Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Skutková a právna analýza k problému postihu domáceho a hosťujúceho klubu za hrubé nešportové správanie divákov hosťujúceho družstva na verejných športových podujatiach - konkrétne pri súťažných futbalových stretnutiach. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.03.2013 Peter Sepeši a kol. (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na tvorbe tohto príspevku, ktorý dozrieval (bol predmetom diskusie) niekoľko týždňov, sa významne podieľali páni Jaroslav Čollák, Marek Majtán a Ján Letko, ktorých komentáre a postrehy boli dôležité pre praktický prínos príspevku. Pozitívny vzťah k slovenskému futbalu a zmysel spoluautorov pre detaily založený na vedomostiach a osobných skúsenostiach posunuli príspevok na vyššiu úroveň znalosti, ktorú prinášame čitateľom v trochu netradičnej forme.

  Páni, bolo mi cťou. 


  Pri vykonaní analýzy predmetnej problematiky je potrebné vychádzať primárne zo zákonnej úpravy organizácie verejných športových podujatí, ktorá je uvedená v zákone č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”).

  Na druhej strane je však potrebné zohľadniť aj interné predpisy národných športových zväzov, v danom prípade futbalu, ktoré do pomerne jednoznačnej právnej úpravy vnášajú odlišný prístup prevzatý z medzinárodnej úrovne (FIFA, UEFA), ktorý je založený na (spolu)zodpovednosti hosťujúceho družstva za správanie divákov nachádzajúcich sa v sektore hostí.

  Otázka verejnosti podujatia

  Najprv si rýchlo vyriešime otázku verejnosti (verejnej prístupnosti) podujatia.
  Podľa § 1 odsek 3 zákona sa podujatie sa považuje za prístupné verejnosti, ak sa koná pre individuálne neurčených účastníkov alebo pre účastníkov na základe registrácie v príslušnej právnickej osobe, ktorá je založená alebo zriadená podľa osobitných predpisov.

  To, že súťažné futbalové stretnutie (majstrovské alebo pohárové) je možné považovať za športovú súťaž prístupnú verejnosti je všeobecne známe, preto to nepovažujeme za potrebné rozoberať a hlbšie vysvetľovať.

  Z uvedeného je zrejmé, že organizácia súťažného futbalového stretnutia ako “verejného športového podujatia” spadá pod právnu úpravu uvedeného zákona.

  Organizátor podujatia a jeho zodpovednosť

  Podľa uvedeného zákona je subjektom, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za prípravu a priebeh podujatia, organizátor podujatia, ktorým môže byť právnická osoba alebo aj fyzická osoba (viď § 2 zákona).

  Podľa § 4 odsek 2 zákona organizátor podujatia vypracuje (je povinný vypracovať) organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo na verejných priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a zabezpečí ich zverejnenie.

  Podľa § 4 odsek 3 písmeno b), c), h) zákona je organizátor podujatia povinný:
  b) zriadiť usporiadateľskú službu, zabezpečiť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny, určiť hlavného usporiadateľa zodpovedného za riadenie činnosti usporiadateľskej služby a spoluprácu s Policajným zborom, obcou, so súkromnou bezpečnostnou službou a s inými orgánmi,[1]
  c) zabezpečiť ochranu objektov a verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim patriacim prostredníctvom usporiadateľskej služby alebo ak počet usporiadateľov nie je postačujúci, prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby podľa osobitného predpisu,
  h) oddeliť od seba skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov a pre organizovaných priaznivcov hosťujúceho súpera vyčleniť samostatné vstupenky a samostatné priestory,

  Zodpovednosť podľa vnútroštátneho práva, resp. podľa futbalových predpisov

  Z uvedeného je teda zrejmé, že podľa vnútroštátneho práva za verejný poriadok zodpovedá organizátor podujatia, t.j. domáci klub.

  V prípade súťažných futbalových stretnutí je organizátorom podujatia spravidla vždy domáci klub, ktorý má právo výberu ihriska, na ktorom chce odohrať domáce súťažné stretnutie. Výnimkou sú napr. stretnutia ako finále Slovenského pohára, kde je organizátorom stretnutia SFZ.

  Pri futbalových stretnutiach však zároveň platí, že za hrubé nešportové správanie fanúšikov hosťujúceho klubu je možné postihnúť aj hosťujúci klub. V týchto prípadoch sa vedie disciplinárne konanie aj proti hosťujúcemu klubu.

  Tu je kľúčové definovať, kto sa stáva alebo je považovaný za fanúšika hosťujúceho klubu?

  Postačí, keď si na seba osoba dá klubový, dres, šál alebo iné vyjadrenie klubovej príslušnosti k hosťujúcemu klubu bez ohľadu na to, v ktorom sektore sedí?

  • (Marek Majtán): Ak usporiadateľ zistí, že v sektore domácich sa nachádzajú priaznivci hosťujúceho družstva musí konať - v prvom rade im nemal predať vstupenky do sektorov domácich, má zo zákona povinnosť ich oddeliť od domácich priaznivcov, všetko v závislosti od bezpečnostného rizika - po dohode s bezpečnostným manažérom hosťujúceho klubu - previesť do sektoru hostí, previesť do iného oddeleného sektoru, alebo vyviesť. Vo Veľkej Británii bez diskusie vyvedú diváka, ktorý sa dostal do nesprávneho sektoru.
  • (Jaroslav Čollák): Neplatí však, že fanúšikom hostí je divák iba vtedy, keď má na/pri sebe viditeľné symboly hosťujúceho družstva. Môže ním byť aj bez dresu alebo iného znaku príslušnosti ku klubu, čiže môj osobný názor je, že viazať status "fanúšik" hosťujúceho klubu iba na tieto formálne znaky nie je správna cesta. Navyše, môže to spôsobovať aj právne problémy. Skôr to je treba viazať na "problémové správanie sa fanúšika" - ktoré treba monitorovať - ak sa mu toto konanie preukáže, je sankcionovateľné (video, priame pozorovanie atď.). Následne treba zistiť, koho je fanúšik (možno ho už bude mať iný klub v položke "známy" a sme presne tam kde sme chceli byť, vieme koho je problémový fanúšik - dokonca to vieme aj bez jeho súčinnosti) - nazval by som to “pričítateľnosť chovania osoby k identite konkrétneho klubu” (je to rozsahovo dosť široké, ergo dobré pre kontrolujúci subjekt - tj.zväz, klub).
  • (Ján Letko): Podľa mňa si treba urobiť jasno v terminológii, fanúšik, návštevník, člen Fanklubu ... a potom sa baviť o ostatnom. Z môjho pohľadu je fanúšik = návštevník a zodpovedá za neho Usporiadateľ. Kedže ale existujú sektory Hostí (Fankluby hostí) do nich by mal byť zabezpečený vstup len pre registrovaných členov Fanklubu, usporiadateľ tiež zodpovedá za poriadok, ale nedostanú sa tam NEČLENOVIA Fanklubu. V tomto prípade má “určitú” zodpovednosť aj hosťujúci klub, toto je PROBLÉMOVÝ bod z pohľadu existujúcich noriem a predpisov, lístok do sektoru HOSTÍ môže byť predaný len oficiálnemu členovi Fanklubu. Potom ostáva doriešiť, aby sa "zlý" NEČLENOVIA nedostali do normálnych sektorov. Toto vyrieši jedine vstup na celé podujatie len na Karty diváka (člena fanklubu) čo bude bežný jednorazový návštevník považovať za diskrimináciu, ale nič mu nebráni požiadať si o Kartu fanúšika aj bez nejakého členstva vo Fanklube ... toto je na diskusiu .... a veľkú, ide hlavne o to aby boli Vstupenky na OSOBU (možno by sa nejaký sektor mohol vyčleniť pre lístky ANONYMOV) ... SFZ by mohlo centrálne vydávať Karty fanúšika a Fankluby by si manažovali len už zaregistrovaných členov (Klubový ISSF manažér je jediný, kto potvrdí, alebo vylúči osobu z oficiálneho fanklubu, toto je veľmi dôležité, potom klub preberá zodpovednosť za svojich oficiálnych fanúšikov !!!).
  Cieľ = lístky predávané na osobu, anonymne len vyhradený malý sektor, sektor hostí len lístky pre oficiálnych členov Fanklubu (manažuje ich klubový ISSF manažér napríklad)

  • (Jaroslav Čollák): Súhlasím, navrhujem túto systematiku, viacmenej zhodnú s tým, o čom sa tu bavíme - lebo v jednoduchosti je krása:
   a) hosťujúci klub bude zodpovedný iba za fanúšikov v sektore hosti, ktorým predá (dokázateľne) lístky - s prípadným overením ich totožnosti (do sektoru hostí bude mať vstup iba fanúšik so zakúpeným lístkom od hosťujúceho klubu). To buď klasicky, alebo cez členstvo vo fanklube.
   b) za ostatných – v iných sektoroch zodpovedá domáci klub. Prečo? Lebo ich pustil a nezabezpečil potrebné opatrenia, že vojdú bez delobuchov, pyrotechniky, petárd a pod.
   Ad. “Otázka rozpoznania & nerozpoznania fanúšika” - to, že ich prípadne (tých zlých hosťujúcich fanúšikov – dokonca môže byť reálny aj „prezlečený /v civile/ ultras”) nerozpoznal - to zase nemôžeme dávať úplne na vrub domácemu klubu, lebo povedzme si otvorene – nie je to v silách domáceho klubu ako usporiadateľa športového zápasu, keďže ten fanúšik môže byt normálne oblečený. Tu nám to potom vyriešia karty diváka.
   Čiže tá konštrukcia, že aj keď je to fanúšik hostí a domáci klub nezabezpečil jeho vstup bez pyrotechniky atď. do bežných sektorov – znáša zodpovednosť domáci klub – sa mi vidí rozumná (pri vnímaní toho že výkriky neriešime). Hosťujúci znáša zodpovednosť iba za tých, ktorým predal lístok, sú v sektore hostí, a máme ich identifkačné znaky – totožnosť zistenú pri predaji lístku. Toto je môj návrh.
  • (Ján Letko): Áno, v princípe je to ok.
  • (Marek Majtán): Súhlas, ale v prípade použitia pyrotechniky v sektore hostí zodpovedá aj domáci klub - nezabezpečil dôkladné bezpečnostné prehliadky. V iných, než tzv. fan club sektoroch nie je vo väčšine prípadov čo riešiť. Ak si tam aj sadne zopár hosťujúcich priaznivcov (väčšinou bez akýchkoľvek klubových znakov), na HNS sa nepodieľajú a v kľude pozerajú futbal.
  • (Ján Letko): Marek áno, súhlasím, zlyhal usporiadateľ.

  Postačí, keď osoba, ktorá sa dopúšťa hrubého nešportového správania sedí (sa nachádza v čase deliktu) v sektore hostí?

  • (Marek Majtán): Ak sa bude dodržiavať Rozpis súťaží (interný predpis SFZ a ÚLK) tak áno - kúpil si vstupenku prostredníctvom svojho klubu - klub mu ju predal - je za jeho správanie v zmysle predpisov SFZ zodpovedný.
  • (Ján Letko): Áno ... toto ale plati asi iba pre Žilinu. Nikde inde sa to reálne dokázať nedá ... podľa mojich vedomostí ...
  • (Peter Sepeši): Aj iné kluby majú tú istú možnost, záleží to najmä od ich prístupu/filozofie. Jedno z možných riešení je, že vpustia na štadión, do sektoru hostí všetkých fanúšikov s tým, že veria/dúfajú že tržby zo vstupného prevýšia pokuty za prípadné incidenty (ktoré sa môžu ale nemusia stať). V prípade početnosti fanklubov niektorých družstiev by takáto konštrukcia aj mohla prichádzať do úvahy.
  • (Marek Majtán): Nemôže sa im to oplatiť - ak je vstupné okolo 5 EUR a príde im tam okolo 150 hosťujúcich fans, tak na niekoľko tisícovú pokutu mať nebudú. Okrem samozrejme Trnavy, ktorá raz za čas nemá problém vycestovať aj s 2000 fanúšikmi. Žilina chodí na stretnutia vonku v počtoch do 100, Slovan okolo 300, a ostatné kluby väčšinou 0 - 50 divákov.

  Postačí, keď osoba bude vykrikovať alebo sa správať neslušne voči hráčom, funkcionárom alebo divákom domáceho klubu?

  • (Marek Majtán, Peter Sepeši): Určite nie, pretože na slovenských štadiónoch je žiaľ pomerne častým javom, že aj domáci fanúšikovia, či dokonca funkcionári sa dopúšťajú vulgárneho pokrikovania a iných foriem hrubého neslušného správania (voči vlastnému družstvu), ktoré znehodnocujú spoločenskú úroveň futbalového prostredia a odrádzajú slušných ľudí od návštevy štadiónov, vrátane tých, ktorí by prišli do priestorov VIP.
  • (Jaroslav Čollák): Jednoznačne negatívna odpoveď. Navyše, podľa môjho názoru je postačujúce, že tu prichádza do úvahy trestnoprávny postih vinníka (páchateľa), ak by tieto výkriky nadobúdali protispoločenský charakter v rozsahu a forme trestných činov.
  • (Marek Majtán): Disciplinárne opatrenia pre hosťujúci klub za pokriky nemajú opodstatnenie - domáci klub ako organizátor má upozorniť divákov (akýchkoľvek) na používanie vulgarizmov alebo rasistické pokriky a ak diváci neprestanú, tak ich musí vyviesť. Ak ich nevyvedie, dostane pokutu.
  • (Ján Letko): Súhlasím a určite by sa to malo objaviť aj v správe delegáta stretnutia.

  Je prirodzené, že medzi klubom a fanúšikom sa tvorí a vyvíja osobitý vzťah, v rámci ktorého sa klub snaží vytvoriť dobré podmienky a postarať sa o svojich verných fanúšikov, na druhej strane však klub čiastočne preberá aj zodpovednosť za správnanie svojich fanúšikov na podujatí, ktorého je klub účastníkom.

  • (Ján Letko): Áno, Klubový ISSF manažér ho zaregistruje (potvrdí) do Fanklubu v systéme (kľudne aj v ISSF) a požiada mu o vydanie Karty fanúšika s prepojením na klub ( prepojenie je len v systéme, karta je Osobná (napr. nový plastový identifikačný preukaz člena SFZ), fanúšikovia môžu migrovať medzi klubmi, alebo byť vo viacerých fankluboch ...)
  • (Jaroslav Čollák): Je to tak, a ak by sme to poňali tak ako chceme, de facto by sme tu zaviedli aj (morálnu) zodpovednosť klubu za zloženie fanklubu. Bude logické, že aj klub bude mať záujem “podozrivých” alebo “dobre známe” osoby, ktoré v minulosti páchali delikty do fanklubu na novú sezónu nezaradiť, prípadne ich z fanklubu vyradiť - čím predíde prípadnej finančnej a inej zodpovednosti za ich protiprávne správanie na zápasoch tímu vonku.

  Klubový manažér bude mať vytvorenú v systéme ISSF možnosť zeregistrovať fanúšika s jeho súhlasom do Fanklubu a požiadať správcu systému o vydanie Karty fanúška s prepojenim na príslušný klub (iba v systéme, fanúšikovia môžu migrovať)

  Prejavom tejto zodpovednosti je aj napr. ukladanie pokút klubom za hrubé nešportové správanie ich fanúšikov v súvislosti s futbalovým stretnutím ich klubu.

  Aby však prebratie zodpovednosti za svojich fanúšikov bolo možné spravodlivo vyžadovať, je potrebné zabezpečiť, aby mal hosťujúci klub efektívnu možnosť povedať/vyjadriť za ktorých fanúšikov je ochotný prevziať prípadnú zodpovednosť, resp. od ktorých fanúšikov sa dištancuje.

  V praxi je dokonca možné, aby fanúšik nahnevaný na svoj (bývalý) klub sa vedome a úmyselne dopúšťal hrubého nešportového správania na stretnutiach svojho (bývalého) klubu, aby mu zámerne spôsobil finančné sankcie ako určitý druh pomsty za nesúhlas s opatreniami klubu proti fanúšikom.

  • (Ján Letko): Klubový ISSF manažér manažuje kto je a kto nie je vo Fanklube, keď je niekto vyradený z Fanklubu, vyradí ho z registra Fanklubu, Karta diváka mu zostáva, ale bez viazanosti na klub a do Fanzóny klubu sa nedostane ...

  Interný predpis SFZ upravujúci zodpovednosť klubov

  Práve na tento účel by malo slúžiť ustanovenie uvedené pod písm. f/ bodu 8 Rozpisu súťaží riadených Úniou ligových klubov[2] pre súťažný ročník 2012/2013, ktorého znenie je nasledovné:

  f) Výšku vstupného na stretnutia si stanovuje a vstupenky zabezpečuje usporiadajúci FK, pričom FK CL a II.L sú povinné z celkovej kapacity štadióna vyčleniť 5% pre hosťujúci FK. Tento je v prípade záujmu o zakúpenie vstupeniek povinný v dostatočnom časovom predstihu zaslať usporiadajúcemu FK záväznú písomnú objednávku, s uvedením požadovaného počtu vstupeniek na stretnutie. Ak FK, ktorý si vstupenky objednal a obdržaný počet vstupeniek nepredá, je povinný nepredané vstupenky najneskôr v deň stretnutia (alebo podľa dohody klubov) vrátiť, resp. doručiť usporiadajúemu FK, aj s úhradou za predané vstupenky. Ak tak neurobí, bude povinný usporiadajúcemu FK uhradiť plnú finančnú náhradu, za všetky obdržané, aj nepredané vstupenky. Vstupenky do sektoru hostí bude predávať len hosťujúci klub, ktorý zistením totožnosti kupujúceho pri predaji vstupenky zabezpečí evidenciu predaných vstupeniek, ktorá môže byť nápomocná pri identifikácii osôb, porušujúcich návštevný poriadok príslušného štadióna.

  • (Jaroslav Čollák): Chápem tomu dobre, že bude pri kúpe lístku na zápas svojho klubu "vonku" potrebné zverejňovať totožnosť osôb, ktoré si ho kúpili a vycestovali? Nie je to právny problém?
  • (Ján Letko): Som presvedčený, že žiadny "bežný" človek s tým problém nemôže mať a okrem toho je to Fanzóna, kde treba mať jasnú identifikáciu, hovoril som o tom na prednáške, ak nebudú anonymní, stratí sa kúzlo "môžem si robiť čo chcem" a budú mať pocit že si už nemôžu dovoliť hocičo ...
  • (Marek Majtán): Nám ľudia podpisujú súhlas so spracovaním os. údajov, máme bezpečnostný projekt IS, takže problém to nie je.

  Tu je potrebné uviesť, že na základe článku 5 odsek 1 písmeno c/ Súťažného poriadku futbalu je rozpis súťaží jednou z futbalových noriem, ktorou sa riadia futbalové súťaže. V prípade súťaží riadených ÚLK rozpis súťaží schvaľuje Prezídium ÚLK i Výkonný výbor SFZ, t.j. jedná sa o riadnu internú normu SFZ, ktorej dodržiavanie je potrebné vyžadovať a v prípade nedodržania aj prijať primerané opatrenia zo strany riadiaceho orgánu súťaže, prípadne aj v disciplinárnom konaní.

  Modelové situácie a ich posúdenie:

  Rozoberme si z hľadiska zodpovednosti možné prípady keď sa dostavia na stretnutie u súpera hosťujúci fanúšikovia:

  1. Hosťujúcim fanúšikom predá hosťujúci klub vstupenky do sektoru hostí, kde sa dopustia hrubého nešportového správania:
   1. za niektoré druhy HNS zodpovedá iba hosťujúci klub (verbálne HNS)
   2. za niektoré druhy zodpovedá hosťujúci klub spoločne s domácim klubom (organizátorom podujatia), napr. z dôvodu, že domáci klub ako organizátor mal vykonať dôkladnejšiu prehliadku osôb, aby zabránil vneseniu pyrotechniky, sklenených fliaš alebo iných zakázaných predmetov na štadión.
  2. Hosťujúcim fanúšikom hosťujúci klub nepredá vstupenky do sektoru hostí, ale tým sa podarí zakúpiť si vstupenky do iných sektorov, kde sa dopustia hrubého nešportového správania
   1. zodpovedá domáci klub (organizátor podujatia)
   2. hosťujúci klub by mohol byť spoluzodpovedný za HNS divákov iba v prípade, ak by nevykonal všetko, čo je spravodlivé od neho požadovať, aby zabránil účasti problémových fanúšikov hosťujúceho klubu na podujatí, v inom ako hosťujúcom sektore. Hosťujúci klub nezodpovedá za to, že organizátor predal problémovým fanúšikom, ktorí si nekúpili vstupenky do sektora hostí, vstupenky do iného sektora, najmä ak hosťujúci klub na problémových fanúšikov organizátora upozornil.
  3. Hosťujúcim fanúšikom predá domáci klub vstupenky do sektoru hostí, kde sa dopustia hrubého nešportového správania:
   1. zodpovedá domáci klub (organizátor podujatia)
   2. hosťujúci klub sa môže liberovať od vyvodenia zodpovednosti, ak preukáže, že vykonal všetko, čo je spravodlivé od neho požadovať, aby zabránil účasti problémových fanúšikov na podujatí.
  4. Hosťujúcim fanúšikom nepredá vstupenky ani hosťujúci ani domáci klub vstupenky do sektoru hostí ani do iného sektoru a tieto osoby sa dopustia hrubého nešportového správania mimo štadiónu:
   1. prichádza do úvahy vyvodenie zodpovednosti zo strany obce voči organizátorovi podujatia za správny delikt podľa § 12 odsek 2 zákona (napr. za porušenie povinností organizátora uvedenej v ust. § 4 odsek 3 písm. c) zákona)
   2. voči konkrétnym osobám divákov - delikventov bude prichádzať do úvahy postup orgánov verejnej moci podľa závažnosti deliktu (priestupok alebo trestný čin)

  • (Jaroslav Čollák, komentár k bodu č.2b): Lenže tu je ten problém (už som o tom písal v inej replike), že domáci klub týchto fanúšikov nemusí vždy rozpoznať, a to vtedy ak nemajú na sebe tie formálne identifikačné veci - dresy, šály svojho klubu atď. Keď chceme neskôr za toto vpustenie fans do iných sektorov klub trestať - bude sa domáci športový klub oprávnene pýtať: "Ako sme ich mali rozpoznať?"
  • (Ján Letko): V ostatných sektoroch mimo hosťovského sú to “bežní” návštevníci. Musí sa s tým vysporiadať organizátor. Ale samozrejme, že sám to s existujúcimi možnosťami nezvládne a preto navrhujem zaviesť napríklad celoplošne karty divákov (však ich až tak veľa zase nemáme, v Poľsku zavedené KIBIC karty) a predajcom lístkov (vlastný Ticketing pripravujeme do www.futbalnet.sk) do 24 hodín pred začiatkom stretnutia dať za povinnosť overovať cez dostupné rozhranie (pripravíme do ISSF už spomínané Fankluby) komu predávajú lístok a na lístok aj vytlačiť Meno a Priezvisko osoby. Samotné registračné karty by sa v princípe ani nemuseli vydávať, ale potom je nutné aby sa lístky predávali len dospelým kvôli kontrole osoby cez Občiansky preukaz. Lístky na poslednú chvíľu (menej ako 24 hodín pred začiatkom zápasu) by sa predávali už len na mieste a do sektoru Anonymných (aby sa naučili si lístky kupovať skôr)

  Pri dôslednom dodržiavaní uvedeného ustanovenia a najmä oboznámením dôsledkov jeho porušenia klubom bude možné docieliť, že problémoví diváci, ktorí cestujú na stretnutia za účelom prezentovania agresívnych prejavov, či iných neslušností, ak sa niekoľkokrát po sebe nedostanú na štadión a zistia, že systém začal fungovať, nebudú vynakladať zbytočné náklady na cesty na stretnutia na súperových ihriskách (vonku).

  Ak takýmto divákom hosťujúci klub predá vstupenky do sektoru hostí, musí mu byť zrejmé, že za ich prípadné hrubé nešportové správanie preberá aj zodpovednosť v zmysle platného disciplinárneho poriadku SFZ, t.j. musí mu byť zrejmé, že za ich hrubé nešportové správanie počas podujatia v sektore hostí bude postihnutý aj hosťujúci klub. Ak domáci klub predá vstupenky do iného sektoru napriek upozorneniu a nesuhlasu hosťujúceho klubu, musí mu byť zrejmé, že preberá na seba aj zodpovednosť v prípade HNS svojich divákov.

  Uvedené zvyšuje nároky na delegáta stretnutia, ktorý by mal do zápisu povinne uviesť všetky známe okolnosti v čase porady pred stretnutím, ako aj v čase spisovania zápisu o stretnutí, na základe ktorých bude možné stanoviť (spolu)zodpovednosť hosťujúceho a domáceho klubu za hrubé nešportové správanie divákov v sektore hostí prípadne v inom sektore štadiónu.

  Na záver

  Na záver je však potrebné tiež uviesť, že z pohľadu verejného práva, t.j. z pohľadu vnútroštátnej právnej úpravy, by orgány verejnej moci uplatňovali zodpovednosť za porušenie verejného poriadku na športovom podujatí voči organizátorovi podujatia. Voči konkrétnej fyzickej osobe by bola vyvodená zodpovednosť iba v prípade jednoznačnej identifikácie delikventa a preukázania protiprávneho konania zákonom stanoveným spôsobom v priestupkovom alebo trestnom konaní.

  Pre orgány verejnej moci je rozhodujúci zákon, nie interné predpisy (rozpis súťaží) občianskeho združenia - subjektu tretieho sektora, ktoré de facto predstavujú dohodu zohľadňujúce podmienky a špecifiká a futbalu, o miere zodpovednosti domáceho klubu (spravidla organizátor podujatia) a hosťujúceho klubu za porušenie verejného poriadku divákmi jedeného z klubov (HNS divákov) počas stretnutia v priestoroch, kde sa koná, k rešpektovaní ktorých sa členovia združenia zaviazali na základe ich členstva v SFZ.

  Interný predpis združenia by však zrejme vzal do úvahy súd, ak by sa organizátor podujatia domáhal od hosťujúceho klubu, aby mu uhradil časť “škody”, ktorá mu vznikla z dôvodu, že musel zaplatiť pokutu za HNS hosťujúcich divákov.
  Právne posúdenie pokuty zaplatenej klubom za HNS divákov ako škody spôsobenej klubu divákmi je predmetom polemiky.
  V tomto smere existuje rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, v ktorom krajský súd konštatuje, že pokutu je možné považovať za škodu (úbytok na majetku klubu, ktorý musel uhradiť pokutu za HNS divákov). V tejto veci Najvyšší súd zamietol protistrane aj dovolanie.
  Ak by takéto pokuty zaplatené klubmi ako organizátormi podujatí nebolo možné považovať za škodu, pre kluby by to predstavovalo vážny problém, pretože by si zaplatené pokuty uložené orgánmi verejnej moci nevedeli úplatniť ako náhradu škody voči konkrétnym osobám za konanie ktorých bola pokuta klubu uložená. Tu je vždy problematická otázka časti pokuty pripadajúcej na jednotlivých divákov, najmä ak bola pokuta uložená za konanie skupiny divákov.

  Mali by naši civilisti pouvažovať o nejakom spôsobe ako legislatívne upraviť to, čo hodnotovo cítime/vnímame, že by bolo spravodlivé a malo by to aj významný prevetívny účinok, t.j. aby bolo možné majetkovo postihnúť osobu (právnickú alebo fyzickú), ktorá preukazateľne svojim konaním/správaním zavinila, že futbalový/športový klub dostal finančnú pokutu. Ide de facto o určitý druh “športového regresu” voči osobe, ktorá sa na športovom podujatí dopustila protiprávneho konania, ktoré bolo príčinou uloženia pokuty alebo inej sankcie s finančným dopadom športovému klubu.


  Pomocné materiály:

  ROZPIS SÚŤAŽÍ RIADENÝCH ÚNIOU LIGOVÝCH 

  KLUBOV

  PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2012/2013

  B. ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA

  8. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI

  f) Výšku vstupného na stretnutia si stanovuje a vstupenky zabezpečuje usporiadajúci FK, pričom FK CL a II.L sú povinné z celkovej kapacity štadióna vyčleniť 5% pre hosťujúci FK. Tento je v prípade záujmu o zakúpenie vstupeniek povinný v dostatočnom časovom predstihu zaslať usporiadajúcemu FK záväznú písomnú objednávku, s uvedením požadovaného počtu vstupeniek na stretnutie. Ak FK, ktorý si vstupenky objednal a obdržaný počet vstupeniek nepredá, je povinný nepredané vstupenky najneskôr v deň stretnutia (alebo podľa dohody klubov) vrátiť, resp. doručiť usporiadajúemu FK, aj s úhradou za predané vstupenky. Ak tak neurobí, bude povinný usporiadajúcemu FK uhradiť plnú finančnú náhradu, za všetky obdržané, aj nepredané vstupenky. Vstupenky do sektoru hostí bude predávať len hosťujúci klub, ktorý zistením totožnosti kupujúceho pri predaji vstupenky zabezpečí evidenciu predaných vstupeniek, ktorá môže byť nápomocná pri identifikácii osôb, porušujúcich návštevný poriadok príslušného štadióna.

  SÚŤAŽNÝ PORIADOK FUTBALU
  PRVÁ HLAVA - Organizačné predpisy na riadenie súťaží

  Článok 5
  Futbalové normy

  1. Futbalové súťaže sa riadia najmä týmito futbalovými normami:
   1. pravidlami futbalu,
   2. súťažným poriadkom futbalu (ďalej len „SP“),
   3. rozpismi súťaží,
   4. disciplinárnym poriadkom SFZ,
   5. registračným poriadkom futbalu,
   6. prestupovými poriadkami,
   7. hospodárskymi smernicami.
  2. Futbalové súťaže sa riadia i inými normami, napr. smernicami o boji proti dopingu, smernicami na zamedzenie neprístojnosti na futbalových štadiónoch a pod.
  3. Riadiace orgány jednotlivých stupňov súťaží vydávajú na príslušné súťažné obdobie vlastné rozpisy súťaží, ktoré však musia byť v súlade s ustanoveniami SP.

  Článok 8

  1. Pri usporadúvaní súťaží akéhokoľvek druhu je nevyhnutné dbať na všeobecne platné predpisy a ďalšie platné normy.

  Povinnosti usporiadateľa stretnutia
  Článok 43

  Usporiadateľom stretnutia je klub, ktorý má podľa vyžrebovania riadiaceho orgánu voľbu ihriska. V rozpise súťaží je uvádzaný na prvom mieste.

  Článok 44

  1. Usporiadateľ stretnutia je povinný:
   1. vykonať všetky opatrenia na regulárny a hladký priebeh stretnutia. Na tento účel zabezpečí na každé stretnutie usporiadateľskú službu, príp. aj potrebný počet príslušníkov polície. Usporiadateľská služba sa riadi pri výkone svojej činnosti ustanoveniami SP a vlastným organizačným poriadkom, ktorý je schvaľovaný riadiacim orgánom. Povinnosť jeho spracovania môže byť stanovená rozpisom súťaží alebo uložená klubu rozhodnutím riadiaceho orgánu,
   2. zabezpečiť poriadok na ihrisku. Usporiadajúci klub zodpovedá za bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegovaných osôb, ako aj obecenstva,

  Článok 49

  Usporiadateľská služba zabezpečí, aby:

  1. boli splnené všetky príkazy hlavného usporiadateľa, orgánov polície, rozhodcu a delegáta,
  2. boli vlajky vyvesené dôstojným a predpisom zodpovedajúcim spôsobom,
  3. bola služba pri vchode na ihrisko, ktorá zabezpečí, aby:
   • ceny vstupného boli vyznačené na tabuľkách,
   • boli včas otvorené pokladnice,
   • bez vstupenky nevstupoval nikto do hľadiska a bola zabezpečená prevádzka inštalovaných turniketov,
   • neboli vpustené osoby v podnapitom stave alebo osoby, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že prichádzajú s úmyslom spôsobiť výtržnosť,


  Organizačné poriadky slovenských futbalových štadiónov: 

  Organizačný poriadok FK Senica:
  http://www.fksenica.eu/sk/klub/organizany-poriadok

  Organizačný poriadok MFK Ružomberok:
  http://www.mfkruzomberok.sk/index.php?context=256

  Organizačný poriadok MFK Košice:
  http://www.mfkkosice.sk/c/portal_public/layout?p_l_id=21.240

  Návštevný poriadok 1. FC Tatran Prešov:
  http://www.1fctatran.sk/clanok/4/navstevny_poriadok_podujatia_na_stadione_1-fc_tatran_presov.html

  Organizačný poriadok AS Trenčín:
  https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.astrencin.sk%2Ffilemanager.php%2Fsave%2F24%2Forganizacny_poriadok.doc

  Organizačný poriadok MŠK Žilina:
  http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Organizacny_poriadok/organizacny_poriadok_sport_podujatie_zilina.pdf
  Návštevný poriadok MŠK Žilina: http://www.mskzilina.sk/i/navstevny_poriadok_2012.pdf (novelizovaný 20.6.2012).

  Organizačný poriadok SFZ - štadión Pasienky:
  http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Organizacny_poriadok/organizacny_poriadok_sport_podujatie_pasienky.pdf


   

  Poznámky pod čiarou:
  1. http://www.ucps.sk/ZAKON_479_2008_o_organizovani_verejnych_telovychovnych_podujati__sportovych_podujati_a_turistickych_podujati#InsertNoteID_53 ^
  2. Rovnaká úprava je uvedená aj v bode 7 písm. f) Rozpisu republikových súťaží SFZ. ^
  Ján Letko    5. marec 2013 21:58
  Pani aj mne bolo ctou ...
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti