Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.11.2019 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Zákon o športe

  Prinášame Vám SUMARIZÁCIU ustanovení Zákona o športe z roku 2016 ale aj Zákona o fonde na podporu športu (schválený v septembri 2019) súvisiacich s informačným systémom športu.

  Táto sumarizácia bola využitá ako vecný podklad k okrúhlemu stolu k téme "Informačný systém športu", ktorý v Klube pod lampou dňa 4.11.2019 zorganizovala UčPS. 

  POČET VÝSKYTOV spojenia informačný systém športu v zákone o športe v rôznych gramatických tvaroch je 47.

  Ide o tieto ustanovenia zákona o športe:

  DEFINÍCIA POJMOV „ZVEREJNENIE” a „ZAPÍSANIE” (do IS ŠPORTU)

  • definície pojmov - § 3 písm. r) a s)

  „Na účely tohto zákona sa rozumie
  r) zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,
  s) zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o fyzických osobách v športe a právnických osobách v športe do informačného systému športu,”

  ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

  • zverejnenie výročnej správy, ktorej súčasťou je ročná účtovná závierka - § 9 ods. 7

  POVINNÉ ZVEREJNENIE ÚDAJOV NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVäZU a NÁRODNEJ ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

  • povinnosť národného športového zväzu zverejniť údaje (vrátane dokumentov - stanovy, interné predpisy, pozvánky, návrh programu, zápisnice, prezenčné listiny, správy volebnej komisie, rozhodnutia ...) v IS športu a na svojom webovom sídle - § 17 ods. 1
   Poznámka: Plnenie tejto povinnosti NŠZ a NŠO v IS športu je možné. Je však zrejme potrebné zabezpečiť lepšiu informovanosť NŠZ a NŠO (vyzvať listom MŠVVaŠ SR k plneniu tejto povinnosti v IS športu a zaslať videonávod), aby sa táto povinnosť aj reálne plnila (najlepšie automatizovaným spôsobom súčasne na webovom sídle NŠZ aj v IS športu). MŠVVaŠ SR by malo postupom podľa § 104 ods. 4 Zákona o športe[1] oznámiť všetkým NŠZ a NŠO funkčnosť IS športu vo vzťahu k § 17 ods. 1 a NŠZ a NŠO by mali do 3 mesiacov doplniť údaje do registrov.

  § 17 ods. 1 a 2
  „(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

  1. stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia,
  2. zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,
  3. informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia,
  4. pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní pred dňom konania zasadnutia,
  5. zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia,
  6. správu volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb,
  7. zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov,
  8. kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb,
  9. pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu,
  10. počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny,
  11. rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov,
  12. informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu.

  (2) Národný športový zväz je povinný

  1. mať stanovy v súlade s § 19 až 23,
  2. zapracovať do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
  3. viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 a ich zmien,
  4. poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu.”.

  Podľa § 24 ods. 2 Zákona o športe:
  „(2) Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 sa na národnú športovú organizáciu vzťahujú rovnako.”

  VOĽBY DO ORGÁNOV NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVäZU

  • voľby do orgánov národného športového zväzu elektronickou formou - § 19 ods. 4
   Poznámka: Táto služba mala byť dôležitou nadstavbou IS športu - nie je však základnou ani nevyhnutnou funkcionalitou IS športu. Pre športové organizácie najmä pre NŠZ a NŠO by bola významnou pomôckou pri uskutočnení transparentných volieb do orgánov. Elektronické voľby by zabezpečili dodržanie demokratických štandardov volieb podľa Zákona o športe, nakoľko informačný systém odbúra/neumožní jednak rôzne nedostatky vyplývajúce z neznalosti zákona či interných predpisov, ale aj rôzne účelové/špekulatívne odklony od zákonného postupu. 

  ZVEREJNENIE ROZHODNUTÍ ORGÁNOV NŠZ

  • zverejnenie rozhodnutia štatutárneho orgánu a orgánu NŠZ a prípadne aj odôvodnenia rozhodnutia, ak sa orgán odchýli od odborného stanoviska kontrolóra alebo odborného orgánu NŠZ - § 19 ods. 5

  ZVEREJNENIE KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY MEDZI HRÁČMI a KLUBMI

  • zverejnenie kolektívnej zmluvy medzi hráčmi a klubmi a jej zmeny - § 45 ods. 5

  ZVEREJNENIE ZMLUVY o SPONZORSTVE v ŠPORTE

  • zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami - § 51 ods. 1

  ZVEREJNENIE TRANSPARENTNÉHO ÚČTU na POUŽITIE SPONZORSKÉHO a VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

  • zverejnenie webového sídla transparetného účtu
   • k vykazovaniu použitia sponzorského - § 51 ods. 5,
   • k vykazovaniu použitia štátnych prostriedkov - § 65 ods. 7

  ZVEREJNENIE DRŽITEĽOV ČESTNÝCH ŠTÁTNYCH TITULOV

  • MŠVVaŠ SR zverejní držiteľov čestných štátnych titulov - § 57 ods. 5
   (udeľovanie čestných štátnych titulov je „mŕtvy” inštitút zákona o športe - od roku 2016 nedostal ani jeden športovec čestný štátny titul - riešia sa len peniaze)

  UZNÁVANIE za NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVäZ / NÁRODNÚ ŠPORTOVÚ ORGANIZÁCIU

  • proces uznávania národného športového zväzu (NŠZ) prostredníctvom IS športu
   - § 59 ods. 2
   Poznámka: Táto funkcionalita je dostupná cez portál na podávanie žiadostí v športe, konkrétne https://ziadosti-sport.iedu.sk/applications2017/company-national-association/new
   Nemáme vedomosť, že by tento proces nefungoval podľa požiadaviek, aj keď frekvencia jeho využitia vzhľadom na obmedzený/malý počet NŠZ (69) môže byť predmetom diskusie.
  • MŠVVaŠ SR zverejní osvedčenie o uznaní za NŠZ a o jeho zrušení § 59 ods. 3 a 5
  • proces uznávania národnej športovej organizácie (NŠO) prostredníctvom IS športu
   - § 59a ods. 2
   Poznámka: Táto funkcionalita nebola do IS športu zapracovaná avšak vzhľadom na obmedzený/malý počet NŠO (69) je vecne opodstatnená otázka, či je efektívne tento proces automatizovať. Zatiaľ to však je súčasťou platnej právnej úpravy, takže by mal byť do IS športu dopracovaný analogickým rozšírením existujúcej funkcionality pre NŠZ aj pre NŠO.
  • MŠVVaŠ SR zverejní osvedčenie o uznaní za NŠO a o jeho zrušení § 59a ods. 3 a 5

  SPRÁVA a PREVÁDZKA IS ŠPORTU MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA

  • pôsobnosť MŠVVaŠ SR „spravuje a prevádzkuje informačný systém športu
   - § 58 písm. l)
   Poznámka: IS športu prevádzkuje a spravuje Národné športové centrum. NŠC je rozpočtovou organizáciou zriadenou MŠVVaŠ SR s vlastnou právnou subjektivitou (má vlastné IČO, DIČ), je to vlastne úplne iný subjekt ako MŠVVaŠ SR, ktorý bol poverený spravou IS športu zriaďovacou listinou (štatútom NŠC). Právne to však je úplne v poriadku, nakoľko ministerstvá si na plnenie svojich úloh môže zriadiť priamo riadené rozpočtové organizácie a poveriť ich úlohami .... (napr. štátny vzdelávací program má podľa školského zákona vydávať MŠVVaŠ SR, ale nepíšu ho úradníci ministerstva, na tento účel existuje priamoriadená rozpočtová organizácia - Štátny pedagogický ústav.a aj pri NŠC je to právne úplne v poriadku. Otázka je či funkčne a rozvojovo z hľadiska kompetencií a zdrojov NŠC je takéto zabezpečenie nielen prevádzky a správy ale aj rozvoja IS športu optimálne.
   Kľúčová otázka je, kto na MŠVVaŠ SR a/alebo NŠC zaspáva(l) a zobudza(l) sa posledné 4 roky (od účinnosti ZoŠ) s úvahami o rozvoji IS športu, o tom ako ho čo najrýchlejšie sfunkčniť, dobudovať do rozsahu podľa Zákona o športe a rozvíjať a má(l) i reálne rozhodovacie právomoci a zodpovednosť k tomu potrebné ?

  ZVEREJNENIE POSKYTOVATEĽOV ŠTÁTNYCH PROSTRIEDKOV

  • MŠVVaŠ SR zverejní zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť - § 65 ods. 5
   Poznámka: Jedným z dôležitých cieľov vytvorenia IS športu bolo zhromaždiť na jednom mieste informácie o všetkých verejných zdrojoch, ich poskytovateľoch a prijímateľoch, čo malo pre štát aj ostatné orgány verejnej správy vytvoriť komplexný prehľad o financovaní jednotlivých športových subjektov ich aktivit/projektov/podujatí z verejných prostriedkov, aby nedošlo k dvojitej alebo niekedy až trojitej podpore toho istého podujatia či projektu bez toho, aby o sebe poskytovatelia verejných prostriedkov vedeli. Tým, že túto povinnosť MŠVVaŠ SR neplní prostredníctvom IS športu, a ani na svojom webovom sídle, na získanie informácií je potrebné prácne prehľadávať uznesenia vlády, zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a iné zdroje.

  SPôSOBILOSŤ PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

  • spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa vyznačuje v IS športu (jej overenie, strata alebo obnovenie) - § 66 ods. 1, § 67 ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a)
   Poznámka: Funkcionalita označenie/zmena stavu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov je síce v IS športu naprogramovaná, nie je však vizualizovaná v šablóne prístupnej cez internet pre bežného návštevníka športového portálu (otázka nastavenia vizualizácie). V záujme možnosti overenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov (napr. pri uzatváraní zmluvy o sponzorstve v športe), ale aj prevencie nedostatkov by mala byť táto funkcia zapnutá (stav by mal byť viditeľný pre verejnosť).

  POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU ZVäZOM PODĽA VZORCA

  • žiadosť o príspevok uznanému športu (PUŠ) sa podáva prostredníctvom IS športu
   - § 69 ods. 1
   Poznámka: Automatizovaný výpočet PUŠ je plánovaný s ostatnými témami týkajúcimi sa finančného manažmentu v oblasti športu v samostatnej etape, dodnes sa však nerealizovala.

  POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

  • MŠVVaŠ SR zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie - § 71 ods. 1, resp. žiadosť sa podáva prostredníctvom IS športu - § 71 ods. 3
  • Dotačný proces v IS športu - § 73 ods. 1


  § 73 ods. 1:
  „(1) Ministerstvo školstva zverejní
  a) zoznam žiadateľov, ktorým sa poskytla dotácia, a jej výšku,
  b) zoznam žiadateľov, ktorým sa neposkytla dotácia, s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
  c) zmluvy o poskytnutí dotácie,
  d) vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo školstva disponuje,
  e) informáciu o tom, kedy ministerstvo školstva rozhodlo o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená na vyhodnocovanie žiadostí, a odôvodnenie tohto rozhodnutia,
  f) zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí.”

  INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU (MODULY/REGISTRE IS ŠPORTU a ICH OBSAH)

  㤠79
  (1) Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.
  (2) Informačný systém športu tvoria tieto moduly:

  a) register fyzických osôb v športe,
  b) register právnických osôb v športe,
  c) verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
  d) odbornej prípravy športových odborníkov.
  e) register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.

  (3) Na účely identifikácie pridelí informačný systém športu každej fyzickej osobe v športe a každej právnickej osobe v športe jedinečný identifikátor osoby.[33]
  (4) Údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.
  (5) Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie alebo Fondu na podporu športu s údajmi v informačnom systéme športu.
  (6) Na poskytovanie údajov z informačného systému športu sa nevzťahuje osobitný predpis.

  § 80 - Register fyzických osôb v športe

  (1) Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako

  1. profesionálny športovec,
  2. amatérsky športovec,
  3. športový odborník podľa § 6 ods. 1,
  4. držiteľ športového poukazu podľa osobitného predpisu.

  (2) O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:

  1. meno, priezvisko, titul
  2. dátum narodenia,
  3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
  4. jedinečný identifikátor osoby,
  5. rodné číslo,
  6. štátna príslušnosť,
  7. adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
  8. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
  9. adresa na doručovanie,
  10. adresa elektronickej pošty,
  11. číslo bankového účtu na príjem a použitie
   1. dotácie,
   2. sponzorského,
  12. druh športu,
  13. druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
  14. právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
  15. športové výsledky na významných súťažiach,
  16. čestné štátne tituly a ocenenia,
  17. príslušnosť k športovým organizáciám,
  18. dátum poslednej účasti na súťaži,
  19. dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
  20. označenie zdrojovej evidencie.

  (3) O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.
  (4) O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

  1. overení zdravotnej spôsobilosti,
  2. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.

  (5) O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o

  1. overení zdravotnej spôsobilosti,
  2. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.

  (6) O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:

  1. druh odbornej činnosti v športe,
  2. číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
  3. dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
  4. označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
  5. označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
  6. údaj o overení bezúhonnosti,
  7. údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g)
  8. údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi
   1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
   2. dátum ukončenia podnikania,
   3. obdobie pozastavenia podnikania.

  (7) Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:

  1. označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
  2. označenie vysielajúcej organizácie,
  3. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  4. súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  5. poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

  (8) Zápis údajov podľa odsekov 2, 4, 5, 6 písm. a) až g) a 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
  (9) Zápis údaja podľa odseku 3 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
  (10) Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6 nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje podľa odsekov 2 a 6 na základe jej žiadosti ministerstvo školstva.
  (11) O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 3.

  § 81 - Register právnických osôb v športe

  (1) O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto údaje:

  1. názov alebo obchodné meno,
  2. adresa sídla,
  3. právna forma,
  4. identifikačné číslo organizácie,
  5. jedinečný identifikátor osoby,
  6. číslo bankového účtu a príjem a použitie
   1. príspevku uznanému športu,
   2. dotácie,
   3. príspevku na národný športový projekt,
   4. sponzorského,
  7. adresa elektronickej pošty,
  8. druh športovej organizácie,
  9. druh športu,
  10. druh vykonávanej športovej činnosti,
  11. meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
  12. adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
  13. meno a priezvisko kontrolóra,
  14. adresa elektronickej pošty kontrolóra,
  15. zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
  16. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
  17. výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
  18. dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,
  19. príslušnosť k športovým organizáciám,
  20. zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku,
  21. spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
  22. označenie zdrojovej evidencie.

  (2) O právnickej osobe sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.
  (3) O národnom športovom zväze a národnej športovej organizácii sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisuje aj

  1. údaj o príslušnosti k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
  2. meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú,
  3. kľúč delegátov najvyššieho orgánu,
  4. zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov,
  5. pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia.

  (4) Zápis údajov podľa odseku 1 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
  (5) Zápis údaja podľa odseku 2 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
  (6) Zápis údaja o osobe podľa odseku 3 písm. a) vykoná ministerstvo školstva na základe uznania za národný športový zväz alebo za národnú športovú organizáciu.

  § 82 - Športový portál

  (1) Na športovom portáli sa zverejňujú údaje podľa § 80 a 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. b), e), g) a i), ktoré sa nezverejňujú.
  (2) Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj

  1. zakladajúci dokument,
  2. predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo o národnú športovú organizáciu,
  3. rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
  4. správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
  5. výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
  6. pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú
   1. najvyšší orgán,
   2. najvyšší výkonný orgán,
   3. kontrolné orgány,
   4. orgány riešenia sporov,
   5. disciplinárne orgány,
   6. licenčné orgány,
  7. správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
  8. rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov,
  9. rozhodnutia o
   1. začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
   2. začatí a ukončení výkonu rozhodnutia,
   3. vstupe do likvidácie a skončení likvidácie,
  10. zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia
   1. príspevku uznanému športu,
   2. dotácie,
   3. príspevku na národný športový projekt,
   4. sponzorského,
   5. finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované,
  11. evidencia športovej infraštruktúry,
  12. katalóg činností, tovarov a služieb.”.

  REGISTER PROJEKTOV PODPORY ŠPORTU (NOVÝ REGISTER k agende FONDU)

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/310/20200102.html#predpis.clanok-ci_vi
  Novela Zákona o športe č. 310/2019 Z. z. - čl. II:

  „§ 82a Register projektov podpory športu

  „(1) V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

  1. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
  2. žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
  3. žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
  4. prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
  5. zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
  6. rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
  7. rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
  8. zoznam poskytovateľov športových poukazov,
  9. vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.
  (2) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.
  (3) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
  (4) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.
  (5) Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.“.

  ZÁKON o FONDE NA PODPORU ŠPORTU - čl. I

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/310/20191015
  Počet výskytov pojmu „informačný systém športu” v zákone o Fonde na podporu športu je 7.

  ZÁPISY Z ROKOVANIA SPRÁVNEJ RADY FONDU (do 10 dní v IS športu)

  § 7 ods. 6
  „(6) Z každého rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje do desiatich dní od skončenia rokovania správnej rady na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.”.

  KANCELÁRIA FONDU ZABEZPEČUJE EVIDENCIU ÚDAJOV V IS ŠPORTU

  § 11 ods. 2
  „(2) Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na posúdenie a zabezpečuje evidenciu údajov v Informačnom systéme športu.”.

  ZVEREJNENIE VÝZVY NA ZASIELANIE ŽIADOSTÍ o PRÍSPEVOK NA PROJEKTY

  § 15 ods. 1
  „(1) Príspevok na projekt sa poskytuje na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadostí. Výzva obsahuje najmä …”

  ZVEREJNENIE ROZHODNUTÍ SPRÁVNEJ RADY a ICH ODôVODNENÍ

  § 15 ods. 4
  „(4) Rozhodnutie správnej rady podľa odseku 3 fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme športu. Rozhodnutie podľa odseku 3 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia príspevku na projekt. Ak správna rada rozhodne inak, ako jej odporučila odborná komisia, svoje rozhodnutie odôvodní.”.

  PREDPOKLADY PRE POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU
  (ZAPÍSANIE ŽIADATEĽA v IS ŠPORTU a PREDLOŽENIE VYÚČTOVANIA PREDCHÁDZAJÚCICH PROJEKTOV v IS ŠPORTU)

  § 16 ods. 2
  „(2) Príspevok na projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

  1. je zapísaný v Informačnom systéme športu,
  2. má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5)
  3. je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
  4. predložil vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,
  5. vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8,
  6. uhradil administratívny poplatok podľa § 18.”.

  VEDENIE ZOZNAMU POSKYTOVATEĽOV ŠPORTOVÝCH POUKAZOV

  § 20 ods. 3
  „(3) Žiadateľa, ktorého projekt podľa odseku 1 správna rada schválila, fond zapíše do zoznamu poskytovateľov športových poukazov, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu.”.


  Čo nám funguje a s akými obmedzeniami:


  §80 - Register fyzických osôb v športe (FOŠ) -
  Evidencia všetkých údajov o FOŠ v zmysle § 80

  • vytvorené automatizované rozhranie pre jednoduchšie napĺňanie údajov jednotlivými športovými organizáciami
  • implementované spolu so stotožnením fyzickej osoby voči referenčnému registru RFO - zatiaľ funguje v obmedzenom režime (nespustenie produkčnej prevádzky na strane RFO/CSRÚ)

  § 81 - Register právnických osôb v športe (POŠ) -
  Evidencia všetkých údajov o POŠ v zmysle § 81

  • vytvorené automatizované rozhranie pre jednoduchšie napĺňanie údajov jednotlivými športovými organizáciami
  • implementované spolu so stotožnením PO voči referenčnému registru RPO - funguje aj v produkcii
  • Vytvorenie väzieb medzi FOŠ a POŠ
   • športová činnosť
   • príslušnosť FOŠ k POŠ resp POŠ k POŠ
  • Vytvorenie portálu na podávanie žiadostí v športe
   • Žiadosti pre register fyzických osôb v športe
    • Nová činnosť športového odborníka
   • Žiadosti pre register právnických osôb v športe
    • Uznanie za národný športový zväz
    • Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných fyzických osobách
  • V systéme je implementovaná aj funkcia na zverejňovanie zmlúv o sponzorstve v športe spolu s ich detailným vyúčtovaním. Táto však bola z nejakého dôvodu určité obdobie vypnutá.
  • Zmluva o sponzorstve v športe (§ 50 a § 51)
   • Zmluvy môže zapisovať akákoľvek športová organizácia s oprávneniami na správu vlastnej organizácie v ISŠ - podmienkou je podanie žiadosti o prístup do IS športu a jej následné schválenie sekciou.
   • Obmedzenia: zmluvy môže zapisovať iba NŠZ pre svojich členov
   • Obmedzenia: funkcionalita bola vypnutá sekciou - bola zablokovaná na portáli na podávanie žiadostí v športe.
  • Register FO v športe
   • IS športu je síce prepojený s jednotnými kontaktnými miestami (JKM), ktoré prijímajú žiadosti športových odborníkov súvisiace s ich podnikaním (začiatok, prerušenie, ukončenie), problémom však je, že niektoré JKM neposielajú štrukturované dáta, tak ako to bolo dohodnuté, pri niektorých je to v poriadku.
  • Register PO v športe
   • automatická synchronizácia so zdrojovými evidenciami športových organizácií (NŠZ a NŠO)
   • Funkcionalita je pripravená pre všetky povinné subjekty rovnako, reálne však funguje iba u niektorých zväzov (aj pri týchto exportoch sú však problémy, ktoré sa postupne odstraňujú). Väčšina zväzov stále nahráva údaje do IS športu manuálne. Tu treba brať do úvahy potrebu úpravy interného IS daného zväzu na náklady zväzu tak, aby vedel bezchybne komunikovať s IS športu prostredníctvom zverejnených webových služieb, čo je dôvodom problémov pri automatickej synchronizácii.
  • Integrácia zo Sociálnou poisťovňou pre účely poskytovania údajov z registra medailových ocenení

  Čo nám nefunguje:

  • ministerstvo nezverejňuje zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť
  • prepojenie s registrom obyvateľov SR (tzv. REGOB), ktoré by zabezpečilo jednoznačné overenie všetkých fyzických osôb v IS športu voči registru obyvateľov a tým aj naplnenie ustanovenia IS športu za “informačný systém verejnej správy” so všetkými výhodami/ súvislosťami.
  • zverejňovanie údajov o dobrovoľníckej činnosti
  Za najprínosnejšie do budúcnosti považujeme:
  • Finančný manažment - PUŠ, dotácie, príspevok na národný športový projekt vrátane ich priebežného vyúčtovania
  • § 82 - Športový portál
  • Vizualizácia zozbieraných údajov a ich ďalšie využitie vo forme OPEN DATA a MY DATA
  • Témy súvisiace s novým zákonom o Fonde a novelou Zákonníka práce (konkrétne §152b)
   • príspevok na športovú činnosť dieťaťa (§ 152b Zákonníka práce)
   • športový poukaz (§ 20 zákona o fonde na podporu športu)
  • ...

  Čo nám síce funguje ale zatiaľ nebolo spustené/sprístupnené/zavedené do praxe:

  • spravovanie vlastného konta športovou organizáciou, športovým odborníkom a športovcom
   (implementované iba v rozsahu NŠZ)
   Funkcionalita je generická pre zväzy, kluby, fyzické osoby. Pre všetky subjekty funguje rovnako. Problém je (alebo teda aspoň v minulosti bol) schvaľovanie žiadosti subjektov o prístup do vlastného konta zo strany sekcie.
  • ...


  OTÁZKY DO DISKUSIE PRI OKRÚHLOM STOLE

  1. Ako by mal fungovať optimálny model spolupráce pri tvorbe štátneho IS v trojuholníku ministerstvo - dodávateľ IS - dotknuté subjekty
  2. Za aký dlhý čas by bolo možné pri optimálnej konštelácii procesov a vzťahov dobudovať IS športu do rozsahu podľa platného znenia Zákona o športe?
  3. Bolo by možné, aby bol do IS športu implementovaný vzorec na výpočet príspevku uznanému športu tak, aby si každý prezident zväzu ale aj široká športová verejnosť mohli cez internet overiť dáta a parametre, ktoré boli zadané do výpočtu pri jednotlivých zväzoch?
  4. Ako by mohol pomáhať IS športu transparentnosti a férovosti riadenia a správy športu a tým aj zvyšovaniu dôvery verejnosti k športu na Slovensku?
  5. Kľúčová otázka podľa mňa (Laco Križan)- kto na MŠVVaŠ SR a/alebo NŠC zaspáva(l) a sa budi(l) posledné 4 roky (alebo najneskôr od účinnosti ZoŠ) s úvahami o IS športu, o tom ako ho ASAP v zmysle ZoŠ sfunkčniť a rozvíjať a má(l) na to i reálne rozhodovacie právomoci a zodpovednosť? Ako vplývali časté zmeny na pozícii generálneho riaditeľa na sekcii športu na MŠVVaŠ SR v tomto volebnom období, ktorých bolo až 5! (p. Čambal, p. Maršáleková, p. Gerhátová, p. Ťažký a p. Tomáš) na rozvoj IS športu? Zmenilo sa niečo vznikom pozície štátneho tajomníka pre šport a jej obsadením Jozefom Goncim od januára 2019 za skoro rok?
  6. Je štát z hľadiska porušovania ZoŠ z pohľadu frekvencie, dĺžky či závažnosti porušení najväčším porušovateľom zákona? Ak áno, ak by IS športu fungoval ako bolo plánované, bolo by to inak?
  7. Filip Glasa, zakladateľ Finstatu, tvrdí, že obsah v Obchodnom registri po rokoch jeho verejného fungovania už nemá veľmi čím prekvapiť. Ak by IS športu bol hotový a obsahoval všetky zamýšľané dáta už od 1.1.2016, aké najzaujímavejšie dáta a trendy by nám dnes- skoro po 4 rokoch od účinnosti ZoŠ- ukázal?
  8. Filip Glasa, zakladateľ Finstatu, zároveň tvrdí, že za už roky nefunkčným novým IS o katastri nehnuteľnosti vrátane jeho open data časti (API na strojové spracovanie dát) môže byť i neochota politikov, keďže môže obsahovať veľa politicky citlivých vecí. Aké možné nepríjemné pravdy a najmä pre koho by mohol všetkým odhaliť analogicky IS športu? Podľa prejaveného správania sa za posledné obdobie cca 4-5 rokov, kto nechce funkčný IS športu?
  9. Môže byť po registri právnických osôb a fyzických osôb v športe prípadný register športovej infraštruktúry možným tretím pilierom IS športu? Mohol by pri jeho existencii pomôcť pri informovanejších rozhodnutiach (športových politikov) o výstavbe novej a/alebo rekonštrukcii existujúcej športovej infraštruktúry z rozpočtu verejnej správy? Aké dáta by mal na tento účel obsahovať?
  10. Je pravdivé tvrdenie MŠVVaŠ SR, že prekážkou dobudovania IS športu je to, že dodávateľ IS športu (stengl a. s.) odmieta poskytnúť MŠVVaŠ SR licenciu na použitie zdrojového kódu treťou stranou (iným dodávateľom), aby sa k IS športu nemohol dostať iný dodávateľ?
  11. Zastupujem viaceré športové organizácie, ktoré si svoju registračnú povinnosť (po prijatí ZoŠ) splnili, ale dodnes neboli nijako informované o sfunkčnení informačného systému športu (ISŠ).
   Zároveň viem o tom, že ISŠ existuje v nejakom rozsahu (podľa MŠVVaŠ sa stále napĺňa, no zároveň sa bavíme o tom, že IS niektorých zväzov sú už previazané s ISŠ a nie jeden piatok) a v otáznej záväznosti (keďže avizovaná info o sfunkčnení nikdy neprišla).
   Ako príklad uvediem, že z 3 športových organizácií, z ktorých každá si registračnú povinnosť splnila v riadnom termíne, sa v registri právnických osôb v športe (https://sport.iedu.sk/Company/List) dá vyhľadať len jedna.
   MŠVVaŠ však ešte v r.2016 dalo dokopy aj samostatný zoznam PO registrovaných do 1.7.2016, ktorý bol zverejnený tu: https://webadm.minedu.sk/data/files/5676.xls (dostupný zo stránky https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/).
   Momentálne je tento zoznam nedostupný.
   Vzhľadom k vyššie povedanému - najmä však k tomu, že nás o sfunkčnení ISSŠ nikto nikdy neinformoval - mám za to, že ISŠ sfunkčnený nie je.
   Pýtam sa, pretože sa o ISŠ všeobecne diskutuje ako o realite, ale pritom existuje XY športových organizácií, ktoré žijú v tom, že ISŠ sfunkčnený nebol, čakajú na deň D s informáciami zverejnenými len na svojich weboch, a môžu byť (hypoteticky) vypojení zo vzorca, z možnosti žiadať o poskytnutie dotácie atď. Že by to nikoho netrápilo? Alebo sa o takejto diere nevie?

  PS:
  Náš právny názor je, že IS športu v nejakej podobe síce fyzicky/fakticky existuje ale MŠVVaŠ neurobilo zákonom predpokladané/vyžadované úkony nevyhnutné na to, aby boli všetky jeho existujúce funkcionality právne relevantným spôsobom zavedené do praxe, a aby ich nenaplnenie alebo nevyužívanie mohlo mať sankčné dopady na povinné subjekty. Podľa našich informácií okrem výzvy na zapísanie osôb do registra právnických osôb a fyzických osôb (rozoslanej emailom) MŠVVaŠ ani Národné športové centrum ako príspevková organizácia MŠVVaŠ, ktorá spravuje a prevádzkuje IS športu, nerealizovali pri spustení žiadnej inej funkcionality postup podľa § 104 ods. 4 ZoŠ a teda športovým organizáciám a športovým odborníkom nevznikla právne povinnosť tieto funkcionality využívať a doplniť do 3 mesiacov svoje údaje do IS športu. Podľa § 104 ods. 4 ZoŠ sú športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.".

  Poznámky pod čiarou:
  1. Podľa § 104 ods. 4 ZoŠ:
   (4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.”.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti