Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

SYSTÉM DAŇOVÝCH ÚĽAV NA PODPORU ŠPORTU V MAĎARSKU A NIELEN JEHO INŠPIRÁCIE NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.07.2014Krisztina Varga, Ladislav Križan (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  TAX BENEFIT SCHEME SUPPORTING SPORT IN HUNGARY
  AND INSPIRATIONS NOT ONLY FROM IT[1]

  KRISZTINA VARGA[1]
  HEAD OF ORGANIZATION DEPARTMENT AND HEAD OF COMPETITION
  ASSOCIATION TMS MANAGER
  HUNGARIAN FOOTBALL FEDERATION
  E-MAIL: VARGA.KRISZTINA@MLSZ.HU

  LADISLAV KRIŽAN
  EXTERNÝ PEDAGÓG PRE OBLASŤ PRÁVA V ŠPORTE, TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE – PRÁVNICKÁ FAKULTA
  ČLEN RADY UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI
  E-MAIL: LADISLAV.KRIZAN@GMAIL.COM


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  systém daňových úľav, šport, futbal, športové právo, športové politiky, športové občianske združenie, tretí sektor, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň

  KEY WORDS:
  tax benefit scheme, sport, football, sports law, sports policy, sports association, third sector, social security, health security, tax

  ABSTRAKT:
  Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie Krisztiny Varga o systéme daňových úľav na podporu športu v Maďarsku na konferencii „Šport a právo“ konanej v Poprade v novembri 2013 a je doplnený o závery diskusie počas konferencie.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  The presented article presents the summary of the presentation of Krisztina Varga about the tax benefit system in Hungary which was presented during the „Conference Sport and the Law“ in Poprad in November 2013. It is enriched with outcomes of conference's discussion.


  KRISZTINA VARGA: SYSTÉM DAŇOVÝCH ÚĽAV NA PODPORU ŠPORTU V MAĎARSKU

  Systém daňových úľav na podporu športu v Maďarsku (ďalej len autorkou označovaný skratkou „TAO”) je jedným z dôležitých nástrojov financovania športu v Maďarsku, ktorý odobrila z pohľadu prípadnej neoprávnenej štátnej pomoci odobrila i EK.

  Je zároveň prepojením medzi trhom a štátom, t. j. ide o nepriamu štátnu podporu poskytovanú športu vďaka viacerým vnútroštátnym právnym predpisom z rôznou právnou silou (Law LXXXI. of 1996, Decreee 107/2011 (VI.30.), NEFMI Decreee 39/2011 (VI.30.), Law CXL. of 2004).

  Na základe rozhodnutia maďarských politických elít boli týmto systémom od času jeho zrodu medzi pomocou neho podporované športy zaradená iba malá časť, tzv. akcentované športy – konkrétne sa jedná iba o 5 kolektívnych športových hier, konkrétne futbal, hádzanú, basketbal, vodné pólo a ľadový hokej, t. j. nie všetky športy oficiálne existujúce a uznané v Maďarsku. Existuje zámer a verejná diskusia s cieľom rozšíriť počet športov i o iné až do celkovo 16 športov, lebo podľa individuálneho názoru autorky okrem hádzanej a vodného póla dokonca nejde o tie športy, v ktorých Maďarsko dlhodobo dosahovalo a dosahuje najlepšie športové výsledky v medzinárodnej konkurencií, no do dňa prezentácie táto iniciatíva nebola uskutočnená napr. vo vzťahu autorkou v prezentácii spomenutými a z maďarského vnútroštátneho pohľadu veľmi úspešnými športami rýchlostnou kanoistikou, šermovaním či päťbojom.

  Vo vzťahu k futbalu TAO nadväzuje na stratégiu rozvoja futbalu v Maďarsku na roky 2010-2020, ktorej vznik je spojený s nástupom nového prezidenta Maďarského futbalového zväzu.

  TAO podporuje ako jeden z hlavných cieľov stratégie rozšírenie masovej základne futbalu zvýšením počtu členskej základne Maďarského futbalového zväzu – t. j. aktívnych športovcov s právom súťažiť vo futbale a zároveň vytvorením rovnováhy medzi týmto cieľom a jeho dlhodobým a udržateľným financovaním vrátane (spolu)financovania športovej infraštruktúry, ktorá je k tomu potrebná.

  Základná myšlienka TAO vo vzťahu k existujúcemu daňovému systému Maďarska funguje podľa nasledovnej, veľmi zjednodušenej tabuľky obsahujúcej i pre chýbajúce detaily z prezentácie všeobecnejšiu terminológiu:

   Štandardné zdaňovanie príjmov právnických osôb (ďalej len „PO”) bez TAO  
   Príjmy PO vo fáze pred zdaňovaním/zdanením  1000  1000
   Výška percentuálnej dane z príjmu PO (10%)  100  100
  TAO zdaňovanie príjmov právnických osôb, kde daňové úľavy idú na podporu športu  Vďaka TAO môže PO súhlasiť v takomto prípade s použitím 65,4 jednotiek pri pomere 100/1000 na podporu športu.
   Ako to potom funguje?
   Príjmy PO pred zdanením resp. pred ich použitím na podporu športu pomocou TAO  1000   934,6
   Výška percentuálnej dane z príjmu PO (10%)  10%      10%
   Celkový počet jednotiek, ktoré by sa mali spolu 
  a) zaplatiť štátu daňou z príjmu PO a
  b) zároveň použiť na rozvoj športu vďaka TAO
   100  93,5
   Počet jednotiek použiteľných z predchádzajúceho riadku na rozvoj športu vďaka TAO   -   65,4
   Počet jednotiek zaplatených štátu ako daň z príjmu PO  100  28

  TAO z hľadiska v procesoch zainteresovaných subjektoch rozoznáva 4 hlavné kategórie subjektov s nasledovnými úlohami:

  1. Právnická osoba, ktorá má záujem pomocou TAO podporiť šport a zároveň znížiť výšku/veľkosť svojho daňového bremena,
  2. Lokálny športový zväz resp. športový klub, ktorý je beneficientom takéhoto záujmu, a ktorý žiada o súhlas s použitím zdrojov pomocou TAO od národného športového zväzu,
  3. Schvaľovací orgán – národný športový zväz resp. štátna športová právnická osoba – tzv. štátna agentúra, bez ktorej súhlasu nemôžu byť na takýto účel zdroje vynaložené,
  4. Dozorný orgán nad projektmi s kontrolnou právomocou vzhľadom na účelovosť a efektivitu financovania.

  TAO projekt z hľadiska plynutia času v procesoch zainteresovaných subjektoch prebieha zhruba nasledovne:

  Vytvorenie projektu a súhlas zväzu s jeho (spolu)financovaním pomocou TAO

  1. Lokálny športový zväz resp. športový klub vytvorí projekt, pomocou ktorého chce zlepšiť svoju infraštruktúru a snaží sa získať zdroje na investície napr. na stavbu novej/zmenu existujúcej stavby jeho športového zariadenia,
  2. Jeho projekt spĺňajúci legislatívne podmienky kladené na TAO zašle žiadateľ v elektronickej podobe na Maďarský futbalový zväz vrátane príloh a zaplatí administratívny poplatok,
  3. Osobitné oddelenie pre TAO Maďarského futbalového zväzu posúdi projekt, vyzve na prípadne doplnenie podkladov a potom najčastejšie príslušný orgán zväzu – administratíva v závislosti od výšky žiadanej sumy pomocou TAO rozhodne, v niektorých prípadoch väčšieho rozsahu rozhodne výkonný výbor zväzu a dokonca sám minister,

  Získavanie zdrojov cez TAO na už raz odsúhlasený projekt

  1. Po už odsúhlasenom projekte nastáva fáza hľadania právnických osôb, ktoré sú ochotné zo svojich daní pomocou TAO podporiť projekt,
  2. Po ich nájdení a dohode s nimi a uzatvorení zmluvy medzi žiadateľom a PO, otvorení osobitného účtu účelovo iba na tento projekt a súhlase zväzu s uzatvorenou dohodou je možné (spolu)financovať projekt pomocou TAO, v niektorých prípadoch sa môže jednať i o viacročné financovanie najmä v prípadoch štadiónov (napr. dohoda v 2014 i na roky 2014-16)
  3. Pravidelný reporting o vývoji projektu na 3-mesačnej báze,

  Finalizácia projektu vrátane jeho financovania cez TAO

  1. Počas celého projektu sú stále možné zmeny z pohľadu projektovej dokumentácie resp. predĺženia doby trvania projektu z relevantných dôvodov,
  2. Pravidelný reporting na 3-mesačnej báze do 8 dní od ich uplynutia, ktorý musí zavŕšiť finálna správa o projekte do 30 dní od ukončenia obdobia financovania projektu obsahujúca správu o cez TAO žiadaných/ a následne i reálne vynaložených nákladoch a ich vzájomných porovnaní vrátane vysvetlenia rozdielov,
  3. Schválenie finálnej správy o projekte.

  Ďalší zdroj príjmov získaný pomocou TAO (pomyselných 65,4 jednotiek z modelových 1000) pre športové kluby, aby mohli napĺňať svoje ciele, nie je možné použiť na čokoľvek, na akýkoľvek účel. Použitie takto získaných zdrojov na rozvoj športu je limitované účelom a výškou spolufinancovania zhruba podľa nasledovnej tabuľky:

   Druh výdavku  Percento z normálneho financovania výdavku, ktoré môže byť uhradené z príjmu z TAO
   Výdavky spojené s účasťou na celoštátnom resp. lokálnom súťažení klubu – náklady spojené s službami rozhodcov, delegátov, administratívne poplatky za prestupy hráčov zväzu, nie odstupné/výchovné)  90%
   Platy a odmeny trénerov  50%
   Výdavky spojené s súťažením, výchovou a vzdelávaním športovo – talentovanej mládeže    90%
   Investície na stavbu novej/zmenu existujúcej stavby športového zariadenia   30%-50%-70%
   Vzdelávanie pracovníkov  25%-60%

  Pre právnickú osobu, ktorá má záujem pomocou TAO podporiť šport a zároveň znížiť výšku/veľkosť svojho daňového bremena sa de facto jedná o pridanú hodnotu v dvojitom ponímaní.

  Ako veľmi dôležité je preto potrebné podotknúť a zdôrazniť závery z diskusie počas konferencie, že za zdroje získané žiadateľom cez TAO nemôže byť ponúknuté/poskytnuté tejto právnickej osobe zo strany žiadateľa/prijímateľa žiadne protiplnenie vo forme reklamy alebo jej obdobného plnenia (v našom ponímaní akékoľvek protiplnenia spájané s pojmami ako sponzor, sponzoring, medializácia, propagácia, vizualizácia s cieľom pozitívne vplývať na hodnotu právnickej osoby, ktorá je partnerom žiadateľa/prijímateľa v TAO), pričom tieto samozrejme v maďarskom právnom systéme tiež popri TAO existujú. Pomocou TAO bol šport zatiaľ v Maďarsku podporený o sumy, ktoré autorka popísala ako miliardy forintov ročne, presné číslo nemá k dispozícii. Zároveň je dôležité dodať, že vzhľadom na veľmi prísnu reguláciu byrokracie projektov, kde každá jedna strana z dokumentácie musí byť podpísaná zodpovednými klubovými pracovníkmi, do dnešného dňa nie je spájaná s TAO žiadna mediálna kauza, ale je potrebné zároveň dodať, že projekty modernizácie a výstavby nových futbalových štadiónov v Maďarsku sú najčastejšie riešené nie vďaka TAO, ale pomocou priamych dotácií zo strany štátu resp. samospráv. 

  Poznámky pod čiarou:
  1. Tento príspevok zachytáva základné idey autorkinej prezentácie, ktoré boli prednesené na konferencii „Šport a právo“ konanej v Poprade dňa 3 – 4.10.2013 vrátane následnej diskusie. Záznam jej vystúpenia na nej je dostupný v HD kvalite na webe na oficiálnom Youtube kanáli SFZ vo videozázname z daného podujatia zo dňa 4.10., cca od 1.40 do 2.14 hod. z 3.44 hod. celkovo trvajúceho videozáznamu. a, b
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti