Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.12.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PROTOKOL č. 12
  k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rím, 4.november 2000)

  Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento protokol,

  majúc na zreteli základný princíp, podľa ktorého sú si všetci ľudia rovní pred zákonom a majú nárok na rovnakú právnu ochranu;

  rozhodnuté prijať ďalšie kroky na podporu rovnosti všetkých osôb prostredníctvom kolektívneho presadzovania všeobecného zákazu diskriminácie prostredníctvom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len “dohovor”);

  znovu potvrdzujúc, že zásada nediskriminácie nebráni účastníckym štátom prijímať opatrenia na podporu plnej a účinnej rovnosti za predpokladu, že na tieto opatrenia existuje objektívny a primeraný dôvod,

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Všeobecný zákaz diskriminácie

  1. Užívanie všetkých práv ustanovených zákonom sa zabezpečuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodové alebo postavenie.

  2. Nikto nesmie byť diskriminovaný akýmkoľvek verejným orgánom z akýchkoľvek dôvodov, najmä ako sú dôvody uvedené v odseku 1.

  Článok 2 - Územná pôsobnosť

  1. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení uviesť územie alebo územia, na ktorých sa tento protokol uplatňuje.

  2. Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením doručeným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť platnosť tohto protokolu na ktorékoľvek územie uvedené vo vyhlásení. Vo vzťahu k tomuto územiu nadobudne protokol platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia vyhlásenia generálnym tajomníkom.

  3. Každé vyhlásenie urobené podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, týkajúce sa územia uvedeného vo vyhlásení, môže byť odvolané alebo pozmenené oznámením doručeným generálnemu tajomníkovi. Odvolanie alebo zmena nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom.

  4. Vyhlásenie urobené v súlade s týmto článkom sa považuje za vyhlásenie urobené v súlade s odsekom 1 článku 56 dohovoru.

  5. Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie v súlade s odsekom 1 alebo 2 tohto článku, môže kedykoľvek neskôr vyhlásiť v mene jedného alebo niekoľkých území, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, že uznáva príslušnosť súdu prijímať sťažnosti od jednotlivcov, mimovládnych organizácií alebo skupín jednotlivcov, ako to ustanovuje článok 34 dohovoru vo vzťahu k článku 1 tohto protokolu.

  Článok 3 - Vzťah k dohovoru

  Účastnícke štáty považujú ustanovenia článkov 1 a 2 tohto protokolu za dodatočné články dohovoru a z toho dôvodu pre ne platia všetky ustanovenia dohovoru.

  Článok 4 - Podpis a ratifikácia

  Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré podpísali dohovor. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Členský štát Rady Európy nesmie tento protokol ratifikovať, prijať alebo schváliť bez predchádzajúcej alebo súčasnej ratifikácie dohovoru. Ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

  Článok 5 - Nadobudnutie platnosti

  1. Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď desať členských štátov Rady Európy vyjadrí svoj súhlas byť viazanými protokolom v súlade s ustanoveniami článku 4.

  2. Pre každý členský štát, ktorý vyjadrí následne svoj súhlas byť viazaný protokolom, nadobudne protokol platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov od dátumu uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení.

  Článok 6 - Funkcie depozitára

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi všetkým členským štátom Rady Európy:

  a) každý podpis;

  b) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení;

  c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkami 2 a 5;

  d) akýkoľvek iný úkon, upovedomenie alebo oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.

  Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

  Dané v Ríme, 4. novembra 2000 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve Rady Európy. Jeho overené kópie zašle generálny tajomník Rady Európy všetkým členským štátom Rady Európy.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti