Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra na SFZ od 1. augusta 2017 po novom NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.07.2017 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prijatím nového znenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej ako “RaPP”) sa zaviedol inštitút tzv. “odstupného za amatéra”. Odstupné za amatéra je paušálna čiastka ustanovená predpisom SFZ (čl. 37 RaPP), ktorú si uhrádzajú medzi sebou kluby (nový klub hráča uhrádza odstupné materskému klubu) pri prestupe amatérskeho hráča bez zmluvy, pričom prípadné neuhradenie odstupného nemá žiadny vplyv na uskutočnenie prestupu hráča, ktorý sa zrealizuje (ak bola žiadosť o prestup hráča riadne zadaná v prestupovom období), čím je rešpektovaná sloboda športovca bez zmluvy garantovaná v § 5 ods. 1 až 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odstupné za amatéra sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnej sezóne, počas ktorej prestupuje. Tabuľkové hodnoty odstupného za amatéra sú stanovené v čl. 37 ods. 1 RaPP

  V priebehu každého prestupového obdobia sa uskutoční niekoľko desiatok tisíc (cca 30 tisíc) prestupov amatérov medzi klubmi amatérskeho futbalu. Väčšina z týchto prestupov je vyriešená v súlade s pravidlami stanovenými v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ, avšak v niektorých prípadoch sa kluby medzi sebou nevyrovnajú vo výške odstupného za amatéra stanoveného v RaPP alebo v zmysle samostatne uzatvorenej dohody o výške odstupného za amatéra. V takom prípade sa “ukrátené” kluby obracajú na Slovenský futbalový zväz so žiadosťou o urýchlené vyriešenie ich “sporu”.

  Aktuálne riešila všetky veci týkajúce sa odstupného za amatéra Komora SFZ pre riešenie sporov. Nakoľko sa musia dodržiavať viaceré procesné postupy (v zmysle poriadku Komory a Civilného sporového poriadku), riešenie odstupné za amatéra v súčasnej dobe je z pohľadu členov SFZ neprimerane zdĺhavé a predlžuje sa viac ako by bolo prijateľné.

  SFZ týmto v záujme dosiahnutia jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ na celom území Slovenska po prerokovaní veci z predsedom DK SFZ p. Miroslavom Vlkom, ktorý problematiku prerokoval s členmi DK SFZ, predsedom Komory SFZ pre riešenie sporov p. Miroslavom Hlivákom a členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky p. Petrom Sepešim oznámil svojim členom, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ).

  Význam riešenia nezaplatenia odstupného pred príslušnou disciplinárnou komisiou má ten, že nezaplatenie odstupného už nebude považované len ako dôvod na vydanie rozhodnutia o povinnosti povinného subjektu uhradiť odstupné a teda splniť si svoju povinnosť v určitej výške, ale bude mať charakter naplnenia skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia a konanie pred disciplinárnou komisiou má predovšetkým sankčný charakter. V disciplinárnom konaní na základe uvedeného bude pravdepodobne potrebné prispôsobiť rozhodovaciu prax jednotlivých komisií, teda v prvom rade pôsobiť, aby členovia SFZ pod hrozbou sankcie plnili svoje povinnosti a to napr. cez predbežné alebo ochranné opatrenia spočívajúce v uložení povinnosti uhradiť odstupné - viď čl. 43 DP, konkrétne napr. čl. 43/2p alebo v krajnom prípade postup podľa čl. 43/5 s tým, že všetky súťažné stretnutia, ktoré družstvo odohrá v stanovenej lehote, môžu byť za tieto stretnutia odobraté body - vždy treba uloženie takejto disciplinárnej sankcie zvážiť podľa závažnosti previnenia.

  Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že schválením zmien a doplnení RaPP dňa 28. júna 2017 sa zaviedlo uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Na základe uvedeného je zabezpečený okrem disciplinárneho postihu aj športovo-technický dôsledok v podobe kontumácie stretnutia v prípade neuhradenia mesačnej zbernej faktúry.

  Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov - riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 RaPP 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti