Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – TÉMA: ŠPORTOVÉ PRÁVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KONFERENCIA ”ŠPORT A PRÁVO”, ALEBO AKO A PREČO TO CELÉ VZNIKLO  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.10.2012Ján Kováčik (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  JÁN KOVÁČIK – prezident Slovenského futbalového zväzu
  JUDR. PETER SEPEŠI – člen Rady Učenej právnickej spoločnosti


  Za zrodom pripravovaného podujatia – odbornej konferencie s česko-slovenskou účasťou s názvom „ŠPORT a PRÁVO“ stojí občianske združenie Učená právnická spoločnosť (skrátene iba „UčPS“), subjekt s viac ako štvorročnou minulosťou združujúci nielen právnikov ale aj ďalších ľudí blízkych UčPS a jeho členom, ktorí si ctia zásady slušnosti, odbornosti a primeranosti, na ktorých je ideovo postavená UčPS.

  Členovia UčPS vytvorili ako znalostnú a komunikačnú platformu pre svoju činnosť – moderný internetový portál tvorený právnikmi (nielen) pre právnikov: www.ucps.sk, na ktorom sú publikované a na základe popisných dát (autor, právne odvetvie, právny inštitút, kľúčové slovo, kategória) logicky roztriedené odborné informácie, príspevky a iné užitočné pomôcky pre výkon právnej praxe, či rozvíjanie poznatkov v odbore práva a jeho odvetviach.

  Registrovaní používatelia portálu UčPS (pozn. registrácia je bezplatná) si môžu používanie portálu personalizovať podľa svojich záujmov, zdieľaný obsah využívať a prípadne aj aktívne ďalej rozvíjať pridávaním vlastného obsahu. V júni tohto roku na portáli pribudol nový modul – „prihlasovací modul“ na podujatia UčPS, ktorého beta verzia bola prvý raz využitá práve pri príprave a organizácii konferencie „ŠPORT a PRÁVO“.

  Učená právnická spoločnosť tiež založila odborný časopis Magister Officiorum (skrátený názov „MagOff“), v ktorom sú publikované príspevky z oblastí Politológia a Právo. Časopis je publikovaný bezplatne v elektronickej i v tlačenej verzii, aj vďaka účelovo viazaným peňažným darom (na úpravu, tlač a distribúciu časopisu) od fyzických osôb – priateľov a členov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Do edičného plánu časopisu MagOff bolo v súvislosti s pripravovanou konferenciou „ŠPORT a PRÁVO“ zaradené na rok 2012 aj monotematické číslo obsahujúce úplné znenia príspevkov z konferencie, ktoré bude obdobou zborníka z konferencie.

  Viacerí členovia UčPS sa z rôznych dôvodov – pracovných, či osobných, zaujímajú o právne problémy, ktoré prinášajú právne vzťahy vznikajúce v oblasti športu. V blízkom okolí združenia sa zrejme (práve) preto postupne začala celkom spontánne tvoriť komunita právnikov, ktorí sa venujú “športovému právu”.

  “Športoví právnici” v UčPS a ich blízke okolie boli pôvodcami myšlienky vytvorenia neinštitucionalizovaného spolku právnikov špecializujúcich sa v odvetví športového práva pod názvom “Športová rada”, ako aj myšlienky zorganizovania odborného podujatia pod názvom “ŠPORT a PRÁVO”, ktoré si ako hlavný organizátor vzala na starosť Učená právnická spoločnosť a jej členovia.

  Učená právnická spoločnosť predstavila koncept odborného podujatia “ŠPORT a PRÁVO” prezidentovi Slovenského futbalového zväzu Jánovi Kováčikovi, ktorého predstavený zámer z pohľadu činnosti a záujmov SFZ zaujal natoľko, že sa SFZ stal spoluorganizátorom podujatia.

  Slovenský futbalový zväz ako najväčší športový zväz na území Slovenskej republiky okrem povinností a úloh vyplývajúcich mu z členstva v medzinárodných športových organizáciách, ktorých je členom (FIFA, UEFA), resp. okrem povinností a úloh smerom dovnútra združenia vyplývajúcich mu zo stanov a ostatných vnútorných predpisov SFZ vo vzťahu ku svojim členom smerujúcich k napĺňaniu poslania a cieľov združenia, plní aj úlohy s celospoločenským významom, ktoré národným športovým zväzom ukladá právny poriadok Slovenskej republiky.

  PREČO SME SA ROZHODLI OSLOVIŤ PRÁVE SFZ?

  Je potrebné si uvedomiť, že futbal je celosvetový spoločenský fenomén, Slovensko nevynímajúc. Na Slovensku sa futbalu každodenne venuje niekoľkostotisíc športovcov (hráči/hráčky futbalu, futsalu všetkých vekových kategórií) a športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti, lekári, maséri a iní funkcionári), ktorých činnosť zastrešuje a riadi práve SFZ.

  Konanie a správanie športovcov a športových odborníkov v rámci športových podujatí, či v súvislosti s činnosťou v rámci organizačných štruktúr na všetkých úrovniach riadenia futbalu, predstavuje významné pozitívne, či negatívne vzory/príklady pre celú spoločnosť.

  Rovnako platí aj opačne, že to, čo sa vyskytuje ako jav v iných oblastiach života spoločnosti, prenáša sa aj do futbalového prostredia (korupcia, podozrievanie, podvodné konanie, platobná neschopnosť, nespoľahlivosť, ale na strane druhej aj čestnosť, otvorenosť, zmysel pre fair-play, ekonomická rozvážnosť, plánovitosť, zodpovednosť, poriadok a pod.).

  Všetko do značnej miery záleží od ľudí, ktorí sa podieľajú na riadení spoločnosti, či futbalu a od “pravidiel” (pravidlá hry, interné normy SFZ/UEFA/FIFA, právne predpisy SR/EÚ), ktoré vytvárajú rámec pre činnosť ľudí, ktorí vykonávajú určitú činnosť (hráči a iní účastníci športového stretnutia) alebo riadiacu funkciu v orgánoch (nositelia vymedzenej právomoci) a ktoré majú zabezpečiť možnosť efektívnej kontroly ich činnosti.

  Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz podľa § 8 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • zabezpečuje dodržiavanie pravidiel a disciplíny v športových súťažiach, ktoré v rámci SR zastrešuje,
  • plní zákonom stanovené úlohy v boji proti dopingu,
  • zabezpečuje vzdelávanie a odbornú prípravu špecializovaných činností športových odborníkov.

  Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz podľa § 24 až 27 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • ustanovuje pravidlami športovej súťaže národného športového zväzu, v rámci pravidiel medzinárodného športového zväzu, spôsob rozhodovania sporov o porušení konkrétneho pravidla v priebehu konkrétnej kolektívnej hry alebo individuálneho športového výkonu
  • podľa pravidiel športových súťaží a podľa vlastných stanov rozhoduje svojimi orgánmi spory vyplývajúce z porušenia pravidiel športovej súťaže mimo konkrétnej hry.

  Slovenský futbalový zväz si je plne vedomý svojej role a spoluzodpovednosti v súvislosti s riešením problematiky násilia a neviazanosti divákov počas športových podujatí, ktorá je vzhľadom na jej charakter a závažnosť zastrešená aj v právnom dokumente Rady Európy – Európskom dohovore o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch z 19.8.1985, v ktorom sa deklaruje, že:

  • “tak štátne orgány, ako aj nezávislé športové organizácie majú rozdielnu, ale vzájomne sa dopĺňajúcu zodpovednosť v boji proti násiliu a neviazanosti divákov,
  • “športové organizácie sú zodpovedné aj vo veciach bezpečnosti a celkove by mali zabezpečiť hladký priebeh podujatí, ktoré organizujú;”
  • “tieto orgány a organizácie na dosiahnutie tohto cieľa musia spolupracovať na všetkých úrovniach tomu zodpovedajúcich” a “uskutočňovať spoločné akcie a spolupracovať pri predchádzaní a zvládnutí problému násilia a neviazanosti divákov počas športových podujatí”.

  V preambule uvedeného dohovoru Rady Európy sa tiež konštatuje, že násilie je súčasným sociálnym javom značného dosahu, ktorého pôvod je predovšetkým inde ako v športe, a že šport je často dejiskom vypuknutia násilností.

  Problematika násilia a neviazanosti divákov je upravená aj vo viacerých právnych aktoch Európskej únie, z ktorých taktiež priamo alebo nepriamo vyplývajú úlohy aj pre národný zväz futbalu.

  Slovenský futbalový zväz sa preto v zmysle uvedeného snaží aktívne podieľať na tvorbe a realizácii koncepčných riešení problematiky diváckeho násilia, pričom jeho záujem a návrhy riešení sa neobmedzujú/nezužujú iba na zabezpečenie bezpečnosti účastníkov futbalových stretnutí.

  Cieľom návrhov koncepčných riešení prinášaných a podporovaných Slovenským futbalovým zväzom je, aby vznikol efektívny systém, ktorý zabezpečí poriadok a bezpečnosť účastníkov na akomkoľvek verejnom podujatí, t.j. nielen na športovom ale aj na kultúrnom alebo inom spoločenskom podujatí, kde hrozí znehodnotenie práce organizátorov, umenia aktérov a zážitku divákov, či ohrozenie mravnej výchovy mládeže, v dôsledku bezohľadných asociálnych prejavov vo forme aktov diváckeho násilia, prípadne aj inej forme (napr. extrémizmus).

  Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz je podľa § 11 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach.

  Zohľadniac všetky vyššie uvedené skutočnosti a súvislosti sa Slovenský futbalový zväz rozhodol prijať ponuku občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, spoluorganizovať a podporiť podujatie – odbornú konferenciu s česko-slovenskou účasťou s názvom “Šport a právo”, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. Septembra 2012 v Poprade, v hoteli Aquacity.

  Športová rada ako odborný garant podujatia navrhla, aby druh pripravovaného podujatia bol odborná konferencia, pričom ako jej hlavné témy boli navrhnuté tieto témy:

  1. Dopingu v športe,
  2. Divácke násilie a
  3. Právna zodpovednosť športovca.

  K uvedeným trom hlavným tematickým blokom neskôr pribudol ešte jeden všeobecný – blok voľných vystúpení s názvom „Šport a právo“, o zaradenie ktorého prejavili záujem viacerí odborníci, lektori i hostia.

  Športová rada v užšom zložení (JUDr. Marek Števček, JUDr. Miloš Hrvoľ, JUDr. Peter Bellás, JUDr. Peter Haňdiak, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. a JUDr. Peter Sepeši) následne starostlivo zvážila obsadenie jednotlivých tém lektormi na základe osobných poznatkov a skúseností, ako aj na základe získaných referencií o jednotlivých lektoroch a témach. Následne boli osobne oslovení vybraní odborníci na jednotlivé témy pôsobiaci v Slovenskej republike a Českej republike, z ktorých absolútna väčšina ponuku aktívnej participácie na konferencii prijala.

  Lektori, ktorí prijali pozvanie vystúpiť na konferencii sú uvedení aj s názvami ich príspevkov v programe konferencie. Okrem toho prejavili záujem o krátke vystúpenie aj viacerí hostia.

  Zástupcovia Športovej rady, ktorí stáli pri zrode myšlienky, skoncipovali základnú predstavu o štruktúre a programe podujatia, ktorá je postupne spresňovaná a modelovaná v spolupráci s lektormi podľa obsahu a predstavy o časovom rámci jednotlivých vystúpení.

  Nad rámec vystúpení lektorov uvedených v programe konferencie, viacerí prihlásení účastníci konferencie avizovali záujem vystúpiť s krátkym príspevkom v rámci diskusie k témam alebo v rámci voľného bloku vystúpení.

  Cieľovou skupinou, ktorá má byť obsahom konferencie oslovená, majú byť okrem pozvaných čestných hostí, najmä právnici pôsobiaci v Slovenskom futbalovom zväze, Českej futbalovej asociácii a slovenských futbalových kluboch, ako aj prokurátori, sudcovia, advokáti a ďalší špecialisti na problematiku športového práva (napr. bezpečnostní a športoví manažéri).

  Cieľom konferencie je odprezentovať znalosti, skúsenosti i vízie lektorov – špecialistov na jednotlivé témy, doplnené o znalosti, postrehy a pripomienky účastníkov, a zaznamenať hodnotné myšlienky, návrhy riešení i závery konferencie a v záujme rozvoja športu i práva, vrátane športového práva, umožniť ich efektívne zdieľanie a ďalšie rozvíjanie.

  Za týmto účelom bude vydané, ako už bolo aj vyššie spomenuté, mimoriadne vydanie odborného časopisu Magister Officiorum (MagOff).

  Ďalším prostriedkom slúžiacim na čo najširšie sprístupnenie priebehu konferencie aj tým, ktorým sa nepodarilo z kapacitných alebo iných dôvodov konferencie zúčastniť, je umožnenie sledovania priebehu konferencie on-line pomocou internetového prenosu.

  Najzaujímavejšie vystúpenia bude možné nájsť vo videoarchíve z konferencie.

  Konferencia je organizovaná ako nekomerčné podujatie.

  Ubytovanie, stravu, občerstvenie, vstup do wellness centra a prenájom konferenčnej miestnosti s vybavením zabezpečuje Slovenský futbalový zväz ako hlavný partner podujatia.

  Na pokrytie ostatných nákladov sa od účastníkov (u hostí na báze dobrovoľnosti) očakáva uhradenie príspevku na náklady podujatia vo výške 50,- eur, z ktorého budú hradené najmä cestovné a odmeny lektorov, tlač a distribúcia zborníka príspevkov z konferencie, sylaby, darčekové predmety a iné náklady.

  Honoráre lektorov nebudú na komerčnej úrovni, budú len symbolickým prejavom slušnosti a úcty k znalostiam a skúsenostiam zúčastnených lektorov. Pre každého lektora je však pripravená možnosť, okrem návštevy wellness centra (wellness je zabezpečené pre všetkých účastníkov), absolvovať aj masáž tela, čím organizátori chcú prispieť k fyzickej i duševnej pohode lektorov i účastníkov konferencie.

  Osobitným prvkom konferencie sú neformálne večerné diskusie s osobnosťami z oblasti športu a práva k vybraným okruhom otázok (diskusné stoly), ktoré budú spojené s príjemnou spoločnosťou účastníkov a hostí konferencie, ako aj s ochutnávkou vín.

  Organizátori podujatia sa vynasnažia vytvoriť pre lektorov i účastníkov optimálne podmienky a to tak po organizačno-technickej, ako i po odbornej stránke, ktoré však budú musieť naplniť pozitívnou energiou, odbornosťou a konštruktívnou aktivitou samotní účastníci podujatia.

  Veríme, že sa nám to všetkým nakoniec podarí a keď si budeme po konferencii rekapitulovať jej priebeh alebo keď si budeme listovať zborník z konferencie „ŠPORT a PRÁVO“, v duchu si budeme vedieť povedať, že celé to úsilie súvisiace s prípravou a zorganizovaním konferencie malo zmysel a že by sme sa do toho pustili znova.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti