systémov verejnej správy.

  V oblasti rozvoja služieb štátu bude vláda SR špeciálne prihliadať na ekonomicky menej rozvinuté regióny, za účelom zefektívňovania poskytovaných služieb.

  Vláda SR dobuduje register mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivý, aktuálny, jednotný a transparentný zdrojový register vyhovujúci súčasným požiadavkám na informačné systémy verejnej správy, ktorý bude obsahovať dátovo konzistentné údaje.

  V oblasti podnikateľského prostredia bude vláda SR pokračovať v znižovaní administratívneho zaťaženia a rozširovať služby elektronického jednotného kontaktného miesta aj fyzických jednotných kontaktných miest pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa živnostenského zákona a osobitných predpisov.

  • strana 33: (ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA)
  „Zdravotná starostlivosť je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. Sociálne determinanty zdravia, životný štýl či životné prostredie sú faktory, ktoré naše zdravie ovplyvňujú zásadným spôsobom. Z toho dôvodu bude vláda presadzovať prierezový pohľad na zdravie občanov. Vláda bude posilňovať dôraz na prevenciu vo všetkých verejných politikách, ale aj v samotnej zdravotnej starostlivosti. Populácia starne, ľudia žijú dlhšie, ale zároveň čoraz viac trpia chronickými chorobami, pri zvládaní ktorých je nevyhnutné podporovať zdravý životný štýl.
  • strana 34: (PACIENT)
  „Keďže cesta k zdraviu sa začína ešte pred vstupom do ambulancie, vláda zavedie mechanizmy na podporu starostlivosti o zdravie a prevenciu na strane poskytovateľov, ale aj samotných poistencov. Vláda bude okrem vytvárania motivácií k zdravému životnému štýlu podporovať aj vzdelávanie a celkovú informovanosť občanov o zdraví. Za týmto účelom vytvorí dostupné, jednoduché a prehľadné nástroje informovanosti občanov o zdraví a zdravotnej starostlivosti a posilní postavenie verejných zdravotníkov. Vláda sa zaväzuje aktívne bojovať proti šíreniu nepravdivých informácií vo vzťahu k zdraviu.”

  “Vláda SR podporí vznik komunitnej starostlivosti na podporu nielen psychologickej starostlivosti, ale aj sociálnej starostlivosti a podporu aktívneho životného štýlu seniorov.”

  • strana 62: (HAZARD)
  „Cieľom Vlády SR je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície. Reguláciu (čiastočný zákaz) je potrebné upraviť tak, aby obce a mestá mohli ustanoviť maximálny počet herní, kasín a herných prístrojov na svojom území. V oblasti hazardu vláda ďalej navrhne zaviesť reguláciu aj pre stávkové kancelárie. Je potrebné presadiť zákaz otvárať herne a kasína v blízkosti vlakových a autobusových staníc. Vláda obmedzí reklamu na hazard v printových, online a televíznych médiách či billboardoch.”
  • strana 68 a 69: (INFORMATIZÁCIA)
  „Vláda SR pripraví a bude realizovať stratégiu prechodu Slovenska k „Smart Country“ - krajine inovácií pre ľudí, k inteligentnej a transparentnej krajine. Slovensko musí byť štátom, kde sú pre všetkých rovnaké šance, jednoduchý prístup k informáciám a službám štátu pomocou digitálnych technológií a kde efektívne a inteligentne funguje verejná správa a komunikácia medzi občanom a štátom. Krajinou, v ktorej informačné technológie pomáhajú v starostlivosti o zdravie a o sociálne odkázaných, vo vzdelávaní, v ekonomickom rozvoji a podnikaní. Krajinou, kde technológia pomáha integrovať regióny do funkčných celkov, kde mestá a ich okolie vzájomne komunikujú a spolupracujú. Krajinou, ktorá vie využiť moderné technológie, inovácie a kreativitu svojich ľudí na zjednodušenie života, šetrenie času, nákladov, ako aj životného prostredia.”

  „Vláda SR zvýši kvalitu štátnych elektronických služieb. Ich súčasťou bude identifikácia mobilným ID a jednoduché užívateľské prostredie podporujúce dobrú orientáciu v rôznych službách štátu podľa životných situácií používateľa. Elektronické služby štátu budú budované aj s ohľadom na občanov s nízkou technickou gramotnosťou alebo fyzickým obmedzením. Na tento účel Vláda SR podporí technológie, ktoré uľahčia používanie elektronických služieb, ktoré budú za občana proaktívne riešiť jeho životné situácie.

  Vláda SR sa zameria najmä na zlepšovanie služieb s najväčším pozitívnym dopadom na používateľov. Na ich rozvoj bude presadzovať agilnejšie prístupy namiesto veľkých monolitických projektov. Služby budú priebežne zlepšované na základe spätnej väzby používateľov a údajov o ich využívaní. Nové zámery a IT riešenia budú testované formou prototypov v menšom rozsahu, aby preukázali svoju realizovateľnosť.

  Vláda SR zabezpečí jeden unikátny portál na podávanie hlásení a výkazov spolu s návodom na ich vyplnenie, vysvetlením zákonných predpisov pre firmy a prehľadom povinností občana a podnikateľa voči všetkým orgánom štátnej/verejnej správy. Slovensko bude smerovať k digitalizácii agendy všetkých úradov ústrednej aj regionálnej štátnej správy, s prioritným dôrazom na agendu Ministerstva spravodlivosti, nakoľko výrazne vplýva na férovosť a konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.

  Vláda SR podporí monitorovanie kvality poskytovaných elektronických služieb a služieb na kontaktných centrách prostredníctvom digitálnych nástrojov a využije tieto údaje pri postupnom zlepšovaní služieb občanom.

  Vláda SR zabezpečí, aby si štátna a verejná správa zdieľala údaje a postupne nevyžadovala doklady a údaje, ktorými už disponuje od občana. Zároveň upraví procesy zápisu výsledkov rozhodnutí priamo do štátnych evidencií, ako aj procesy sprístupňovania a individuálneho doručovania.”

  • strana 87 a 88: (ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA A STAVEBNÍCTVO)
  “Príprava stavby sa sústredí do analytického procesu, v ktorom sa súčasne zistia vplyvy na životné prostredie, verejné záujmy sledované subjektami verejnej správy (územná samospráva na úseku územného plánovania, špecializovaná štátna správa na úseku im vymedzenom zákonom). Výsledkom bude dokument vplyvov a záujmov, ktoré je potrebné rešpektovať pri projekcii, realizácii a následnej prevádzke stavieb. Na základe spracovaného dokumentu vplyvov spracuje autorizovaný projektant projekt, ktorý sa musí zaoberať všetkými identifikovanými vplyvmi a záujmami. Projektant je už dnes subjektom, na ktorý štát preniesol časť zodpovednosti na úseku štátnej správy, táto kompetencia sa teda len posilní pri súčasnom zvýšení jeho zodpovednosti. Následne subjekty zúčastnené na dokumente vplyvov skontrolujú predložený projekt, pričom majú právo kvalifikovaného veta. Projektant má však možnosť dokázať opodstatnenosť svojho riešenia. Štát rozhoduje len v jedinom prípade, a to len o zistených rozporoch. Tým sa výrazne eliminuje možnosť obštrukcií, posilňuje sa pozícia všetkých aktérov a títo sú motivovaní k aktívnej a konštruktívnej súčinnosti.

  Osobitne vo vzťahu k infraštruktúrnym projektom, ako aj projektom v záujme miest, obcí či samosprávnych krajov (turizmus, šport, školstvo, bývanie, kultúra ), bude vláda klásť dôraz na lepšiu prípravu projektov, účinné nástroje na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom – vrátane úpravy legislatívy týkajúcej sa rýchleho a efektívneho, no spravodlivého procesu vyvlastňovania - a na odstránenie legislatívnych a faktických prekážok, spomaľujúcich proces výstavby takýchto stavieb. Vláda SR zabezpečí kumulatívne úžitky z infraštruktúrnych projektov tým, že súčasne budú prvkami zelenej a sociálnej infraštruktúry.”

  • strana 89 a 90: (CESTOVNÝ RUCH)
  „Vláda SR prijme opatrenia zamerané na udržanie zamestnanosti a zabezpečenie konkurencieschopnosti subjektov cestovného ruchu. Rovnako sa bude usilovať o stimuláciu dopytu po domácom cestovnom ruchu prostredníctvom zavedeného príspevku na rekreáciu, pričom prehodnotí mechanizmus fungovania tohto nástroja tak, aby bol efektívne nápomocný pri reštarte cestovného ruchu po skončení pandémie. K naštartovaniu dopytu po službách v cestovnom ruchu budú využité marketingové a propagačné aktivity štátu a organizácií cestovného ruchu, povzbudzujúce domácich a zahraničných turistov tráviť dovolenku a voľný čas v slovenských zariadeniach cestovného ruchu. Vláda SR podporí odvetvie cestovného ruchu bezodkladne po skončení pandémie COVID-19, dokončí proces zonácie po vzore viacerých úspešných západoeurópskych krajín (alpský región):
  • v súlade s právom EÚ posúdiť zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na všetky služby v cestovnom ruchu, pričom toto opatrenie by sa vzťahovalo na všetky služby súvisiace s cestovným ruchom, a zahŕňať tak ubytovacie a stravovacie služby v hoteloch a penziónoch, ako aj služby cestovných a informačných kancelárií, sprievodcovské služby, rekreačné služby, osobnú preprava a prenájom vozidiel, služby športových zariadení, predaj cestovných lístkov, vstupeniek, suvenírov a pod.,
  • pri prenájme súkromných izieb v rodinných domoch s celkovou s kapacitou menšou ako 10 lôžok vo vidieckych turistických oblastiach Slovenska (a teda zároveň v obciach menších ako 5 000 obyvateľov) vláda pripraví koncept podpory tejto oblasti založený na daňových opatreniach, resp. finančnej podpore z rozpočtu verejnej správy.”
  • strana 107 a 108: (ZÁKLADNÉ PRIORITY ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY)
  “Náležité miesto pri komunikácii cieľov slovenskej zahraničnej politiky bude mať strategická komunikácia posilnená verejnou diplomaciou a partnerstvami s mimovládnym sektorom. Rezort bude aktívne spolupracovať s Ministerstvom obrany a Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR v oblasti zvyšovania povedomia o EÚ, NATO a dôležitosti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a podpory ľudských práv a slobôd vo svete, nástrahách dezinformácií a kybernetickej kriminality, ako aj o medzinárodnom rozvoji vedy, výskumu a inovácií a tiež športu.
  • strana 114: (FINANCOVANIE KULTÚRY A ŠTÁTOM ZRIADENÉ KULTÚRNE INŠTITÚCIE)
  „Vláda SR zároveň vytvorí legislatívne podmienky umožňujúce súkromnému sektoru zvýšiť svoju angažovanosť na podpore kultúry, napríklad efektívnym nastavením sponzoringu v kultúre. Cieľom Vlády SR je zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov na kultúre, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok.”
  • strana 116: (KNIŽNICA AKO CENTRUM VZDELANIA)
  „Vláda SR si aj v kontexte podpriemerných slovenských výsledkov celosvetového testovania žiackej čitateľskej gramotnosti (PISA – OECD) uvedomuje význam knižníc pre lepšie vzdelávanie slovenskej populácie.

  Zároveň si však vláda SR uvedomuje aj meniace sa spoločenské prostredie vplyvom výpočtovej techniky, napríklad aj dostupnosťou elektronických kníh, že knižnice sa nevyhnutne musia orientovať aj na iné služby pre verejnosť ako len výpožičku knižných titulov.

  Vláda SR preto podporí rozvoj knižníc ako miest poskytujúcich vzdelávanie a informačné zázemie, najmä v oblasti IKT zručností, služieb eGovernment, verejného zdravia, ekológie a sprístupňovania digitálnych informačných zdrojov širokej verejnosti.”

  • strana 120: (MEDIÁLNA POLITIKA)

  „Vláda SR rešpektuje nezastupiteľnú úlohu médií a novinárov pri kontrole verejnej moci a správe veci verejných. Vláda SR preto pripraví zásadnú rekodifikáciu mediálneho práva tak, aby sa v súlade s hodnotami občianskej spoločnosti zabezpečil fungujúci pluralitný mediálny trh so slobodnými, nezávislými, transparentnými a konkurencieschopnými médiami vrátane zásadných garancií pre nezávislý výkon novinárskeho povolania.

  V nadväznosti na aktuálny vývoj práva Európskej únie v danej oblasti Vláda SR predloží legislatívnu úpravu nového regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby a elektronické médiá, zahŕňajúc aj úpravu transparentnosti vlastníckych vzťahov v médiách, mechanizmov pre mediálnu pluralitu a koregulácie prostredníctvom samoregulačných vzťahov a procesov v rámci ochrany maloletých a ochrany spotrebiteľa.”

  ...

  „Vláda SR považuje Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup verejnosti k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu, ktorý je však v dlhodobom horizonte a najmä v európskom kontexte finančne poddimenzovaný.

  Vláda SR preto prijme také legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality programov či prieniku do oblasti nových mediálnych služieb.”

  Komentár autora:

  Každá z uvedených viet/téz programového vyhlásenia vlády na roky 2020 až 2024 (nielen v oblasti „Športu a mládeže) by mala byť rozpracovaná do štruktúry:

  • hlavný cieľ,
  • čiastkové ciele,
  • navrhované opatrenia (na dosiahnutie cieľov)
  • úlohy (potrebné k príprave a uskutočneniu opatrení)
  • zodpovedná organizačná zložka (za plnenie jednotlivých cieľov, prípravu a uskutočnenie opatrení a vykonanie úloh)
  • orgány, ktorých súčinnosť sa vyžaduje (na splnenie jednotlivých cieľov, prípravu a uskutočnenie opatrení a vykonanie úloh)
  • projektový manažér (osobná zodpovednosť za splnenie jednotlivých cieľov, prípravu a uskutočnenie opatrení, vykonanie úloh a vykonanie kontrolnej činnosti)
  • termíny plnenia,
  • kontrolné mechanizmy (plnenia jednotlivých cieľov, prípravy a uskutočnenia opatrení a vykonania úloh).

  Počas minulej vlády (v rokoch 2016 až 2020, resp. 2018 až 2020) bolo programové vyhlásenie vlády pre oblasť športu veľmi ambiciózne, nepomerne obsažnejšie ako to aktuálne, pričom obsahovalo aj viacero konkrétnych projektov. Ani v ňom však neboli uvedené ciele, ktoré by mali merateľnú hodnotu.

  Text programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020 pre oblasť športu sme publikovali na našich stránkach TU: https://beta.ucps.sk/Programove_vyhlasenie_vlady_Slovenskej_republiky

  Z programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020 sa však naplnilo len veľmi málo, ba dokonca v závažných témach ako "jasné pravidlá financovania športovej infraštruktúry národného významu" alebo zriadenie "Národného centra športu" v rámci projektu Národného futbalového štadióna sa bývalá vláda uberala skôr opačným smerom, ako boli ciele uvedené v jej programovom vyhlásení vlády i ako by velil verejný záujem (nielen) v športe.

  Odpočet programového vyhlásenia vlády za roky 2016 až 2020 dočasní správcovia vecí verejných zodpovední za oblasť športu neurobili verejne ani raz (aspoň my o tom nemáme informácie).

  Odpočet programového vyhlásenia vlády za roky 2016 až 2020 pre oblasť športu tak vykonala v roku 2018 a 2019 Učená právnická spoločnosť, ktorá ho odprezentovala na konferenciách Šport a právo 2018 a Šport a právo 2019 v Poprade a tento odpočet bol publikovaný aj v odbornom časopise MagOff pod názvom: PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU (PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE K 12/2018)

  Výsledkom zhodnotenia plnenia jednotlivých téz programového vyhlásenia vlády za roky 2016 až 2020 pre oblasť športu sú publikované:

  „ZÁVERY ALEBO ČO ZLEPŠIŤ DO BUDÚCNOSTI:

  1. Je potrebné stanoviť zodpovednosť a zvýšiť dôslednosť pri rozpracovaní politík, cieľov, téz PVV do čiastkových cieľov, úloh a opatrení na ich dosiahnutie.
  2. Je potrebné vytvoriť dostatočné inštitucionálne zastrešenie a odborné kapacity na vecné rozpracovanie PVV pre oblasť športu do návrhu úloh a opatrení s termínom plnenia a zodpovedným subjektom pri súčasnom zohľadnení požiadavky na rešpektovanie autonómie športových spolkov, ako aj osobitnej povahy športu.
  3. Je potrebné dosiahnuť schválenie čiastkových cieľov, navrhnutých úloh a opatrení vládou SR a ich pridelenie zodpovedným rezortom/subjektom s termínmi ich plnenia.
  4. Je potrebné participatívne zapojenie športových spolkov (na inštitucionálnej úrovni) a športových odborníkov (na expertnej úrovni) pri rozpracovaní a následne aj pri vyhodnotení plnenia čiastkových cieľov, úloh a opatrení na ich dosiahnutie.
  5. Je potrebné systémovo zaviesť priebežnú kontrolu a vyhodnocovanie plnenia PVV, čiastkových cieľov, úloh a opatrení a prijatie opatrení pri ich neplnení riadne a včas zodpovednými rezortmi a ich útvar.”

  Odpočet programového vyhlásenia vlády vykonáme aj v prípade nového programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024, ktoré je pre oblasť športu možno menej ambiciózne, má možno menej písmen, slov alebo bodov ako malo to predchádzajúce, ale o to viac sa možno budú štátni predstavitelia zodpovední za jeho naplnenie (naši spoluobčania - Slováci dočasne poverení správou vecí verejných v oblasti športu) úprimne snažiť robiť také manažérske kroky a rozhodnutia, ktoré budú preukázateľne smerovať k jeho postupnému naplneniu.

  Minimálne dáva novú nádej po tej predchádzajúcej (z pohľadu autora) nevyužitej príležitosti.

  UčPS bude proces napĺňania programového vyhlásenia vlády pozorne sledovať a vecne/odborne vyhodnocovať z pohľadu verejného záujmu definovaného v zákone o športe, z pohľadu z pohľadu verejného záujmu občanov Slovenska, ktorý poskytuje ten najsilnejší mandát. Experti a spolupracovníci UčPS budú (ostatne ako vždy) kritickí, ale zostanú pri tom vecní, konštruktívni a slušní.

  No zároveň sme pripravení pri procese napĺňania programového vyhlásenia byť nápomocní a poskytnúť slovenskej spoločnosti a jej aktuálnym správcom vecí verejných našu 10 i viacročnú znalosť a skúsenosť v oblasti športu, športového manažmentu, informačno-komunikačných technológií, legislatívy a práva tak, ako sme boli pripravení a ochotní aj pri predchádzajúcej vláde a strane zodpovednej za dočasnú správu vecí verejných v oblasti športu, ktorá však odborný potenciál expertov UčPS takmer vôbec nevyužila.

  Učená právnická spoločnosť dňa 1. apríla 2020, t. j. v období prípravy programového vyhlásenia vlády, zorganizovala v spolupráci s Futbalnet.TV diskusnú reláciu s názvom: "Budúcnosť slovenského športu" aj za účasti Ivana Husára - štátneho tajomníka pre šport Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

  O tejto diskusnej relácii si môžete pozrieť viac informácií i samotný záznam z diskusnej relácie na tejto stránke:
  https://beta.ucps.sk/zaznam-z-diskusnej-relacie-o-buducnosti-slovenskeho-sportu-alebo-ake-bude-programove-vyhlasenie-vlady-pre-oblast-sportu

  Aj pri tejto príležitosti považujeme za potrebné uviesť a zdôrazniť, že programové vyhlásenie vlády je veľmi vážnym dokumentom štátu. Nielen politickým, ale aj právnym. Bez jeho schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky a bez vyslovenia dôvery vláde by sa žiadna nová vláda nemohla ujať vládnutia. Význam tohto zásadného dokumentu, ktorý určuje smerovanie krajiny na ďalšie funkčné obdobie vlády, ktorého plnenie má priebežne kontrolovať Národná rada Slovenskej republiky, bol doposiaľ na Slovensku viac-menej marginalizovaný a zdá sa, ako keby reálna zodpovednosť za jeho neplnenie bola vnímaná skôr iba v teoretickej rovine.

  V UčPS veríme v evolúciu slovenskej spoločnosti, veríme, že sa to raz zmení (nielen v športe).

  A prečo nie už teraz, ešte v tomto živote?

  PETER SEPEŠI (UčPS tím)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti