Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

SVETLÁ A ODVRÁTENÁ TVÁR STÁVKOVANIA NA ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.04.2014Mgr. Peter Dedík, PhD. (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  THE BRIGHT AND THE UGLY SIDE OF SPORTS BETTING

  MGR. PETER DEDÍK, PHD.
  INTEGRITY OFFICER
  SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
  E-MAIL: PETER.DEDIK@FUTBALSFZ.SK


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  športové stávkovanie, manipulácia výsledkov športových podujatí, financovanie športu, príjmy štátneho rozpočtu zo športu, zákon o športe, športový podvod, trestný zákon, Slovenský futbalový zväz, disciplinárny poriadok

  KEY WORDS:
  sports betting, match-fixing, financing of sport, state budget revenues from sport, law on sport, sports fraud, criminal code, Slovak football association, disciplinary code

  ABSTRAKT:
  Globálny rozmach športového stávkovania v posledných rokoch prináša so sebou mnohé sprievodné javy, ktoré sa môžu podpísať na jednej strane na rozvoji športu, avšak na strane druhej môžu niektoré športové odvetvia výrazne poškodiť. Príkladom pozitívneho vplyvu športového stávkovania na šport je jeho možná participácia na príjmoch do štátneho rozpočtu v jednotlivých krajinách, ktoré môžu byť následne použité priamo na rozvoj športu. Naopak, veľkú hrozbu pre základné morálne hodnoty a princípy športu znamená tzv. „match-fixing“ – vedomá manipulácia výsledkov športových stretnutí, či podujatí, ktorej účelom sú práve príjmy zo stávkovania na tieto športové podujatia. Napriek stúpajúcim vplyvom športového stávkovania, nie je štátna a vo väčšine prípadov ani európska, resp. medzinárodná legislatívna úprava pripravená efektívne využiť jeho pozitívny potenciál, ani čeliť jeho globálnych hrozbám.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  The global expansion of sports betting over the years, has brought several side-effects, which could support the development of sport on one hand, but on the other hand, it might seriously harm different kinds of sports. The example of the positive influence of sports betting on sport is its possible share in the state budget revenues in some countries, which could be furthermore used directly for the support of sport. In contrast, „match-fixing“ – the manipulation of the results of sports matches (or sporting events) results with the aim to gain profit from the betting (by these sporting events), poses a huge threat to the original moral values and principles of the sport itself. Despite the rising influence of sports betting, not only the state, but even European and international legislation is not prepared to either effectively use the potential of this new phenomenon, neither to face its global threats.


  GLOBÁLNY ROZMACH ŠPORTOVÉHO STÁVKOVANIA

  Športové stávkovanie v podstate nie je mladým odvetvím, ale rozmery aké tento fenomén dosiahol v ostatných rokoch je potrebné brať s veľkou vážnosťou. Pokiaľ sme pred pár rokmi hovorili o obratoch najväčších stávkových kancelárií (ďalej aj „stávkoví operátori“) pôsobiacich predovšetkým v Ázii, akými sú napr. SBObet, či iBCbet, uvádzali sme čísla na úrovni obratu spoločností ako Coca-Cola. Dnes mnohí odborníci upozorňujú na skutočnosť, že za tých pár rokov sa obraty zvýšili minimálne 5-krát, pričom musíme zdôrazniť, že sa nejedná o zisky, ale o obraty.

  To, že sa naozaj nebavíme o nepodstatnom trhu možno deklarovať na nasledujúcich príkladoch, týkajúcich sa objemu „legálneho“ stávkovania vo svete:

  • 5 mil. £ vsadených jednou osobou na zápas Premier League
  • 30 mil. £ vsadených stávkarským kartelom na finále UEFA Champions League 2013
  • viac ako 1 mld. € vsadených na finále UEFA Champions League 2013 len v Ázii
  • viac ako 500 mld. € vsadených ročne celosvetovo

  Hlavných dôvodom globálneho rozmachu športového stávkovania bol príchod internetu a s ním spojená možnosť „on-line“ stávkovania, t. j. stávkovania cez internet. Tieto možnosti sa samozrejme postupne stále rozširujú, a to na jednej strane vplyvom rozvoja informačných technológií, ďalej stále rastúcou ponukou stávkových príležitostí (viac súťaží a podujatí, rôzne typy príležitostí nesúvisiacich priamo s výsledkom súťaže, zápasu, resp. podujatia) a zároveň s vytvorením možností tzv. „live“ stávkovania, t. j. stávkovania v priebehu daného stretnutia, súťaže, či podujatia. A práve táto ponuka sa stala najvážnejšou hrozbou pre integritu športového zápolenia v rôznych športových odvetviach, najviac však v najpopulárnejšom a najmasovejšom športe na svete, vo futbale.

  Stávkovanie na šport však môže mať aj pozitívny dopad. Príjmy zo stávkových hier a lotérií plynuli u nás, tak ako je to v mnohých krajinách dodnes, v minulosti priamo do športu, čím zlepšovali podmienky pre jeho rozvoj. Dnes je šport „rukojemníkom“ výdavkov zo štátneho rozpočtu a jeho financovania dlhodobo stagnuje, čo je možné badať okrem iného napr. na úrovni športovej infraštruktúry po celej krajine. Je preto potrebné hľadať možnosti, ako by šport získal viac peňazí od štátu bez toho, aby to museli pocítiť daňoví poplatníci. A tu je práve jednou z možností využiť možné príjmy zo stávkovania.

  PRÍJMY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR ZO STÁVKOVANIA

  Ako uvádzame vyššie, od deväťdesiatych rokov plynú odvody zo stávkovania, lotérií a iných hazardných hier do štátneho rozpočtu SR, pričom v minulosti smerovali priamo do športu. Od momentu tejto legislatívnej úpravy sledujeme postupné finančné „poddimenzovanie“ športu, ako aj jeho neefektívne prerozdelenie, pričom v ostatných rokoch sú kompetencie a zodpovednosť národných športových zväzov za narábanie s finančnými prostriedkami smerujúcimi do športu limitované. Zároveň je problémom aj neefektívne prerozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na šport, čo však nie je predmetom tohto príspevku.

  Naším cieľom je poukázať práve na skryté a nevyužité možnosti podpory športu v nadväznosti na dodatočné príjmy štátu, čo uvedieme na príklade odvodov stávkových kancelárií do štátneho rozpočtu SR. Tie dosiahli podľa oficiálneho stanoviska Ministerstva financií SR v roku 2012 od 8 riadne licencovaných subjektov výšku 17,8 tis. €. Vychádzajúc z predpokladu, že pomer medzi obratmi v tzv. „kamenných“ a internetových pobočkách je približne 50:50 a zároveň ak predpokladáme, že podiel slovenských, riadne licencovaných stávkových kancelárií na internetovom („on-line“) stávkovom trhu je 10%, potom štát prichádza na odvodoch ročne cca. o 80,1 mil. €. Tieto dodatočné príjmy po odrátaní nákladov spojených s prípadnou aplikáciou úspešnej „regulácie“ internetového stávkového trhu by mohli plynúť priamo do športu, resp. byť pridelené spolu so zodpovednosťou jednotlivým národným športovým zväzom.

  AKO JE MOŽNÉ ZVÝŠIŤ UVEDENÝM SPÔSOBOM PRÍJMY DO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ZO STÁVKOVANIA

  Vychádzajúc z príkladu francúzskej právnej úpravy, jednou z reálnych možností je aplikovať efektívnu „reguláciu“ internetového stávkového trhu na území SR. Tým myslíme skutočnosť, že je potrebné regulovať odliv finančných prostriedkov prostredníctvom stávok v zahraničných internetových stávkových kancelárií. Na slovenskom internetovom trhu totiž existuje neobmedzený počet voľne prístupných stávkových operátorov a riadne sú registrovaní len tí, ktorí majú na našom území aj svoje sídlo, resp. prevádzkujú tzv. „kamenné“ stávkové kancelárie, v ktorých môžu ľudia stávkovať priamo v hotovosti. Ostatné stávkové kancelárie neplatia u nás odvody ani dane, čo ich výrazne zvýhodňuje oproti domácim stávkovým operátorom.

  Samotné čiastočné obmedzenie internetového stávkového trhu na území SR by však muselo byť realizované veľmi citlivo. V prvom rade nesmie ísť o rozpor s právom Európskej Únie, a to najmä s ohľadom na voľný pohyb tovarov a služieb, pričom poskytovanie stávkových príležitostí je považované za službu. Zároveň musia byť hlavným dôvodom buď ochrana verejného poriadku, alebo snaha zabrániť trestnej činnosti – stávkovým podvodom, či ochrana morálnych a kultúrnych hodnôt.

  Čiastočné úskalie tkvie v tom, že vo Francúzsku sa jednalo o prechod od monopolu k „liberalizácii“ stávkového trhu, avšak u nás by sme išli opačným smerom, čo predpokladáme bude oveľa ťažšie zdôvodniť ako ochranu verejného záujmu.

  Podobný pokus sme totiž u nás zaznamenali už v roku 2011, kedy bol predložený návrh na zmenu zákona o hazardných hrách, ktorý bol však úzko zameraný výhradne na blokovanie internetových stránok zahraničných stávkových operátorov bez licencie na území SR. S ohľadom na jeho nedopracovanosť, nekoncepčnosť a „diskriminačný“ zámer ho Európska Komisia zamietla. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že išlo len o jedno čiastkové opatrenie, ktorých je za účelom dosiahnutia úspešného cieľa zrealizovať systematicky hneď niekoľko tak, ako tomu je práve vo Francúzsku, kde bol dokonca zriadený nezávislý úrad len za účelom udeľovania licencií, kontroly plnenia stanovených kritérií a sledovania nezákonnej činnosti v tejto oblasti.

  Ako sme poukázali v predošlom texte, sekundárnym (a neoficiálnym) cieľom by okrem bránenia možnej trestnej činnosti a ochrane morálnych hodnôt, či verejného poriadku, malo byť zvýšenie odvodov stávkových kancelárií do štátneho rozpočtu, pričom dane by mohli odvádzať tieto subjekty v krajinách svojho sídla, podobne ako pri francúzskom modeli (s výnimkou daňových rajov).

  Základným princípom by malo byť to, aby zo všetkých športových stávok zrealizovaných na území Slovenska bola odvedená príslušná výška odvodu do štátneho rozpočtu SR, čo znamená, že je nevyhnutné vytvoriť za týmto účelom kvalitný elektronický systém monitorovania takýchto stávok.

  „MATCH-FIXING“ AKO NOVODOBÝ NEGATÍVNY FENOMÉN ŠPORTU

  Už popisovaný rozmach športového stávkovania, a to najmä v internetovej forme a v priebehu športovej súťaže, vrátane športových stretnutí, priniesol so sebou doposiaľ nevídanú hrozbu pre integritu športu, v tomto prípade však predovšetkým futbalu, ktorá je vnímaná s ešte väčšími obavami ako doping alebo násilie (neviazanosť) divákov na športových podujatiach.

  „Match-fixing“, pod ktorým rozumieme nečestné, vedomé ovplyvňovanie výsledkov športových súťaží, t. j. snahu jednej alebo viacerých osôb ovplyvniť výsledok súťaže, resp. podnietiť akékoľvek okolnosti počas súťaže prostredníctvom vedomého konania, či úmyselného pochybenia vedúceho k neočakávanému resp. neštandardnému priebehu športovej súťaže.

  Ovplyvňovanie výsledkov športových súťaží, často nazývané aj korupciou v športe, najväčšmi postihuje futbal ako najrozšírenejšie a najpopulárnejšie športové odvetvie na svete, ktoré je logicky aj najčastejšie predmetom športového stávkovania. Celosvetovo až 80% všetkých športových stávok je na futbal.

  V podstate rozlišujeme dva hlavné motívy ovplyvňovania výsledkov vo futbale:

  • výhradne športové motívy, t. j. za účelom garancie dobrého výsledku, víťazstva, zabezpečenia si lepšieho postavenia v ligovej tabuľke, postupu do vyššej súťaže, či udržania sa v súťaži,
  • motívy viažuce sa k ilegálnemu športovému stávkovaniu, t. j. za účelom získania peňazí z výhier zo stávkovania na ovplyvnené zápasy.

  Práve druhý z uvedených motívov manipulácie výsledkov futbalových stretnutí sa v posledných rokoch stáva veľmi nebezpečným fenoménom, čo si s plnou vážnosťou uvedomujú najmä medzinárodná futbalová federácia FIFA, európska futbalová asociácia UEFA i INTERPOL. Nielen v európskych krajinách sa touto formou trestnej činnosti začali zaoberať vyšetrovacie tímy na úrovni orgánov činných v trestnom konaní, čo prinieslo aj výsledky v podobe mnohých vyšetrených káuz napr. v Nemecku, Taliansku, či Turecku.

  V Slovenskej republike sa často hovorilo a dodnes sa stále hovorí o ovplyvňovaní výsledkov futbalových stretnutí na všetkých výkonnostných úrovniach, a to najmä v súťažiach dospelých. Väčšinou sa však má jednať, pokiaľ takáto forma korupcie vôbec existuje, o ovplyvňovanie motivované dosiahnutím lepších športových výsledkov. V ostatných rokoch sa už ale objavujú aj prípady ovplyvňovania zápasov s motívom stávkovania na ich výsledky.

  Realita nás presvedčila o tom, že nie je vôbec jednoduché tieto prípady odhaliť a riadne vyšetriť. Ako uvedieme ďalej na príklade aktuálnej kauzy manipulácie výsledkov futbalových stretnutí v súťažiach na území Slovenskej republiky a Českej republiky, je potrebné aby fungovala najmä spolupráca príslušných orgánov činných v trestnom konaní s národným športovým zväzom.

  Dôvodov vytvorenia „priaznivého“ prostredia pre vznik „match-fixingu“ v tej ktorej krajine je niekoľko, medzi tie najdôležitejšie patria:

  • nízke finančné odmeny hráčov v ligových súťažiach ekonomicky menej vyspelých krajín,
  • viacero neprofesionálnych hráčov v poloprofesionálnych, či amatérskych futbalových kluboch,
  • veľká fluktuácia hráčov, množstvo zahraničných hráčov (napr. pôvodom z Balkánu), prípadne veľký počet „nekmeňových“ – hráčov na hosťovaní vo futbalových kluboch,
  • dlhodobo nestabilná finančná situácia vo futbalových kluboch, ktorá sa odráža na nevyplácaní odmien hráčom aj po dobu niekoľkých mesiacov,
  • problémoví hráči, pohybujúci sa v oblasti hazardu („gamblingu“).

  „MATCH-FIXING“ Z POHĽADU LEGISLATÍVY

  Jedným z hlavných problémov v súvislosti s vyšetrovaním manipulácie výsledkov je jeho medzinárodný a cezhraničný dosah, a to predovšetkým v nadväznosti na dostupnosť internetu a rozvoj iných moderných informačných technológií.

  Ďalším z kľúčových úskalí je nielen nejednotnosť medzinárodnej právnej úpravy tohto druhu trestnej činnosti, ale aj prílišná rozdielnosť právnej úpravy „match-fixingu“ v jednotlivých štátoch Európskej únie. Len v niektorých krajinách, ako napr. Taliansko alebo Poľsko, je zadefinovaná manipulácia športových výsledkov ako osobitný druh trestnej činnosti, prípadne ako športový podvod. Vo väčšine krajín je „match-fixing“ zadefinovaný ako druh korupcie, kedy na jednej strane niekto upláca, či už vo forme finančnej alebo vo forme iného benefitu, a na strane druhej sú osoby, ktoré berú úplatok alebo inú výhodu za vykonanie samotnej manipulácie výsledkov futbalových stretnutí. V štátoch ako je napr. Švajčiarsko však takáto legislatíva chýba, čo v mnohých situáciách úplne znemožňuje zadefinovať a stíhať tento druh trestnej činnosti.

  Slovensko patrí do skupiny tých krajín EÚ, v ktorých „match-fixing“ spadá pod korupciu, konkrétne ho definuje § 329 Trestného zákona, ktorý znie:

  (1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
  (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.
  (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu.

  a § 333 Trestného zákona, ktorý znie:

  (1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) voči verejnému činiteľovi.
  (3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

  Z uvedeného vyplýva, že futbal je považovaný na Slovensku za „vec všeobecného záujmu“, čo však nemusí platiť explicitne pre všetky športové odvetvia. Navyše, nie všetky krajiny EÚ, resp. ani Európska Únia ako taká, nemusia vnímať futbal rovnako.

  Medzinárodný aspekt športového stávkovania sa prejavuje aj v tom, že najmä v Ázii neexistuje takmer žiadna regulácia, čo sa týka obmedzení podmienok registrácie stávkujúcich v internetových stávkových kanceláriách, maximálnych finančných limitov pri stávke na jednu príležitosť apod., ktoré sa u európskych stávkových kancelárií bežne aplikujú. Stávkové kancelárie so sídlom na Slovensku dlhé roky limitovali možnosti stávok na slovenské ligové súťaže, a to nielen vo futbale, prostredníctvom podmienky kombinácie viacerých zápasov v rámci jednej stávky alebo stanovením maximálneho možného vkladu na vybrané stávkové príležitosti.

  V tejto súvislosti je tak problémom nejednotnosť pravidiel na stávkovom trhu napr. v rámci EÚ. Deregulácia internetového stávkového trhu vo väčšine európskych krajín vrátane Slovenskej republiky potom znamená neobmedzenú konkurenciu na stávkovom trhu v podobe ázijských internetových stávkových kancelárií, a tým aj zvýšenú hrozbu manipulácie výsledkov športových súťaží (futbalových stretnutí), ktorých väčšina sa odohráva práve v Európe.

  POTREBNÁ LEGISLATÍVNA ÚPRAVA „MATCH-FIXINGU“

  Vzhľadom na to, že v prípade „match-fixingu“ za účelom športového stávkovania sa jedná o relatívne mladú formu trestnej činnosti v oblasti športu, je nevyhnutné zamerať sa na jeho dôslednú legislatívnu úpravu v dvoch rovinách, a to v rámci medzinárodnej legislatívy (minimálne na úrovni Európskej Únie) a národnej legislatívy SR.

  S ohľadom na praktické skúsenosti orgánov činných v trestnom konaní v kontexte vyšetrovania prípadu manipulácie výsledkov futbalových stretnutí na Slovensku sa javí ako jedna z možností zadefinovanie skutkovej podstaty „športového podvodu“ v rámci Trestného zákona podobne, ako tomu je v niektorých krajinách EÚ (napr. Taliansko). Ďalšou možnosťou je vymedzenie „match-fixingu“ v rámci nového „Zákone o športe“ podobne ako je tomu v prípade dopingu, avšak s odvolaním sa na príslušné ustanovenia Trestného zákona SR. Podobnú právnu úpravu má zavedené napr. Poľsko. Uvedené dve možnosti však so sebou nesú množstvo rizík, a to najmä s ohľadom na samotný legislatívny proces, preto sa ako riešenie javí novelizácia vybraných ustanovení Trestného zákona za účelom:

  • lepšieho vymedzenia korupcie v oblasti športu,
  • zohľadnenia aspektu organizovanej trestnej činnosti napr. pri manipulácii športových výsledkov,
  • sprísnenia trestov za manipuláciu športových výsledkov s ohľadom na rozsah trestnej činnosti,
  • možného postihu tohto druhu trestnej činnosti aj pri iných športoch ako je futbal.

  Na druhej strane si všetci zainteresovaní do tejto problematiky sľubujú značný posun vpred, v rámci medzinárodnej legislatívnej úpravy „match-fixingu“, prijatím „Dohovoru Rady Európy v boji proti manipulácii výsledkov športových súťaží“, ktorý je v procese prípravy už od roku 2012 na základe odporúčania Rady ministrov členským štátov Rady Európy z roku 2011. Jeho hlavným zámerom je vymedzenie základných princípov boja proti „match-fixingu“ na úrovni troch subjektov – športové hnutie, štát, stávkoví operátori. Najkontroverznejšími témami pripravovaného návrhu sú hlavne:

  • zachovanie autonómie športového hnutia v súlade s Olympijskou Chartou,
  • vymedzenie skutkovej podstaty trestného činu manipulácie športových výsledkov,
  • definícia „legálneho“ a „ilegálneho“ stávkového trhu na určitom území (napr. Európskej únie) s ohľadom na jeho možnú reguláciu.

  AKTIVITA NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVÄZU V OBLASTI FUTBALOVEJ LEGISLATÍVY

  Iniciatívny v otázke boja proti „match-fixingu“ musí byť predovšetkým futbal. Už pred viac ako dvoma rokmi podnietila UEFA vytvorenie pozície tzv. „Integrity Officer“ v každej z jej členských asociácií a vytvorila tak pôdu pre zdieľanie informácií a skúseností ohľadom aktuálnych prípadov manipulácie futbalových stretnutí. Zároveň vyhlásila princíp nulovej tolerancie voči „match-fixingu“, ktorý uplatňuje zatiaľ predovšetkým v európskych pohárových súťažiach. V najbližších mesiacoch však bude v súvislosti so zavedením prísnejších pravidiel kontroly práce jednotlivých asociácií, a to najmä s ohľadom riešenia a vyvodenia dôsledkov v prípadoch preukázanej manipulácie výsledkov, vyvíjať stále väčší tlak na primerané potrestanie zodpovedných jednotlivcov, resp. futbalových klubov.

  V súlade s novými disciplinárnymi poriadkami UEFA a FIFA bol aj Slovenský futbalový zväz povinný prijať požadovanú legislatívnu úpravu pre oblasť manipulácie výsledkov futbalových stretnutí. V rámci komplexnej novely Disciplinárneho poriadku SFZ tak bol v nadväznosti na článok 51 – „Korupcia“ doplnený článok 52 s názvom „Narušenie regulárnosti súťaže“, ktorý znie:

  1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí alebo by mohol spôsobiť narušenie regulárnosti súťaže.
  2. Regulárnosť súťaže je narušená, ak hráč, člen realizačného tímu, funkcionár klubu, delegovaná osoba, hráčsky agent, člen orgánu SFZ alebo orgánu jeho člena alebo iný člen SFZ
   1. nezákonne alebo nedovolene ovplyvní priebeh alebo výsledok súťaže s cieľom získať neoprávnene výhodu pre seba alebo iného,
   2. sa podieľa priamo alebo nepriamo na stávkovaní alebo podobnom konaní súvisiacom so súťažou alebo ak má ktokoľvek neoprávnene priamy alebo nepriamy finančný prospech z takéhoto konania,
   3. využije alebo poskytne inému informáciu, ktorá nie je verejne dostupná, ktorú získala v súvislosti so svojim postavením/pozíciou vo futbale, a ktorá poškodí alebo môže poškodiť regulárnosť súťaže,
   4. neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu príslušnej súťaže alebo SFZ, že bola oslovená v súvislosti s konaním smerujúcim k nezákonnému alebo nedovolenému ovplyvňovaniu priebehu a výsledku súťaže,
   5. neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu súťaže alebo SFZ akékoľvek iné správanie, narušujúce regulárnosť súťaže.
  3. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 2 písm. a. bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 2 písm. a. za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 2 písm. b. až e. sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 10 rokov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 písm. b. alebo c. vo viacerých prípadoch, opakovane alebo závažným spôsobom, sa uloží zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom podľa článku 21 ods. 3.
  5. Družstvu, ktorého hráč alebo člen realizačného tímu sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží zrušenie výsledku stretnutia, vylúčenie zo súťaže, kontumácia, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku; to platí aj vtedy, ak sa v prospech družstva dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2 funkcionár klubu, za ktorý družstvo súťaží.
  6. Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Zároveň však v tejto súvislosti už nové stanovy SFZ, účinné od 1.1.2013, umožňujú:

  1. podľa čl. 26, ods. 1 výkonnému výboru SFZ „rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v SFZ najmä v prípadoch, ak je člen SFZ dôvodne podozrivý z:
   1. ovplyvňovania výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
   2. trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo
   3. inej závažnej trestnej činnosti (zločin).“
  2. podľa čl. 27, ods. 1 a 2 disciplinárnej komisii SFZ „vylúčiť individuálneho člena SFZ zo SFZ v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov SFZ, pričom za takéto hrubé porušenie sa považuje (okrem iného) najmä:
   1. ovplyvňovanie výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
   2. požitie dopingových látok alebo vedomá účasť na zneužití dopingových látok,
   3. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
   4. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SFZ, alebo
   5. iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SFZ,
   6. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena SFZ stanovenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu SFZ vydaným v súlade s nimi, ktoré ohrozujú alebo môžu vážne ohroziť princípy a vzťahy v SFZ alebo autoritu normatívneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci SFZ.“

  Okrem uvedeného zosúladenia predpisov národného futbalového zväzu s legislatívou nadnárodných futbalových federácií, môže tento využiť aj niektoré ďalšie nástroje boja proti „match-fixingu“. Absolútne nevyhnutná a pomerne účinná je prevencia a osveta medzi členmi SFZ, so zvyšujúcim sa počtom prípadov manipulácie mládežníckych stretnutí za účelom stávkovania predovšetkým osveta medzi mladými hráčmi. Ideálne je poukázať na konkrétne prípady, najlepšie z rovnakého prostredia, v ktorom sa hráči alebo iné osoby, ktoré sa môžu stať terčom ovplyvňovania výsledkov stretnutí, pohybujú. Na príkladoch z praxe je možné demonštrovať príčiny, ktoré viedli k vzniku „match-fixingu“, spôsoby, akým bol celý proces realizovaný vrátane konečného ovplyvnenia výsledku stretnutia, až po dôsledky a tresty, ktorými môžu byť za svoje konanie zainteresovaní postihnutí.

  V neposlednom rade uvedieme ešte prevenciu v snahe o zabránenie tvorby priaznivého prostredia pre potenciálny „match-fixing“, ktorého dôvody uvádzame vyššie. Z pohľadu SFZ existuje niekoľko možností, pričom na najvyššej ligovej úrovni je v podstate kontrola finančnej stability klubu, jeho finančnej disciplíny, resp. dodržiavania ďalších ekonomických a iných podmienok účasti v súťažiach, predmetom licenčného konania na základe licenčného systému UEFA. Prax je však dôkazom toho, že aj v tejto oblasti je potrebné urobiť niektoré zmeny tak, aby nedávali klubom možnosť, ako sa vyhýbať dodržiavaniu finančných a ekonomických podmienok v priebehu sezóny. V nižších súťažiach, kde hráči často nemajú s klubom podpísané profesionálne zmluvy, je situácia oveľa komplikovanejšia a možnosť použitia akéhokoľvek nástroja na kontrolu finančnej disciplíny je veľmi obmedzená.

  AKTUÁLNY PRÍPAD „MATCH-FIXINGU“ NA ÚZEMÍ SR A ČR

  Aktuálna kauza manipulácie výsledkov stretnutí vo futbalových súťažiach Českej republiky a Slovenskej republiky siaha ako väčšina ďalších až do Ázie. Vrcholom pyramídy na Slovensku bol bývalý slovenský ligový hráč a jeho dvomi prostredníkmi boli ďalší dvaja v minulosti známi futbalisti. Jeden sa stal najlepším ligovým strelcom, druhý mal aj niekoľko štartov za reprezentačné Áčko.

  Táto organizovaná skupina manipulovala niekoľko mesiacov zápasy v českých súťažiach na rôznych úrovniach, pričom zápasy na Slovensku (konkrétne 4 zápasy FK DAC 1904 v najvyššej ligovej súťaži – Corgoň lige) sa v ich portfóliu objavili až na jeseň roku 2013, čomu prispel aj klub vytvorením prajných podmienok tým, že angažuje veľký počet hráčov na hosťovanie, dochádza v ňom k častej obmene kádra, ale najmä, že má dlhodobo problémy s platobnou disciplínou voči hráčom. Za účelom manipulácie 4 zápasov futbalovej Corgoň ligy boli uvedenou skupinou oslovení 4 aktívni futbalisti tohto klubu, z ktorých jeden je taktiež bývalým slovenským reprezentantom. Všetci sa tak do manipulácie zapojili.

  Predmetom stávkovania bol najmä minimálny počet gólov, ktoré v tom ktorom stretnutí padnú, pričom jeden z manipulovaných zápasov sa objavil aj v oficiálnej správe UEFA zo systému monitorovania manipulácie výsledkov futbalových stretnutí, tzv. „BFDS“ (Betting Fraud Detection System). Zároveň existuje podozrenie, že ostatné zápasy sa objavili na tzv. „ilegálnom“ stávkovom trhu, taktiež v Ázii.

  Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru SR obvinil 3 organizátorov manipulácie výsledkov stretnutí za prečin podplácania v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, s poukázaním na charakter organizovanej skupiny, a 4 hráčov FK DAC 1904 Dunajská Streda za zločin prijímania úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Paradoxom však je, že 3 organizátorom hrozí nižší trest odňatia slobody než 4 „realizátorom“.

  Disciplinárna komisia („DK“) SFZ okamžite zastavila šiestim obvineným, ktorí sú registrovaní v SFZ (jeden je registrovaný v zahraničí) predbežným opatrením pretekársku činnosť a zahájila voči nim a zároveň klubu disciplinárne konanie. Prípadu obvineného, ktorý bol počas páchania trestnej činnosti, resp. momentálne stále je registrovaný v inom národnom zväze, sa venujú príslušné orgány daného zväzu.

  Po obdržaní stanovísk od orgánov činných v trestnom konaní, či výpovedí samotných aktérov, prijala DK SFZ na naše pomery exemplárne rozhodnutie a potrestala aktérov korupčnej kauzy zastavením „pretekárskej činnosti“ (podľa terminológie starého Disciplinárneho poriadku SFZ) na 14 až 25 rokov.

  Za účelom ochrany iných národných zväzov voči týmto negatívnym prejavom následne FIFA na základe podnetu SFZ rozšírila pôsobnosť rozhodnutia slovenskej disciplinárky na celý svet, čo v praxi znamená, že dotyční nemôžu pôsobiť vo futbale nikde na svete.

  Medzičasom sa na základe prebiehajúceho vyšetrovania objavili ďalšie zmanipulované zápasy, v súvislosti s ktorými bolo obvinených niekoľko ďalších futbalistov.

  Európska futbalová asociácia UEFA presadzuje nulovú toleranciu voči „match-fixingu“, pričom vo svojom stanovisku k danému prípadu uvádza, že „futbalová komunita nemá záujem, aby osoby, ktoré sa zúčastňovali na manipulácii zápasov, ďalej pôsobili vo futbale. Hráčom a funkcionárom, ktorí sa dopustili v minulosti prehreškov v zmysle podplácania a ovplyvňovania výsledkov, boli zo strany UEFA vždy udelené vysoké tresty. UEFA vyvíja úsilie o vzdelávanie a osvetu, pretože už neoznámenie pokusu o zmanipulovanie výsledku zápasu považujeme za trestné. Kluby sú do istej miery vždy zodpovedné za svojich hráčov a znášajú tak aj dôsledky za ich skutky. UEFA tvrdo trestala kluby – účastníkov pohárových súťaží UEFA v minulosti a v nastúpenom trende mieni pokračovať aj naďalej. Nový predpis UEFA hovorí, že ak disciplinárna komisia, resp. iný orgán národnej asociácie neprijme primerané disciplinárne opatrenia, má UEFA právomoc závery prehodnotiť a iniciovať ich zmenu.“

  Aj z uvedeného stanoviska je zreteľné, za aký vážny problém je považované ovplyvňovanie výsledkov futbalových stretnutí, a to či už za účelom stávkovania alebo športového úspechu.

  ZÁVER

  V tomto príspevku upozorňujeme na nevyhnutnú potrebu legislatívnej úpravy športového stávkovania a s ním súvisiacich prejavov a aspektov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Na príkladoch iných krajín a vychádzajúc z aktuálnej praxe na Slovensku sme poukázali na úskalia súčasnej legislatívnej úpravy u nás. Ochrana základných princípov športu, skvalitnenie športového prostredia a zefektívnenie financovania športu sú predpokladmi pre jeho rozvoj. Podmienkou úspechu však nie je len úprava národnej legislatívy, ale zároveň nadnárodnej legislatívy súvisiacej so športovým stávkovaním.

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

  1. ANDERSON, P. M. et al. (eds.), Sports Betting: Law and Policy. Hague: ASSER PRESS, 2012.
  2. GÁBRIŠ, T., Právna a autonómna regulácia športového stávkovania: komparatívne a európske aspekty. In Zborník – športové právo. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012. ISBN 978-80-89447-62-6, s. 77-93.
  3. European Commission Green Paper on online gambling in the internal market, 2011, dostupné na internete: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/online_gambling/com2011_128_sk.pdf
  4. Výročná správa TIPOS, a.s. za rok 2012, dostupné na internete:
   http://www.tipos.sk/Documents/VyrocneSpravy/Vyrocna_sprava_2012.pdf
  5. Výročná správu FORTUNA Entertainment Group N.V za rok 2012, dostupné na internete:
   http://ako-investovat.sk/uploads/stocks/50-vyrocna-sprava-fortuna-2012.pdf
  6. Návrh zmeny zákona za účelom regulácie online stávkového trhu na Slovensku v roku 2011, dostupné na internete:
   https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=1&matEID=4358&langEID=1&tStamp=20110929090647933
  7. Match-fixing in sport. A mapping of criminal law provisions in EU 27, KA European Affairs, March 2012, dostupné na internete:
   http://ec.europa.eu/sport/news/documents/study-sports-fraud-final-version_en.pdf
  8. European Commission White Paper on sport, 2007, dostupné na internete:
   http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_sk.pdf

  ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV, KTORÝCH SA PRÍSPEVOK DOTÝKA

  1. Trestný zákon č. 300/2005,
  2. Zákon o organizácii a podpore športu č. 300/2008,
  3. Zákon o lotériách a iných podobných hrách č. 14/2003,
  4. Stanovy SFZ,
  5. Disciplinárny poriadok SFZ

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti