Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva - Salduz vs. Turecko NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.02.2012Spracoval: JUDr. Katarína Ťahlová
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač


  ABSTRAKT

  S prihliadnutím na povahu vyjadrenia prokurátora a na skutočnosť, že sťažovateľovi nebolo umožnené poskytnúť naň odpoveď, došlo k porušeniu sťažovateľovho práva na kontradiktórne konanie.

  Hoci článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd za bežných okolností vyžaduje, aby mal obvinený možnosť využiť právnu pomoc už v počiatočnom štádiu policajného vyšetrovania, toto právo (ktoré nie je výslovne zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd) môže byť obmedzené „z dobrých dôvodov“. Otázkou v každom konaní je, či toto obmedzenie, s prihliadnutím na okolností celého konania, nezbavuje obvineného práva na riadne konanie.


  Dňa 8. augusta 2002 podal Yusuf Salduz, osoba tureckej národnosti (ďalej len „sťažovateľ“), na Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) v zmysle článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) sťažnosť proti Tureckej republike. Dôvodom podania sťažnosti bolo (podľa tvrdenia sťažovateľa) porušenie článku 6, odsek 1 a 3 Dohovoru. 

  Dňa 28. marca 2006 vyslovil Súd čiastočnú neprípustnosť sťažnosti a rozhodol, že sťažnosť bude komunikovať s tureckou vládou.

  Následne Súd v zmysle článku 29 odsek 3 Dohovoru vyslovil, že rozhodnutie o prípustnosti sťažnosti bude prijaté spolu s rozhodnutím o merite veci.

  Úplné znenie rozhodnutia súdu nájdete - TU

  OKOLNOSTI PRÍPADU

  Dňa 29.mája 2001 bol sťažovateľ zatknutý policajnými úradníkmi z protiteroristickej zložky Izmir Security Directorate. Dôvodom zatknutia bolo podozrenie z účasti sťažovateľa na nezákonnej demonštrácii podporujúcej odsúdeného vodcu Kurdskej strany práce (ilegálne pôsobiaca organizácia v Turecku).

  Sťažovateľ bol obvinený aj z toho, že dňa 26. apríla 2001, v meste Bornova, zavesil na most nelegálne vyhlásenie (plagát).

  Dňa 30. mája 2001 urobil sťažovateľ pred policajným úradníkom vyhlásenie, v ktorom sa s obvinením stotožnil.

  Dňa 1. júna 2001 bol sťažovateľ predvedený pred prokurátora a vyšetrujúceho sudcu, pred ktorými poprel svoje vyhlásenie z 30. mája 2001 z dôvodu, že bolo prijaté pod nátlakom. Toho istého dňa vyšetrujúci sudca rozhodol o vzatí sťažovateľa do väzby.

  Dňa 11. júla 2001 podal prokurátor na Izmir State Security Court (súd prvého stupňa) obžalobu pre trestný čin pomoci a napomáhania Kurdskej strane práce (v zmysle tureckého protiteroristického zákona).

  Dňa 5. decembra 2001 Izmir State Security Court uznal sťažovateľa vinným a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere štyri roky a šesť mesiacov. Trest odňatia slobody bol následne znížený na dva a pol roka, nakoľko v čase spáchania trestného činu mal sťažovateľ menej ako 18 rokov.

  Pri posudzovaní otázky viny vzal súd do úvahy aj vyhlásenia sťažovateľa, ktoré urobil pred policajným úradníkom, prokurátorom a vyšetrujúcim sudcom, rovnako aj svedeckú výpoveď realizovanú sťažovateľovými spoluobžalovanými účastníkmi demonštrácie. Na základe uvedenej svedeckej výpovede súd vyslovil, že táto výpoveď preukázala, že obžalovaný bol organizátorom demonštrácie. Rovnako vzal súd do úvahy aj posudok znalca, v ktorom potvrdil, že podpis na vyhlásení (zo dňa 30. mája) je podpisom sťažovateľa. Skutočnosťou, na ktorú súd pri rozhodovaní prihliadal, bol aj fakt, že podľa policajnej správy o zatknutí sa sťažovateľ nachádzal medzi rozpŕchnutými demonštrantami.

  Dňa 27. marca 2002 Principal Public Prosecutor (rozumej prokurátor zastupujúci štát na odvolacom súde) predložil na 9 th Chamber of the Court of Cassation (rozumej odvolací súd) písomné vyjadrenie, v ktorom požadoval, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa.

  Dňa 10. júna 2002 odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

  Na základe uvedených skutočností sťažovateľ vo svojej sťažnosti namietal porušenie článku 6 odsek 1 a 3 Dohovoru , a to z dôvodu, že mu vyjadrenie Principal Public Prosecutor, ktoré bolo tiež podkladom pre rozhodnutie odvolacieho súdu, nebolo komunikované, ako aj skutočnosť, že mu bola odopretá možnosť poskytnutia právnej pomoci počas policajného zatknutia.

  ROZHODNUTIE SÚDU

  Súd sťažnosť pripustil.

  V otázke:

  1. Neoboznámenie sťažovateľa s písomným vyjadrením Principal Public Prosecutor:

  Súd konštatoval porušenie článku 6 odsek 1 Dohovoru.

  Svoje rozhodnutie oprel o závery konštatované v prípade Göc proti Turecku, v ktorom bolo vyslovené, že s prihliadnutím na povahu vyjadrenia prokurátora a na skutočnosť, že sťažovateľovi nebolo umožnené poskytnúť naň odpoveď, došlo k porušeniu sťažovateľovho práva na  kontradiktórne konanie.

  1. Nedostatok právneho zastúpenia počas policajného zatknutia                                                                                                                                                                                                       

  Súd (v pomere 5 ku 2) konštatoval, že nedošlo k porušeniu článku 6 odsek 3 Dohovoru.  

  Podľa vyjadrenia Súdu hoci článok 6 Dohovoru za bežných okolností vyžaduje, aby mal obvinený možnosť využiť právnu pomoc už v počiatočnom štádiu policajného vyšetrovania, môže byť toto právo (ktoré nie je výslovne zakotvené v Dohovore) obmedzené „z dobrých dôvodov“. Otázkou v každom konaní je, či toto obmedzenie, s prihliadnutím na okolností celého konania, nezbavuje obvineného práva na riadne konanie.

  Súd konštatoval, že sťažovateľ bol zastúpený právnym zástupcom aj počas konania pred súdom prvého stupňa, aj počas odvolacieho konania. O čo viac, vyhlásenie, ktoré urobil počas policajného zatknutia, nebolo jediným podkladom pre jeho odsúdenie a sťažovateľ mal právo vzniesť námietky voči vyjadreniu prokurátora. Pred vynesením rozsudku vzal Izmir State Security Court do úvahy skutočnosti súvisiace so sťažovateľovým zatknutím, ako aj posudok znalca, ktorý potvrdil zhodu podpisu sťažovateľa s podpisom na vyhlásení (plagáte). Izmir State Security Court vzal tiež do úvahy výpovede svedkov, ktorí potvrdili, že ich sťažovateľ vyzýval na účasť na demonštrácii. Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol súd o vine sťažovateľa.

  V prejednávanej veci preto z dôvodu, že sťažovateľ nemal prístup k právnej pomoci počas policajného zatknutia, nedošlo k narušenie spravodlivého konania.

  Z uvedených dôvodov súd konštatoval, že k porušeniu článku 6 odsek 3 Dohovoru, nedošlo.

  Keďže rozhodnutie o tom, že nedošlo k porušeniu článku 6 ods. 3 Dohovoru, bolo prijaté v pomere 5:2, k rozhodnutiu bolo pripojené aj nesúhlasné stanovisko 2 sudcov, ktoré môžete nájsť - TU

  NÁHRADA ŠKODY

  Sťažovateľ požadoval náhradu škody vo výške 5 000,- EUR ako majetkovú ujmu a 10 000,- EUR ako nemajetkovú ujmu.

  Súd sťažovateľovi nepriznal náhradu majetkovej ujmy, nakoľko podľa vyjadrenia Súdu sťažovateľ nezdôvodnil vznik majetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v súvislosti s porušením jeho práv zaručených Dohovorom. Súd preto sťažovateľovi priznal iba náhradu nemajetkovej ujmy.

  VÝDAVKY

  Sťažovateľ tiež požadoval náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s konaním na súde prvého stupňa a na odvolacom súde.

  Súd na základe vlastného uváženia priznal sťažovateľovi náhradu výdavkov vo výške 1 000,- EUR.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti