Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prokuratúra Slovenskej republiky / The Prosecution Service of the Slovak Republic NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.02.2020JUDr. Martina Krížovská
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prokuratúra Slovenskej republiky je nezávislý, samostatný štátny orgán, ktorého postavenie a pôsobnosť vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Prokuratúra Slovenskej republiky nie je podriadená žiadnemu inému štátnemu orgánu ani politickej autorite.

  Podľa článku 149 Ústavy Slovenskej republiky prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb.

  V súlade s § 3 zákona č. 153/2001 Zz o prokuratúre je prokuratúra vo verejnom záujme v oblasti svojej pôsobnosti povinná prijať opatrenia za účelom prevencie, zistenia a odstránenia porušenia zákona a za účelom vyvodenia zodpovednosti za porušenie zákona. Prokuratúra je pri výkone svojej pôsobnosti povinná používať právne prostriedky spôsobom, ktorý zabezpečí jednotnú, účinnú a rýchlu ochranu práv a zákonom chránených záujmov bez akéhokoľvek iného vplyvu.

  V súlade s § 4 zákona č. 153 / 2001Z.z. o prokuratúre pôsobnosť prokuratúry vykonávaná :

  1. stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestného činu a vykonávaním dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti pred začiatkom trestného stíhania a pred začatím súdneho konania
  2. vykonávaním dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov na miestach, kde boli zadržiavané nelegálne zadržiavané osoby
  3. uplatnením práv prokurátora na súde
  4. dožadovaním sa štátu na súde, ak je ustanovený osobitným zákonom
  5. vykonávaním dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti správnymi orgánmi, ktoré vykonávajú verejnú správu
  6. uplatňovaním práv v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti osobitného práva
  7. účasťou na príprave a výkone preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákona
  8. účasťou na odstraňovaní dôvodov a podmienok trestnej činnosti
  9. účasťou na príprave právnych predpisov

  Prokuratúra SR sa člení najmä 2 úseky:

  1. Trestný úsek
  V tejto oblasti je prokurátor najmä oprávnený:
  1a) vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
  1b) rozhoduje v prípravnom konaní a predkladá návrhy príslušnému sudcovi pre prípravné konanie, ako je napríklad návrh na vzatie osoby do väzby, návrh na prehliadku obytných priestorov, návrh na vykonanie odpočúvania
  1c) uzatvára s obvinenou dohodu o vine a treste a predkladá súdu návrh na schválenie
  1d) podáva na súd obžalobu a zastupuje žalobu pred súdom
  1e) v trestnom stíhaní pred súdom plní ďalšie úlohy v rozsahu a spôsobom ustanoveným Trestným poriadkom
  1f) dbá na zabezpečenie práv poškodeného v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi
  1g) zabezpečuje výkon medzinárodnej spolupráce v trestných veciach v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a právnymi aktmi Európskej únie

  2. Netrestný úsek, ktorý sa skladá z dvoch oblastí:
  2a/ civilno-procesnej oblasti, v ktorej je prokurátor oprávnený podať návrh na začatie konania civilnému súdu alebo vstúpiť už do začatého občianskoprávneho konania. Táto oblasť nemá žiadny vzťah k správnemu súdnemu procesu.
  2b/ dozorovej oblasti, v ktorej prokurátor:

  • Primárne vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, ktoré vykonávajú verejnú správu
  • sekundárne prokurátor koná pred správnym súdom takým spôsobom, že je oprávnený podať správnu žalobu alebo vstúpiť do akéhokoľvek správneho konania
  • Primárnym právnym prostriedkom pri výkone pôsobnosti prokurátora pôsobiaceho na netrestnom úseku prokuratúry v prípade porušenia zákona je protest prokurátora a upozornenie prokurátora. Tieto prokurátorské opatrenia nie sú spôsobilé zrušiť alebo odstrániť nezákonné rozhodnutie alebo postup správnych orgánov. Tieto prokurátorské opatrenia sú iba návrhmi na odstránenie nezákonného rozhodnutia alebo nezákonného postupu pred tým, ako sa prípad dostane pred súd. Iba prípade, kedy správny orgán nesúhlasí s právnym názorom vyjadreným v proteste alebo upozornení prokurátora, je prokurátor oprávnený podať prokurátorskú správnu žalobu na správny súd.
  • K výhodám dozoru vykonávaného na netrestnom úseku patrí: rýchla a účinná ochrana práv a zákonom chránených záujmov jednotlivcov, vyššia úroveň zákonnosti vo verejnej správe, dodržiavanie zásad právneho štátu, je bezplatný a je prístupný pre všetky sociálne skupiny, dopĺňa systém súdneho administratívneho prieskumu v rozsahu objektívneho správneho práva a v neposlednom rade je to vynikajúci a jedinečný prostriedok v boji proti korupcii a zneužívaniu moc vo verejnej správe.

   The Prosecution Service of the Slovak Republic is an independent, separate state body, whose authority and the scope of activity stems from the Constitution of the Slovak Republic. The Prosecution Service of the Slovak Republic is not subordinate to any other state body or political authority.

  According to the Article 149 of the Constitution of the Slovak Republic, the Prosecution Service protects rights and by the law protected interests of the natural and legal persons.

  In accordance with §3 of the Act number 153/2001 Coll. on the Prosecution Service, the Prosecution Service is obliged in the public interest and in the sphere of its authority to adopt measures for the prevention, identification and elimination of the violation of law and in order to draw responsibility for the breach of law. By exercising its authority, the Prosecution Service is obliged to use legal means in a way, to ensure a consistent, effective and swift protection of the rights and of the law protected interests without any other influence.

  In accordance with § 4 of the Act number 153/2001 Coll. on the Prosecution Service, the scope of the authority of the Prosecution Service is performed:

  1. by prosecuting persons suspected of committing a crime and by performing supervision over the observance of legality before initiating the prosecution and in the pre-trial proceedings
  2. by performing supervision over the compliance of laws in places, where illegal restrained persons have been detained
  3. by asserting the prosecutor s ´ rights in a court
  4. by pleading the state in a court, if it is enacted by special law
  5. by performing supervision over the observance of the legality by administrative bodies which exercise public administration
  6. by asserting the rights in the sphere of the international cooperation in the area of special law
  7. by taking part in the preparation and the execution of prevention measures focusing on prevention of violation of law
  8. by taking part in eliminating reasons and conditions of criminal activity
  9. by taking part in preparing legislation

  The Prosecution Service of the SR is divided primarily into 2 departments:

  1. The criminal department
  In this area, the prosecutor is mainly entitled:
  1a) to perform the supervision over the compliance of legality before initiating the criminal proceedings and in the pre-trial proceedings
  1b) to take decisions in the pre-trial proceedings and to submit motions to the competent judge for the pre-trial proceedings, for example: a motion to remand a person in custody, a motion on search of residential premises, a motion for judicial approval of the interception
  1c) to conclude a plea bargain agreement with the accused person and to submit a motion to the court for its approval
  1d) to submit an indictment to the court and to represent the state before the court
  1e) to act in a criminal proceedings and to fulfil many other duties resulting from the Criminal Code
  1f) to take care of ensuring of rights of a victim in the extent established by special acts
  1g) to ensure the performance of international cooperation in criminal cases in the extent of special acts, of the international treaties and of the acts of the EU

  2. The non-criminal department, which is composed by two areas:
  2a/ the civil- procedural area, in which the prosecutor is entitled to file a motion to the civil court or to join the civil trial proceeding. This area doesn´t relate to the administrative trial procedure.
  2b/ the supervision area, in which the prosecutor:

  • primarily executes the supervision over the observance of the legality by public administration bodies, which exercise the public administration
  • secondarily, the prosecutor acts before the administrative court in such a way, that he is entitled to file an administrative action or to access into any administrative trial proceeding
  • The primary legal measure of the prosecutor’s authority exercised in the non-criminal area is, in case of breach of law, the protest and the warning. These legal measures are not capable of revoking or removing of the illegal decision or procedure of the administration bodies. These legal measures of the prosecutor are only proposals how to revoke illegal decision or procedure before the case comes to the court. Only in case, in which the administrative body does not agree with the legal opinion stated in the prosecutor’s protest or warning, the prosecutor is entitled to lodge an administrative action to the administrative court.
  • The advantages of the prosecutor’s supervision performed in the non-criminal department are: swift and efficient protection of the rights and of the legal interests of individuals, higher level of the legality in the public administration, compliance with the rule of law, is free of charge and is accessible for all social groups, completes the system of the trial administrative survey in the extent of the objective administrative law and, at last but not least it is an excellent and unique means in fighting corruption and misuse of power in the public administration.   Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti