Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Registračný a prestupový poriadok SFZ - platné znenie od 3.2.2016 NEPREČÍTANÉ 

Článok bol nastavený ako .
29.09.2014UčPS tím (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK
Slovenského futbalového zväzu
z 10. februára 2015

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 30. júna 2015)

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 3. február 2016)

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “VV SFZ”) podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil dňa 10. februára 2015 v Bratislave tento registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len “poriadok”):

PRVÁ ČASŤ - Všeobecné ustanovenia

Článok 1 - Základné ustanovenia

 1. Tento poriadok vychádza z platného a účinného znenia Pravidiel FIFA o statuse a prestupoch hráčov edícia 2014 (ďalej len “FIFA RSTP”)[1] a z Dohody o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA zo dňa 19.04.2012[2] .
 2. Tento poriadok v zmysle článku 1 ods. 2 FIFA RSTP a jeho zmeny podliehajú schváleniu zo strany FIFA.
 3. Tento poriadok upravuje záväzné pravidlá registrácie členov SFZ[3] a osobitne hráčov[4] , status a klubovú príslušnosť hráčov, oprávnenie hráčov na štart v organizovanom futbale, pravidlá, podľa ktorých sa uskutočňujú transfery hráčov, pravidlá uzatvárania zmlúv a ostatné vzťahy medzi členmi SFZ súvisiace so statusom a klubovou príslušnosťou hráčov.
 4. Na zahraničný transfer hráča sa primárne vzťahuje FIFA RSTP a subsidiárne tento poriadok. Tento poriadok sa vzťahuje najmä na povinnosti hráčov a klubov voči SFZ a jeho členom, ktoré vzniknú pri zahraničnom transfere hráča pri registrácii z národného zväzu iného štátu do SFZ a naopak.
 5. Tento poriadok sa vzťahuje na všetkých hráčov bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo pohlavie.
 6. Tento poriadok v súlade s článkom 1 ods. 2 FIFA RSTP upravuje aj pravidlá riešenia sporov medzi klubmi a hráčmi podľa princípov stanovených vo FIFA RSTP.
 7. Tento poriadok v súlade s článkom 1 ods. 2 FIFA RSTP upravuje spôsob odmeňovania klubov, ktoré vynakladajú prostriedky na výchovu a vzdelávanie mladých hráčov.
 8. Tento poriadok sa vzťahuje aj na uvoľňovanie hráčov pre potreby štátnej reprezentácie.

Článok 2 - Prevzatie záväzných ustanovení FIFA RSTP

 1. V zmysle článku 1 ods. 3 písm. a) FIFA RSTP musia byť do tohto poriadku prevzaté nasledovné ustanovenia FIFA RSTP (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie tohto poriadku)
  1. článok 2 FIFA RSTP - Status hráčov (článok 4),
  2. článok 3 FIFA RSTP - Opätovné získanie statusu amatéra (článok 5),
  3. článok 4 FIFA RSTP - Ukončenie aktívnej kariéry hráča (článok 6),
  4. článok 5 FIFA RSTP - Registrácia hráča (článok 12),
  5. článok 6 FIFA RSTP - Registračné obdobia (článok 19),
  6. článok 7 FIFA RSTP - Hráčsky pas (článok 14),
  7. článok 8 FIFA RSTP - Žiadosť o registráciu a registrácia zmluvy (článok 12 a článok 27),
  8. článok 10 FIFA RSTP - Hosťovanie profesionálov (článok 18),
  9. článok 11 FIFA RSTP - Neregistrovaní hráči (článok 17),
  10. článok 18 FIFA RSTP - Osobitné ustanovenia o zmluvách medzi profesionálmi a klubmi (článok 29),
  11. článok 18bis a 18ter FIFA RSTP - Vplyv tretích strán (článok 33),
  12. článok 19 FIFA RSTP - Ochrana mládeže (článok 20),
  13. článok 19bis FIFA RSTP - Registrácia a ohlasovanie mládeže v akadémiách (futbalových kluboch s licenciou ÚTM a Grassroots) (článok 21).
 2. V zmysle článku 1 ods. 3 písm. b) FIFA RSTP musí tento poriadok obsahovať aj vhodné prostriedky na ochranu zmluvnej stability v súlade s platným právnym poriadkom a kolektívnymi zmluvami, a to najmä (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie tohto poriadku)
  1. článok 13 FIFA RSTP - zásada, že zmluvy sa musia dodržiavať (článok 29 ods. 7),
  2. článok 14 FIFA RSTP - zásada, že zmluva môže byť bez následkov vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak je na to oprávnený dôvod (článok 29 ods. 8),
  3. článok 15 FIFA RSTP - zásada, že profesionál môže vypovedať zmluvu na základe športových oprávnených dôvodov (článok 31 ods. 1 písm. c) a ods. 6),
  4. článok 16 FIFA RSTP - zásada, že trvanie zmluvy nie je možné jednostranne ukončiť počas trvania súťažného ročníka (článok 29 ods. 7),
  5. článok 17 ods. 1 a 2 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov má zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, zaplatiť kompenzáciu, a že takáto kompenzácia môže byť stanovená aj v zmluve (článok 32 ods. 1),
  6. článok 17 ods. 3 až 5 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov bude zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila, uložené disciplinárne opatrenie športového charakteru (článok 39 ods. 5 a 10).

Článok 3 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto poriadku sa rozumie pod pojmom

 1. aktívny hráč - hráč, ktorý má vystavený platný registračný preukaz a je registrovaný v klube, ktorý je členom SFZ,
 2. amatér - hráč podľa článku 4 ods. 4,
 3. profesionál - hráč podľa článku 4 ods. 3,
 4. aktívny klub - klub, ktorý má v jednom súťažnom ročníku zaradené aspoň jedno družstvo do ktorejkoľvek súťaže v rámci SFZ a je zároveň členom SFZ,
 5. materský klub - klub, v ktorom je hráč registrovaný,
 6. nový klub - klub, do ktorého hráč prestupuje alebo v ktorom bude hráč hosťovať,
 7. súťažný ročník - obdobie od prvého súťažného stretnutia príslušnej súťaže do posledného súťažného stretnutia príslušnej súťaže,
 8. profesionálna licencia - licencia udeľovaná licenzorom podľa Smernice o klubovom licenčnom systéme SFZ,
 9. licencia ÚTM - licencia udeľovaná licenzorom podľa článku 5 ods. 2 písm. a) Smernice o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom systéme Grassroots,
 10. licencia Grassroots - licencia udeľovaná licenzorom podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Smernice o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom systéme Grassroots,
 11. transfer - prevod registračných práv klubu na hráča z jedného klubu na druhý, resp. zmena klubovej príslušnosti hráča, ktorá môže mať formu
  1. prestupu - trvalý transfer (na dobu neurčitú),
  2. hosťovania - dočasný transfer (na dobu určitú),
 12. chránená doba
  1. obdobie troch celých súťažných ročníkov alebo troch rokov (čo nastane skôr) od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo od predĺženia zmluvy, ktorú uzatvoril profesionál do 28 rokov veku, alebo
  2. obdobie dvoch celých súťažných ročníkov alebo dvoch rokov (čo nastane skôr) od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo od predĺženia zmluvy, ktorú uzatvoril profesionál starší ako 28 rokov.
 13. ITC - medzinárodný prestupový certifikát (International Transfer Certificate) podľa článku 9 FIFA RSTP,
 14. FIFA TMS - Transfer matching system (TMS): webový dátový informačný systém, ktorý prevádzkuje FIFA za účelom vykonania a evidencie zahraničných transferov hráčov,
 15. oficiálny jazyk FIFA - angličtina, francúzština, nemčina, španielčina,
 16. registrácia - záznam v Centrálnom registri členov SFZ, ktorý stanovuje aj príslušnosť k riadnemu alebo pridruženému členovi SFZ,
 17. matrika - útvar ObFZ, RFZ a SFZ, oprávnený vykonávať prostredníctvom matrikára zápisy v Centrálnom registri členov SFZ,
 18. ISSF manažér - funkcionár klubu, ktorý je splnomocnený a poverený klubom na spravovanie agendy klubu v informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”),
 19. Centrálny register členov SFZ - evidencia informácií súvisiaca so vznikom a zánikom členstva v SFZ, ktorá je vedená v ISSF, ktorej súčasťou je aj register zmlúv medzi klubmi a hráčmi, hráčmi a sprostredkovateľmi, klubmi a sprostredkovateľmi a medzi klubmi navzájom,
 20. verejný register SFZ - verejne dostupná časť Centrálneho registra členov SFZ, ktorá obsahuje oficiálny verejne dostupný záznam o fyzických osobách a právnických osobách registrovaných v SFZ, dostupná na www.futbalnet.sk,
 21. verejný register hráčov - verejne dostupný oficiálny register hráčov dostupný na www.futbalnet.sk, v ktorom je pri hráčovi uvedený klub, v ktorom je hráč aktuálne registrovaný, kluby, v ktorých bol hráč registrovaný počas aktívnej kariéry, hráčova fotografia, doba platnosti registračného preukazu hráča a dátum ukončenia aktívnej kariéry,
 22. matričná príslušnosť - príslušnosť člena SFZ ku konkrétnej matrike SFZ, RFZ alebo ObFZ,
 23. matričný úkon - úkon vykonaný príslušnou matrikou po doručení potrebných podkladov, a to buď elektronicky prostredníctvom ISSF, doporučenou poštou alebo prostredníctvom doručovateľskej služby. Za matričný úkon sa považuje
  1. registrácia člena SFZ,
  2. registrácia hráča,
  3. zmena, zrušenie a zánik registrácie,
  4. schválenie a vydanie registračného preukazu člena SFZ,
  5. transfer hráča,
  6. registrácia zmluvy medzi hráčom a klubom,
  7. registrácia zmluvy medzi klubmi navzájom,
  8. registrácia zmluvy o zastupovaní hráča alebo klubu,
  9. ukončenie športovej činnosti hráča.
 24. sprostredkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bezodplatne alebo za odplatu, zastupuje hráča alebo klub pri uzatváraní zmluvy s hráčom alebo zastupuje klub pri uzatváraní zmluvy o prestupe hráča.

  Článok 4 - Status hráča

  1. Hráč hrá futbal za klub na základe jeho registrácie v klube.
  2. V klube sa registruje hráč so statusom amatéra alebo so statusom profesionála.
  3. Profesionál je hráč, ktorý má s klubom uzatvorenú písomnú zmluvu podľa článku 24, na základe ktorej hráč dostáva za výkon športovej činnosti finančnú odmenu v sume vyššej ako sú účelne vynaložené náklady hráča na výkon športovej činnosti.
  4. Amatér je hráč, ktorý nie je profesionál.
  5. Vo všetkých súťažiach riadených SFZ a jeho členmi môže mať aktívny hráč status amatéra alebo profesionála, pričom v tom istom družstve môže pôsobiť súčasne amatér aj profesionál.

  Článok 5 - Reamaterizácia hráča

  1. Hráč registrovaný ako profesionál sa môže znovu zaregistrovať ako amatér až po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy ako profesionál nastúpil na posledné súťažné stretnutie.
  2. V prípade opätovného získania statusu amatéra nevzniká nárok na žiadnu kompenzáciu. Ak hráč znovu získa status profesionála počas 30 mesiacov od opätovného získania statusu amatéra, vznikne novému klubu hráča povinnosť uhradiť výchovné v súlade s článkom 36.

  Článok 6 - Ukončenie aktívnej kariéry hráča

  Profesionál, ktorý ukončí aktívnu kariéru po skončení trvania zmluvy a amatér, ktorý ukončí aktívnu kariéru, zostávajú zaregistrovaní zväzom podľa klubovej príslušnosti ich posledného klubu ku zväzu po dobu 30 mesiacov odo dňa, kedy nastúpili na posledné súťažné stretnutie.

  DRUHÁ ČASŤ - Registračný poriadok SFZ

  Článok 7 - Centrálny register členov SFZ

  1. SFZ prostredníctvom ISSF vedie Centrálny register členov SFZ, ktorý sa skladá z registra fyzických osôb a z registra právnických osôb registrovaných v SFZ.
  2. V registri fyzických osôb sa v súlade s článkom 30 a 31 stanov SFZ registrujú nasledovné fyzické osoby
   1. hráč,
   2. reprezentant,
   3. tréner,
   4. rozhodca,
   5. pozorovateľ rozhodcov,
   6. delegát stretnutia,
   7. člen orgánu zväzu,
   8. iný funkcionár zväzu,
   9. funkcionár klubu,
   10. čestný člen a čestný prezident SFZ,
   11. funkcionár pridruženého člena,
   12. priaznivec (fanúšik) reprezentácie,
   13. priaznivec (fanúšik) klubu.
  3. V registri právnických osôb sa v súlade s článkom 28 stanov SFZ registrujú nasledovné právnické osoby
   1. klub podľa článku 28 ods. 2 písm. a. stanov SFZ (riadny člen SFZ),
   2. zväz podľa článku 28 ods. 2 písm. b. až e. stanov SFZ (riadny člen SFZ),
   3. združenie alebo iný subjekt podľa článku 28 ods. 2 písm. f. a g. stanov SFZ, (riadny člen SFZ),
   4. pridružený člen SFZ podľa článku 29 ods. 1 stanov SFZ.
  4. Registrácia sa vykonáva elektronicky vyplnením elektronického registračného formulára prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF alebo vyplnením a zaslaním príslušného registračného formulára podľa pokynov uvedených vo formulári, ktorý je dostupný na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk) alebo v ISSF v sekcii s názvom Dokumenty vo formáte PDF.
  5. Registračný formulár pre fyzickú osobu “Registračný formulár člena SFZ alebo SF” je rozdelený na povinné a nepovinné údaje, a obsahuje najmä
   1. osobné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo alebo iný jedinečný identifikátor, dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť,
   2. kontaktné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu: adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa s uvedením ulice alebo názvu verejného priestranstva, súpisného čísla, poštového smerovacieho čísla, obce a štátu, e-mailová adresa[5] ,
   3. fotografiu fyzickej osoby s jej vyjadrením, či súhlasí so zverejnením fotografie vo verejnom registri,
   4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného predpisu[6] , ak osobitný predpis takýto súhlas vyžaduje.
  6. Registračný formulár pre právnickú osobu “Registračný formulár riadneho alebo pridruženého člena SFZ alebo SF” je rozdelený na povinné a nepovinné údaje, a obsahuje najmä
   1. druh športu (futbal, futsal) a typ členstva (riadny člen, pridružený člen),
   2. údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: názov alebo obchodné meno, právna forma organizácie, IČO, DIČ (ak bolo pridelené), IČ DPH (ak bolo pridelené), deň zápisu a číslo registrácie v obchodnom registri alebo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
   3. kontaktné údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: sídlo, korešpondenčná adresa, e-mail, telefón, fax,
   4. štatutárny orgán organizácie,
   5. prijatie záväzkov podľa článku 28 ods. 5 stanov SFZ.
  7. Za správnosť a pravdivosť údajov v registračnom formulári zodpovedá príslušná overovacia autorita.
  8. Obsah registračného formulára a rozsah požadovaných údajov schvaľuje VV SFZ.
  9. Opravy chýb v evidencii v Centrálnom registri členov SFZ vykonáva matrika SFZ na základe podnetu alebo rozhodnutia príslušnej komisie SFZ alebo člena SFZ.

  PRVÁ HLAVA - Registrácia fyzických osôb a právnických osôb

  Článok 8 - Registrácia fyzických osôb

  1. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 (ďalej len “registrácia fyzickej osoby”) sa vykonáva podľa článkov 23, 30 a 31 stanov SFZ.
  2. Registráciou v SFZ prejavuje fyzická osoba svoj ničím nepodmienený súhlas a slobodnú vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v súlade s nimi.
  3. Registráciou fyzickej osoby dochádza automaticky k vytvoreniu jej osobného konta v ISSF, s čím fyzická osoba vyjadruje súhlas samotnou registráciou.
  4. Fyzická osoba, ktorá už je registrovaná v registri fyzických osôb a nemá osobné konto, môže požiadať o aktiváciu osobného konta na ktorejkoľvek matrike ObFZ, RFZ a SFZ.
  5. Konanie fyzickej osoby prostredníctvom jej osobného konta v ISSF je voči SFZ a jeho členom považované za priame a osobné konanie tejto fyzickej osoby, za ktoré táto fyzická osoba osobne zodpovedá.
  6. Registráciou fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. a) až i) dochádza automaticky k registrácii individuálneho člena SFZ, s čím fyzická osoba vyjadruje súhlas samotnou registráciou.
  7. Registráciou fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. j) až m) nedochádza automaticky k registrácii individuálneho člena SFZ, fyzická osoba však môže požiadať o individuálne členstvo v SFZ.
  8. Žiadosť o registráciu podáva fyzická osoba príslušnej overovacej autorite.
  9. Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, vyzve príslušná overovacia autorita fyzickú osobu na doplnenie žiadosti a určí jej na to lehotu v trvaní najmenej päť dní, najviac však desať dní. Ak fyzická osoba žiadosť v tejto lehote nedoplní, alebo žiadosť ani po doplnení nespĺňa všetky náležitosti, príslušná overovacia autorita žiadosť zamietne.
  10. Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, príslušná overovacia autorita žiadosť schváli bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa doručenia žiadosti.
  11. Registrácia fyzickej osoby sa vykoná najneskôr do troch dní odo dňa schválenia žiadosti príslušnou overovacou autoritou.
  12. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. a) (hráč) je upravená v článku 12.
  13. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. b) (reprezentant) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje generálny sekretár SFZ a registráciu vykoná matrika SFZ.
  14. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. c) (tréner) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - tréner”. Registráciu overuje príslušná komisia alebo iný orgán príslušného zväzu na to určený a registráciu vykoná technický úsek SFZ.
  15. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. d) (rozhodca) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - rozhodca a asistent rozhodcu”. Registráciu overuje komisia rozhodcov príslušného zväzu a registráciu vykoná komisia rozhodcov SFZ.
  16. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. e) (pozorovateľ rozhodcov) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov”. Registráciu overuje komisia rozhodcov príslušného zväzu a registráciu vykoná komisia rozhodcov SFZ.
  17. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. f) (delegát stretnutia) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF - delegát stretnutia. Registráciu overuje komisia delegátov príslušného zväzu alebo komisia rozhodcov príslušného zväzu, ak príslušný zväz nemá komisiu delegátov, a registráciu vykoná komisia delegátov SFZ.
  18. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. g) (člen orgánu zväzu, komisie) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje sekretár príslušného zväzu a registráciu vykoná matrika SFZ.
  19. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. h) (iný funkcionár zväzu) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje sekretár príslušného zväzu a registráciu vykoná matrika SFZ.
  20. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. i) (funkcionár klubu) sa vykonáva podaním formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje klub a registráciu vykoná matrika SFZ.
  21. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. j) (čestný člen a čestný prezident) sa vykonáva na základe žiadosti člena SFZ ako fyzickej osoby, ktorá je individuálnym členom SFZ. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje generálny sekretár SFZ a registráciu vykoná matrika SFZ.
  22. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. k) (funkcionár pridruženého člena) sa vykonáva na základe žiadosti príslušného funkcionára pridruženého člena ako fyzickej osoby, ktorá je individuálnym členom SFZ. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár člena SFZ alebo SF”. Registráciu overuje štatutárny zástupca pridruženého člena a registráciu vykoná matrika SFZ.
  23. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. l) (fanúšik reprezentácie) sa vykonáva na základe žiadosti fanúšika ako fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár člena SFZ - Fanúšik reprezentácie”. Registráciu overuje a vykoná poverená osoba príslušného zväzu.
  24. Registrácia fyzickej osoby podľa článku 7 ods. 2 písm. m) (fanúšik klubu) sa vykonáva na základe žiadosti fanúšika ako fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Registračný formulár - Fanúšik klubu”. Registráciu overuje a vykoná ISSF manažér klubu.

  Článok 9 - Registračný preukaz individuálneho člena SFZ

  1. Fyzická osoba registrovaná podľa článku 7 ods. 2 písm. a) až i) ako individuálny člen SFZ je povinná mať vystavený platný registračný preukaz SFZ.
  2. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu sa podáva po vykonaní registrácie fyzickej osoby vyplnením formulára “Žiadosť o vystavenie registračného preukazu” v elektronickej podateľni ISSF.
  3. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu podáva fyzická osoba prostredníctvom príslušnej overovacej autority.
  4. Registračný preukaz musí obsahovať nasledujúce údaje
   1. meno a priezvisko fyzickej osoby,
   2. fotografiu fyzickej osoby,
   3. dátum narodenia fyzickej osoby,
   4. registračné číslo fyzickej osoby,
   5. číslo registračného preukazu,
   6. dobu platnosti registračného preukazu.
  5. Registračný preukaz, ktorý neobsahuje všetky náležitosti uvedené v odseku 4, je neplatný.
  6. Registračný preukaz sa vydáva v podobe plastovej karty a vyhotovuje sa u dodávateľa SFZ, ktorý po schválení žiadosti o vystavenie registračného preukazu príslušnou matrikou zadá registračný preukaz do výroby a po jeho vyrobení ho na dobierku doručí tomu, kto o vystavenie registračného preukazu požiadal.
  7. Platnosť registračného preukazu je päť rokov odo dňa jeho vydania. Za platný registračný preukaz SFZ sa považuje posledný vystavený registračný preukaz SFZ.
  8. Vlastníkom registračného preukazu je SFZ. Držiteľom registračného preukazu je fyzická osoba, ktorej bol preukaz vystavený, ktorá je povinná ho chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím. Zverenie registračného preukazu inej osobe je na vlastnú zodpovednosť fyzickej osoby, ktorej bol registračný preukaz vystavený.
  9. Ak dôjde k poškodeniu, strate, zničeniu, znehodnoteniu registračného preukazu alebo k zmene údajov uvedených v registračnom preukaze, držiteľ preukazu je povinný túto skutočnosť nahlásiť príslušnej overovacej autorite, ktorá s uvedením dôvodu požiada príslušnú matriku o vystavenie nového registračného preukazu podaním žiadosti podľa odseku 2.
  10. Vystavenie nového registračného preukazu sa uskutočňuje pred skončením jeho platnosti, prípadne na základe rozhodnutia VV SFZ.
  11. Ak sa fyzická osoba nevie preukázať registračným preukazom, môže sa preukázať výpisom z verejného registra SFZ. Pravdivosť a úplnosť údajov vo výpise v prípade sporu potvrdzuje výhradne matrika SFZ.

  Článok 10 - Registrácia právnických osôb

  1. Registrácia právnickej osoby podľa článku 7 ods. 3 sa vykonáva podľa článkov 23, 28 a 29 stanov SFZ.
  2. Registráciou v SFZ prejavuje právnická osoba svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v súlade s nimi.
  3. Právnická osoba podľa článku 7 ods. 3 je povinná splnomocniť ISSF manažéra, ktorého konanie prostredníctvom ISSF je voči SFZ považované za konanie právnickej osoby.
  4. Žiadosť o registráciu podáva právnická osoba na matriku SFZ.
  5. Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, vyzve matrika SFZ právnickú osobu na doplnenie žiadosti a určí jej na to lehotu v trvaní najmenej päť dní, najviac však desať dní. Ak právnická osoba žiadosť v tejto lehote nedoplní, alebo žiadosť ani po doplnení nespĺňa všetky náležitosti, matrika SFZ žiadosť zamietne.
  6. Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, matrika SFZ žiadosť predloží na najbližšie zasadnutie VV SFZ, ktorý o žiadosti rozhodne.
  7. Registráciu právnickej osoby vykoná matrika SFZ na základe rozhodnutia VV SFZ najneskôr do troch dní.

  Článok 11 - Zrušenie a obnova registrácie člena SFZ

  1. Zánikom členstva v SFZ[7] dochádza aj k zrušeniu registrácie člena v SFZ.
  2. Zrušenie registrácie člena SFZ možno vykonať na základe
   1. písomnej (vlastnej) žiadosti člena, alebo
   2. rozhodnutia príslušného orgánu SFZ, riadneho alebo pridruženého člena.
  3. Zrušenie registrácie hráča je upravené v článku 15.
  4. Žiadosť o zrušenie registrácie sa doručí matrike SFZ, ktorá rozhodnutie o zrušení registrácie vykoná aj v ISSF.
  5. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bola registrácia zrušená na základe vlastnej žiadosti, môže byť opätovne zaregistrovaná po uplynutí šiestich mesiacov od zrušenia registrácie.
  6. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bola registrácia zrušená na základe rozhodnutia príslušného orgánu o vylúčení zo SFZ, môže byť znovu zaregistrovaná najskôr po piatich rokoch odo dňa vylúčenia zo SFZ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
  7. V prípade obnovy registrácie fyzickej osoby sa postupuje podľa článku 8.
  8. Fyzická osoba, ktorá požiadala o zrušenie registrácie je povinná spolu so žiadosťou o zrušenie registrácie vrátiť registračný preukaz.

  DRUHÁ HLAVA - Osobitné ustanovenia o registrácii hráča

  Článok 12 - Registrácia hráča

  1. Hráč je individuálnym členom SFZ podľa článku 7 ods. 2 písm. a).
  2. Hráč sa môže registrovať len v klube, ktorý je riadnym členom SFZ.
  3. Hráč môže byť súčasne registrovaný len v jednom futbalovom klube.
  4. Ak klub požiada o registráciu hráča, ktorý je registrovaný národným futbalovým zväzom iného štátu, matrika SFZ vyžiada vyjadrenie príslušného národného futbalového zväzu iného štátu v súlade s článkami 22 a 23. Ak klub uvedie v žiadosti, že hráč nie je registrovaný žiadnym národným futbalovým zväzom, matrika SFZ túto skutočnosť overí spôsobom v súlade s príslušnými predpismi FIFA.
  5. Registráciu hráča vykonáva výhradne matrika zväzu podľa matričnej príslušnosti klubu, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný.
  6. Matričná príslušnosť sa posudzuje podľa zaradenia družstiev klubu do súťaží nasledovne
   1. podľa zaradenia družstva dospelých v súťaži,
   2. podľa zaradenia družstva dorastencov v súťaži, ak klub nemá družstvo dospelých zaradené v žiadnej súťaži, alebo
   3. podľa zaradenia družstva žiakov v súťaži, ak klub nemá družstvo dospelých ani družstvo dorastencov zaradené v žiadnej súťaži.
  7. Registráciu hráčov vykonáva
   1. matrika SFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 6 v republikovej súťaži,
   2. matrika RFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 6 v regionálnej súťaži,
   3. matrika ObFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 6 v oblastnej súťaži.
  8. Registrácia hráča sa vykonáva na základe žiadosti o registráciu hráča, ktorú podáva klub, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný. Žiadosť sa podáva vyplnením formulára “Prihláška k registrácii hráča” v elektronickej podateľni ISSF.
  9. Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške zodpovedá klub[8] .
  10. Do prihlášky k registrácii hráča klub vloží aktuálnu fotografiu hráča od pliec hore v elektronickej forme minimálne o rozmere 600 x 800 pixelov. Fotografia musí byť v kvalite vyžadovanej pre bežné identifikačné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas).
  11. Hráč je povinný sa k žiadosti o registráciu hráča vyjadriť do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, príslušná matrika registráciu hráča nevykoná. Registráciu maloletého hráča možno vykonať len so súhlasom zákonného zástupcu hráča.
  12. Príslušná matrika vykoná registráciu hráča, ak je v súlade s týmto poriadkom bezodkladne, najneskôr však do troch dní, odo dňa vyjadrenia hráča podľa odseku 11.

  Článok 13 - Osobitné ustanovenia o registračnom preukaze hráča

  1. Hráč môže mať súčasne vystavený len jeden platný registračný preukaz. Ak bol hráčovi vystavený viac ako jeden registračný preukaz (napr. z dôvodu podľa článku 9 ods. 9), za platný sa považuje posledný vystavený registračný preukaz overiteľný cez ISSF.
  2. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu sa podáva po vykonaní registrácie hráča vyplnením formulára “Žiadosť o vystavenie registračného preukazu” v elektronickej podateľni ISSF.
  3. Žiadosť o vystavenie registračného preukazu podáva klub, v ktorom je hráč registrovaný.
  4. Ak je žiadosť podľa odseku 2 v súlade s týmto poriadkom, príslušná matrika schváli žiadosť o vystavenie registračného preukazu hráča bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa podania žiadosti.
  5. Po skončení platnosti registračného preukazu hráč nie je oprávnený štartovať[9] za klub, v ktorom je registrovaný, až do schválenia novej žiadosti o vystavenie registračného preukazu.

  Článok 14 - Hráčsky pas a medzinárodný hráčsky pas

  1. Hráčsky pas je formulár, v ktorom sú uvedené nasledovné údaje
   1. meno a priezvisko hráča,
   2. dátum narodenia hráča,
   3. štátna príslušnosť hráča,
   4. registračné číslo hráča,
   5. názov každého klubu, v ktorom bol hráč počas jeho kariéry zaregistrovaný,
   6. IČO alebo iný identifikátor každého klubu, v ktorom bol hráč počas jeho aktívnej kariéry zaregistrovaný, ak bol klubu pridelený,
   7. pri každom klube presné obdobie registrácie hráča,
   8. status hráča počas jeho registrácie v každom klube,
   9. kategóriu každého klubu podľa FIFA RSTP a podľa článku 36 ods. 9.
  2. Príslušná matrika na požiadanie klubu alebo hráča potvrdí hráčsky pas vygenerovaný prostredníctvom ISSF. Bez potvrdenia príslušnej matriky má hráčsky pas vygenerovaný prostredníctvom ISSF len informatívny charakter.
  3. Matrika SFZ na požiadanie klubu alebo hráča vystaví medzinárodný hráčsky pas, ktorý musí byť vyhotovený v jednom z oficiálnych jazykov FIFA a musí okrem údajov podľa odseku 2 obsahovať aj iné údaje podľa ustanovení FIFA RSTP.
  4. Matrika SFZ vystaví medzinárodný hráčsky pas vždy, ak hráč registrovaný v SFZ mení klubovú príslušnosť do zahraničia v súlade s článkom 22 a 23 a s FIFA RSTP.

  Článok 15 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča

  1. Zánikom členstva v SFZ[10] dochádza automaticky aj k zrušeniu registrácie v SFZ a k zániku klubovej príslušnosti amatéra.
  2. Pri zániku členstva v SFZ vystúpením alebo vylúčením člena zo SFZ alebo zánikom SFZ[11] nezaniká klubová príslušnosť profesionála ku klubu, v ktorom je zmluvne viazaný, taký hráč však nie je oprávnený za klub štartovať v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi.
  3. Pri zániku členstva v SFZ smrťou[12] zaniká aj klubová príslušnosť profesionála.
  4. Zrušenie registrácie v SFZ možno vykonať na základe žiadosti hráča alebo klubu. Žiadosť o zrušenie registrácie hráča sa podáva rovnakým spôsobom ako žiadosť o registráciu hráča podľa článku 12. Profesionál môže požiadať o zrušenie registrácie až po skončení trvania zmluvy s klubom.
  5. Ak zanikne klub bez právneho nástupcu alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže[13] a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo v klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže alebo ktorého družstvo bolo vylúčené zo súťaže. V takom prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.
  6. Pri realizácii právno-organizačných zmien v klube sa postupuje podľa Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch[14] .
  7. Hráč, ktorému bola zrušená registrácia na vlastnú žiadosť, môže byť znovu zaregistrovaný v inom klube najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa zrušenia registrácie príslušnou matrikou; to platí aj pre novú registráciu v zahraničnom klube.
  8. Hráč, ktorý bol vylúčený zo SFZ môže požiadať o novú registráciu najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa vylúčenia[15] .
  9. Pri opätovnej registrácii hráča sa postupuje podľa článku 12.

  TRETIA ČASŤ - Klubová príslušnosť hráča

  Článok 16 - Klubová príslušnosť hráča a oprávnenie na štart v súťaži

  1. Registráciou hráča za klub vzniká klubová príslušnosť hráča.
  2. Registráciou hráča za klub nevzniká medzi hráčom a klubom žiadny záväzkovoprávny vzťah. Záväzkovoprávny vzťah medzi hráčom a klubom v súvislosti s ich športovou činnosťou vzniká výhradne uzatvorením zmluvy podľa článku 24.
  3. Hráč je oprávnený, nie však povinný, za klub, v ktorom je registrovaný, štartovať v súťažiach organizovaných SFZ a jeho členmi a klub je oprávnený, nie však povinný, hráča na štart v súťažiach organizovaných SFZ a jeho členmi nominovať.
  4. Oprávnenie podľa odseku 3 vzniká dňom registrácie hráča za klub podľa článku 12 ods. 11, ak príslušná matrika schválila žiadosť o vydanie registračného preukazu podľa článku 13 ods. 2.
  5. Registrácia hráča za klub je podmienkou štartu hráča za klub v medzinárodných súťažiach. Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť na oprávnenie na štart hráča v medzinárodných súťažiach, ustanovujú osobitné predpisy vydané organizátorom súťaže.
  6. Registrácia hráča sa preukazuje registračným preukazom. Ak hráč nie je schopný preukázať sa platným registračným preukazom, registráciu a klubovú príslušnosť je možné preukázať prostredníctvom verejného registra hráčov.

  Článok 17 - Neregistrovaný hráč

  Ak hráč, ktorý nie je registrovaný v SFZ podľa ustanovení tohto poriadku, nastúpi na súťažné stretnutie, je jeho štart považovaný za neoprávnený[16] .

  Článok 18 - Transfer hráča

  1. Transfer hráča môže byť dočasný (hosťovanie) alebo trvalý (prestup).
  2. Transfer amatéra vykonáva výhradne matrika podľa matričnej príslušnosti klubu, do ktorého má byť hráč preregistrovaný.
  3. Transfer profesionála vykonáva výhradne matrika SFZ.
  4. Príslušná matrika vykoná transfer na základe žiadosti podanej v ISSF v súlade s týmto poriadkom bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa vyjadrenia podľa odsekov 9 a 10. Dňom vykonania transferu príslušnou matrikou sa mení klubová príslušnosť hráča.
  5. Profesionál môže hosťovať najdlhšie na obdobie, na ktoré má uzatvorenú zmluvu so svojím materským klubom. Amatér môže hosťovať najdlhšie do konca sezóny, v ktorej bolo hosťovanie schválené.
  6. Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby.
  7. Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF.
  8. V prípade hosťovania, klub v žiadosti podľa odseku 7 uvedie aj presné obdobie, počas ktorého má hráč v klube hosťovať.
  9. Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná.
  10. Materský klub je povinný sa k žiadosti o transfer profesionála vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s transferom, matrika SFZ transfer nevykoná. V prípade transferu profesionála, ktorému skončilo trvanie zmluvy s materským klubom, sa súhlas materského klubu nevyžaduje.
  11. Žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania podáva materský klub. Hráč je povinný sa k takejto žiadosti vyjadriť podľa odseku 9. Nový klub v ktorom je hráč na hosťovaní je povinný sa k takejto žiadosti vyjadriť podľa odseku 10.
  12. V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje, materskému klubu však vzniká nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.
  13. K žiadosti o prestup profesionála je potrebné priložiť
   1. dohodu o ukončení trvania zmluvy s materským klubom hráča, ak trvanie zmluvy neskončilo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,
   2. zmluvu medzi hráčom a novým klubom,
   3. zmluvu o prestupe hráča uzatvorenú medzi materským a novým klubom v prípade odplatného prestupu.
  14. K žiadosti o hosťovanie profesionála je potrebné priložiť zmluvu o hosťovaní hráča medzi materským klubom a novým klubom, ktorá musí obsahovať dohodu klubov o spôsobe uhrádzania odmeny hráča počas hosťovania. Takúto dohodu je možné uzatvoriť aj prostredníctvom ISSF.
  15. Zmluvy a dohody podľa odseku 13 a 14 registruje matrika SFZ v registri zmlúv[17] . Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmlúv a dohôd podľa predchádzajúcej vety, je rozhodujúci obsah zmlúv a dohôd, ktoré sú registrované v registri zmlúv.
  16. Ak materský klub hráča nemá v súťaži zaradené družstvo vekovej kategórie zodpovedajúcej veku hráča, taký hráč môže hosťovať v inom klube, ktorý má družstvo v jeho vekovej kategórii, aj bez súhlasu materského klubu. Po prechode hráča do vyššej vekovej kategórie sa hosťovanie hráča skončí.

  Článok 19 - Registračné obdobia

  1. Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
   1. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
   2. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
  2. Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach
   1. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
   2. od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
  3. Žiadosti podľa odsekov 1 a 2 podané mimo registračných období spracuje príslušná matrika v priebehu najbližšieho registračného obdobia.
  4. Aby bola žiadosť podľa odsekov 1 a 2 spracovaná v rámci jedného z registračných období, musí sa hráč v súlade s článkom 18 ods. 9 a klub v súlade s článkom 18 ods. 10 vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná.
  5. Postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije, ak má byť transfer vykonaný na základe rozhodnutia príslušného orgánu SFZ[18] ; príslušná matrika v takomto prípade vykoná transfer do 3 dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušného orgánu SFZ príslušnej matrike.
  6. Ak profesionálovi skončilo trvanie zmluvy počas jedného z registračných období, môže nový klub požiadať o transfer takéhoto profesionála, najneskôr však do 15.03. kalendárneho roka. Ustanovenia odseku 4 sa použijú obdobne. V priebehu jedného súťažného ročníka je možné takto preregistrovať do jedného klubu najviac dvoch hráčov.
  7. Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
  8. Počas jedného z registračných období môže profesionál po vykonaní prestupu odísť na hosťovanie do iného klubu.
  9. Ukončiť hosťovanie skôr, ako po uplynutí doby, na ktorú bolo hosťovanie dohodnuté, je možné výhradne v jednom z registračných období.
  10. Klub, v ktorom je hráč na hosťovaní, nie je oprávnený preregistrovať hráča do tretieho klubu bez písomného súhlasu klubu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil.
  11. Podanie ďalšej žiadosti o transfer hráča v čase, keď prebieha iné konanie o transfere toho istého hráča, nie je prípustné a ISSF to neumožňuje.

  Článok 20 - Osobitné ustanovenia o transfere maloletých hráčov

  1. Maloletý hráč je fyzická osoba, ktorá ešte nedovŕšila 18 rokov svojho veku, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr[19] . Fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím manželstva, preukazuje nadobudnutie plnoletosti predložením sobášneho listu.
  2. Transfer maloletého hráča je možné vykonať výhradne so súhlasom zákonného zástupcu hráča.[20]
  3. Transfer maloletého hráča, ktorý ešte nedovŕšil 15 rokov svojho veku, je možné okrem výnimky podľa odsekov 5 a 6 vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja[21] , kde má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt. V odôvodnených prípadoch je možné vykonať transfer podľa predchádzajúcej vety aj mimo územia samosprávneho kraja, kde má hráč trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, ak vzdialenosť medzi miestom pobytu a sídlom klubu nie je viac ako 50 km.
  4. Transfer maloletého hráča, ktorý dovŕšil 15 rokov svojho veku, je možné okrem výnimky podľa odseku 5 a 6 vykonať mimo samosprávneho kraja kde má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, len ak je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný, zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo stredná škola, ktorú hráč navštevuje.
  5. Transfer maloletého hráča, ktorý navštevuje gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, je možné vykonať mimo samosprávneho kraja kde má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, len ak je samosprávny kraj kde má sídlo klub, do ktorého má byť hráč zaregistrovaný, zhodný so samosprávnym krajom, kde má sídlo gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, ktoré hráč navštevuje.
  6. Transfer maloletého hráča do klubu s licenciou ÚTM a Grassroots je možné vykonať bez obmedzenia. Klub, ktorý chce takéhoto hráča zaregistrovať je povinný predložiť matrike SFZ nasledovné dokumenty
   1. súhlas zákonného zástupcu maloletého hráča,
   2. potvrdenie o návšteve školy v okrese, kde má klub sídlo,
   3. informáciu o spôsobe ubytovania hráča a o dozore pri mimoškolských aktivitách (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.).
  7. Zahraničný transfer maloletého hráča nie je možné vykonať, okrem výnimiek keď
   1. sa zákonný zástupca maloletého hráča presťahuje do krajiny, kde má klub sídlo z dôvodov, ktoré sa neviažu na futbal,
   2. sa transfer maloletého hráča vo veku od 16 do 18 rokov uskutočňuje v rámci Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
    V takomto prípade je nový klub povinný splniť minimálne nasledovné povinnosti
    1. zabezpečiť maloletému hráčovi adekvátnu futbalovú výchovu a tréning podľa najvyšších národných štandardov (ÚTM),
    2. zabezpečiť maloletému hráčovi vzdelávací proces na strednej škole, ktorý hráčovi umožní inú než futbalovú kariéru, ak prestane hrať profesionálne futbal,
    3. zabezpečiť, aby bolo o maloletého hráča počas mimoškolských a mimofutbalových aktivít riadne postarané (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.),
    4. pri registrácii maloletého hráča preukázať, že splnil povinnosti podľa tohto odseku,
   3. má maloletý hráč trvalý pobyt do 50 km od štátnej hranice a klub susediaceho zväzu, v ktorom chce byť hráč zaregistrovaný má sídlo do 50 km od tejto štátnej hranice. Maximálna vzdialenosť medzi bydliskom hráča a sídlom klubu je 100 km. V takýchto prípadoch musí hráč zostať bývať v mieste trvalého pobytu a oba zainteresované zväzy musia k takejto registrácii udeliť súhlas.
  8. Ustanovenia odseku 7 sa vzťahujú aj na každého maloletého hráča, ktorý ešte nebol registrovaný v žiadnom klube a nie je občanom štátu, v ktorom sa chce prvý krát zaregistrovať.
  9. Každý zahraničný transfer podľa odseku 7 a každá prvá registrácia podľa odseku 8 podlieha schváleniu subkomisie ustanovenej na tento účel Komisiou FIFA pre hráčsky status (Players’ Status Committee). Žiadosť o schválenie registrácie podáva zväz, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný. Pôvodný zväz hráča má možnosť k žiadosti podať svoje stanovisko. Žiadosť o registráciu musí byť schválená skôr, než zväz požiada o vydanie ITC alebo než zväz zaregistruje hráča po prvýkrát.
  10. Procesné pravidlá pre podávanie žiadosti podľa odseku 7 upravuje príloha 2 FIFA RSTP.

  Článok 21 - Registrácia a ohlasovanie maloletých hráčov v akadémiách

  1. Klub, ktorý prevádzkuje akadémiu, ktorá má právnu, finančnú alebo skutočnú (de facto) väzbu na klub, je povinný ohlasovať všetkých maloletých hráčov, ktorí akadémiu navštevujú, na úsek mládeže a rozvoja SFZ.
  2. SFZ je povinný zabezpečiť, že akadémia, ktorá nemá právne, finančné alebo skutočné (de facto) väzby na klub
   1. prevádzkuje klub, ktorý je účastníkom príslušnej národnej súťaže; všetci hráči musia byť ohlásení na úseku mládeže a rozvoja SFZ alebo registrovaní priamo v klube, alebo
   2. ohlasuje všetkých maloletých hráčov, ktorí navštevujú akadémiu za účelom trénovania futbalu, na úsek mládeže a rozvoja SFZ.
  3. SFZ vedie osobitný register, ktorý obsahuje mená a dátumy narodenia maloletých hráčov, ktorí boli klubom alebo akadémiou ohlásení na úsek mládeže a rozvoja SFZ.
  4. Ohlásením maloletého hráča sa akadémia a maloletý hráč zaväzujú, že budú praktizovať futbal v súlade so stanovami FIFA a stanovami SFZ, a že budú rešpektovať a podporovať etické princípy organizovaného futbalu.
  5. Ustanovenia článku 20 ods. 7 až 10 sa vzťahujú aj na ohlasovanie maloletých hráčov, ktorí nie sú príslušníkmi štátu, v ktorom sa ohlasujú.

  Článok 22 - Osobitné ustanovenia o zahraničnom transfere prostredníctvom FIFA TMS

  1. Profesionál s príslušnosťou ku klubu jedného národného futbalového zväzu môže byť preregistrovaný do klubu iného národného futbalového zväzu, len ak pôvodný zväz profesionála doručil novému zväzu profesionála ITC a nový zväz profesionála doručenie ITC potvrdil. Doručovanie ITC sa vykonáva výhradne prostredníctvom TMS. Akákoľvek iná forma ITC ako tá, ktorá bola vytvorená v TMS, nie je prípustná.
  2. ITC musí byť vyžiadaný novým zväzom prostredníctvom TMS najneskôr v posledný deň registračného obdobia nového zväzu.
  3. Pôvodný zväz profesionála je povinný pri vytvorení ITC nahrať do TMS medzinárodný hráčsky pas.
  4. Pôvodný zväz profesionála je povinný pri vytvorení ITC nahrať do TMS kópiu príslušnej dokumentácie z disciplinárneho konania, ak bolo profesionálovi uložené disciplinárne opatrenie a informáciu o tom, či bola účinnosť disciplinárneho opatrenia rozšírená na celý svet.
  5. Všetky údaje, ktoré oprávňujú nový zväz vyžiadať ITC, musia byť do TMS zadané, potvrdené a spárované klubom, ktorý chce profesionála zaregistrovať, a to v registračnom období nového zväzu. Pri vyplňovaní údajov je nový klub v závislosti od druhu zadávanej inštrukcie povinný do TMS nahrať najmenej nasledovné dokumenty
   1. kópiu zmluvy medzi novým klubom a profesionálom,
   2. kópiu zmluvy o prestupe alebo hosťovaní, ak bola medzi novým a pôvodným klubom hráča uzatvorená,
   3. kópiu dokladu potvrdzujúceho totožnosť, národnosť, štátnu príslušnosť a dátum narodenia profesionála, najmä cestovný pas alebo občiansky preukaz,
   4. doklad o ukončení trvania poslednej zmluvy profesionála a dôvod ukončenia jej trvania.
  6. Dokumenty musia byť do TMS nahraté vo formáte požadovanom spoločnosťou FIFA TMS GmbH. Ak o to príslušný orgán FIFA požiada, dokument, ktorý nie je k dispozícii v jednom z oficiálnych jazykov FIFA alebo jeho časť, musia byť do TMS nahraté spolu s ich prekladom do jedného z oficiálnych jazykov FIFA. Ak sa tak nestane, môže byť takýto dokument odmietnutý.
  7. Kým nový zväz nepotvrdí prijatie ITC a nezadá do TMS dátum registrácie, profesionál nie je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub.
  8. Po prijatí notifikácie v TMS, že sa očakáva vyžiadanie ITC, nový zväz požiada prostredníctvom TMS pôvodný zväz hráča o doručenie ITC profesionála.
  9. Po prijatí žiadosti o ITC je pôvodný zväz profesionála povinný požiadať pôvodný klub a profesionála, aby potvrdili, či došlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, alebo či došlo k ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode alebo či medzi zmluvnými stranami došlo k sporu založenému zmluvným vzťahom.
  10. Pôvodný zväz profesionála je do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o doručenie ITC povinný prostredníctvom TMS
   1. vydať ITC v prospech nového zväzu profesionála a zadať dátum ukončenia registrácie, alebo
   2. zamietnuť žiadosť o vydanie ITC a uviesť dôvod zamietnutia, ktorým môže byť to, že nedošlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná alebo nedošlo k predčasnému ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode.
  11. Po prijatí ITC je nový zväz profesionála povinný v TMS potvrdiť prijatie ITC a vyplniť príslušné údaje o registrácii profesionála.
  12. Ak nový zväz profesionála nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 15 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený provizórne profesionála v novom klube zaregistrovať. Nový zväz profesionála vyplní príslušné údaje o registrácii profesionála v TMS. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú registráciu po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz profesionála dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
  13. Pôvodný zväz profesionála odmietne vydať ITC, ak došlo medzi profesionálom a pôvodným klubom k sporu vyplývajúcemu zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili. Nový zväz profesionála môže požiadať príslušný orgán FIFA, aby vo výnimočných prípadoch povolil provizórnu registráciu profesionála. Ak príslušný orgán provizórnu registráciu povolí, vyplní nový zväz príslušné údaje o registrácii profesionála v TMS. Profesionál, pôvodný klub a nový klub môžu na príslušnom orgáne FIFA uplatniť svoje nároky. FIFA v takom prípade rozhodne o vydaní ITC a o prípadných športových sankciách do 60 dní. O športových sankciách rozhodne FIFA pred rozhodnutím o vydaní ITC. Vydanie ITC nemá vplyv na prípadný nárok a zodpovednosť za náhradu škody za porušenie zmluvy.
  14. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj v prípade zahraničného hosťovania a návratu profesionála z hosťovania.
  15. V prípade hosťovania profesionála musí nový klub do TMS nahrať zmluvu o hosťovaní profesionála a zadať do TMS podmienky hosťovania.
  16. Zmena v trvaní doby hosťovania ako aj zmena hosťovania na prestup sa vykonáva prostredníctvom TMS.

  Článok 23 - Osobitné ustanovenia o zahraničnom transfere bez použitia FIFA TMS

  1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na zahraničné transfery všetkých hráčov, okrem hráčov podľa článku 22, najmä na amatérov, ženy a hráčov futsalu. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na zahraničný transfer profesionála, ak sa registruje na zväze, alebo má byť preregistrovaný zo zväzu, ktorý nie je aktívny v TMS.
  2. Hráč s príslušnosťou ku klubu jedného zväzu môže byť preregistrovaný do klubu iného zväzu, len ak pôvodný zväz hráča doručil novému zväzu hráča ITC a nový zväz hráča doručenie ITC potvrdil. Na tento účel sa použije špeciálny formulár, ktorý vydala FIFA alebo formulár s obdobným obsahom.
  3. ITC musí byť vyžiadaný novým zväzom najneskôr v posledný deň registračného obdobia nového zväzu.
  4. Pôvodný zväz hráča je pri vytvorení ITC povinný priložiť k nemu medzinárodný hráčsky pas.
  5. Každá žiadosť o registráciu profesionála musí byť podaná novým klubom novému zväzu počas jedného z registračných období zväzu. Ku žiadosti je potrebné priložiť kópiu zmluvy medzi profesionálom a novým klubom. Ku žiadosti je potrebné priložiť aj kópiu zmluvy o prestupe hráča medzi pôvodným klubom a novým klubom, ak bola uzatvorená. Profesionál je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub až potom, čo bol ITC vydaný pôvodným zväzom a prijatý novým zväzom.
  6. Po prijatí žiadosti podľa odseku 5 vyžiada nový zväz bezodkladne ITC od pôvodného zväzu. Zväz, ktorému bude doručený nevyžiadaný ITC nie je oprávnený profesionála zaregistrovať.
  7. Po prijatí žiadosti o ITC je pôvodný zväz hráča povinný požiadať pôvodný klub hráča a profesionála, aby potvrdili, či došlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, alebo či došlo k ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode alebo či medzi zmluvnými stranami došlo k sporu vyplývajúcemu zo zmluvy.
  8. Pôvodný zväz hráča je do siedmych dní odo dňa doručenia žiadosti o doručenie ITC povinný
   1. vydať ITC v prospech nového zväzu hráča a zadať dátum ukončenia registrácie, alebo
   2. zamietnuť žiadosť o vydanie ITC a uviesť dôvod zamietnutia, ktorým môže byť to, že nedošlo k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby na ktorú bola dojednaná alebo k predčasnému ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode.
  9. Ak nový zväz hráča nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 30 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený provizórne profesionála v novom klube zaregistrovať. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz hráča dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
  10. Pôvodný zväz hráča odmietne vydať ITC, ak došlo medzi profesionálom a pôvodným klubom k sporu vyplývajúcemu zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili. Nový zväz hráča môže požiadať príslušný orgán FIFA, aby vo výnimočných prípadoch povolil provizórnu registráciu hráča. Profesionál, pôvodný klub a nový klub môžu na príslušnom orgáne FIFA uplatniť svoje nároky. FIFA v takom prípade rozhodne o vydaní ITC a o prípadných športových sankciách do 60 dní. O športových sankciách rozhodne FIFA pred rozhodnutím o vydaní ITC. Vydanie ITC nemá vplyv na prípadný nárok a zodpovednosť za náhradu škody za porušenie zmluvy.
  11. Nový zväz môže hráčovi udeliť dočasné oprávnenie štartovať za klub do konca prebiehajúceho súťažného ročníka na základe ITC doručeného faxom. Ak nebol do konca prebiehajúceho súťažného ročníka doručený novému zväzu originál ITC, považuje sa registrácia hráča za definitívnu.
  12. Ustanovenia odsekov 4 až 11 sa primerane použijú na profesionála, ktorý transferom znovu nadobudne status amatéra.
  13. Každá žiadosť o registráciu amatéra musí byť podaná novým klubom novému zväzu počas jedného z registračných období zväzu.
  14. Po prijatí žiadosti o ITC je nový zväz hráča povinný požiadať pôvodný zväz hráča o vydanie ITC.
  15. Pôvodný zväz je povinný do siedmich dní od prijatia žiadosti podľa odseku 14 vydať ITC novému zväzu.
  16. Ak nový zväz hráča nedostane odpoveď na žiadosť o ITC do 30 dní od podania žiadosti o vydanie ITC, je oprávnený v novom klube amatéra provizórne zaregistrovať. Provizórna registrácia sa zmení na trvalú po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania ITC. Komisia pre status hráčov FIFA môže provizórnu registráciu zrušiť, ak pôvodný zväz hráča dostatočne odôvodní, prečo sa k žiadosti o vydanie ITC nevyjadril.
  17. Ustanovenia odsekov 13 až 15 sa primerane použijú na amatéra, ktorý transferom nadobudne status profesionála.
  18. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj v prípade zahraničného hosťovania a návratu zo zahraničného hosťovania profesionála.
  19. Podmienky hosťovania musia byť uvedené v žiadosti o vydanie ITC.
  20. Po skončení hosťovania vydá na požiadanie nový zväz ITC späť pôvodnému zväzu, ktorý hráča na hosťovanie uvoľnil.

  ŠTVRTÁ ČASŤ - Zmluvná stabilita

  Článok 24 - Zmluva medzi hráčom a klubom

  1. Zmluva reguluje vzťah medzi hráčom a klubom. Zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná. Zmluva musí byť riadne podpísaná klubom a hráčom a podpisy na zmluve musia byť úradne osvedčené. V zmluve musí byť uvedené miesto a dátum podpisu. V prípade hráčov mladších ako 18 rokov musí zmluvu podpísať aj zákonný zástupca hráča.
  2. Zmluva musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť a adresu trvalého pobytu hráča. Ak zmluvu podpisuje aj zákonný zástupca hráča, uvedú sa aj jeho údaje podľa predchádzajúcej vety.
  3. Zmluva musí obsahovať oficiálny názov klubu, identifikačné číslo organizácie (IČO), sídlo, meno a funkciu osoby oprávnenej konať v mene klubu, ktorá zmluvu podpisuje.
  4. Klub koná spôsobom uvedeným v stanovách alebo v zakladacej listine klubu. Spôsob konania je možné zistiť v internetovej verzii obchodného registra[22] , ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v registri občianskych združení[23] , ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo v inom zákonom určenom registri. Ak spôsob konania nie je možné zistiť z internetového portálu registra občianskych združení, preukazuje sa spôsob konania aktuálnymi stanovami občianskeho združenia zaregistrovanými na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ak zmluvu podpisuje osoba splnomocnená štatutárnym orgánom, musí byť k zmluve takéto splnomocnenie priložené v prvopise alebo jeho notársky osvedčená kópia.
  5. Zmluvu s profesionálom môže uzatvoriť len klub, ktorý je riadnym členom SFZ .
  6. Klub, ktorý je účastníkom I. a II. Ligy, môže s profesionálom uzatvoriť zmluvu, len ak má na účte SFZ zloženú zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená nasledovne

   Úroveň súťaže

   Suma zábezpeky

   I. liga

   30.000,- EUR

   II. liga

   10.000,- EUR


  7. Ak sa klub dostane do omeškania s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich zo záväzných rozhodnutí orgánov SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti alebo Rozhodcovského súdu SFZ (ďalej len “RS SFZ”), je riadiaci orgán súťaže oprávnený poukázať finančné plnenie oprávnenému zo zábezpeky klubu, ktorý je v omeškaní, na základe žiadosti oprávneného. Príslušný riadiaci orgán poukáže finančnú zábezpeku na účet oprávnenému do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety. K žiadosti musí byť priložené aj predmetné rozhodnutie príslušného orgánu.
  8. V prípade postupu podľa odseku 7 je klub povinný doplniť finančnú zábezpeku do výšky podľa odseku 6. Až do doplnenia zábezpeky podľa predchádzajúcej vety nie je klub oprávnený uzatvárať žiadnu novú zmluvu s profesionálom.
  9. Klub môže požiadať o vrátenie zábezpeky podľa odseku 6 až po skončení trvania poslednej zmluvy s profesionálom, ktorá je registrovaná na SFZ. Príslušný riadiaci orgán poukáže finančnú zábezpeku na účet klubu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety.

  Článok 25 - Zmluva o výchove a vzdelávaní uzatvorená s nádejným hráčom

  1. Za nádejného hráča sa považuje maloletý hráč vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý napriek nízkemu veku prejavil takú mieru talentu a úroveň športového majstrovstva, že mu klub ponúkol uzatvorenie zmluvy o výchove a vzdelávaní.
  2. Zmluva o výchove a vzdelávaní musí spĺňať náležitosti podľa článku 24 ods. 1 až 4.
  3. Zmluva o výchove a vzdelávaní sa uzatvára na dobu maximálne troch rokov, najviac však do konca súťažného ročníka, v ktorom hráč dovŕši 18 rokov veku.
  4. Zmluva o výchove a vzdelávaní musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti
   1. identifikácia individuálnych schopností hráča a záväzok klubu monitorovať individuálne schopnosti hráča a viesť záznamy o jeho individuálnych schopnostiach,
   2. prílohou zmluvy musí byť individuálny tréningový plán hráča, ktorý musí zabezpečovať poskytnutie primeraného ďalšieho tréningu nevyhnutného pre rozvoj nádejného hráča, t. j. musí ísť o individuálny tréningový plán zameraný na rozvoj konkrétnych zručností hráča nad rámec bežne poskytovaného tréningu,
   3. záväzok klubu hradiť všetky náklady vynakladané na tréning ako aj individuálny tréning hráča, najmä nie však výlučne náklady na dochádzanie na tréningy, prípadné náklady na ubytovanie nádejného hráča, náklady na zabezpečenie vhodného stravovania a pitný režim počas tréningu a individuálneho tréningu, náklady na vhodné výživové doplnky, športové oblečenie a obuv, náklady na fitnes, plávanie a doplnkové športy vykonávané za účelom zvyšovania kondície hráča podľa individuálneho tréningového plánu hráča,
   4. záväzok klubu hradiť náklady na vzdelávanie nádejného hráča v oblasti tzv. „druhej voľby“, t. j. náklady na prípravu nádejného hráča na iné, náhradné povolanie, ako je profesionálny hráč futbalu, pričom výber náhradného povolania je výlučne na nádejnom hráčovi a toto povolanie musí byť uvedené v zmluve o športovej výchove a vzdelávaní. Klub je oprávnený ponúknuť nádejnému hráčovi možnosť zvoliť si, ako náhradné povolanie, povolanie trénera, futbalového manažéra, fyzioterapeuta alebo iné vhodné povolanie s uplatnením v oblasti športu,
   5. záväzok klubu vzdelávať nádejného hráča v oblasti sociálnych zručností prostredníctvom seminárov o prevencii proti drogám, dopingu, gamblerstve, match-fixingu, rasizmu a iných foriem intolerancie a diskriminácie, mediálnej komunikácii, marketingu a základoch právnej a finančnej gramotnosti.
  5. Poskytovanie individuálneho tréningu a úhrada nákladov, ktoré vzniknú nádejnému hráčovi v súvislosti s výkonom jeho športovej činnosti v prospech klubu a v súvislosti so vzdelávaním nádejného hráča v oblasti druhej voľby v zmysle Zmluvy o výchove a vzdelávaní sa považujú za formu odmeny poskytovanej hráčovi za výkon športovej činnosti v prospech klubu.
  6. Hráč, ktorý uzatvoril zmluvu o výchove a vzdelávaní sa považuje za profesionála.
  7. Na zmluvu o výchove a vzdelávaní sa primerane použijú príslušné ustanovenia tohto poriadku o zmluve medzi profesionálom a klubom, predovšetkým ustanovenia článkov 27 až 33 tohto poriadku.

  Článok 26 - Trvanie a účinnosť zmluvy

  1. Zmluva s profesionálom, bez ohľadu na úroveň súťaže, sa uzatvára na dobu
   1. najviac päť (5) rokov v prípade klubu s profesionálnou licenciou s hráčom starším ako 18 rokov,
   2. najviac troch (3) rokov v prípade klubu s profesionálnou licenciou s hráčom vo veku od 16 do 18 rokov, a
   3. najviac 18 mesiacov v prípade ostatných klubov s hráčom starším ako 16 rokov.
  2. Na dlhšiu dobu trvania zmluvy, než je prípustná podľa odseku 1, sa neprihliada.
  3. Minimálna doba trvania zmluvy je odo dňa účinnosti zmluvy do začiatku najbližšieho registračného obdobia podľa článku 19.
  4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom dohodnutým medzi zmluvnými stranami uvedeným v zmluve. Účinnosť zmluvy nesmie zasahovať do účinnosti inej registrovanej zmluvy.
  5. Zmluva musí obsahovať deň, mesiac a rok nadobudnutia účinnosti zmluvy a deň, mesiac a rok kedy sa trvanie zmluvy končí. V zmluve musí byť upravené rovnocenné právo hráča a klubu rokovať o predĺžení trvania zmluvy a o predčasnom ukončení jej trvania. Akékoľvek predčasné ukončenie zmluvy môže byť vykonané len na základe dôvodu, ktorý zmluvnú stranu oprávňuje predčasne ukončiť trvanie zmluvy a spôsobom podľa tohto poriadku alebo dohodou.
  6. Zmluva musí byť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy predložená na registráciu do registra zmlúv, ktorý vedie matrika SFZ. O zaregistrovanie zmluvy môže požiadať ktorákoľvek zmluvná strana. Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu, v rámci SFZ platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo a SFZ na takéto zmluvy neprihliada.

  Článok 27 - Registrácia zmluvy

  1. Registráciu zmlúv podľa článku 24 vykonáva matrika SFZ. Zmluvy medzi amatérmi a klubmi matrika SFZ neregistruje, ani na ne neprihliada.
  2. Zmluva sa predkladá na registráciu minimálne v troch rovnopisoch (origináloch) alebo notársky osvedčených kópiách, po jednom pre každú zmluvnú stranu a jeden na účely registrácie a archivácie v registri zmlúv, a to v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jednom z oficiálnych jazykov FIFA; ak zmluva nebola uzatvorená v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v oficiálnom jazyku FIFA, je predkladateľ povinný predložiť aj úradný preklad do slovenského jazyka alebo do oficiálneho jazyka FIFA.
  3. Matrika SFZ zmluvu zaregistruje do 15 dní odo dňa predloženia zmluvy, ak je zmluva v súlade s týmto poriadkom. Matrika SFZ označí prvú stranu zmluvy registračným číslom zmluvy a každú stranu zmluvy odtlačkom pečiatky matriky a dva rovnopisy zmluvy zašle zmluvným stranám na adresu uvedenú v zmluve.
  4. Matrika SFZ odmietne zmluvu zaregistrovať, ak nie je v súlade s týmto poriadkom. V takom prípade matrika SFZ označí nedostatky v zmluve a vyzve zmluvné strany na ich odstránenie v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí registrácie zmluvy. Ak zmluvné strany v tejto lehote nedostatky neodstránia, v rámci SFZ platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo a SFZ na takúto zmluvu neprihliada.
  5. Ak má matrika SFZ pochybnosti o súlade zmluvy s týmto poriadkom, je povinná si vyžiadať písomné stanovisko od Legislatívno-právneho oddelenia SFZ (ďalej len “LPO SFZ”), ktoré je povinné zmluvu preskúmať v lehote siedmich dní odo dňa predloženia zmluvy matrikou SFZ. Ak LPO SFZ potvrdí, že zmluva obsahuje nedostatky podľa tohto poriadku, matrika SFZ pripojí toto stanovisko k oznámeniu o odmietnutí registrácie zmluvy.
  6. Po zaregistrovaní zmluvy vyznačí matrika SFZ v ISSF údaj o zaregistrovaní zmluvy a uvedie obdobie, na ktoré je zmluva uzatvorená.
  7. Akákoľvek zmena v trvaní zmluvy (výpoveď, ukončenie alebo predĺženie trvania zmluvy dohodou a pod.) musí byť oznámená jednou zo zmluvných strán matrike SFZ, inak sa na takúto zmenu neprihliada. Na dohodu o ukončení alebo predĺžení trvania zmluvy sa primerane použijú ustanovenia o registrácii zmluvy.

  Článok 28 - Obsah zmluvy a jej minimálne náležitosti

  1. Pojmy použité v zmluve musia byť riadne vymedzené. Pojmy, ktoré v zmluve vymedzené nie sú, majú význam podľa vymedzenia pojmov v predpisoch SFZ a v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
  2. Zmluva musí obsahovať všetky práva a povinnosti hráča a klubu. Žiadna ďalšia zmluva nemôže upravovať pôsobenie hráča v klube. Ak existuje iná zmluva alebo ju zmluvné strany uzatvoria neskôr, zmluvné strany sú povinné odvolávať sa na takúto zmluvu. Akákoľvek ďalšia zmluva alebo dodatok vzťahujúci sa na zmluvu, musí byť predložený na registráciu na matriku SFZ.
  3. Zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné povinnosti klubu voči hráčovi
   1. finančné ohodnotenie a jeho periodicita (mesačná, týždenná, závislá od splnenia výkonnostného cieľa),
   2. ďalšie finančné odmeny, ak boli medzi zmluvnými stranami dohodnuté (bonusy),
   3. iné nepeňažné plnenie ako napr. auto, ubytovanie, letenky a pod.,
   4. špecifikáciu nákladov, ktoré vzniknú hráčovi a ich preplácanie klubom, ak sa tak zmluvné strany dohodli.
  4. Zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné povinnosti hráča voči klubu
   1. zúčastňovať sa futbalových súťaží a v rámci nich futbalových stretnutí, na ktoré je nominovaný a vynakladať v nich maximálne úsilie podľa svojich najlepších možností a schopností,
   2. zúčastňovať sa tréningového procesu a prípravy na futbalové súťaže podľa pokynov hlavného trénera alebo inej oprávnenej osoby,
   3. viesť zdravú životosprávu a udržiavať si vysokú úroveň fyzickej kondície,
   4. plniť pokyny predstaviteľov klubu a riadiť sa podľa nich (časový harmonogram, požiadavka bývať v blízkosti klubu a pod.),
   5. zúčastňovať sa na športových a komerčných podujatiach organizovaných klubom,
   6. dodržiavať pravidlá klubu vrátane disciplinárnych pravidiel klubu, s ktorými klub hráča riadne oboznámil pred podpisom zmluvy,
   7. oboznámiť sa a riadiť sa futbalovými predpismi, dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu klubu, napomáhať pri dodržiavaní disciplíny v športovom kolektíve, správať sa voči osobám podieľajúcim sa na príprave stretnutí a tréningovom procese v športovom duchu,
   8. nezúčastňovať sa na iných športových činnostiach alebo potenciálne nebezpečných činnostiach bez predchádzajúceho písomného súhlasu klubu,
   9. chrániť majetok klubu, ktorý mu bol poskytnutý, pred stratou alebo poškodením, a po skončení trvania zmluvy s klubom tento majetok klubu vrátiť,
   10. oznámiť bez zbytočného odkladu klubovému lekárovi akékoľvek zranenie, ochorenie a inú zdravotnú nespôsobilosť na výkon športovej činnosti, neabsolvovať okrem prípadov, ktoré neznesú odklad, žiadne lekárske ošetrenie alebo zákrok bez predchádzajúcej konzultácie s klubovým lekárom a poskytnúť klubu potvrdenie o neschopnosti vykonávať dočasne alebo trvale športovú činnosť,
   11. absolvovať lekársku prehliadku, ošetrenie alebo zákrok na základe žiadosti klubového lekára,
   12. dodržiavať pravidlá a predpisy stanovené športovým zväzom, združením ligových klubov, združením hráčov alebo klubom o zákaze diskriminácie,
   13. nepoškodzovať dobré meno klubu, a to najmä v súvislosti s mediálnymi vyjadreniami,
   14. nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretích osôb stávkových a hazardných hier súvisiacich s futbalom.
  5. V zmluve musí byť jasne stanovená mena, suma a dátum splatnosti pre každú úhradu, ktorú má klub hráčovi podľa zmluvy poukázať. V zmluve musí byť upravený aj výhradne bezhotovostný spôsob úhrad.
  6. V zmluve musí byť upravená aj zmena spôsobu odmeňovania z dôvodu výrazného zníženia príjmov klubu, ak bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá (napr. z dôvodu zostupu v súťaži).
  7. Zmluva musí garantovať, že každý maloletý hráč bude mať možnosť skončiť povinnú školskú dochádzku v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a nesmie hráčovi brániť pokračovať v mimofutbalovom vzdelávaní.
  8. Zmluva musí obsahovať dĺžku a spôsob čerpania plateného voľna. Minimálne obdobie plateného voľna je štyri týždne za 12 mesačné obdobie. Termín čerpania plateného voľna musí byť vopred dohodnutý a je možné ho čerpať iba počas prestávok v súťaži, pokiaľ sa klub s hráčom nedohodne inak. Klub hráčovi umožní čerpať dva týždne plateného voľna alebo dovolenky bez prerušenia.
  9. Zmluva musí obsahovať ustanovenia o ochrane ľudských práv, a to najmä zaručenie slobody prejavu hráča a zákaz diskriminácie.
  10. Zmluva musí obsahovať zdravotnú a bezpečnostnú politiku klubu, ktorá zahŕňa povinné poistenie pre prípad choroby alebo úrazu a pravidelné lekárske vyšetrenia a ošetrenia kvalifikovaným personálom pri plnení povinností podľa zmluvy ako aj ustanovenia o zákaze dopingu.
  11. Zmluva musí obsahovať ustanovenia o spôsobe evidencie zdravotných záznamov o zraneniach hráča vrátane zranení počas reprezentačných zrazov rešpektujúc lekárske tajomstvo.
  12. Hráč má právo požiadať o druhý posudok vypracovaný iným športovým lekárom, ak nesúhlasí s posudkom klubového lekára. Ak sa oba posudky líšia, hráč a klub požiadajú o vypracovanie tretieho posudku nezávislým športovým lekárom vybraným zo zoznamu športových lekárov, ktorý vedie SFZ a ktorého posudok je pre zmluvné strany záväzný. Ak sa zmluvné strany nevedia dohodnúť na výbere nezávislého športového lekára, rozhodne o jeho výbere komisia ad hoc alebo pracovná skupina technického úseku SFZ podľa článku 64 stanov SFZ.
  13. Zmluva musí obsahovať dohodu o využívaní a zhodnocovaní osobnostných práv hráča. Odporúčaným postupom je, že klub využíva a zhodnocuje osobnostné práva hráča ako súčasti družstva a klubu, a hráč využíva a zhodnocuje svoje osobnostné práva ako jednotlivec tak, aby neboli v rozpore s reklamnými a obdobnými zmluvami medzi klubom a tretími stranami.
  14. Klub písomne stanovuje interné disciplinárne pravidlá vrátane pokút, sankcií a iných opatrení a interných disciplinárnych postupov, ktorými je hráč povinný sa riadiť. Klub je povinný hráča o týchto pravidlách informovať a hráč je povinný sa s týmito pravidlami oboznámiť. Interné disciplinárne opatrenie musí byť primerané vo vzťahu k previneniu hráča.
  15. Ak hráč poruší niektorú z povinností, ktoré sú predmetom zmluvy, môže klub uložiť hráčovi pokutu, sankciu alebo iné opatrenie v súlade s internými disciplinárnymi pravidlami klubu.
  16. Hráč musí mať možnosť podať voči rozhodnutiu klubu podľa odseku 15 opravný prostriedok a nechať sa zastúpiť alebo konať v prítomnosti kapitána družstva, zástupcu hráčskej asociácie alebo zástupcu odborovej organizácie.
  17. Zmluva musí obsahovať záväzok zmluvných strán, že budú konať proti rasizmu a inému diskriminačnému konaniu vo futbale.
  18. Zmluva musí obsahovať údaje o ďalších osobách, ktoré sa podieľali na rokovaní o uzatvorení zmluvy alebo na jej uzatvorení, ako sú napr. príbuzný, právny zástupca hráča, sprostredkovateľ, tlmočník a pod., alebo vyhlásenie zmluvných strán, že sa ďalšie osoby na rokovaní o uzatvorení zmluvy alebo na jej uzatvorení nepodieľali.
  19. Zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné záverečné ustanovenia
   1. ustanovenie o rozhodnom práve zmluvy,
   2. ustanovenie o príslušnosti a právomoci rozhodovať spory,
   3. ustanovenie o rozhodnej jazykovej verzii zmluvy, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
   4. ustanovenie o rozsahu povinnosti mlčanlivosti,
   5. ustanovenie, že neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť zmluvy ako celku,
   6. ustanovenie špecifikujúce dodatky, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy, ktoré boli hráčovi odovzdané,
   7. ustanovenie, že akékoľvek zmeny zmluvy alebo dodatky ku zmluve sa vyhotovujú písomne, inak sú neplatné.

  Článok 29 - Osobitné ustanovenia o uzatváraní zmluvy

  1. Klub, ktorý má záujem uzatvoriť s profesionálom zmluvu, je povinný informovať materský klub hráča pred tým, než začne rokovať s hráčom. Profesionál môže slobodne uzatvoriť zmluvu s iným klubom, ak skončilo trvanie jeho zmluvy s jeho materským klubom alebo ak sa má trvanie takejto zmluvy skončiť počas nasledujúcich šiestich mesiacov.
  2. Nová zmluva uzatvorená počas obdobia šiestich mesiacov do skončenia trvania pôvodnej zmluvy nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by hráčovi akýmkoľvek spôsobom bránili riadne si plniť pôvodnú zmluvu.
  3. Platnosť zmluvy nesmie byť podmienená úspešným absolvovaním lekárskej prehliadky. Klubom sa odporúča, aby hráč absolvoval lekársku prehliadku pred uzatvorením zmluvy.
  4. Ak hráč uzatvorí na rovnaké alebo prekrývajúce sa obdobie viac než jednu zmluvu, dopustí sa disciplinárneho previnenia a platí, že hráč s okamžitou účinnosťou vypovedal skôr uzatvorenú zmluvu. Za takéto konanie hráča je spoločne a nerozdielne zodpovedný aj klub, s ktorým hráč neskoršiu zmluvu uzatvorí, a rovnako sa dopustí disciplinárneho previnenia. Hráč a klub sú spoločne a nerozdielne zodpovední za kompenzáciu klubu, s ktorým hráč uzatvorí zmluvu skôr, podľa ustanovení o jednostrannej výpovedi zmluvy zo strany hráča bez oprávnených dôvodov.
  5. Profesionál môže na rovnaké alebo prekrývajúce sa obdobie uzatvoriť dve zmluvy výhradne vtedy, keď je v novom klube na hosťovaní. Počas hosťovania profesionála sú pozastavené majetkovoprávne a športovo-technické účinky zmluvy s pôvodným klubom a pôvodný klub tak nemusí uhrádzať hráčovi mzdu alebo odmenu a poskytovať hráčovi podmienky na tréning ani uspokojovať iné nároky hráča vyplývajúce zo zmluvy. Povinnosti podľa predchádzajúcej vety prechádzajú na klub, v ktorom je hráč na hosťovaní v súlade so zmluvou o hosťovaní a zmluvou, ktorú hráč na obdobie hosťovania uzatvoril s novým klubom. Kluby a hráč môžu v zmluve o hosťovaní dohodnúť aj odlišnú úpravu, než ustanovuje tento odsek.
  6. Akékoľvek ustanovenie zmluvy, ktoré umožňuje jednej zo strán jednostranne predĺžiť trvanie zmluvy je neprípustné a neprihliada sa naň (tzv. jednostranná opcia)[24] . Zmluvné strany sa môžu v zmluve dohodnúť na spôsobe, akým je možné po vzájomnej dohode predĺžiť trvanie zmluvy a za akých podmienok. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí umožniť ktorejkoľvek zmluvnej strane predložiť druhej strane návrh na predĺženie zmluvy s lehotou na vyjadrenie sa. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že druhá strana predĺženie trvania zmluvy odmietla. Ak hráč uzatvorí zmluvu s novým klubom podľa odseku 2 platí, že sa vzdal možnosti predĺžiť zmluvu so súčasným klubom.
  7. Ukončiť trvanie zmluvy medzi profesionálom a klubom je možné len uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo po vzájomnej dohode. Zmluvu nie je možné jednostranne ukončiť počas súťažného ročníka.
  8. Ukončiť trvanie zmluvy výpoveďou môže ktorákoľvek zmluvná strana bez následkov (bez povinnosti zaplatiť kompenzáciu alebo bez uloženia disciplinárneho opatrenia), ak má na to oprávnený dôvod.

  Článok 30 - Jednostranné ukončenie trvania zmluvy zo strany klubu

  1. Klub je oprávnený jednostranne ukončiť trvanie zmluvy s hráčom výpoveďou s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede hráčovi, ak
   1. sa hráč dopustil závažného porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo závažného porušenia predpisu SFZ, UEFA a FIFA (napr. doping, ovplyvňovanie výsledkov futbalových súťaží),
   2. si hráč napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany klubu neplní konkrétne povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (napr. opakujúca sa neospravedlnená neúčasť na tréningovom procese, na stretnutí),
   3. bol hráč odsúdený za trestný čin na nepodmienečný výkon trestu odňatia slobody, alebo
   4. sa klub a hráč dohodli na inom výpovednom dôvode ustanovenom priamo v zmluve, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo s ustálenou judikatúrou orgánov FIFA alebo Športového arbitrážneho súdu (ďalej len “CAS”).
  2. Výpoveď podľa odseku 1 sa zasiela na poslednú známu adresu hráča s doručenkou. Ak nebude adresát zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručí sa takáto zásielka inej osobe zdržujúcej sa v mieste doručenia. Zásielka sa považuje za doručenú aj ak hráč odmietol zásielku prevziať, ak hráč svojím konaním doručenie zásielky zmaril alebo ak sa zásielka vráti klubu ako nedoručiteľná.
  3. Výpoveď podľa odseku 1 musí obsahovať výpovedné dôvody. Kópiu výpovede je klub povinný zaslať spolu s kópiou dokladu o doručení výpovede hráčovi na matriku SFZ.
  4. Matrika SFZ vezme informáciu o výpovedi na vedomie a zaznačí deň ukončenia trvania zmluvy v Centrálnom registri členov SFZ.
  5. V prípade výpovede podľa odseku 1 písm. d) musí byť medzi zmluvnými stranami dohodnutá aj výpovedná lehota podľa dohody zmluvných strán.

  Článok 31 - Jednostranné ukončenie trvania zmluvy zo strany hráča

  1. Hráč je oprávnený jednostranne ukončiť trvanie zmluvy s klubom výpoveďou s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede klubu, ak
   1. sa klub vo vzťahu k hráčovi dopustil závažného porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo závažného porušenia predpisu SFZ, UEFA alebo FIFA,
   2. si klub napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany hráča neplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, a to najmä ak klub počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov neuhradil hráčovi riadne a včas odmenu dohodnutú v zmluve za aspoň tri jednotlivé mesiace,
   3. počas súťažného ročníka nastúpil na menej ako 10 % súťažných stretnutí za ktorékoľvek družstvo klubu, za ktoré je oprávnený štartovať, napriek tomu, že bol k tomu zdravotne spôsobilý, pokiaľ sa hráč s klubom v hráčskej zmluve výslovne nedohodli inak,
   4. sa hráč a klub dohodli na inom výpovednom dôvode ustanovenom priamo v zmluve, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo s ustálenou judikatúrou orgánov FIFA alebo CAS.
  2. Výpoveď podľa odseku 1 sa zasiela na poslednú známu adresu sídla klubu s doručenkou. Zásielka sa považuje za doručenú aj ak klub odmietol zásielku prevziať, ak klub svojím konaním doručenie zásielky zmaril alebo ak sa zásielka vráti hráčovi ako nedoručiteľná.
  3. Výpoveď podľa odseku 1 musí obsahovať výpovedné dôvody. Kópiu výpovede je hráč povinný zaslať spolu s kópiou dokladu o doručení výpovede klubu na matriku SFZ.
  4. Matrika SFZ vezme informáciu o výpovedi na vedomie a zaznačí deň ukončenia trvania zmluvy  v Centrálnom registri členov SFZ.
  5. V prípade výpovede podľa odseku 1 písm. d) musí byť medzi zmluvnými stranami dohodnutá aj výpovedná lehota podľa dohody zmluvných strán.
  6. Hráč je pred podaním výpovede podľa odseku 1 písm. b) povinný zaslať doporučenou poštou klubu oznámenie, že sa klub dostal do omeškania, vyčísliť dlžnú sumu a určiť lehotu na zaplatenie dlžnej sumy, ktorá nemôže byť kratšia ako sedem dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia. Výpoveď podľa odseku 1 písm. b) je hráč oprávnený podať až po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie dlžnej sumy. Podanie výpovede podľa odseku 1 písm. b) nezakladá vzdanie sa nároku na zaplatenie dlžnej sumy. Kópiu oznámenia a kópiu podacieho lístku je hráč povinný zaslať na matriku SFZ, ktorá zaznamená obsah oznámenia do ISSF a zašle záznam prostredníctvom ISSF klubu.
  7. Výpoveď podľa odseku 1 písm. c) je hráč oprávnený podať v lehote 15 dní od posledného súťažného stretnutia klubu v súťažnom ročníku. Márnym uplynutím tejto lehoty zaniká oprávnenie hráča podať výpoveď podľa odseku 1 písm. c). V prípade podania výpovede podľa odseku 1 písm. c) príslušný orgán neuloží športové sankcie, klub si však môže uplatniť svoj nárok na kompenzáciu podľa článku 32.

  Článok 32 - Kompenzácia za porušenie zmluvy a ukončenie trvania zmluvy bez oprávnených dôvodov

  1. Zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, je zodpovedná za zaplatenie kompenzácie druhej zmluvnej strane. Kompenzácia pre prípad porušenia zmluvy môže byť dohodnutá medzi zmluvnými stranami priamo v zmluve.
  2. Hodnota kompenzácie musí byť stanovená s ohľadom na platný právny poriadok Slovenskej republiky, špecifickosť športu a ďalšie objektívne kritériá. Takýmito kritériami sú najmä zmluvná odmena a iné výhody hmotného a nehmotného charakteru, na ktoré má hráč nárok podľa súčasnej alebo novej zmluvy, zvyšné obdobie trvania súčasnej zmluvy až do piatich rokov, poplatky a náklady zaplatené pôvodným klubom za získanie služieb hráča amortizované po dobu trvania zmluvy s hráčom, a či porušenie zmluvy spadá do chránenej doby.
  3. Nárok na kompenzáciu nesmie byť postúpený na tretiu stranu.
  4. Ak klub uzatvorí zmluvu s hráčom, ktorý ukončil trvanie zmluvy bez oprávnených dôvodov, platí vyvrátiteľná právna domnienka, že tento klub spôsobil porušenie zmluvy a naviedol hráča na takéto konanie a je v takom prípade spoločne a nerozdielne zodpovedný za zaplatenie kompenzácie spolu s hráčom.

  Článok 33 - Vplyv tretích strán

  1. Žiadny klub nesmie vstúpiť do zmluvného vzťahu, ktorý by inej zmluvnej strane alebo akejkoľvek tretej strane umožnil získať schopnosť ovplyvniť nezávislosť a politiku klubu vo veciach uzatvárania zmlúv s hráčmi, transfery hráčov alebo výkonnosť jeho družstiev.
  2. Treťou stranou sa rozumie akákoľvek iná strana než dva kluby, medzi ktorými sa uskutočňuje transfer hráča alebo klub, v ktorom bol hráč registrovaný.
  3. Žiadny klub alebo hráč nesmie vstúpiť do zmluvného vzťahu s treťou stranou, na základe ktorého by vznikol tretej strane nárok na podielovú alebo úplnú participáciu na odplate súvisiacej s budúcim transferom hráča z jedného klubu do druhého alebo na základe ktorého by tretia strana získala akékoľvek právo súvisiace s budúcim transferom alebo odplatou za transfer.

  Článok 34 - Zákaz dopingu

  1. Klub je oprávnený postihnúť hráča, ktorý bol uznaný vinným z použitia dopingu aj internými disciplinárnymi opatreniami, vrátane vypovedania zmluvy s hráčom bez akejkoľvek kompenzácie pre hráča. V každom takomto prípade je klub povinný dodržať princíp individuálneho prístupu k riešeniu prípadu.
  2. Ak hráč poruší príslušné antidopingové pravidlá a predpisy, v dôsledku čoho klub vypovie zmluvu s hráčom, má klub nárok na kompenzáciu zo strany hráča.

  Článok 35 - Zákaz účasti na ovplyvňovaní výsledkov futbalových súťaží a zákaz stávkovania

  1. Klub je oprávnený postihnúť hráča, ktorý bol uznaný vinným zo športovej korupcie/športového podvodu (ovplyvňovania výsledku futbalovej súťaže) aj internými disciplinárnymi opatreniami, vrátane vypovedania zmluvy s hráčom bez akejkoľvek kompenzácie pre hráča. V každom takomto prípade je klub povinný dodržať princíp individuálneho prístupu k riešeniu prípadu.
  2. Klub je oprávnený postihnúť hráča, ktorý bol disciplinárne postihnutý disciplinárnou komisiou príslušného zväzu za korupciu[25] alebo narušenie regulárnosti súťaže[26] aj internými disciplinárnymi opatreniami, vrátane vypovedania zmluvy s hráčom bez akejkoľvek kompenzácie pre hráča. V každom takomto prípade je klub povinný dodržať princíp individuálneho prístupu k riešeniu prípadu.
  3. Ak hráč poruší právny poriadok Slovenskej republiky alebo predpisy SFZ, UEFA a FIFA týkajúce sa ovplyvňovania výsledkov futbalových súťaží a stávkovania, v dôsledku čoho klub vypovie zmluvu s hráčom, má klub nárok na kompenzáciu zo strany hráča.

  PIATA ČASŤ - Výchovné, odstupné za amatéra, mechanizmus solidarity

  Článok 36 - Výchovné

  1. Výchova hráča sa uskutočňuje v období od jeho 9 do 23 rokov veku.
  2. Nárok na zaplatenie výchovného vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča v období podľa odseku 1, a to do konca súťažného ročníka, v ktorom hráč dosiahne 23 rokov veku
   1. keď je hráč zaregistrovaný prvýkrát ako profesionál,
   2. pri každom ďalšom prestupe profesionála do iného klubu bez ohľadu na to, či prestupuje počas alebo po skončení trvania zmluvy.
  3. Nárok na výchovné nevzniká, ak
   1. materský klub hráča ukončil trvanie zmluvy s hráčom bez oprávnených dôvodov (prípadné nároky predchádzajúcich klubov tým nie sú dotknuté), alebo
   2. profesionál prestupom opätovne získa status amatéra.
  4. Keď sa hráč registruje ako profesionál prvýkrát, klub v ktorom sa registruje je povinný zaplatiť výchovné každému klubu, v ktorom bol hráč registrovaný (v súlade s hráčskym pasom) a ktorý sa podieľal na výchove hráča od súťažného ročníka, v ktorom hráč dosiahol 9 rokov veku. Splatná suma sa vypočíta pomerne podľa obdobia výchovy, ktorú hráč v každom klube absolvoval.
  5. V prípade ďalších následných prestupov profesionála má na výchovné nárok klub, z ktorého hráč prestupuje, a to za obdobie, počas ktorého skutočne uskutočňoval výchovu hráča. Ak bol takýto hráč počas rozhodného obdobia na hosťovaní v druhom klube, má takýto klub nárok na alikvotnú časť výchovného za obdobie, počas ktorého skutočne uskutočňoval výchovu hráča.
  6. Splatnosť výchovného je 30 dní odo dňa registrácie profesionála.
  7. Splnením povinnosti zaplatiť výchovné nezaniká povinnosť zaplatiť kompenzáciu za porušenie zmluvy.
  8. Ak klub, ktorý by inak mal nárok na výchovné, zanikol bez právneho nástupcu alebo nie je aktívny, nárok na zaplatenie výchovného má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije na rozvoj mládežníckeho futbalu[27] .
  9. Kluby sú z dôvodu kalkulácie nákladov na výchovné rozdelené do troch kategórií
   1. I. kategória - kluby s licenciou ÚTM,
   2. II. kategória - kluby s licenciou Grassroots,
   3. III. kategória - ostatné kluby.
  10. Náklady na výchovu hráča sú stanovené zvlášť pre každú kategóriu klubu na jeden súťažný ročník (alikvotne, ak bol hráč registrovaný po dobu kratšiu ako jeden súťažný ročník) nasledovne

   NÁKLADY KLUBU NA VÝCHOVU HRÁČA NA JEDEN SÚŤAŽNÝ ROČNÍK

   VEK*

   KATEGÓRIA KLUBU


   I. - ÚTM

   II. - Grassroots

   III. - Ostatné

     9 - 11 rokov

   EUR 200

   EUR 200

   EUR 200

   12 - 15 rokov

   EUR 1.200

   EUR 800

   EUR 600

   16 - 19 rokov

   EUR 3.000

   EUR 1.500

   EUR 1.000

   20 - 23 rokov

   EUR 10.000

   EUR 5.000

   EUR 2.500

   *Súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahne uvedený vek
  11. Pri výpočte nároku na výchovné sa vychádza z nákladov, ktoré by mal na výchovu hráča nový klub.
  12. Pri prvej registrácii profesionála sa nárok na výchovné vypočíta tak, že sa sčítajú náklady, ktoré by vznikli novému klubu za výchovu hráča od 9 rokov veku do veku, v ktorom sa hráč registruje prvý krát ako profesionál podľa kategórie, do ktorej je klub zaradený. V prípade následných prestupov profesionála sa nárok na výchovné vypočíta tak, že sa sčítajú náklady, ktoré by vznikli novému klubu za výchovu hráča počas obdobia, v ktorom vychovával profesionála klub, z ktorého profesionál prestupuje.
  13. Nárok na výchovné vzniká aj v prípade, keď klub uzatvorí zmluvu s hráčom, v zmysle ktorej hráč spĺňa definíciu profesionála podľa tohto poriadku a klub nepredloží zmluvu na registráciu podľa článku 27. Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď hráč nemá uzatvorenú zmluvu, ale dostáva za hranie futbalu vyššiu odmenu, ako sú jeho účelne vynaložené náklady.

  Článok 37 - Odstupné za amatéra

  1. Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné, ktoré je stanovené nasledovne

   Muži

   muži

   vek

   9 - 11

   12 - 15

   16 - 18

   19 - 25

   26 - 33

   34 a viac

   1. liga

   EUR 100

   EUR 400

   EUR 800

   EUR 5.000

   EUR 2.500

   EUR 500

   2. liga

   EUR 100

   EUR 400

   EUR 800

   EUR 2.500

   EUR 1.250

   EUR 500

   3. - 5. liga

   EUR 100

   EUR 200

   EUR 400

   EUR 1.000

   EUR 750

   EUR 250

   ObFZ

   EUR 100

   EUR 200

   EUR 250

   EUR 250

   EUR 150

   EUR 50


   Ženy

   ženy

   kategória

   ženy

   juniorky

   žiačky

   1. liga

   EUR 600

   EUR 400

   EUR 200

   2. liga

   EUR 300

   EUR 200

   EUR 100

  2. Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.
  3. Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet oprávneného klubu do 15 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví oprávnený klub a doručí ju na adresu SFZ. Fakturačné údaje oprávneného klubu na faktúre sa musia zhodovať s fakturačnými údajmi klubu v ISSF.
  4. Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto článku.
  5. Ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného podľa odseku 1.

  Článok 38 - Mechanizmus solidarity

  1. Solidárny príspevok je časť odplaty, ktorú má zaplatiť nový klub materskému klubu hráča ako odplatu za prestup hráča. Z výchovného sa ani z odstupného za amatéra solidárny príspevok neuhrádza.
  2. Nárok na solidárny príspevok vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča, keď profesionál prestupuje počas trvania zmluvy do iného klubu za odplatu. Nový klub v takomto prípade odpočíta 5% z celkovej sumy takejto odplaty okrem výchovného a rozdelí výslednú sumu ako solidárny príspevok medzi kluby, ktoré sa podieľali na výchove hráča počas súťažných ročníkov, v ktorých hráč dosiahol od 12 do 23 rokov veku.
  3. Solidárny príspevok sa vypočíta podľa počtu súťažných ročníkov, počas ktorých bol hráč registrovaný v danom klube (alikvotne ak bol hráč registrovaný po dobu kratšiu ako jeden súťažný ročník) nasledovne

   SOLIDÁRNY PRÍSPEVOK

   VEK*

   % z príspevku

   % z odplaty

   12 rokov

   5%

   0,25%

   13 rokov

   5%

   0,25%

   14 rokov

   5%

   0,25%

   15 rokov

   5%

   0,25%

   16 rokov

   10%

   0,5%

   17 rokov

   10%

   0,5%

   18 rokov

   10%

   0,5%

   19 rokov

   10%

   0,5%

   20 rokov

   10%

   0,5%

   21 rokov

   10%

   0,5%

   22 rokov

   10%

   0,5%

   23 rokov

   10%

   0,5%

   SPOLU

   100%

   5%

   *súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahne uvedený vek
  4. Nový klub je povinný uhradiť solidárny príspevok do 30 dní odo dňa registrácie hráča, a v prípade splátok alebo podmienených platieb (napr. z ďalšieho prestupu, za počet štartov a pod.) do 30 dní odo dňa každej takejto platby.
  5. Za výpočet, rozdelenie a uhradenie príspevku solidarity je zodpovedný nový klub, ktorý pritom postupuje v súlade s týmto článkom a podľa hráčskeho pasu, ktorý je dostupný v ISSF. Ak v ISSF hráčsky pas dostupný nie je, vystaví ho na požiadanie matrika SFZ.Nový klub je povinný uhradiť solidárny príspevok do 30 dní odo dňa registrácie hráča, a v prípade splátok alebo podmienených platieb (napr. z ďalšieho prestupu, za počet štartov a pod.) do 30 dní odo dňa každej takejto platby.
  6. Ak klub, ktorý by inak mal nárok na solidárny príspevok, zanikol bez právneho nástupcu alebo nie je aktívny, nárok na zaplatenie solidárneho príspevku má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu[28] .

  ŠIESTA ČASŤ - Disciplinárna zodpovednosť a riešenie sporov

  Článok 39 - Disciplinárna zodpovednosť

  1. Porušenie postupu a povinnosti ustanovenej týmto poriadkom je disciplinárnym previnením podľa článku 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Za také porušenie sa považuje najmä porušenie alebo nesplnenie povinnosti uvedenej v článkoch 17, 33 až 38.
  2. O uložení disciplinárneho opatrenia a spôsobe jeho výkonu rozhodne príslušná disciplinárna komisia podľa disciplinárneho poriadku SFZ, ak tento poriadok neustanovuje inak.
  3. Akékoľvek porušenie ustanovení podľa článku 20 ods. 7 až 9 bude sankcionované disciplinárnou komisiou FIFA podľa disciplinárneho poriadku FIFA. Okrem zväzu, ktorý nepožiadal o schválenie podľa článku 20 ods. 9, môže byť sankcionovaný aj zväz, ktorý bez schválenia subkomisiou vydal ITC, ako aj kluby, ktoré sa na takomto transfere maloletého hráča dohodli.
  4. Výpoveď z iného dôvodu ako je uvedený v článku 30 ods. 1 a 31 ods. 1, alebo ak dôvodnosť výpovede nepotvrdí príslušný orgán SFZ, je disciplinárnym previnením a zakladá zároveň zodpovednosť zaplatiť kompenzáciu.
  5. Okrem povinnosti zaplatiť kompenzáciu bude hráčovi, ktorý porušil zmluvu v chránenej dobe, uložené aj disciplinárne opatrenie pozastavenie športovej činnosti na obdobie štyroch mesiacov. V prípade priťažujúcich okolností je možné zákaz športovej činnosti predĺžiť až na šesť mesiacov. Takéto disciplinárne opatrenie je účinné od oznámenia rozhodnutia hráčovi.
  6. Výkon disciplinárneho opatrenia uloženého podľa odseku 5 sa prerušuje v období medzi posledným súťažným stretnutím v súťažnom ročníku a prvým súťažným stretnutím v nasledujúcom súťažnom ročníku, vrátane medzinárodných klubových súťaží.
  7. Výkon disciplinárneho opatrenia uloženého podľa odseku 5 sa neprerušuje, ak je hráč pravidelným reprezentantom v reprezentačnom družstve zväzu, a takýto zväz je účastníkom záverečnej časti medzinárodného turnaja v období medzi posledným súťažným stretnutím v súťažnom ročníku a prvým súťažným stretnutím v nasledujúcom súťažnom ročníku.
  8. Za jednostranné ukončenie trvania zmluvy bez oprávnených dôvodov po uplynutí chránenej doby sa disciplinárne opatrenie neuloží. Disciplinárne opatrenie je však možné uložiť, ak hráč nezašle klubu výpoveď počas 15 dní od posledného súťažného stretnutia klubu, v ktorom je registrovaný.
  9. Ak disciplinárna komisia SFZ uloží disciplinárne opatrenie uloženého podľa odseku 5, požiada zároveň disciplinárnu komisiu FIFA o celosvetovú účinnosť tohto disciplinárneho opatrenia.
  10. Okrem povinnosti zaplatiť kompenzáciu bude klubu, ktorý porušil zmluvu v chránenej dobe alebo ktorý spôsobil porušenie zmluvy v chránenej dobe, uložené aj disciplinárne opatrenie zákaz prestupov podľa článku 25 disciplinárneho poriadku SFZ na dve celé po sebe nasledujúce registračné obdobia.
  11. Každému, kto podlieha právomoci SFZ v zmysle stanov SFZ a iných predpisov SFZ a kto akýmkoľvek spôsobom koná tak, aby iného naviedol k porušeniu zmluvy alebo inak spôsobil, aby došlo k porušeniu zmluvy, bude uložené disciplinárne opatrenie podľa článku 64 disciplinárneho poriadku SFZ.
  12. Konanie podľa článku 36 ods. 13 bude disciplinárna komisia SFZ považovať za konanie s cieľom získať neoprávnenú výhodu podľa článku 64 ods. 1 písm. d) disciplinárneho poriadku SFZ.

  Článok 40 - Riešenie sporov

  1. Klub a hráč sú povinní v zmluve upraviť spôsob riešenia sporov v prípadoch, ktoré zmluva neupravuje, pričom sú povinní postupovať v súlade so stanovami SFZ a týmto poriadkom.
  2. V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a národnými kolektívnymi zmluvami sú zmluvné strany povinné predložiť svoj spor založený zmluvným vzťahom na komoru SFZ[29] v súlade s jej poriadkom alebo na RS SFZ v súlade s jeho štatútom a rokovacím poriadkom.
  3. Spor s medzinárodným prvkom, ktorý nepodlieha právomoci komory SFZ a RS SFZ, môžu zmluvné strany predložiť na Komisiu FIFA pre hráčsky status, Komoru FIFA pre riešenie sporov alebo na CAS v súlade s príslušnými predpismi týchto orgánov a FIFA RSTP.
  4. Komora SFZ má právomoc prejednať a rozhodnúť aj
   1. spor o nároku na výchovné,
   2. spor o nároku na odstupné za amatéra,
   3. spor o nároku na solidárny príspevok,
   4. spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku,
   5. spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31,
   6. spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov,
   7. spor o disciplinárnych opatreniach uložených klubom hráčovi v rámci interného disciplinárneho konania v klube,
   8. návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene.
  5. Komora SFZ má právomoc prejednať žiadosť klubu alebo hráča o registráciu hráča v klube mimo registračných období podľa článku 19 ods. 1 a 2 a v odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa môže vydať rozhodnutie, na základe ktorého príslušná matrika registráciu hráča vykoná. Komora SFZ vydá takéto rozhodnutie najmä ak príslušné družstvo klubu nemá dostatočný počet hráčov na účasť v prebiehajúcej súťaži (napr. zranenie viacerých brankárov A družstva klubu).
  6. Komora SFZ nemá právomoc prejednať a rozhodnúť spor o vydanie ITC.

  Článok 41 - Sťažnosť

  1. Proti matričnému úkonu, ktorý vykonala príslušná matrika je prípustná sťažnosť.
  2. Podanie sťažnosti nemá odkladný účinok.
  3. Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým
   1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou príslušnej matriky,
   2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie ustanovení tohto poriadku, ktorých odstránenie je v pôsobnosti príslušnej matriky.
  4. Sťažnosť podaná fyzickou osobou musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a registračné číslo sťažovateľa. Sťažnosť podaná právnickou osobou musí obsahovať názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu a jej registračné číslo alebo IČO.
  5. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sťažovateľ, ktorý si zvolil zástupcu podľa predchádzajúcej vety podáva sťažnosť prostredníctvom ISSF, je povinný splnomocnenie zaslať doporučenou poštou matrike SFZ do troch dní od podania sťažnosti, inak matrika SFZ sťažnosť odmietne.
  6. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti akému úkonu ktorej matriky smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
  7. Sťažnosť sa podáva na matriku SFZ prostredníctvom ISSF alebo doporučenou poštou. Ak bola sťažnosť podaná doporučenou poštou, matrika SFZ ju po doručení zaeviduje v ISSF.
  8. Lehota na podanie sťažnosti je 15 dní odo dňa, kedy bol matričný úkon príslušnou matrikou vykonaný. Po márnom uplynutí tejto lehoty sťažnosť nie je prípustná a matrika SFZ ju odmietne.
  9. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa tohto článku, matrika SFZ ju vráti sťažovateľovi a určí mu lehotu na doplnenie sťažnosti v trvaní najmenej sedem dní, najviac však desať dní. Ak ani doplnená sťažnosť nespĺňa náležitosti podľa tohto článku, matrika SFZ sťažnosť odmietne.
  10. Na vybavenie sťažnosti proti úkonu matriky ObFZ a RFZ je príslušná matrika SFZ.
  11. Na vybavenie sťažnosti proti úkonu matriky SFZ je príslušná matričná komisia SFZ.
  12. Podanie sťažnosti je spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí prílohu 3 tohto poriadku.
  13. Sťažovateľ, ktorému sa vystavujú mesačné zberné faktúry, uhrádza poplatok prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry vystavenej sťažovateľovi.
  14. Ak sťažovateľovi nie je vystavovaná mesačná faktúra, je povinný zaplatiť poplatok iným spôsobom (vklad na účet, prevod na účet alebo prostredníctvom inej platobnej služby) pred podaním sťažnosti a zaslať o tom matrike SFZ doklad o úhrade spolu so sťažnosťou; inak matrika SFZ sťažnosť odmietne.
  15. Lehota na vybavenie sťažnosti je 15 dní od doručenia sťažnosti.
  16. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti.
  17. Ak matrika SFZ alebo matričná komisia SFZ nevyhovie sťažnosti v celom rozsahu, je povinná si pred vybavením sťažnosti vyžiadať písomné stanovisko Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ, ktorým je pri vybavovaní sťažnosti viazaná.
  18. Ak bola vybavená sťažnosť opodstatnená, vedúci matriky SFZ alebo matričná komisia SFZ
   1. určí osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
   2. príjme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
   3. predloží prijaté opatrenia generálnemu sekretárovi SFZ a VV SFZ,
   4. predloží generálnemu sekretárovi SFZ a VV SFZ správu o splnení opatrení a uplatnení prípadnej právnej zodpovednosti.
  19. Ak bola sťažnosť sťažovateľa opodstatnená, vráti matrika SFZ poplatok v plnej výške sťažovateľovi do troch dní od vybavenia sťažnosti. Poplatok sa nevracia, ak nebol dosiahnutý úspech v celom rozsahu.
  20. Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi znáša sťažovateľ a trovy, ktoré vznikli matrike SFZ znáša SFZ.

  Článok 42 - Prieskum postupu orgánu SFZ podľa tohto poriadku

  1. Na prieskum postupu orgánu SFZ podľa tohto poriadku, okrem postupu podľa článku 40, je oprávnená na základe podnetu Odvolacia komisia SFZ v súlade s článkom 59 ods. 5 a 6 stanov SFZ.
  2. Postup podľa odseku 1 upravuje článok 59 stanov SFZ, disciplinárny poriadok SFZ a ďalšie predpisy SFZ.

  SIEDMA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  Článok 43 - Spoločné ustanovenie

  Podrobnosti o vykonaní ustanovení tohto poriadku upraví organizačným pokynom generálny sekretár SFZ.

  Článok 44 - Prechodné ustanovenia

  1. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku sú platné a účinné tak, ako boli uzatvorené, ak boli uzatvorené v súlade s predpismi uvedenými v článku 45.
  2. Na riešenie sporov založených zmluvnými vzťahmi podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia tohto poriadku a ustanovenia príslušných predpisov účinných pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku.
  3. Hosťovanie hráča, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku, skončí uplynutím doby, na ktorú bolo dohodnuté.
  4. Predčasné ukončenie hosťovania hráča podľa odseku 3 sa vykonáva podľa tohto poriadku.

  Článok 45 - Záverečné ustanovenia

  Zrušujú sa:

  1. Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov schválený VV SFZ dňa 26.6.2012.
  2. Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov schválený VV SFZ dňa 26.6.2012.
  3. Registračný poriadok futbalu schválený VV SFZ dňa 26.6.2012.
  4. Smernica pre registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv schválená VV SFZ dňa 22.9.2009.
  5. Pravidlá pre stanovenie výšky odstupného za profesionálneho hráča schválené mimoriadnou konferenciou SFZ dňa 10.7.1993 v znení zmien a doplnkov schválených dňa 17.3.1995.

  Článok 46 - Účinnosť

  Tento poriadok nadobúda účinnosť 3. februára 2016. 

  PRÍLOHY

  PRÍLOHA č. 1 - Reprezentácia Slovenskej republiky vo futbale

  1. Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz futbalu v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje prípravu športovej reprezentácie vo futbale a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo na medzinárodnom športovom podujatí.
  2. V zmysle článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 písm. d. stanov SFZ je poslaním a jednou z hlavných činností SFZ zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodných športových súťažiach vo futbale.
  3. Reprezentovanie Slovenskej republiky upravuje aj článok 20 stanov SFZ, Štatút reprezentanta Slovenskej republiky a osobitné predpisy.
  4. Táto príloha upravuje záväzné pravidlá, postupy a povinnosti hráčov, klubov a SFZ pri uvoľňovaní hráčov pre potreby reprezentačných družstiev.
  5. Každý hráč má právo, aby ho futbalový klub, v ktorom je registrovaný, uvoľnil pre potreby futbalovej reprezentácie krajiny, ktorú je oprávnený reprezentovať, ak ho národný futbalový zväz danej krajiny z klubu riadne vyžiadal.
  6. Skutočnosť, že hráč bol nominovaný na medzištátne stretnutie slovenskej futbalovej reprezentácie, je SFZ povinný oznámiť hráčovi a jeho materskému klubu najneskôr 15 dní pred termínom, v ktorom sa má odohrať medzištátne stretnutie, na ktoré je hráč nominovaný. Klub nie je povinný hráča uvoľniť, ak SFZ nedodržal lehotu stanovenú na oznámenie nominácie.
  7. Hráč má možnosť odmietnuť nomináciu do reprezentácie z osobných dôvodov (napr. nezáujem reprezentovať, úmrtie v rodine a pod.).
  8. Nomináciu je hráč oprávnený odmietnuť aj zo zdravotných dôvodov (zranenie, choroba). V takom prípade je hráč povinný podrobiť sa na požiadanie SFZ lekárskej prehliadke. Lekára, ktorý lekársku prehliadku vykoná, určí SFZ (spravidla lekár reprezentačného družstva).
  9. Materský klub hráča je povinný potvrdiť, či nominovaného hráča uvoľní pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky v lehote šesť dní odo dňa doručenia nominácie. V prípade, že sa klub k nominácii hráča v stanovenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že klub s uvoľnením hráča súhlasí.
  10. Povinnosť klubov uvoľniť hráčov pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky sa vzťahuje na medzištátne stretnutia, ktoré sa konajú v termínoch stanovených v kalendári medzištátnych stretnutí FIFA (FIFA International Match Calendar).
  11. Ak je hráč nominovaný na stretnutie neuvedené v kalendári medzištátnych stretnutí FIFA, rozhoduje o uvoľnení hráča jeho materský klub.
  12. Klub je povinný hráča uvoľniť pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky aj na dobu potrebnú k riadnej príprave na stretnutie (prípravná doba), ktorá je minimálne
   1. 48 hodín pred priateľským medzištátnym stretnutím,
   2. 4 dni pred kvalifikačným medzištátnym stretnutím (vrátane dňa stretnutia),
   3. 48 hodín pred kvalifikačným medzištátnym stretnutím, ktoré sa koná v termíne vyhradenom pre priateľské medzištátne stretnutie,
   4. 48 hodín pred priateľským medzištátnym stretnutím, ktoré sa koná v termíne vyhradenom pre kvalifikačné medzištátne stretnutie,
   5. 14 dní pred prvým stretnutím na záverečnom turnaji Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy alebo letných Olympijských hrách.
  13. Klub je za každých okolností povinný hráča uvoľniť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol hráč k dispozícii reprezentačnému družstvu vždy najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom stretnutia.
  14. SFZ a klub sa môžu dohodnúť na dlhšej dobe, na ktorú klub hráča uvoľní pre potreby reprezentácie Slovenskej republiky.
  15. SFZ je povinný uvoľniť hráča v dostatočnom časovom predstihu tak, aby vzhľadom na vzdialenosť, ktorú musí hráč prekonať a cestovné spojenie, ktoré mu SFZ zabezpečilo, sa hráč vrátil do svojho materského klubu najneskôr do 24 hodín od ukončenia medzištátneho stretnutia, na ktoré bol nominovaný. Doba návratu sa predlžuje na 48 hodín od ukončenia medzištátneho stretnutia, ktoré sa nekonalo na území konfederácie, v ktorej je hráčov materský klub registrovaný.
  16. V prípade záverečných šampionátov je klub povinný hráča uvoľniť a hráč musí vycestovať za reprezentačným družstvom najneskôr v pondelok ráno v týždni, ktorý predchádza týždňu, v ktorom príslušný záverečný šampionát začína. SFZ musí hráča uvoľniť ráno v deň nasledujúci po dni posledného stretnutia reprezentačného družstva na záverečnom turnaji.
  17. SFZ je povinný najneskôr 10 dní pred stretnutím, na ktoré je hráč nominovaný, písomne oznámiť hráčovi a jeho materskému klubu časový harmonogram reprezentačného zrazu. V oznámení je SFZ povinný uviesť, kedy a akým spôsobom hráč opustí klub a pridá sa k reprezentačnému družstvu Slovenskej republiky, a kedy a akým spôsobom sa hráč vráti z reprezentačného zrazu do materského klubu.
  18. Akákoľvek odmena pre materský klub za účasť hráča v reprezentácii Slovenskej republiky je zakázaná. SFZ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť hráčovi dopravu z klubu na miesto reprezentačného zrazu a späť, primerané ubytovanie a stravu, potrebnú zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť a znášať ďalšie náklady spojené s výkonom činnosti reprezentanta v zmysle trojstrannej zmluvy o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej republiky, ktorú hráč uzatvoril so SFZ a spoločnosťou SFZ Marketing, s. r. o.
  19. Ak profesionál z kategórie mužov počas doby, na ktorú bol uvoľnený pre A družstvo reprezentácie v termíne stanovenom v koordinovanom kalendári medzištátnych stretnutí utrpí telesné zranenie spôsobené neúmyselnou nehodou, a je z tohto dôvodu dočasne úplne telesne postihnutý, FIFA odškodní klub, v ktorom je takýto hráč registrovaný. Podmienky a pravidlá odškodnenia stanovuje FIFA Technical Bulletin – Club Protection Programme .
  20. Reprezentačné štarty hráča zaznamenáva technický vedúci každého reprezentačného družstva SFZ, ktorý je povinný do 5 dní po skončení každého reprezentačného zrazu odovzdať záznam podľa tohto odseku matrike SFZ.
  21. Evidenciu reprezentačných štartov vedie matrika SFZ, ktorá na žiadosť hráča alebo klubu vydá potvrdenie o počte reprezentačných štartov hráča v jednotlivých vekových kategóriách.

  PRÍLOHA č. 2 - Poplatky

  1. Matričný úkon je spoplatnený podľa sadzobníka poplatkov.
  2. Poplatok podľa odseku 1 je klub povinný uhradiť tomu futbalovému zväzu, ktorého matrika je príslušná vykonať matričný úkon.
  3. Poplatky sa uhrádzajú na základe mesačnej zbernej faktúry, ktorú prostredníctvom ISSF vystaví SFZ.
  4. Ak sa poplatok neuhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, uhradí poplatník poplatok podľa ustanovení tohto poriadku.

  SADZOBNÍK POPLATKOV

  ÚKON

  POPLATOK

  základná (prvotná) registrácia, zmena registrácie

  5 EUR

  vystavenie registračného preukazu

  5 EUR

  zmena klubovej príslušnosti - dospelý amatér

  10 EUR

  zmena klubovej príslušnosti - maloletý amatér

  7 EUR

  zmena klubovej príslušnosti - profesionál

  40 EUR

  zmena klubovej príslušnosti - zo zahraničia do SFZ

  40 EUR

  sťažnosť

  50 EUR

  registrácia zmluvy medzi klubom a profesionálom

  5 EUR

  registrácia zmluvy medzi klubmi

  5 EUR

  registrácia zmluvy o zastupovaní hráča alebo klubu sprostredkovateľom (príloha 4)

  5 EUR

  ročný poplatok za správu osobného konta v ISSF (každý člen SFZ - fyzická osoba od veku 9 rokov)

  1 EUR

  mesačný poplatok za správu ISSF (kluby)

  2 EUR

  PRÍLOHA č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu)

   Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

  1. Registračný a prestupový poriadok SFZ, vrátane Prílohy č. 2, sa vzťahuje aj na futsal, ak v tejto prílohe č. 3 nie je ustanovené inak.
  2. Táto Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Registračného a prestupovaného poriadku SFZ.
  3. Tento poriadok sa vzťahuje na všetkých členov SF vrátane hráčov futsalu bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo pohlavie. Ak sa v znení textu tohto poriadku používa "SFZ", myslí sa tým primerane aj "SF", pokiaľ v tejto prílohe nie je uvedené inak.

  Článok 2 - Prevzatie záväzných ustanovení FIFA RSTP

  1. V zmysle článku 2 ods. 4 Prílohy č. 6 FIFA RSTP (Pravidlá o statuse a prestupoch hráčov futsalu) musia byť do tejto prílohy prevzaté nasledovné ustanovenia FIFA RSTP (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie RaPP)
   1. článok 2 FIFA RSTP - Status hráčov (článok 4),
   2. článok 3 FIFA RSTP - Opätovné získanie statutu amatéra (článok 5),
   3. článok 4 FIFA RSTP - Ukončenie aktívnej kariéry hráča (článok 6),
   4. článok 5 FIFA RSTP - Registrácia hráča (článok 12),
   5. článok 6 FIFA RSTP - Registračné obdobia (článok 19),
   6. článok 7 FIFA RSTP - Hráčsky pas (článok 14),
   7. článok 8 FIFA RSTP - Žiadosť o registráciu a registrácia zmluvy (článok 12 a článok 27),
   8. článok 10 FIFA RSTP - Hosťovanie profesionálov (článok 18),
   9. článok 11 FIFA RSTP - Neregistrovaní hráči (článok 17),
   10. článok 18 FIFA RSTP - Osobitné ustanovenia o zmluvách medzi profesionálmi a klubmi (článok 29).
  2. V zmysle článku 2 ods. 5 Prílohy č. 6 FIFA RSTP (Pravidlá o statuse a prestupoch hráčov futsalu) musí táto príloha obsahovať aj vhodné prostriedky na ochranu zmluvnej stability v súlade s platným právnym poriadkom a kolektívnymi zmluvami, a to najmä (v zátvorke je uvedené príslušné ustanovenie RaPP)
   1. článok 13 FIFA RSTP - zásada, že zmluvy sa musia dodržiavať (článok 29 ods. 7),
   2. článok 14 FIFA RSTP - zásada, že zmluva môže byť bez následkov vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak je na to oprávnený dôvod (článok 29 ods. 8),
   3. článok 15 FIFA RSTP - zásada, že profesionál môže vypovedať zmluvu na základe športových oprávnených dôvodov (článok 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5),
   4. článok 16 FIFA RSTP - zásada, že trvanie zmluvy nie je možné jednostranne ukončiť počas trvania súťažného ročníka (článok 29 ods. 9),
   5. článok 17 ods. 1 a 2 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov má zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, zaplatiť kompenzáciu, a že takáto kompenzácia môže byť stanovená aj v zmluve (článok 32 ods. 1),
   6. článok 17 ods. 3 až 5 FIFA RSTP - zásada, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávnených dôvodov bude zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila, uložené disciplinárne opatrenie športového charakteru (článok 39 ods. 5 a 10).

  Článok 3 - Výklad pojmov

  Na účely tejto prílohy sa rozumie pod pojmom

  1. futsal - športová hra hraná podľa pravidiel futsalu, ktoré vypracovala FIFA v spolupráci so subkomisiou IFAB (International Football Association Board); ak v texte tohto poriadku je použitý pojem "futbal", myslí sa tým aj "futsal"
  2. súťažné stretnutie - futsalové stretnutie, ktoré sa uskutočňuje v rámci organizovaného futsalu, ako napr. v národnej majstrovskej súťaži, národnej pohárovej súťaži a v medzinárodnej klubovej súťaži okrem priateľských a tréningových stretnutí.
  3. aktívny hráč - hráč, ktorý má vystavený platný registračný preukaz a je registrovaný v klube, ktorý je členom SF,
  4. aktívny klub - klub, ktorý má v jednom súťažnom ročníku zaradené aspoň jedno družstvo do ktorejkoľvek súťaže v rámci SF a je zároveň členom SF,
  5. matrika - útvar SF, oprávnený vykonávať matričné úkony prostredníctvom matrikára,
  6. matričný úkon - úkon vykonaný matrikou SF po doručení potrebných podkladov, a to buď elektronicky prostredníctvom ISSF, doporučenou poštou alebo prostredníctvom doručovateľskej služby. Za matričný úkon sa považuje
   1. registrácia hráča,
   2. zmena, zrušenie a zánik registrácie,
   3. transfer hráča,
   4. registrácia zmluvy medzi hráčom a klubom,
   5. registrácia zmluvy medzi klubmi navzájom,
   6. registrácia zmluvy o zastupovaní hráča alebo klubu,
   7. ukončenie športovej činnosti hráča.

  Článok 4 - Osobitné ustanovenia o registrácii

  1. Registráciou v SF prejavuje fyzická osoba a právnická osoba svoj ničím nepodmienený súhlas a slobodnú vôľu podriadiť sa platným pravidlám futsalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SF, SFZ, UEFA a FIFA, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v súlade s nimi.
  2. Žiadosť o registráciu podáva fyzická osoba a právnická osoba na matriku SF.
  3. Hráč futsalu môže byť registrovaný len v jednom futsalovom klube, s výnimkou registrácie dvojitého štartu v súťažiach miestnej úrovne a v školských súťažiach.
  4. Hráč futsalu môže byť zároveň registrovaný vo futbalovom klube. Futsalový klub a futbalový klub nemusia byť členom rovnakého národného zväzu.
  5. Registráciu hráčov futsalu vykonáva
   1. matrika SF - ak má klub zaradené družstvo v republikovej súťaži priamo a nepriamo riadenej SF,
   2. matrika regionálnych združení SF[1] alebo matrika miestnych organizácií - ak má klub zaradené družstvo v regionálnej alebo miestnej súťaži nezahrnutej do štruktúry súťaží SF.
  6. SF vedie register fyzických osôb a register právnických osôb prostredníctvom ISSF v rámci Centrálneho registra členov SFZ; hráči registrovaní matrikou SF musia byť evidovaní v ISSF.
  7. Zánikom členstva v SF dochádza aj k zrušeniu registrácie člena v SF.
  8. Ak ide o registráciu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku prílohy, žiadosť o zrušenie registrácie sa doručí matrike SF, ktorá vykonanie rozhodnutia o zrušení registrácie zabezpečí aj v ISSF. Ak ide o registráciu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku prílohy, žiadosť o zrušenie registrácie sa doručí miestne príslušnej matrike regionálneho združenia alebo miestnej organizácie, ktorá prostredníctvom matriky SF zabezpečí zrušenie registrácie v ISSF, ak je v ISSF registrácia vykonaná.
  9. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bola registrácia zrušená na základe rozhodnutia príslušného orgánu o vylúčení zo SF, môže byť znovu zaregistrovaná najskôr po piatich rokoch odo dňa vylúčenia zo SF, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
  10. Ak zanikne klub bez právneho nástupcu alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže[2] a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo v klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže alebo odhlásil družstvo zo súťaže. V takom prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.03. do 30.06. príslušného roku.
  11. Pri realizácii právno-organizačných zmien v klube sa postupuje podľa Smernice SF o zaraďovaní družstiev do súťaží a primerane podľa Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch[3].

  Článok 5 - Osobitné ustanovenia o registračnom preukaze hráča

  1. Hráč futsalu nemusí mať vystavený registračný preukaz SFZ v podobe plastovej karty. Údaje o jeho registrácii podľa článku 9 ods. 4 tohto poriadku však musia byť identifikovateľné v ISSF.
  2. Hráč futsalu registrovaný matrikou regionálnych združení SF alebo matrikou miestnych organizácií pre súťaže podľa článku 4 ods. 5 tejto prílohy môže mať vystavený registračný preukaz príslušného regionálneho združenia SF alebo príslušnej miestnej organizácie.

  Článok 6 - Medzinárodný futsalový prestupový certifikát

  1. Hráč futsalu registrovaný v národnom zväze môže byť zaregistrovaný v národnom zväze iného štátu, ak bol národnému zväzu iného štátu doručený medzinárodný futsalový prestupový certifikát (IFTC) pôvodným národným zväzom.
  2. IFTC sa vydáva bezodplatne, bez výhrad a bez časového obmedzenia. Akékoľvek dohody alebo ustanovenia o opaku sú neplatné a neúčinné.
  3. Národný zväz, ktorý vydáva IFTC, odošle jeho kópiu na FIFA.
  4. Administratívny proces vydávania IFTC je zhodný s procesom vydávania ITC.
  5. IFTC musí byť odlíšiteľný od ITC.
  6. IFTC sa v prípade hráčov mladších ako 12 rokov nevyžaduje.

  Článok 7 - Registračné obdobia

  1. Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach
   1. od 01.07. do 15.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
   2. od 01.01. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
  2. Uvedené registračné obdobia neplatia pre hráčov súťaží futsalu nezahrnutých do štruktúry súťaží SF.

  Článok 8 - Klubová príslušnosť hráča a oprávnenie na štart v súťaži

  Hráč registrovaný matrikou SF môže byť registrovaný aj matrikou regionálnych združení SF alebo matrikou miestnych organizácií v regionálnej alebo miestnej súťaži futsalu nezahrnutej do štruktúry súťaží SF.

  Článok 9 - Výkon disciplinárnych opatrení

  1. Disciplinárne opatrenie uložené hráčovi na počet stretnutí za disciplinárne previnenie počas hrania futsalu alebo vzťahujúce sa na futsal sa vzťahuje len na činnosť hráča futsalu v jeho futsalovom klube.
  2. Disciplinárne opatrenie uložené hráčovi na počet stretnutí za disciplinárne previnenie počas hrania futbalu alebo vzťahujúce sa na futbal sa vzťahuje len na činnosť hráča futbalu v jeho futbalovom klube.
  3. Disciplinárne opatrenie uložené na časové obdobie sa vzťahuje na činnosť hráča vo futsale ako aj futbale bez ohľadu na to, či k disciplinárnemu previneniu došlo vo futsale alebo futbale, ak o takomto opatrení v závažných prípadoch rozhodne DK SFZ.
  4. Národný zväz, v ktorom je hráč registrovaný, je povinný informovať o uloženom disciplinárnom opatrení druhý národný zväz, v ktorom hráč môže byť registrovaný, ak je hráč zaregistrovaný vo futsale a vo futbale v dvoch rôznych národných zväzoch.[4]
  5. Nevykonané disciplinárne opatrenie uložené hráčovi alebo jeho časť musí byť vykonané alebo uložené novým národným zväzom hráča, kde sa má hráč registrovať. Národný futbalový zväz je povinný túto skutočnosť a informáciu o uloženom disciplinárnom opatrení uviesť pri vydávaní ITC.

  Článok 10 - Zmluvná stabilita

  1. Profesionál, ktorý má uzatvorenú zmluvu s futbalovým klubom, môže uzatvoriť zmluvu s iným futsalovým klubom len po predchádzajúcom písomnom súhlase futbalového klubu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.
  2. Profesionál, ktorý má uzatvorenú zmluvu s futsalovým klubom, môže uzatvoriť zmluvu s iným futbalovým klubom len po predchádzajúcom písomnom súhlase futsalového klubu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.
  3. Zmluvu s profesionálom môže uzatvoriť len klub, ktorý je riadnym členom SF a má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 12.000,- EUR.
  4. Registráciu zmlúv vykonáva a register zmlúv vedie matrika SF.

  Článok 11 - Odstupné za transfer amatéra

  1. Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné, ktoré je stanovené nasledovne:

  Súťaž, do ktorej hráč robí transfer / vek

  9 - 11

  12 - 15

  16 - 18

  19 - 25

  26 - 33

  34 a viac

  1. liga

  100 €

  200 €

  500 €

  1000 €

  750 €

  250 €

  2. liga

  100 €

  200 €

  300 €

  600 €

  400 €

  150 €

  3.liga a nižšie

  100 €

  200 €

  250 €

  250 €

  150 €

  50 €

  1. Za hosťovanie amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné vo výške polovice odstupného uvedeného v ods. 1 tohto článku.

  Článok 12 - Sťažnosť

  Na vybavenie sťažnosti proti úkonu matriky SF je príslušná matrika SFZ.

  Článok 13 - Prechodné ustanovenia

  1. Ak pred účinnosťou tohto poriadku zanikol klub bez právneho nástupcu, zaniká dňom účinnosti tohto poriadku aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte.
  2. Ak klub v stanovenej lehote neprihlási družstvo do súťaže pre súťažný ročník 2015-2016 a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká dňom uplynutia lehoty stanovenej pre prihlásenie do súťaže aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže.
  3. Ak bolo družstvo klubu v súťažnom ročníku 2014-2015 vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká dňom 30.6.2015 aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v tomto klube.

  Článok 14 - Zrušovacie ustanovenia

  Zrušujú sa:

  1. Prestupový poriadok SF schválený VV SF dňa 23.8.2011.
  2. Registračný poriadok SF schválený VV SF dňa 23.8.2011.

  Poznámky pod čiarou:
  1. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players Edition 2014, dostupné na internete: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_2014_e_neutral.pdf^
  2. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7678&langId=en^
  3. Článok 2 písm. c) stanov SFZ.^
  4. Článok 2 písm. h) stanov SFZ.^
  5. Článok 2 písm. j) Stanov SFZ^
  6. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov^
  7. Článok 24 ods. 4 stanov SFZ^
  8. Článok 64 písm. e) Disciplinárneho poriadku SFZ^
  9. Článok 53 ods. 1 písm e) disciplinárneho poriadku SFZ^
  10. Článok 24 ods. 4 stanov SFZ^
  11. Článok 24 ods. 4 písm. a), b) a d) stanov SFZ^
  12. Článok 24 ods. 4 písm. c) stanov SFZ^
  13. Článok 30 Disciplinárneho poriadku SFZ^
  14. Dostupné na internete: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20131105_Smernica_o_pravno-organizacnych_zmenach.pdf^
  15. Článok 14 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SFZ^
  16. Článok 53 ods. 1 písm e) Disciplinárneho poriadku SFZ^
  17. Článok 3 písm. s)^
  18. Komora SFZ pre riešenie sporov alebo Rozhodcovský súd SFZ ^
  19. zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Dohovor o právach dieťaťa - http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf^
  20. § 31 zákona č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov^
  21. § 1 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)^
  22. Dostupné na internete: http://orsr.sk/^
  23. Dostupné na internete: http://www.ives.sk/registre/^
  24. Judikatúra FIFA DRC napr.: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/87875_44581.pdf: “V tomto ohľade komora konštatovala, že v súlade s jej ustálenou judikatúrou je ustanovenie zmluvy, ktoré dáva jednej zmluvnej strane oprávnenie jednostranne zrušiť alebo predĺžiť zmluvu bez toho aby mala druhá zmluvná strana rovnaké oprávenie, ustanovením s neprijateľným obsahom a z toho dôvodu nie je právne záväzné.” ^
  25. Článok 51 disciplinárneho poriadku SFZ.^
  26. Článok 52 disciplinárneho poriadku SFZ.^
  27. Článok 70 ods. 2 písm. b) stanov SFZ^
  28. Článok 70 ods. 2 písm. b) stanov SFZ^
  29. Orgán pre zabezpečenie spravodlivosti, ktorého právomoc a činnosť je upravená v článku 58a stanov SFZ a v poriadku komory SFZ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti