Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Sedemdesiat miliónov eur pre SOŠV v rozpore so zákonmi ? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.11.2019Róbert Kotian (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Sedemdesiat miliónov eur pre SOŠV v rozpore so zákonmi?

  Cenou za regionálnu športovú infraštruktúru má byť porušenie zákonov podpredsedom vlády

  70 miliónov eur by mal dostať Slovenský olympijský a športový výbor v najbližších dvoch rokoch na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry. Tak znie podstata projektu podpredsedu vlády Richarda Rašiho, v podstate chvályhodná ambícia, ale... – aby šéf SOŠV Anton Siekel uspel, stačí iba porušiť a obísť niekoľko zákonov a zo zásadných pripomienok generálnej prokuratúry a ministerstva financií urobiť zdrap papiera.

  Niekoľko otázok o podivnom obchádzaní zákonov sme položili zainteresovaným rezortom a GP. Prinášame Vám odpovede GP získané cez tlačové oddelenie GP SR.

  Vyjadrenia ďalších dotknutých rezortov prinesieme v blízkej budúcnosti.

  V medzirezortnom pripomienkovom konaní k projektu Návrh na uvoľnenie... GP vyjadrila viacero zásadných pripomienok k tomuto materiálu – a dalo by sa zovšeobecniť, že s týmto návrhom na uvoľnenie finančných prostriedkov ani navrhovaným mechanizmom financovania nesúhlasí. Ktoré pripomienky GP voči tomuto projektu považujete za najzásadnejšie?

  Peter Sepeši (prokurátor GP): Za najzásadnejšie považujeme kritérium zákonnosti poskytovania štátnych prostriedkov. Jedna rovina, ktorá je v kompetencii vlády, je rovina politického rozhodnutia vlády SR, ktorým sa stanoví určitý cieľ; druhá rovina je však rovina zákonnosti, ktorá je pre právny štát a prokuratúru ako jej ochrancu zásadná, tou je premietnutie politického rozhodnutia vlády do zákonom upravených procesov. V žiadnom zo súvisiacich právnych predpisov upravujúcich oblasť športu, oblasť regionálneho rozvoja alebo iné dotačné alebo príspevkové mechanizmy sme však nenašli zákonnú oporu pre postup, ktorý je navrhovaný v predloženom materiáli, podľa ktorého by mala byť suma 70 mil. eur poskytnutá občianskemu združeniu na ďalšie rozhodnutie o jej použití bez vymedzenia konkrétnych projektov. Ochrana zákonnosti je základným ústavným poslaním prokuratúry podľa čl. 149 Ústavy SR, preto GP SR uplatnila k predloženému materiálu zásadnú pripomienku.

  Ako na tieto zásadné výhrady reagoval Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu?

  PS: Na rozporovom konaní k zásadnej pripomienke GP SR na expertnej úrovni zástupcovia Úradu neuviedli žiadne argumenty k obhájeniu materiálu predloženého ich Úradom, pričom z diskusie vyplynulo, že s uplatnenými pripomienkami generálnej prokuratúry fakticky vecne súhlasia. Na tomto rokovaní sme zdôraznili, že opodstatnenosť zásadnej pripomienky len umocňuje skutočnosť, že medzičasom bol Národnou radou SR schválený zákon o Fonde na podporu športu. Tento fond bol zriadený práve za účelom poskytovania štátnych prostriedkov na projekty podpory športu, projekty výstavby športovej infraštruktúry nevynímajúc. Tento zákon ponúka legálny spôsob, ako poskytnúť a použiť predmetných 70 mil. eur na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry. Navyše, v Správnej rade fondu bude mať Slovenský olympijský a športový výbor aj svojich troch zástupcov, vrátane podpredsedu fondu, ďalší dvaja členovia správnej rady fondu budú nominantmi národného športového zväzu futbalu a hokeja a jeden je nominantom Slovenského paralympijského výboru. Vo fonde bude mať svoje zastúpenie štát (štyria zástupcovia, vrátane predsedu fondu) a jedného zástupcu bude mať vo fonde aj samospráva, čo vytvára predpoklady pre komplexné posúdenie projektov výstavby regionálnej infraštruktúry nielen z hľadiska priorít športu, ale aj z hľadiska realizácie politiky štátu a samosprávy pri zastupovaní záujmov občanov, ktorí nemusia byť vždy zapojení do organizovaného športu, ale napriek tomu by privítali, ak by na ich rekreačné športové aktivity existovala kvalitná športová infraštruktúra.

  Podobne kriticky ako GP reagoval v medzirezortnom pripomienkovom aj rezort financií. Súhlasíte s ich pripomienkami?

  PS: S týmito pripomienkami sa vecne v plnej miere stotožňujeme. V podstate ide o veľmi podobný charakter pripomienok, aké uplatnila GP SR, najmä čo sa týka „absencie právneho rámca“ na poskytnutie štátnych prostriedkov občianskemu združeniu, ktoré ich má ďalej rozdeľovať podľa ním určených kritérií a pravidiel.

  Nie sú tieto výhrady ministerstva financií a generálnej prokuratúry dôvodom na to, aby Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu prepracoval tento projekt alebo úplne stiahol?

  PS: Cieľom generálnej prokuratúry nebolo a ani nie je zmariť investíciu štátu do regionálnej športovej infraštruktúry. GP SR víta a podporuje zámer zvyšovať podporu športu z prostriedkov štátneho rozpočtu v budúcich rokoch. V plnej miere sa stotožňuje s dôvodmi a cieľmi projektu „Rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike”, avšak v právnom štáte je zároveň nevyhnutné, aby štátne orgány akékoľvek pozitívne ciele či politické rozhodnutia realizovali na základe zákona a spôsobom upraveným v zákone.

  Aj preto sa GP SR v uplatnenej zásadnej pripomienke snažila zároveň navrhnúť aj zákonné riešenie a spôsob, akým je možné štátne prostriedky zákonne použiť na výstavbu športovej infraštruktúry. Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala voči občanom, že vypracuje jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry. Predložený materiál je však v rozpore s týmto záväzkom vlády, keď posúva tvorbu pravidiel financovania športovej infraštruktúry na úroveň súkromnoprávneho subjektu - občianskeho združenia.

  Národná banka Slovenska vo svojej pripomienke navrhovala „v materiáli doplniť dôvody, prečo je jednoduchšie a transparentnejšie, aby Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prebral na seba povinnosti súvisiace s použitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v porovnaní s tým, ak by toto plnil sám štát“. Považujete túto požiadavku NBS za opodstatnenú?

  PS: Táto požiadavka je rovnako plne opodstatnená a je dosť ťažké si predstaviť, ako štát (predkladateľ materiálu) bude zdôvodňovať, že proces realizovaný v rámci občianskeho združenia podľa jeho interných pravidiel bude jednoduchší a najmä transparentnejší, ako je proces, ktorý podľa zákonných pravidiel upravujúcich postup poskytovania štátnych prostriedkov riadi a kontroluje samotný štát, prípadne verejnoprávna inštitúcia (Fond na podporu športu).

  V pripomienkach Generálnej prokuratúry SR sa spomína iná možnosť rozhodovania o financiách na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry – už ste to naznačili, že by garantom projektu bol Fond na podporu športu. Zodpovedá súčasný zákon o vzniku Fondu aj takýmto úlohám? Je na takéto úlohy Fond personálne, odborne a štrukturálne pripravený?

  PS: Nad rámec toho, čo bolo už uvedené vyššie, je potrebné uviesť, že projekty podpory športu cez fond nevylučujú, aby sa cez fond realizovali aj projekty výstavby športovej infraštruktúry podľa cieľa definovaného politickým rozhodnutím vlády, ktorá na tento účel vyčlení a zaviaže prostriedky poukázané fondu. Príjmy fondu sú v § 21 ods. 2 zákona o Fonde na podporu športu upravené fakultatívne, čo umožňuje aj takýto typ účelovo viazaného príjmu. Do rozsahu pôsobnosti fondu podľa § 2 ods. 2 písm. a) až g) zákona o Fonde na podporu športu spadajú aj všetky činnosti, ktoré je potrebné vykonávať v súvislosti s realizáciou projektov výstavby športovej infraštruktúry. Fond navyše bude mať celoročne honorované orgány (správna rada, dozorná komisia, odborné komisie na posudzovanie projektov a kancelária), na činnosť ktorých môže fond podľa § 21 ods. 7 zákona o Fonde na podporu športu na vlastnú prevádzku použiť až 5% (1 mil. eur) z prijatého štátneho príspevku, ktorý je zákonom (§ 22 ods. 1 zákona o Fonde na podporu športu) garantovaný v minimálnej výške 20 mil. eur.

  Podľa mojich informácií sa pracovníci úradu podpredsedu vlády v rámci rozporových konaní snažia o odstránenie zásadných pripomienok, bez uvedenia argumentov, ktoré by mohli zmeniť zásadné pripomienky, pričom tvrdia, že ide o politickú požiadavku predsedu vlády. Ako na tieto aktivity reaguje GP?

  PS: Generálna prokuratúra SR, vzhľadom na to, že jej nebol uvedený žiadny argument, ktorý by odôvodňoval zmenu stanoviska, trvá na uplatnenej zásadnej pripomienke a na prepracovaní materiálu do takej podoby, ktorá bude v súlade s požiadavkou zákonnosti poskytovania štátnych prostriedkov na projekty výstavby športovej infraštruktúry.


  Podobné otázky ako GP sme poslali aj dvom ministerstvám – financií a školstva, keďže štátne politiky v oblasti používania štátnych prostriedkov, resp. štátne politiky v oblasti športu, spadajú podľa kompetenčného zákona (zákon č. 575/2001 Z. z.) do pôsobnosti týchto ministerstiev.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti